Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Σε εφαρμογή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο


Image of One Stop ShopΤο δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net σας ενημερώνει για όλες τις αλλαγές που έγιναν με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των νέων επιχειρήσεων. Για τον λόγω αυτό δημιουργήθηκε το ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ). Η κύρια επιδίωξη της Ίδρυσης του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ είναι να δημιουργηθεί υπηρεσία ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ για να μπορεί οποιοσδήποτε να ιδρύσει μια επιχείρηση σε μια περίπου ώρα, ώστε να ξεκινάει άμεσα η οικονομική δραστηριότητα. Όπως σημειώθηκε, μέσω του ΓΕΜΗ και του one-stop-shop η Ελλάδα θα ανέβει 96 θέσεις στην κατάταξη της Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, δηλαδή θα βρεθεί από την 149η θέση που βρίσκεται σήμερα μεταξύ 183 χωρών στην εκκίνηση επιχειρήσεων, στην 53η θέση.

Το εγχείρημα θα αποτελέσει «πιλότο» για την ΕΕ, ενώ ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Γ.  Κασιμάτης, ανέφερε από την πλευρά του ότι το επόμενο μεγά­λο «στοίχημα» που θα επιδιώξει την υλοποίηση του είναι να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για όλες τις επιχει­ρήσεις που υπάρχουν στον κόσμο και είναι στην ιδιοκτησία ομογενών.

Το ΓΕΜΗ έχει αρχίσει και λειτουργεί στην ηλεκτρονική

διεύθυνση www.geminet.gr αλλά θα εξακολουθήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα η ηλε­κτρονική αυτή βάση να γεμίζει με τα στοιχεία που σήμερα βρίσκονται στα πρωτοδικεία και στις νομαρχίες και δεν είναι καν μηχανογραφημένα.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη πιστοποιηθεί 150 συμβολαιογράφοι και 250 χρήστες του συστήματος από τα επιμελητήρια, ενώ η εκπαίδευση και η πιστοποίηση θα συνεχιστεί. Η κατάθεση των σχετικών εγγράφων από τον ενδιαφερόμενο θα γίνεται στα επιμελη­τήρια, τα οποία μετά μέσω ΓΕΜΗ θα του δίνουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και αριθ­μό ένταξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και η δράση αυτή στο προσεχές μέλλον θα μπο­ρεί να γίνεται και μέσω ΚΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σήμερα είναι εγγεγραμμένες 868.929 επιχειρήσεις εκ των οποίων 38.509 είναι ΑΕ, ΟΕ είναι 109.118, ΕΠΕ είναι 40.195, φυσικά πρόσωπα 17.566, ΕΕ 27.323 ΣυνΠΕ 490, κοινοπραξίες – κοινωνίες 2.259, ατομικές 631.030 και λοιπών υποχρεώσεων 2.346

Ποιοι εξαιρούνται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης: α) Οι επιχειρήσεις που προέρχονται από μετασχηματισμό (που προχωρούν σε αλλαγή νομικής μορφής, από ΕΠΕ σε Α.Ε.), καθώς οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν πρωτότυπη σύσταση.

β) Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων και απαιτούν ειδικό καθεστώς έγκρισης (π.χ. Υπουργική Απόφαση).

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν σε απλή εγκατάσταση στη χώρα μας, χωρίς την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

δ) Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δε συνιστούν εταιρείες.

Παράβολα

Ο πολίτης μπορεί να καταβάλλει το τίμημα με τους εξής τρόπους: α) μετρητά, β) επιταγή, γ) πιστωτική κάρτα, δ) κατάθεση σε τραπε­ζικό λογαριασμό ΓΕΜΗ (στην Τράπεζα Πειραιώς, είτε μέσω e-banking και phone banking και από τον επόμενο μήνα διατραπεζικά σε όλες τις ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι Υπηρεσίες μιας Στάσης συνδέονται με το επιχειρηματικό μητρώο αλλά και τους ασφαλι­στικούς φορείς και το TAXIS, αναλαμβάνουν δηλαδή τη διεκπεραίω­ση όλων των απαραίτητων ενεργειών για να δώσουν νομική οντότη­τα και οικονομική ταυτότητα στις ιδρυόμενες επιχειρήσεις.

Οι διαδικασίες, που θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένες (web service), είναι οι εξής:

 • Ταυτοποίηση των φυσικών και νομικών προσώπων μέσω Α.Φ.Μ. με TAXIS.
 • Λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΑΕΕ και ΙΚΑ.
 • Λήψη ΑΦΜ για ημεδαπά νομικά και φυσικά πρόσωπα. Η λήψη ΑΦΜ για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα εκτελείται μέσω τηλεομοιοτυπίας.
 • Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.
 • Λήψη φορολογικής ενημερότητας.
 • Εγγραφή στο ΓΕΜΗ.
 • Προέλεγχος επωνυμίας.
 • Αποστολή ανακοινώσεων προς το Εθνικό Τυπογραφείο (με e-mail στην αρχή και «web service» στη συνέχεια).
 • Τέλος, η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο από την Υπηρεσία μιας Στάσης θα γίνεται
  σε πρώτη φάση μέσω τηλεομοιοτυπίας.
 • Στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ, επίσης, θα δημοσιεύονται:
 • Το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα της επιχείρησης.
 • Τα στοιχεία των εταιρειών που υπόκεινται εκ του νόμου σε δημοσιότητα.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μίας Στάσης, όπως ενδεικτικά στοιχεία επι­κοινωνίας, απαραίτητα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις, κανονισμοί, εγκύκλιοι και αποφάσεις.

Αρχικό στάδιο

Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία μιας Στάσης αφορά Α.Ε. και ΕΠΕ που θα απευθύνονται στους συμβολαιογράφους, καθώς και ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, που μπο­ρούν να απευθύνονται κατευθείαν στα επιμελητήρια και τα ΚΕΠ.

Βάση δεδομένων

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι μία μεγάλη βάση ηλεκτρονικών δεδομένων, που κατα­γράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας.

Πληρωμή

0 πολίτης μπορεί να καταβάλλει το τίμημα με: μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα, κατά­θεση σε τραπεζικό λογαριασμό ΓΕΜΗ και από το Μάιο διατραπεζικά σε όλες τις τράπεζες.

 

Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τον σκοπό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Σύσταση Γενικού Εμπορικού Μητρώου-Υπόχρεοι καταχώρησης

1. Συνίσταται Γενικό Εμπορικό Μητρώο («ΓΕΜΗ»), στο οποίο υποχρεωτικά εγγράφονται τα εξής πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (οι «υπόχρεοι»):

α. κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι έμπορος και διαθέτει επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση στην ημεδαπή.

β. κάθε εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα, ιδίως ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές), εταιρία του π.δ. 326/1994, αστικός συνεταιρισμός, συμπεριλαμβανομένου του αλληλασφαλιστικού και του πιστωτικού, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρία, εφόσον συστήθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο. Από την εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο εξαιρούνται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι Ναυτικές Εταιρίες του ν. 959/1979 και οι Ναυτιλιακές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής του ν. 3182/2003.

γ. κάθε ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού του Κανονισμού 2137/1985/ΕΟΚ με έδρα στην ημεδαπή.

δ. κάθε ευρωπαϊκή εταιρία του Κανονισμού 2157/2001/ΕΚ με έδρα στην ημεδαπή.

ε. κάθε ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία του Κανονισμού 1435/2003/ΕΚ με έδρα στην ημεδαπή.

στ. τα ημεδαπά υποκαταστήματα των παραπάνω υποχρέων.

ζ. τα ημεδαπά υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιριών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

η. Τα ημεδαπά υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιριών με έδρα σε τρίτη χώρα που έχουν νομικό τύπο ανάλογο με εκείνο των αλλοδαπών εταιριών του προηγούμενου εδαφίου.

θ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται, ποιές μορφές αλλοδαπών εταιριών με υποκατάστημα στην ημεδαπή θα καταχωρούνται ως ανώνυμες εταιρίες και ποιές ως εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

2. Προαιρετικά εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο:

α. οι κοινοπραξίες, που δεν είναι ομόρρυθμες εταιρίες,

β. οι αστικές εταιρίες του άρθρου 784 ΑΚ,

γ. τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι.

Τα παραπάνω πρόσωπα, αφότου εγγραφούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, θεωρούνται ως υπόχρεοι για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι σε αυτό.

3. Με υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών είναι δυνατή η υπαγωγή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων.

4. Με υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών είναι δυνατή η εξ αποστάσεως διασύνδεση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με άλλα ειδικά Μητρώα και δημόσια αρχεία.

Διάρθρωση και τήρηση του ΓΕΜΗ

1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο απαρτίζεται από Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, Μερίδα και Φάκελο.

2. Το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία βάσης δεδομένων, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος μεριμνά ιδίως για την ορθή και διαρκή λειτουργία του δικτύου, του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματος, την άμεση και κατά χρονική ακολουθία λήψη και αποθήκευση των καταχωρητέων δεδομένων, την ορθότητα και ασφάλεια των δεδομένων και την διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων από νομιμοποιούμενους τρίτους. Αποτελεί επίσης τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά το ν. 2472/1997.

3. Τα Βιβλία Προσωπικών Εταιριών, τα Μητρώα Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και τα ειδικά βιβλία του άρθρου 1036 παρ. 1 ΚΠολΔ που τηρούνται από τις Γραμματείες των κατά τόπους Πρωτοδικείων, το Κεντρικό, τα ειδικά και τα νομαρχιακά Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών που κατά περίπτωση τηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή του Υπουργείου Ανάπτυξης καταργούνται και το περιεχόμενό τους μεταφέρεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 17 παράγραφος 1 του παρόντος.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος, οι αρμοδιότητες της λήψης και του ελέγχου των αιτήσεων καταχώρησης και των δικαιολογητικών εγγράφων, δηλώσεων και λοιπών στοιχείων, καθώς και η αρμοδιότητα της διενέργειας της αρχικής καταχώρησης (εγγραφής) και κάθε μεταγενέστερης καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως και της μεταβολής ή διαγραφής υφισταμένων καταχωρήσεων ανήκει σε ειδική υπηρεσία του εκάστοτε επιμελητηρίου [«υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου»], στην υλική και τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος υπόχρεοι με κριτήριο την κύρια δραστηριότητά τους και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή εγκατάστασή τους. Στην περίπτωση των υποκαταστημάτων η υλική και τοπική αρμοδιότητα του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και την εγκατάσταση του υποκαταστήματος.

5. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών Γενικού Εμπορικού Μητρώου κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι αρμοδιότητες των κατά τόπους υπηρεσιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ως προς την εποπτεία, τον έλεγχο νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων και την έκδοση διοικητικών πράξεων που αφορούν στις ανώνυμες εταιρίες, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα ημεδαπά υποκαταστήματα των ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών αυτών, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.

Οι διοικητικές πράξεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων αποτελούν υποχρεωτική σύμφωνη γνώμη για τις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου ως προς την καταχώρηση πράξεων και στοιχείων των υποχρέων του προηγούμενου εδαφίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ή τη διαγραφή από αυτό, η οποία κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα κατά την ημέρα έκδοσής της στην αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

6. Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Διευθύνσεις Α.Ε. και Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής) ως προς τις ανώνυμες εταιρίες, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα ημεδαπά υποκαταστήματα των εν λόγω ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών που υπάγονται σε αυτές δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης συστήνουν από κοινού μια ενιαία υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για τις καταχωρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

7. Σε κάθε υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου συνίσταται μια οργανική θέση αποκλειστικής απασχόλησης για έναν πτυχιούχο νομικής με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, ο οποίος επικουρεί το έργο της υπηρεσίας και ελέγχει προληπτικά τις περιπτώσεις απόρριψης αιτήματος καταχώρησης, μεταβολής ή διαγραφής.

Οι υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου όλων των επιμελητηρίων ενός Νομού εποπτεύονται από ενιαίο συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν εντεταλμένο δικαστικό λειτουργό ως πρόεδρο και από τον Πρόεδρο ή τους Προέδρους των εκάστοτε επιμελητηρίων του Νομού. Αντίστοιχα, η υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Ανάπτυξης εποπτεύεται από συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν εντεταλμένο δικαστικό λειτουργό ως πρόεδρο και από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Α.Ε. και Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής. Τα όργανα των προηγούμενων εδαφίων ελέγχουν ιδιαίτερα την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και της νομιμότητας εν γένει, καθώς και την αμεροληψία των υπαλλήλων της εκάστοτε υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου, εξετάζουν  τις αιτήσεις θεραπείας των αιτούντων την καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή και μπορούν να επιτάσσουν με απόφασή τους αρμόδιους υπαλλήλους της εκάστοτε υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου να προβαίνουν σε καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή.

Η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εποπτεύεται από Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο που αποτελείται από έναν δικαστικό λειτουργό σε βαθμό τουλάχιστον Εφέτη ως πρόεδρο, από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, από έναν εκπρόσωπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και από έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. με ειδίκευση σε ζητήματα πληροφορικής.

8. Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των κατά των άρθρο 1 υποχρέων, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

9. Στη Μερίδα καταχωρούνται, σε πλήρη ή συνοπτική μορφή, κατά χρονική ακολουθία και ύστερα από έλεγχο νομιμότητας τα έγγραφα, δηλώσεις και νομικά γεγονότα, που αφορούν στους κατά το άρθρο 1 υποχρέους και υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10. Η καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο λογίζεται ως συντελεσθείσα, εφόσον λάβει χώρα καταχώρηση στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα. Μετά την καταχώρηση η τυχόν διόρθωση λαθών είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 5 του παρόντος.

11. Με την αρχική καταχώρηση (εγγραφή) ενός υποχρέου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώοτου απονέμεταιαυτομάτως ένας κωδικός αριθμός, ο οποίος αποτελεί τον Αριθμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του υποχρέου («Αριθμός ΓΕΜΗ», «ΑρΓΕΜΗ»). Ο Αριθμός ΓΕΜΗ δίδεται με τυχαία σειρά και είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο. Παραμένει αμετάβλητος ακόμα και μετά το μετασχηματισμό του υποχρέου και δεν χορηγείται εκ νέου ακόμη και μετά τη διαγραφή του υποχρέου από το Μητρώο. Η Μερίδα και ο Φάκελλος τηρούνται με βάση τον Αριθμό ΓΕΜΗ. Ο Αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και σε κάθε έγγραφο των υπηρεσιών των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου που αφορά στον υπόχρεο, καθώς και σε κάθε έντυπο και παραστατικό του εκάστοτε υποχρέου.

12. Στο Φάκελο αρχειοθετούνται και φυλάσσονται:

α. οι αιτήσεις καταχώρησης και τα δικαιολογητικά κάθε καταχώρησης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα.

β. όλα τα έγγραφα που ορίζει κατά περίπτωση ο νόμος ως καταχωρητέα για την άσκηση της αναγκαίας κρατικής εποπτείας στο συγκεκριμένο υπόχρεο.

13. Ο Φάκελος τηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου σε αυτοματοποιημένη μορφή ως προς τα στοιχεία της παραγράφου 12 στ. α΄ του παρόντος άρθρου και σε μη αυτοματοποιημένη μορφή ως προς τα στοιχεία της παραγράφου 12 στ. β΄ του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου ο φάκελος  των ανωνύμων εταιριών, ευρωπαϊκών εταιριών, ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των ημεδαπών υποκαταστημάτων των αλλοδαπών εταιριών του άρθρου 7α παράγραφοι 2 και 3 ν. 2190/1920 τηρείται μόνο σε αυτοματοποιημένη μορφή, όπου τα στοιχεία της παραγράφου 12 στ. α΄ του παρόντος άρθρου αποθηκεύονται σε δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό αρχείο, συνδεδεμένο με την Μερίδα, τα δε στοιχεία της παραγράφου 12 στ. β΄ σε μη δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό αρχείο κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 13.

14. Προκειμένου οι υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου οι υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου παράγουν με ευθύνη τους και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση ψηφιακά αντίγραφα των αιτήσεων καταχώρησης, των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε γενικά στοιχείου του φακέλου, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή και τα διαβιβάζουν άμεσα και με ηλεκτρονικά μέσα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις δημοσιευτέες οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιριών, των ευρωπαϊκών εταιριών και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιριών.

Αφότου οι υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ασκήσουν την αρμοδιότητά τους και ολοκληρωθεί η καταχώρηση στη Μερίδα, τα ηλεκτρονικά έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου αποθηκεύονται στο Φάκελο.

Αν το μετοχικό κεφάλαιο μιας υπόχρεης ανώνυμης εταιρίας δεν ξεπερνά τα 300.000 Ευρώ, η διαβίβαση των ψηφιακών αντιγράφων των αιτήσεων καταχώρησης, των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε γενικά στοιχείου του φακέλου στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, όπως και η σύμφωνη γνώμη των τελευταίων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν είναι αναγκαία και η ανώνυμη εταιρία καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο αυθημερόν. Από την διαδικασία της αυθημερόν καταχώρισης εξαιρούνται οι εταιρίες της παραγράφου 3 του άρθρου 7β ν. 2190/1920, όπως τροποποιείται με το παρόν, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, καθώς και οι ανώνυμες εταιρίες που προέρχονται από τη μετατροπή εταιριών άλλης μορφής.

15. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την σύσταση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική διαχείριση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και τη λειτουργία, την τήρηση και την δημοσιότητα του Μητρώου. Επίσης με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διασύνδεσή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με διάφορες υπηρεσίες και φορείς και τις διατυπώσεις συνεργασίας των υπηρεσιών Γενικού Εμπορικού Μητρώου με άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς ως προς τη συλλογή, τον έλεγχο και την κοινοποίηση στοιχείων, γεγονότων, ανακοινώσεων και εγγράφων που αφορούν στους κατά το άρθρο 1 υπόχρεους.

16. Ειδικότερα, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορούν να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της σύμπραξης των υπηρεσιών Γενικού Εμπορικού Μητρώου και νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ιδίως να αποφασιστεί η συστέγαση των κατά τόπους υπηρεσιών Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των διευθύνσεων εταιριών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τροποποιούμενης αναλόγως της παραγράφου 13 του παρόντος.

17. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να αποφασιστεί η (ολική ή μερική) μεταφορά αρμοδιοτήτων ως προς την εποπτεία των ανωνύμων εταιριών και τον έλεγχο νομιμότητας των καταχωρητέων στοιχείων και γεγονότων από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή το Υπουργείο Ανάπτυξης στις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και οι τυχόν αναγκαίες μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων. Κατά την επιλογή των μετατακτέων υπαλλήλων προηγούνται οι ήδη αποσπασθέντες υπάλληλοι. Η απόσπαση δεν μεταβάλει την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, ο δε χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως προς όλες τις έννομες συνέπειες ότι διανύθηκε στην υπηρεσία, από την οποία οι εν λόγω υπάλληλοι αποσπάστηκαν.

18. Καμία διάταξη του παρόντος νόμου δεν θίγει την αρμοδιότητα των επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αρχεία ασφαλείας παράλληλα προς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Ωστόσο, οι έννομες συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου επέρχονται μόνο με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Πηγή: Περιοδικό «Ενημέρωση» – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα του Οικονομικού Προγραμματισμού.

Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2109930111

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!