Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Εγκύκλιοι και ανακοινώσεις ΙΚΑ 1/2013.


image of ikaΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για τις αλλαγές που θα επέλθουν στο μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ και θα επηρεάσουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και του ασφαλισμένους.

————————————————————————————————————————————————————————————

1.      Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013

Δελτίο Τύπου

 

Νέος Τρόπος Υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) η οποία υποβαλλόταν εκ μέρους των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων κάθε τρεις μήνες, από 1-1-2013 θα υποβάλλεται σε μηνιαία βάση, όπως καθιερώθηκε με την από 4/12/12 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α΄/2013 παρ.10 άρθρου 15).

Αναλυτικότερα, οι εργοδότες των παραπάνω επιχειρήσεων και ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου της επιχείρησής τους (Α.Μ.Ε.), υποχρεούνται κάθε μήνα και οποιαδήποτε ημέρα του μήνα επιθυμούν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου την Α.Π.Δ. που αφορά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησης (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την 31η του μηνός Ιουλίου).

Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού θα υποβάλλουν παρομοίως τις Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση με ηλεκτρονικό τρόπο, ωστόσο οι δηλώσεις τους θα αφορούν τον προ-προηγούμενο μήνα απασχόλησης (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η Α.Π.Δ. από την 1η έως την 31η του μηνός Αυγούστου).

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (website) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: www.ika.gr

Προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα, η υποβολή των Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου 2013.

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

————————————————————————————————————————————————————————————

2.   Αθήνα, 25 / 01 /2013

 

Αριθ.  Πρωτ. Σ70/19 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

 

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή διαδικασίας πληρωμής συντάξεων. Αντικατάσταση χειρόγραφων εντολών πληρωμής με ηλεκτρονικές.»

 

Η Διοίκηση του Ιδρύματος, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο ηλεκτρονικός έλεγχος του συνόλου των πληρωμών, αποφάσισε και υλοποίησε μηχανογραφικά την ηλεκτρονική εντολή πληρωμής. Έτσι από τη  Δευτέρα 28/1/2013  παύει η έκδοση χειρόγραφων εντολών πληρωμής  συντάξεων  και  όλα  τα  εντάλματα  που  εκδίδονταν  με  χειρόγραφη διαδικασία θα εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω οθονών Ο.Π.Σ.

 

Σε περίπτωση που από λάθος προσέλθει από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά στο Ταμείο δικαιούχος με χειρόγραφο ένταλμα του Τμήματος πληρωμών συντάξεων, δεν θα εκτελείται από τον Ταμία, αλλά θα τον στέλνει στην υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί νέο μηχανογραφημένο ακυρώνοντας το χειρόγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι την ημερομηνία έκδοσης του ηλεκτρονικού εντάλματος η αξίωση του ενδιαφερόμενου δεν θα έχει υποπέσει στην ετήσια παραγραφή, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του ακυρωθέντος εντάλματος. Σε κάθε περίπτωση θα επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό ένταλμα και το χειρόγραφο που ακυρώθηκε.

Οδηγίες χρήσης των οθονών «Εντολή Πληρωμής Συντάξεων εκτός Ο.Π.Σ.», θα δοθούν από την επιχειρησιακή ομάδα παροχών Ο.Π.Σ.

Ευνόητο είναι ότι η διαδικασία για αναγγελία στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης εξακολουθεί να ισχύει.

————————————————————————————————————————————————————————————

3. Αθήνα,            28/1/2013

Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/15

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)  Δ΄  τριμήνου  2012  και  μηνός  Δεκεμβρίου  2012  Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα»

ΣΧΕΤ. : Γενικά     Έγγραφα     ΙΚΑ-ΕΤΑΜ     Ε40/29/19-1-12,      Γ99/1/94/17-4-12,Γ99/1/101/14-5-12, Γ99/1/144/27-7-12 & Γ99/1/183/19-10-12.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υποβολή των Α.Π.Δ. Δ΄ τριμήνου 2012 μέσω διαδικτύου, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) και Οικοδομοτεχνικών έργων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 αντίστοιχα, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. έως 5/2/2013 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ) πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να ακυρωθούν οίκοθεν.

Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!