Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ από 1/12/2013.


image of ikaΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για τις αλλαγές που επήλθαν στις ασφαλιστικές εισφορές των ταμείων ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ από 1-12-2013. Σύμφωνα με το  Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Ε40/810/30.12.2013 επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές:

Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Ε40/810/30.12.2013

Κατόπιν του από 17.12.2013 ψηφισθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων νομοσχεδίου με θέμα «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» θέτουμε υπόψη σας, τα εξής:

Γενικά
Στις διατάξεις του πρώτου άρθρου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, από 1.12.2013 οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπάλληλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) υποχρεούνται να δηλώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές, που καταβάλλουν στους φορείς αυτούς για λογαριασμό τους, στην Αναλυτική Περιοδική  Δήλωση (ΑΠΔ), την οποία πρέπει να υποβάλλουν συμφώνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.

* Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει έδρα την Αθήνα συστάθηκε βάσει του Ν.4052/2012 Κεφ. ΙΑ αρθρ 35-48.

Το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

 

Στο ΕΤΕΑ εντάχθηκαν:

1.     το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),

2.     οι τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ): Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ) & Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας & Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ)

3.     το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,

4.     το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση,

5.     οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και

6.     o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ΄ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.

Στους Τομείς αυτούς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΜΕ ΤΗΝ Φ80020/οικ.36225/1183 (7-1-2014): ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2 Α΄) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ, προβλέπεται:

Από 01/12/2013 οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς ασφαλιζόμενους, ανεξαρτήτως αν υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1-1-1993, υπολογίζονται σε ποσοστό  3% για τον εργοδότη και  3%  για τον ασφαλιζόμενο. (ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Α.Π.Δ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΕΩΣ 28-2-2014.

Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013, κατά την οποία εντάσσονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., Τ.ΑΠ.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4225/2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε την παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013 μέχρι 28/2/2014.

Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των κατά νόμο οριζόμενων προθεσμιών.

Πηγή: Ένωση  Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.36225/1183

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4225/2014 (Α΄ 2), σχετικά με την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στοΕΤΕΑ.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2/7.1.2014, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4225, στο άρθρο 5 του οποίου καθορίζονται ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστέες αποδοχές για όλους τους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), παλαιούς και νέους (υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993). Οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο εξορθολογισμού του συστήματος επικουρικής ασφάλισης, με την ενοποίηση όλων των φορέων επικουρικής ασφάλισης μισθωτών στο ΕΤΕΑ και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους του, κρίνονται δε αναγκαίες για λόγους ίσης μεταχείρισης και απλούστευσης των διαδικασιών ασφάλισης του συνόλου των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ.
Ειδικότερα, με το άρθρο 5 προβλέπονται κατά παράγραφο τα εξής:
Παράγραφος 1 (Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών)
Με τις διατάξεις της παρ. 1 εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη και οι ασφαλιστέες αποδοχές των μέχρι 31.12.1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) με τις ήδη ισχύουσες για τους από 1.1.1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς.

Σημειώνεται ότι στο ΕΤΕΑ, το οποίο λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση, έχουν ενταχθεί οι ακόλουθοι φορείς επικουρικής ασφάλισης:

α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),

β) οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), πλην των Τομέων ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΕΠ και ΤΕΑΑΠΑΕ,

γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι
Τομείς αυτού ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ,

δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση,

ε) οι Τομείς ΤΕΑΠ–ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ και ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.
α) Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προβλέπεται ότι, από 1.12.2013 οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως αν υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, υπολογίζονται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου) επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων που ορίζονται σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.
Το ανώτατο αυτό όριο των κατά μηνα ασφαλιστέων αποδοχών έχει διαμορφωθεί για το έτος 2013 ως εξής: 693,35 Χ 8 = 5.546,8 ευρώ και ισχύει ήδη από 1.1.2013 για όλους τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους μισθωτούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. ΙΑ.6. περ. 1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (βλ. Φ.80000/οικ.27047/1800/21.11.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, με ΑΔΑ: Β4Σ1Λ-ΛΗΧ).
Επίσης, τα ως άνω οριζόμενα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών (3% ασφαλισμένου + 3% εργοδότη) ισχύουν ήδη για τους νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς που ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑ (άρθρο 38 παρ. 1 ν. 4052/2012), για όλους τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους μισθωτούς φορέων επικουρικής ασφάλισης (άρθρο 31 παρ. 1 και 2 ν. 2084/1992), καθώς επίσης για την πλειονότητα των ασφαλισμένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, όπως π.χ. του τέως ΕΤΕΑΜ.
Εξαίρεση: Από την πλήρη εναρμόνιση των ασφαλιστέων αποδοχών των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ εξαιρούνται οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως έχει τροποποιηθεί με τις παρ. 6β και 6γ του άρθρου 4 του ν. 4151/2013, δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.
Για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ τα ενιαία από 1.12.2013 ποσοστά εισφορών (3% εργοδότης + 3% ασφαλισμένος) για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους θα υπολογίζονται μέχρι 31.12.2015 επί των ασφαλιστέων – συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.10.2011, πριν την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.
β) Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 καθορίζονται ενιαία ποσοστά πρόσθετης ειδικής εισφοράς για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους μισθωτούς του ΕΤΕΑ από 1.12.2013, ως εξής:

 

  • Ποσοστό 2% για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, εκ του οποίου 1,25% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,75% τον εργοδότη και
  • Ποσοστό 3% για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ, εκ του οποίου 2% βαρύνει τον εργοδότη και 1% τον ασφαλισμένο.

Με την κοινοποιούμενη ρύθμιση εφαρμόζονται από 1.12.2013 για τους παλαιούς (μέχρι 31.12.1993) ασφαλισμένους μισθωτούς όλων των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων, τα ποσοστά πρόσθετης ειδικής εισφοράς που ήδη ισχύουν για τους νέους (από 1.1.1993) ασφαλισμένους μισθωτούς φορέων επικουρικής ασφάλισης (βάσει του άρθρου 32 παρ. 1
του ν. 2084/1992) και για όλους τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΕΑΜ (βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4075/2012).
Παράγραφος 2 (Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων)
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι, από 1.12.2013 το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον οικείο φορέα κύριας ασφάλισης, και βαρύνει τους ασφαλισμένους.
Με την ρύθμιση αυτή εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφοράς και η βάση υπολογισμού τους και για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑ, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για παλαιούς ή νέους ασφαλισμένους (υπαχθέντες στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993).
Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τη γραμματική της διατύπωση, η εν λόγω διάταξη αφορά τους αυτοαπασχολούμενους ήδη ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων επικουρικής ασφάλισης (π.χ. τέως ΕΤΕΑΜ και ΤΕΑΧ), καθώς στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά μόνο νεοπροσλαμβανόμενοι μισθωτοί (όχι αυτοαπασχολούμενοι) και οι ήδη ασφαλισμένοι των εντασσόμενων ταμείων – τομέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης (άρθρο 37 παρ. 1 ν. 4052/2012).
Παράγραφος 3 (Καταργούμενες διατάξεις)
Από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου, δηλαδή από 1.12.2013 καταργείται, για λόγους κωδικοποίησης και αποφυγής παρερμηνειών, το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4052/2012 (Α΄42) για τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑ, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο
διάταξη (γενική ή ειδική ή καταστατική).
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και την συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΤΕΑ και του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την άμεση ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!