Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Νόμος Περαίωσης 2000-2009


Νόμος Περαίωσης 2000-2009Έννοια της Περαίωσης:

Με τον Νόμο 3888/30-9-2010 το Υπουργείο Οικονομικών δίνει την δυνατότητα σε όλους του επιτηδευματίες (επαγγελματίες, επιχειρήσεις, εταιρίες) που θέλουν να επιλύσουν τις φορολογικές τους διαφορές, να προχωρήσουν σε κλείσιμο όλων τους των εκκρεμοτήτων για τις χρήσεις 2000 – 2009.

Ποιες υποθέσεις μπορούν να υπαχθούν στην Περαίωση:

Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των επιτηδευματιών  για τα έτη 2000 – 2009, οι οποίες είναι οι υποθέσεις που μέχρι σήμερα:

 • Δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος  ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί,
 • Έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,
 • Εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια μετά από άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής ή έφεσης και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, όπως και εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης έφεσης για κάποιον από τους διαδίκους,
 • Έχουν ήδη ελεγχθεί αλλά έχουν εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.
 • Έχουν ήδη ελεγχθεί και μέχρι 31-8-2010 έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια, λόγω εμφάνισης συμπληρωματικών στοιχείων.

Ποιες υποθέσεις εξαιρούνται από την Περαίωση:

 • Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31-8-2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις και τις επόμενες αυτής,
 • Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ,
 • Οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις , με εξαίρεση τις προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν οι συμπληρωματικές δηλώσεις.
 • από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις,
 • οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών, δωρεών, προικών και γονικών παροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής,
 • οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,
 • οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α΄), καθώς και οι υποθέσεις των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994),
 • από κάθε υπόθεση η ανέλεγκτη χρήση για την οποία υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ. για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου ή προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή από άλλα στοιχεία ή έγγραφα η έκδοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις,
 • οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία (Κεφάλαιο Δ΄ του ν. 3842/2010, ΦΕΚ 58 Α΄).

Διαδικασία Περαίωσης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών θα προχωρήσει σε εκτύπωση των σημειωμάτων περαίωσης στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό που θα πληρωθεί, προκειμένου να υπαχθεί ο επιτηδευματίας στην περαίωση, και θα σταλεί ταχυδρομικώς στον επιτηδευματία χωρίς να μεσολαβήσει καθόλου η εφορία στην οποία υπάγεται. Το ποσό της περαίωσης υπολογίζεται βάσει ακαθάριστων εσόδων, δραστηριότητας και τυχόν παραβάσεων που έχουν προκύψει. Τα ελάχιστα ποσά περαίωσης είναι:

 • Προκειμένου για μη υπόχρεο ή επιτηδευματία που δεν τήρησε Βιβλία ή τήρησε Βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα τριακόσια (300) ευρώ.
 • Προκειμένου για επιτηδευματία που τήρησε Βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα πεντακόσια (500) ευρώ. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται σε επτακόσια (700) ευρώ.
 • Προκειμένου για επιτηδευματία που τήρησε Βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα επτακόσια (700) ευρώ. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται σε χίλια (1.000) ευρώ.

Ο επιτηδευματίας μπορεί να πληρώσει το ποσό που προκύπτει από το σημείωμα περαίωσης είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% είτε καταβάλλοντας ως πρώτη δόση το 20% της οφειλής και τα υπόλοιπα έως 24 δόσεις. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500 Ευρώ. Ο ακριβής αριθμός των δόσεων εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Ποσό Οφειλής σε Ευρώ Αριθμός Δόσεων Κατώτατο Ποσό Δόσης
Έως 5.000,00 6 500,00 Ευρώ
Από  5.000,01 Έως 10.000,00 >8 —————-
Από 10.000,01 Έως 15.000,00 12 —————-
Από 15.000,01 Έως 20.000,00 18 —————-
Άνω των 20.000,00 24 —————-

Το 20% της προκαταβολής πρέπει να δοθεί μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2010  29η Νοεμβρίου Πολ.1162/18-11-2010 και η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου το Εκκαθαριστικό Σημείωμα έγινε αποδεκτό και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.

Με νέα ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα των φορολογούμενων που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες, δίνει μια τελευταία ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, με καταληκτική ημερομηνία στις 28 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση, οι προθεσμίες που προβλέπονται έχουν ως εξής:

 • για την αποδοχή από τους επιτηδευματίες των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΠΣ) μέχρις τις 28 Δεκεμβρίου,
 • για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου,
 • για την αποδοχή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που εκδίδονται και διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου,
 • για την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου,
 • για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.
 • Η επίλυση της διαφοράς επί υποθέσεων για τις οποίες οι σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι τις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.
 • Επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη ΓΓΠΣ ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το εκκαθαριστικό σημείωμα ή έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΕΩΣ 13 ΤΟΥ Ν.3888/2010 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1199/28.12.2010

 

Περιπτώσεις έκδοσης / διόρθωσης Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, επίλυσης διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κ.λ.π. Καταληκτικές Ημερομηνίες
1 ) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής

28/01/11.

2 ) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης

24/01/11 και αποδοχής 28/01/11.(1)

3 ) Αίτηση για την έκδοση ΕκκαθαριστικώνΣημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

αίτησης 31/12/10.

4 ) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. και στη συνέχεια διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

αίτησης 31/12/10.

5 ) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής

28/01/11.

 

6 ) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων άρθ. 11 του ν.3888/2010 (εκτός των πιο κάτω περιπτώσεων 7 και 8). Καταληκτική ημερομηνία υποβολήςαίτησης 31/12/10 και επίλυσης της

διαφοράς 28/01/11.

 

7 ) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων παρ. 13 άρθ. 6, παρ. 3 άρθ. 7 και άρθ. 8 ν.3888/2010, για Εκκαθαριστικά Σημειώματα πουεκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολήςαίτησης 31/12/10 και επίλυσης της

διαφοράς 28/01/11.

 

8 ) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων παρ. 13 άρθ. 6, παρ. 3 άρθ. 7 και άρθ. 8 ν.3888/2010, για Εκκαθαριστικά Σημειώματα πουεκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολήςαίτησης 31/12/10 και επίλυσης της

διαφοράς 28/01/11.

 

9 ) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών της πιο πάνω περίπτωσης 7 επί διορθώσεων των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολήςαίτησης 31/12/10 και επίλυσης της

διαφοράς 28/01/11.

 

10 ) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών της πιο πάνω περίπτωσης 8 επί διορθώσεων των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολήςαίτησης 31/12/10 και επίλυσης της

διαφοράς 28/01/11.

 

11 ) Υποβολή Ειδικού Σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων (παρ. 6 άρθ. 12 ν.3888/2010).  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του

Ειδικού Σημειώματος 31/12/10.

 

 

(1) :Η καταληκτική ημερομηνία 24/01/11 αφορά την έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων κατόπιν υποβολής  σχετικής αίτησης από τους επιτηδευματίες μέχρι 31/12/10.

Διαδικασία Περαίωσης για όσους  έχουν υπαχθεί στον αυτοέλεγχο (αυτοπεραίωση)

Όσοι από τους επιτηδευματίες έχουν ακολουθήσει την διαδικασία της αυτοπεραίωσης για τα Έτη 2003 και μετά θα έχουν διαφορετική μεταχείριση στην περίπτωση που αποδεχτούν την περαίωση. Όλες οι χρήσεις μέχρι 31-12-2007 εξαιρούνται της ρύθμισης και δεν οφείλεται κάποιο επιπλέον ποσό. Οι χρήσεις που υπάγονται είναι αυτές των Ετών 2008 και 2009. Για εκείνες η οφειλή ισούται με το 1/2 του ελάχιστου ποσού περαίωσης ανά Έτος όπως αυτά εμφανίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Αν περαιωθούν όλες οι υπαγόμενες ανέλεγκτες χρήσεις και όλα τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίμου και εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύπτει βάση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος και των οικείων πρακτικών συμβιβασμού, αντίστοιχα, αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων κατά το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. όσον αφορά τις περαιωθείσες χρήσεις μέχρι και τη χρήση 2005, από την ημερομηνία εξόφλησης του συνόλου των σχετικών ποσών και επίσης εξαιρούνται της επιλογής προς έλεγχο βάσει δείγματος που προβλέπεται από τον Νόμο 3296/2004.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στον ίδιο Νόμο προβλέπεται και ρύθμιση οφειλών για όσους έχουν Βεβαιωμένες οφειλές.  Η διαδικασία είναι απλή ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει  και υποβάλει αίτηση ρύθμισης μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2010. Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

1.       Στην περίπτωση Εφάπαξ καταβολής, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά, κατά ποσοστό, που διαφοροποιείται, ανάλογα με το έτος βεβαίωσης:

α) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2007, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%),

β) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2008, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),

γ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2009, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και,

δ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2010 κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

2.       Σε δύο (2) έως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τριακόσια (300) ευρώ.

3.       Σε τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.

4.       Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.

5.       Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.

6.       Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα πέντε (45) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.

Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την εφαρμογή των απαλλαγών λογίζονται σε κάθε περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Οι υπόλοιπες δόσεις επιβαρύνονται με προσαύξηση ένα τοις εκατό (1%) ανά μήνα.  Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2010, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Εξαιρετικά οι απαλλαγές της εφάπαξ εξόφλησης  δεν ισχύουν αν η εξόφληση δεν διενεργηθεί εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν καθυστερήσει η πληρωμή δόσης, η δόση επιβαρύνεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Οι ευνοϊκοί όροι εξόφλησης, παύουν να ισχύουν αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της περίπτωσης 2 της προηγούμενης παραγράφου ή δύο δόσεις της περίπτωσης 3 ή τρεις δόσεις των λοιπών περιπτώσεων

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισής του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός στην περίπτωση 2, των δύο μηνών στην περίπτωση 3 ή των τριών μηνών στις λοιπές περιπτώσεις,

γ) δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των χρεών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

δ) δεν είναι ενήμερος για τα χρέη του που βεβαιώνονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μετά, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, ή

ε) απολέσει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που του έχει χορηγηθεί για υφιστάμενα χρέη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ή που θα του χορηγηθεί για χρέη που θα βεβαιωθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού,

στ) δεν είναι ενήμερος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, για χρέη που βεβαιώθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τα οποία δεν ζήτησε να υπαχθούν στην ρύθμιση.

Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση παρακαλώ καλέστε το τμήμα του Οικονομικού Προγραμματισμού.

Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2109930111

3 Σχόλια στο “Νόμος Περαίωσης 2000-2009”

 1. Γεια σας.Εχουμε παλι περαιωση φετος?το ρωταω με αφορμη την παραταση προθεσμιας υποβολης εκκαθαριστικου περαιωσης που διαβασα καπου.Αφορα τη μητερα μου.Περυσι που ελαβε εκκαθαριστικο σημειωμα περαιωσης δεν την αποδεχτηκε.Τωρα αυτη διαδικασια που πηρε και παραταση την αφορα παλι?δηλαδη εχει ισχυ το περσινο σημειωμα περαιωσης του ν.3888 και πρεπει να παει στην εφορια και να δηλωσει εκει οτι τωρα οτι δεντ ην αποδεχεται παλι?
  ευχαριστω

 2. Κύριε Γιώργο,

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει η μητέρα σας στην εφορία γιατί δεν χρειάζεται να αποδεχτεί ή να αρνηθεί καμία ρύθμιση. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση για την περαίωση, παρά μόνο στις ειδήσεις λέγεται ότι θα ξανασταλεί το σημείωμα περαίωσης μαζί με την χρήση 2010. Αν ψηφιστεί νέα περαίωση θα υπάρχει σχετική δημοσίευση και από εμάς.

 3. να ειστε καλα..
  με εκτιμηση

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!