Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή υποβολής αιτήσεων Επιδόματος Θέρμανσης 2012


image of ggps taxisnetΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο θα καταχωρήσετε την αίτηση σας για χορήγηση Επιδόματος Θέρμανσης 2012.

1. Εισαγωγή

Η εφαρμογή Υποβολής/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που  καταναλώνουν  πετρέλαιο  θέρμανσης  για  τη  θέρμανση  της  κύριας  κατοικίας  τους. Μέσω της εφαρμογής αυτής, κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι υποψήφιο για να εγγραφεί στο μητρώο δικαιούχων του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, για την τρέχουσα περίοδο κατανάλωσης, συμπληρώνει τα αιτούμενα στοιχεία και λαμβάνει άμεση απάντηση για το αποτέλεσμα της αίτησης.

 

2. Υποβολή Αίτησης

Πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/

 

Με   την   επιλογή   της   Υπηρεσίας   Χορήγησης   Επιδόματος   Κατανάλωσης   Πετρελαίου Θέρμανσης εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής:

image of petrelaio1

 

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνονται οι κωδικοί πρόσβασης που διαθέτετε για τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΓΓΠΣ (TAXISnet).

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ σας και τον Αριθμό Ειδοποίησης ενός από τα 5 τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Μετά την επιτυχημένη σύνδεση εμφανίζονται οι κεντρικές επιλογές της υπηρεσίας χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης:

image of petrelaio2

Για να μπείτε στην εφαρμογή πατήστε το πλήκτρο Υποβολής/Διαχείρισης Αίτησης

Εμφανίζεται η οθόνη που ακολουθεί με τις αιτήσεις που έχετε ήδη υποβάλει. Στην πρώτη σύνδεση, αυτή η οθόνη είναι κενή ως προς τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις.

image of petrelaio3

 

Για την εισαγωγή μιας νέας αίτησης, επιλέγετε το σχετικό πλήκτρο οθόνης για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ.

 

Εμφανίζεται η αρχική οθόνη της αίτησης, την οποία ο χρήστης πρέπει να μελετήσει και να αποδεχτεί την υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στην αίτηση είναι αληθή.

 

Εάν  δεν  ενεργοποιηθεί  η  σχετική  επιλογή,  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει  η  διαδικασία υποβολής της αίτησης.

image of petrelaio4

Μετά την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης ανοίγει η φόρμα για συμπλήρωση όλων των ζητούμενων πεδίων:

image of petrelaio5

Στην πρώτη ενότητα της φόρμας ζητείται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας του χρήστη. Με τη συμπλήρωση ενός έγκυρου αριθμού παροχής, εμφανίζεται από κάτω η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη παροχή. Μετά συμπληρώνετε τα τετραγωνικά μέτρα των κυρίων χώρων της κύριας κατοικίας σας.

image of petrelaio6

Τον αριθμό παροχής μπορείτε να τον βρείτε  σε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ .  

 Πληκτρολογείτε μόνο  τα  πρώτα  εννέα  ψηφία  του  αριθμού  που  σημειώνουμε   με  έγχρωμο  πλαίσιο στα   υποδείγματα  λογαριασμών  ΔΕΗ παρακάτω,  χωρίς  κενό  μεταξύ  τους . (Δείτε τις εικόνες  που  ακολουθούν):

ΠΑΛΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΔΕΗ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ : 552524291

image of petrelaio7

 

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΔΕΗ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  : 123456789

image of petrelaio8

 

Σε περίπτωση που δοθεί λάθος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

image of petrelaio9

Κατά την εισαγωγή των στοιχείων ελέγχεται αν ο Ταχυδρομικός Κώδικας της Διεύθυνσης που αντιστοιχεί στον Αριθμό Παροχής της ΔΕΗ του χρήστη και του Κοινόχρηστου Ρολογιού που δηλώνει, ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή αλλιώς  εμφανίζεται μήνυμα λάθους και κοκκινίζουν τα πεδία εισαγωγής των Αριθμών Παροχής της ΔΕΗ.

image of petrelaio10

 

Σε περίπτωση που τα τετραγωνικά που δηλώνει ο χρήστης στη φόρμα είναι περισσότερα από αυτά που έχει δηλώσει στην κύρια κατοικία του στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του Έτους 2011 εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα :

Τα τετραγωνικά μέτρα της οικιας στην αίτησή σας είναι περισσότερα από τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας σας στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του Έτους 2011. Εάν αυτό είναι σωστό επιβεβαιώστε το παρακάτω.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι τα ακριβή.

που τον προτρέπει να κάνει υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που έχει εισάγει στη φόρμα.

 

Το ίδιο ισχύει και όταν από τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του Έτους 2011 προκύπτει ότι είναι φιλοξενούμενος. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα όπου ζητείται από το χρήστη να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν είναι πλέον φιλοξενούμενος:

Από τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του Έτους 2011 προκύπτει ότι φιλοξενείσθε και δεν έχετε δικαίωμα επιδόματος. Εαν αυτό δεν ισχύει πλέον επιβεβαιώστε το παρακάτω

Δηλώνω υπεύθυνα ότι δε φιλοξενούμαι πλέον.

 

Στην   επόμενη   ενότητα   ζητούνται   στοιχεία   που   αφορούν   την   κύρια   κατοικία   και συγκεκριμένα αν:

 

α. Η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Σε όποια περίπτωση ισχύει αυτό, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει και τον ΑΦΜ ενός εκ των εκμισθωτών ή των δωρεάν παραχωρούντων. Εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, τότε ο χρήστης δε συμπληρώνει τίποτα από αυτά. Στο τελευταίο τμήμα της ενότητας ζητείται να διευκρινιστεί αν η κύρια κατοικία ανήκει σε πολυκατοικία ή σε κτίσμα πολλαπλών κατοικιών όπου μοιράζεται η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης.

image petrelaio11

Εάν ενεργοποιηθεί η τελευταία επιλογή, τότε η φόρμα στο σημείο αυτό επεκτείνεται περαιτέρω για να εμφανιστούν πρόσθετες επιλογές.

Αρχικά ζητείται ο Αριθμός της Κοινόχρηστης Παροχής ρεύματος ή αριθμός της Παροχής που εκπροσωπεί το κτίσμα για τις ανάγκες της χορήγησης του επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης. Με τη συμπλήρωση ενός έγκυρου αριθμού παροχής, εμφανίζεται από κάτω η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη παροχή, αλλιώς εμφανίζεται το μήνυμα λάθος που προαναφέρθηκε και στην περίπτωση της λανθασμένης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

image petrelaio12

 Στη συνέχεια πρέπει να εισαχθεί ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί το κτίσμα όσον αφορά στην παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο ΑΦΜ αυτός πρέπει να αντιστοιχεί στο φυσικό πρόσωπο  που έχει χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας για να εισάγει τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας/ ολιγοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά.

Στη συνέχεια ενεργοποιείτε την επιλογή ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ . Εάν δεν έχει οριστεί η πολυκατοικία από τον  διαχειριστή εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα, το οποίο   σημαίνει   ότι  ο   χρήστης   θα   πρέπει   να  εισάγει   μόνος  του   τα   στοιχεία   του διαμερίσματός του.

image of petrelaio13

Εάν  έχει  οριστεί  η  πολυκατοικία  θα  εμφανιστεί  η  εικόνα  των  διαμερισμάτων  στην παρακάτω μορφή:

image of petrelaio14Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το διαμέρισμά του και αυτό θα μεταφερθεί στην αίτησή του γεμίζοντας τις πληροφορίες των χιλιοστών θέρμανσης και του ορόφου, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας τους:

image of petrelaio15

 

Τέλος, η τελευταία ενότητα της αίτησης περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού πίστωσης και τα στοιχεία επικοινωνίας. Να σημειωθεί ότι γίνονται δεκτοί μόνο λογαριασμοί ελληνικών τραπεζών (ο IBAN ξεκινάει με GR) και ότι ένας λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έναν δικαιούχο.

image of petrelaio16

 

Εάν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση για το οικονομικό έτος που ελέγχεται (για την τρέχουσα περίοδο είναι το 2012), επειδή δεν είναι υπόχρεος σε δήλωση βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ενεργοποιεί τη σχετική επιλογή:

image of petrelaio17

Μετά τη συμπλήρωση όλων των πεδίων υποβάλλεται η αίτηση επιλέγοντας το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Μετά την υποβολή γίνονται έλεγχοι ορθής συμπλήρωσης της φόρμας και στη συνέχεια ο έλεγχος του δικαιώματος λήψης του επιδόματος. Όταν υπάρχουν λάθη συμπλήρωσης της φόρμας, εμφανίζονται σχετικά μηνύματα και κοκκινίζουν τα πεδία που απαιτούν διόρθωση ή συμπλήρωση.

Στη συνέχεια εμφανίζεται το αποτέλεσμα της αίτησης. Δημιουργείται μια εκτυπώσιμη αναφορά, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της αίτησης και το αποτέλεσμα. Όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό εμφανίζεται μια αναφορά της ακόλουθης μορφής:

image of petrelaio18

Η αναφορά που εμφανίζεται όταν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα έχει την ακόλουθη μορφή:

image of petrelaio19Στο κάτω μέρος της αναφοράς εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης.

3. Διαχείριση Αίτησης

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει τις αιτήσεις που έχει κάνει και το αποτέλεσμά τους. Επειδή δεν είναι εφικτή η διόρθωση μιας αίτησης, αν υπάρχει σχετική ανάγκη θα πρέπει να υποβληθεί νέα.

Από το συγκεκριμένο περιβάλλον, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη των πληρωμών που τον αφορούν.

Παρατηρήσεις:

 

1.     Εισαγωγή δεκαδικών ψηφίων στα χιλιοστά με χρήση της τελείας (.).

 

2.      Όταν ο Διαχειριστής ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής η πολυκατοικία κλειδώνει και δεν μπορεί πλέον να γίνει καμία τροποποίηση σε αυτήν από το Διαχειριστή. Μπορούν όμως να γίνουν νέες αιτήσεις.

3 Σχόλια στο “Οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή υποβολής αιτήσεων Επιδόματος Θέρμανσης 2012”

  1. Και με τις περιπτώσεις που μετά το ΕΤΑΚ του 2009 έχει μεταβληθεί η ακίνητη περιουσία τι γίνεται? μου απορρίπτει την αίτηση λόγω περιουσίας για ακίνητα που έχουν γραφτεί αλλού από το τέλος του 2010.

  2. Κυρία Μάρω,

    Αν δεν διορθωθεί η Περιουσιακή σας Κατάσταση στο Ε9 τότε το σύστημα θα συνεχίζει να απορρίπτει την αίτηση σας. Θα πρέπει να γίνει πρώτα διόρθωση του Ε9 και στην συνέχεια να επικοινωνήσετε με το TAXISNET να μπορέσετε να υποβάλλετε ξανά την αίτηση.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!