Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Νέα τέλη πληρωμής των επιχειρήσεων για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 3/2015


Ministry_of_Development_and_CompetitivenessΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για τα νέα τέλη που είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν κάθε έτος οι επιχειρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από 1-1-2015 και μετά. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31-3-2015.

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε υπόχρεος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ οφείλει να καταβάλλει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους ετήσιο τέλος τήρησης της Μερίδας του στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 79752/2014. Εάν όχι, τότε καμία αίτησή μετά την 1η Απριλίου εκάστου έτους δε θα μπορεί να διεκπεραιωθεί εάν δεν έχει καταβληθεί το εν λόγω τέλος.

Αθήνα, 30/12/2014

ΑΔΑ: 7ΗΕΔΦ-ΞΣ6

Αρ. Πρωτ. 79752

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΎΨΟΣ, ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Γ.Ε.ΜΗ., ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΘΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΈΚΔΟΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΈΝΤΥΠΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.

Άρθρο 1

…………………

Άρθρο 2

Καθορισμός Ενιαίων Ειδικών Τελών

 

  1. Τα ενιαία ειδικά τέλη των προβλεπόμενων επιμελητηριακών υπηρεσιών των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθορίζονται ως εξής :

 

α. Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων έχουν ήδη οριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919) στα πέντε ευρώ (5,00€) ή δέκα ευρώ (10,00€) κατά περίπτωση. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, το πρώτο κατ’ έτος αιτούμενο πιστοποιητικό χορηγείται ατελώς.

 

β. Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπ. αριθμ. Κ1-802/23-11-2011 (Β’ 470) στα δέκα ευρώ (10,00€). Το τέλος αυτό, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων.

 

γ. Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την ως άνω ΚΥΑ Κ1-802/2011 στα δέκα ευρώ (10,00€), είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, και εισπράττεται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση.

 

δ. Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής:

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ(σε ευρώ)
Ανώνυµες Εταιρείες 320
Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών ΑνωνύµωνΕταιρειών

300

Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Οικονοµικού Σκοπού 300
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 300
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 300
Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 150
Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης

 150

Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης 100
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 100
Προσωπικές Εταιρείες (οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες)

 80

Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (οµορρύθµων & ετερορρύθµων)

 80

Ατοµικές επιχειρήσεις 30
 Υποκαταστήµατα Ηµεδαπών Επιχειρήσεων Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νοµικό τύπο
Υποκαταστήµατα αλλοδαπών ατοµικών επιχειρήσεων, νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005

 20

Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ 100
Κοινοπραξίες 100
Λοιποί προαιρετικά εγγραφόµενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. 20

 

  1. Κατ’ εξαίρεση, τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων α. έως δ. που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αποδίδονται απευθείας και εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 2339.
  1. Τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων α. έως δ. δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, σε Φ.Π.Α. ή σε άλλη φορολογική επιβάρυνση.

 

Άρθρο 3

Διαδικασία, χρόνος & τρόπος είσπραξης των ενιαίων ειδικών τελών

 

Τα τέλη των στοιχείων α. & β. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή της αντίστοιχης κατά περίπτωση αίτησης. Τα τέλη του στοιχείου γ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Μίας Στάσης ή Υπηρεσία ΓΕΜΗ κατά τη καταχώριση σύστασης ενός νέου υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. Τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους, καταβάλλονται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους και πάντως σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της σύστασης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Τα τέλη των στοιχείων α. & β. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται από τον κάθε υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε, είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Τα τέλη του στοιχείου γ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Μίας Στάσης ή Υπηρεσία ΓΕΜΗ βάσει των προβλεπομένων στην ΚΥΑ Κ1-802/2011. Τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται από τον κάθε υπόχρεο είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε, είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

 

Ειδικά τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τα οποία αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, καταβάλλονται ηλεκτρονικά από κάθε υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ 1163/2013 (Β’ 1675). Ειδικότερα τα τέλη των στοιχείων α. & β. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2, καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα τέλη του στοιχείου γ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται με την καταχώριση σύστασης ενός νέου υπόχρεου στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους και πάντως σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της σύστασης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ..

 

Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ, τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Άρθρο 4

……………………………

 

Άρθρο 5

Ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία

 

Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ και αφορούν στην εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων έχουν ήδη οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ1-884/19-04-2012 (Β’ 1420).

Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτοχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!