Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Νέος Φορολογικός Νόμος – Μέρος 1


Νέες αλλαγές του Νέου Φορολογικού ΝόμουΜια πρωτοβουλία των λογιστών του δικτύου είναι να σας ενημερώνουν έγκυρα και περιληπτικά για τους νέους Φορολογικούς Νόμους που ψηφίζονται για να είσαστε πάντα ενήμεροι είτε ως απλοί πολίτες είτε ως Επαγγελματίες – Εταιρίες.

Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες αλλαγές του Νέου Φορολογικού Νόμου ώστε να είσαστε έτοιμοι όταν θα υποβάλλετε την Φορολογική σας Δήλωση το 2011.

Οι βασικές αλλαγές με τον τελευταίο Νόμο 3842 / 23-4-2010

Μέρος 1º: Φορολογία Εισοδήματος

 • Καθιέρωση νέας κλίμακας που εφαρμόζεται αναδρομικά από την αρχή του έτους 2010.
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
12.000 0 0 12.000 0
4.000 18 720 16.000 720
6.000 24 1.440 22.000 2.160
4.000 26 1.040 26.000 3.200
6.000 32 1.920 32.000 5.120
8.000 36 2.880 40.000 8.000
40.000 40 16.000 100.000 31.600
Υπερβάλλον 45
 • Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες
  (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία που τον βαρύνουν.
 • Το αφορολόγητο διατηρείται μόνο για όσους προσκομίζουν αποδείξεις:
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
0 – 6.000,00 0% 0
6.000,00 – 12.000,00 10% (στο συνολικό εισόδημα) 1.200,00
12.000 ΚΑΙ ΑΝΩ 30%
 • Η μη προσκόμιση αποδείξεων όσων αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα συνεπάγετε ποινή 10% και η προσκόμιση επιπλέον και μέχρι 15.000 Ευρώ (30.000 Ευρώ για έγγαμους) έχει μπόνους 10%. Αναγνωρίζονται κάθε είδους αποδείξεις εκτός των λογαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ και των εισιτηρίων μεταφορικών μέσων. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη όσες αποδείξεις χρησιμοποιηθούν σε άλλους κωδικούς της δήλωσης (ιατρικές δαπάνες, ασφάλιστρα κλπ.). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων.
 • Έκπτωση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)από φόρο του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για άγαμο και τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ για οικογένεια. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Έκπτωση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από φόρο του ποσού για χρηματικές δωρεές και χορηγίες (ιατρικά ιδρύματα, Εκκλησία κλπ) με ανώτατο ποσοστό έκπτωσης μέχρι 10% του συνολικού εισοδήματος . Δαπάνη ως 100,00 Ευρώ δεν αναγνωρίζεται ενώ δαπάνη άνω των 300,00 Ευρώ αναγνωρίζετε μόνο αν έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του Νομικού Προσώπου. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Έκπτωση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από φόρο του ποσού για αμοιβές δικηγόρων πλην όσων αφορούν παράσταση κατά την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και πράξεων σχετικά με ακίνητα. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που θα προκύψουν μετά από ενεργειακή επιθεώρηση. Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Μεταφορά έκπτωσης φόρου μεταξύ των συζύγων όταν δεν έχει εισόδημα ο φορολογούμενος που έχει πραγματοποιήσει την δαπάνη. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι μειώσεις φόρου και οι μειώσεις εισοδήματος που αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της φόρο και το δικό της εισόδημα αντίστοιχα που προκύπτει με βάση την κλίμακα.

Εάν επιθυμέιτε να μιλήσετε ιδιαιτέρως σε έναν από τους λογιστές μας, εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες τους και μια προσωπική φόρμα επικοινωνίας.

Ονοματεπώνυμο: Τάσης Λεωνίδας
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Σουλιμιώτης Δημήτριος
Κιν.: +30 6947563005

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!