Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Οδηγίες για το Νεο TAXISNET


Image of new taxisnet ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ .

Όπως όλοι γνωρίζουμε ύστερα από αρκετά χρόνια λειτουργίας, το taxisnet αλλάζει. Ύστερα από το χρόνιο αίτημα των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών για την υποβολή όσο το δυνατόν περισσότερων δηλώσεων μέσω διαδικτύου , η υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ κατάφερε με την σταδιακή εφαρμογή του νέου taxisnet να μας προσφέρει τις καινούριες υπηρεσίες .Στο πλαίσιο της καινούριας αυτής εφαρμογής θα πρέπει όλοι μας να προχωρήσουμε σταδιακά σε διαδικασία επανεγγραφής μας στο νέο taxisnet , προκειμένου να εκμεταλλευθούμε σταδιακά όλες τις δυνατότητες του νέου συστήματος. Από την Γ.Γ.Π.Σ. θα δοθεί φυσικά ένα χρονικό διάστημα για να προβούν στην επανεγγραφή όσοι χρήστες έχουν εγγραφεί έως 6/12/2010και εως τότε θα μπορούν με τους υπάρχοντες κωδικούς να χρησιμοποιούν το σύστημα και να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις .Εξαίρεση στην επανεγγραφή έχουν τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν μόνο τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1,Ε2,Ε9κ.τ.λ.) και οι κωδικοί τους ισχύουν χωρίς καμία διαδικασία .

Το πίο χρονοβόρο στάδιο της εγγραφής και επανεγγραφής είναι ότι χρειάζεται είτε από το φυσικό είτε από το νομικό πρόσωπο ένας κλειδάριθμος ο οποίος είναι ένας είναι αριθμητικός κωδικός που παράγεται από το σύστημα και γνωστοποιείται στο χρήστη κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησής του στη Δ.Ο.Υ.. Είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού και την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

Στο παρακάτω κείμενο σας δίνουμε όλα τα βήματα σύμφωνα με την Γ.Γ.Π.Σ. και την ΠΟΛ1178/7.12.2010  ώστε να προχωρήσετε στην διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής .

Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TaxisNet

Η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 5 , καταχωρείται η αίτηση και ο χρήστης λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ., για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα. Η αίτησή του διαβιβάζεται από το σύστημα TaxisNet στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους, σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου. Τα Μη Φυσικά Πρόσωπα πρέπει να μεταβούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μόνον.

Ειδική κατηγορία χρηστών αποτελούν οι αλλοδαποί συναλλασσόμενοι με τα Τελωνεία οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ. αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ 5024905/3083/Α0019/30-06-2009. Για τους χρήστες αυτούς δεν απαιτείται προσέλευση στη Δ.Ο.Υ. Το σύστημα μετά την υποβολή της αίτησης εκτελεί ελέγχους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους και με την επιτυχή έκβαση των ελέγχων, αποστέλλει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο υποψήφιος χρήστης δήλωσε τον κλειδάριθμο.

2. Έγκριση αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά την έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, είτε του νομίμου εκπροσώπου για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα Φυσικά πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, αντίκλητο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της EE. Για τα Φυσικά Πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται, προσέρχεται ο εκπρόσωπος τους τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Για τις μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις της EE η διαδικασία θα ολοκληρώνεται απολύτως ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβηση Δ.Ο.Υ.. Για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα προσέρχεται ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φυσικό Πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Για τη περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών για το Μη Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών . Με καινούργια διευκρινιστική εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών επεσήμανε ότι το Ειδικό Πληρεξούσιο δεν είναι απαραίτητο να είναι Συμβολαιογραφικό, αλλά απαιτείται να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό. Πολ. 1186/20-12-2010.

Ο υπάλληλος εισάγει τον Α.Φ.Μ. και ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Το σύστημα εκτελεί τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει τότε η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Με την έγκριση της αίτησης το σύστημα εκτυπώνει δύο βεβαιώσεις. Η Βεβαίωση για το χρήστη, υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. και περιέχει τον κλειδάριθμο, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του (3° Βήμα). Η Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης, υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

3. Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password).

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του απαιτεί τη γνώση τριών (3) κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο το χρήστη.

Οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ. Θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση . Αν επιθυμούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, μεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης. Για τους χρήστες αυτούς η Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόματα κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των υφισταμένων χρηστών.

Για να δείτε ενημερωτικό video με τα βήματα ενεργοποίησης παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://youtu.be/ny3sfAkSvw0

 

Εγγραφή χρηστών ΚΕΠ και Δημοσίων Αρχών και Φορέων του Δημοσίου

Η ένταξη των χρηστών των ΚΕΠ, καθώς και των Δημοσίων Αρχών και Φορέων Δημοσίου γίνεται μαζικά, μέσω επεξεργασίας αρχείου με τους απαιτούμενους χρήστες ανά ΚΕΠ/Φορέα Δημοσίου. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί αρχείο με τα παραγόμενα διαπιστευτήρια το οποίο θα αποστέλλεται από τη ΓΓΠΣ σε υψηλότερο επίπεδο φορέα. Σημειώνεται δε, ότι η διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιείται και για την αρχικοποίηση των διαπιστευτηρίων των Φορέων δημοσίου.

Διαδικασία Επανεγγραφής

Στην περίπτωση που ο χρήστης απολέσει τον κλειδάριθμο δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κωδικό πρόσβασης. Για να αποκτήσει νέο κλειδάριθμο θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής.

Εξουσιοδοτήσεις

Κάθε νέος χρήστης μπορεί να έχει τους παρακάτω ρόλους :

1. Αυτοεξυπηρετούμενος χρήστης ή και

2. Εκπρόσωπος χρήστη

Τα Φυσικά και τα Μη Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να ενεργούν ως Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες ή υπό προϋποθέσεις ως εκπρόσωποι άλλων Χρηστών. Οι Φορείς Δημοσίου ενεργούν μόνον για λογαριασμό τους (Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες), τα δε ΚΕΠ ως εκπρόσωποι Χρηστών.

 

Ρόλος Λογιστή Φοροτεχνικού / Λογιστικού Γραφείου

Ο λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή το λογιστικό γραφείο , εφόσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες με τη νέα διαδικασία, μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετο ρόλο λογιστή στις υπηρεσίες του TaxisNet, ώστε να ενεργούν για λογαριασμό άλλων φορολογουμένων – χρηστών. Προκειμένου να αποκτήσουν το ρόλο του λογιστή φοροτεχνικού ή λογιστικού γραφείου, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις :

1. Να έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή άδεια λειτουργίας λογιστικού γραφείου από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το αρχείο του οποίου παρέχεται εβδομαδιαία στη Γ.Γ.Π.Σ. με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS να έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων.

Οι εγγεγραμμένοι ως λογιστές φοροτεχνικοί ή λογιστικά γραφεία εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς και επιλέγουν αν θα ενεργήσουν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των πελατών τους.

Ο εγγεγραμμένος ως λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει ως πελάτες, φορολογούμενους οι οποίοι τον εξουσιοδότησαν. Η αποδοχή ή απόρριψη του πελάτη γνωστοποιείται με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη – φορολογούμενο.

Κάθε φορολογούμενος που εξουσιοδότησε λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να ανακαλέσει αυτή την εξουσιοδότηση μέσω του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο λογιστής φοροτεχνικός ή το λογιστικό γραφείο μόλις εισέλθει στο σύστημα, θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα με το οποίο του γνωστοποιείται η διακοπή της εξουσιοδότησης από τον πελάτη.

Επίσης αποστέλλεται μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους πελάτες ενός λογιστή στις περιπτώσεις που :

1. Απενεργοποιείται ο λογαριασμός του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

2. Αφαιρείται ο πρόσθετος ρόλος του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

3. Διακόπτεται ο ΚΑΔ του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Κάθε εξουσιοδοτούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει δηλώσεις και να ανακτά τα δεδομένα των προηγούμενων δηλώσεων του πελάτη-φορολογούμενού.

Οι εξουσιοδοτήσεις για υποβολή δηλώσεων για κάθε νέο χρήστη του συστήματος θα λειτουργούν ως εξής:

Φυσικά Πρόσωπα

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.

Μη Φυσικά Πρόσωπα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις υποχρεώσεις του Μη Φυσικού Προσώπου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ή τον υπεύθυνο ή το μέλος του Μη Φυσικού Προσώπου ή λογιστή φοροτεχνικό ελεύθερο επαγγελματία ή λογιστικό γραφείο.

Στο ακόλουθο σύνδεσμο περιλαμβάνονται οι oδηγίες σε μορφή video για παροχή εξουσιοδότησης σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο από χρήστη TAXISnet. Η διαδικασία της εξουσιοδότησης μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις δηλώσεις που έχει υποχρέωση να υποβάλει ο φορολογούμενος.

http://youtu.be/Qd0uw0N-j-8

 

Απόρριψη αίτησης εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το σύστημα διενεργεί ελέγχους για τον Α.Φ.Μ. που δήλωσε ο φορολογούμενος και απορρίπτει την αίτηση εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος

2. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο που απεβίωσε

3. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Μη Φυσικό Πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών

4. ο Α.Φ.Μ. περιέχει στα στοιχεία του Υποσυστήματος ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS στοιχείο ταυτοποίησης που έχει χαρακτηριστεί ως πλαστό.

5. ο Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Απενεργοποίηση Κωδικών Πρόσβασης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απενεργοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης ενός χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. απενεργοποιήθηκε στο σύστημα TAXIS

2. το Φυσικό Πρόσωπο απεβίωσε

3. η Δημόσια Αρχή ή ο Φορέας Δημοσίου καταργήθηκε

4. το Κ.Ε.Π. καταργήθηκε

5. υπάρχουν αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες για τη μη νόμιμη χρήση των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και την κακόβουλη χρήση των κωδικών πρόσβασης

6. ο φορολογούμενος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

7. ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απενεργοποίησε ο ίδιος μέσω συστήματος τους κωδικούς του ή υπέβαλε, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.2 της παρούσας απόφασης , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έγγραφη αίτηση με την οποία ζήτησε την απενεργοποίηση των κωδικών του . Η αίτηση διαβιβάζεται στο σύστημα TaxisNet.

8. Ο χρήστης βαρύνεται με ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας ή προκειμένου περί εκπροσώπων άλλων χρηστών , εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παραβάσεις των χρηστών αυτών.

Στις ως άνω περιπτώσεις αυτές η απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο φορολογούμενο ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει δηλώσεις και λοιπά στοιχεία σε έντυπη ή μαγνητική μορφή στη Δ.Ο.Υ. ακόμη και αν η υποβολή αυτών είναι υποχρεωτική μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με το Taxisnet:

Για να εισέλθετε στον Λογαριασμό σας

http://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet

Εγγραφή νέου χρήστη:

http://www1.gsis.gr/registration

Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας:

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm

Για να ενημερωθείτε για το νέο TAXISNET

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/

Για να υποβάλλετε μια γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών

https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Για να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html

Εγχειρίδια Χρήσης

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/Manuals1.html

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

http://link.minfin.gr/foren

Ειδοποιητήρια Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου

http://link.minfin.gr/eidop

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

https://www1.gsis.gr/taxisnet/info

Για οδηγίες σχετικά με την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση πατήστε:

http://www.aggelopoulos.net/news/new-personalized-information-services-taxisnet-17-12-2012/

Για οποιονδήποτε προβληματισμό σας επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Τάσης Λεωνίδας
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Σουλιμιώτης Δημήτριος
Τηλ.: +30 6947563005

837 Σχόλια στο “Οδηγίες για το Νεο TAXISNET”

 1. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΩ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΝ? ΜΠΟΡΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΩ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΩ

 2. Κυρία Τριανταφυλλιά,

  Για να δείτε τις παλιές σας δηλώσεις, πατήστε στο ακόλουθο link και επιλέξτε «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ».

  http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/e-epixiriseis.html

  Θα σας ζητήσει τους κωδικούς που ήδη έχετε βγάλει από το taxisnet, με τον παλιό τρόπο. Όταν μπείτε στην βασική οθόνη, επιλέξτε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TAXISNET και μετα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. Φ2. Εκεί θα σας βγάλει μια λίστα με τις περιοδικές δηλώσεις του 2010. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και γι’ αυτό προτείνουμε να κρατάτε πάντα αντίγραφο της περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης που υποβάλλετε. Δυστυχώς για τα προηγούμενα έτη δεν μπορείτε να έχετε ακόμα εικόνα των δηλώσεων σας. Αλλά το σύστημα θα σας το επιτρέπει μόλις λειτουργήσει όπως είναι σχεδιασμένο να κάνει.

 3. καλησπερα σας.θα ηθελα να κανω μια ερωτηση γιατι δεν γνωριζω και πολλα.ο λογιστης μου ζητησε τον κλειδαριθμο και τον εδωσα.ηταν λαθος?μπορει να κανει κατι που θα με βλαψει?ευχαριστω πολυ.

 4. Κύριε Πρόδρομε,

  Η έννοια του κλειδαρίθμου είναι ότι δίνετε εμμέσως την εξουσιδότηση στον Λογιστή σας να υποβάλλει για λογαριασμό σας όλες τις δηλώσεις μέσω του διαδικτύου. Το ζητάμε και εμείς από τους πελάτες μας. Αν έχετε αμφιβολίες πείτε του να σας δώσει το δικό σας Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό. Στην συνέχεια μπορείτε να μπείτε στο προφιλ σας στο TAXISNET και να πάτε στον επιλογή εξουσιοδοτήσεις. Από εκεί εισάγεται τον ΑΦΜ του λογιστή σας και περιμένετε απλά να αποδεχτεί την εξουσιοδότηση. Το σωστό είναι να έχετε εσείς τους κωδικούς σας και ο Λογιστής σας να μπαίνει από τον δικό του λογαριασμό στο TAXISNET και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις δηλώσεις για λογαριασμό σας.

 5. εισασταν απολυτα κατατοπιστικος.παρολαυτα αν δεν το κανω αυτο,αν ο λογιστης θελει μπορει για παραδειγμα να μπει σε τραπεζικους μου λογαριασμους και να κανει καποια διακινηση?ευχαριστω προκαταβολικα.

 6. Κύριε Πρόδρομε,

  Ασφαλώς και όχι, ο κλειδάριθμος έχει να κάνει αποκλειστικά για την διεκπεραίωση ενεργειών στην Εφορία. Αντί να πηγαίνετε φυσικά στην Δ.Ο.Υ. σας θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Ο λογιστικός σύλλογος είχε απαιτήσει πολύ καιρό να γίνει αυτή η ενέργεια, η «ηλεκτρονική» εφορία υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά αν υποπέσει στην αντίληψη σας κάποια ατασθαλία μπορείτε κάλλιστα να πάτε ξανά στο μητρώο και να ζητήσετε επανέκδοση του κλειδάριθμου και να σταματήσει η εξουσιοδότηση προς τον λογιστή σας.

 7. κυριε αγγελοπουλε σας ευχαριστω παρα πολυ για το χρονο σας και τις πληροφοριες.καλη χρονια να εχετε.

 8. Ειμαι υπαλληλος ΙΚΑ 50 ετων 26 ετη εως 31122010 υπηρεσιας τριτεκνος δυο παιδια 23και26 ετων με αλλη συζυγο και ενα 8 ετων με νεα συζυγο .Δικαιουμαι συνταξη αν σταματησω τωρα στα 52 ετη? Το εφαπαξ το παιρνω αμεσα?

 9. Κύριε Γιάννη,

  Επειδή δεν θέλουμε να μπλέκουμε τα θέματα συζήτησης, γιατί κάποια άρθρα ενδιαφέρουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες, παρακαλώ υποβάλλετε την ερώτηση σας στο link που σας επισυνάπτω. Δεν έχει καμία σχέση το νέο taxisnet με το συνταξιοδοτικό.

  https://www.aggelopoulos.net/news/the-new-securities-law-3863-2010-part-1/

 10. Προσπαθώντας να υποβάλω την περιοδική δήλωση ΦΠΑ
  εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.
  «Αποτυχημένη Ενέργεια

  Ως νομικό πρόσωπο θα πρέπει να ορίσετε εκπρόσωπο ή λογιστή, ο οποίος θα υποβάλλει τη δήλωσή σας.»

  ο λογαριασμός είναι για ΕΠΕ και εγώ είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος.
  Έχω παραλάβει κλειδαρίθμους.
  Χρειάζεται να κάνω κάποια περεταίρω ενέργεια εκτός από την εξουσιοδότηση στον εαυτό μου την οποία μόλις και έκανα;

  σας ευχαριστώ

 11. Κύριε,

  Η διαδικασία που ακολουθήσατε είναι η σωστή. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να εξακολουθεί να σας βγάζει το TAXISNET το ίδιο μήνυμα είναι γιατί η εταιρία σας έχει την υποχρέωση να παρακολουθείται από Λογιστή – Φοροτεχνικό, λόγω τζίρου. Οπότε θα χρειάζεται να κάνετε εξουσιοδότηση στον Λογιστή σας. Αν η δήλωση υποβληθεί κανονικά δεν έχετε να κάνετε καμία άλλη ενέργεια.

 12. Κύριοι,

  Για διόρθωση ενός χαρακτήρα στο επώνυμο του φορολογούμενου το οποίο είναι καταχωρημένο στο μητρώο του taxis, θα μπορεί να γίνει από το νέο taxisnet, ή απαιτείται η μετάβαση στην ΔΟΥ και συμπλήρωση Μ1?

  Ευχαριστώ.

 13. Κύριε Λευτέρη,

  Δυστυχώς δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα όλες οι δραστηριότητες του Νέου TAXISNET. Σε μελλοντικό χρόνο θα είναι δυνατή η αλλαγή κάποιων στοιχείων στο Μητρώο της Εφορίας. Προς το παρόν όμως θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ και να συμπληρώσετε το έντυπο Μ1.

 14. Ειμαι παλιος χρηστης του taxisnet και μπαινω απλα να κανω την δηλωση ε1.Δεν υποβαλλω τιποτα αλλο καθως δεν εχω ουτε περουσιακα στοιχεια ουτε τιποτα αλλο.Θα μπορω να υποβαλλω απο φετος δηλωση με τους υπαρχοντες κωδικους μου η θα πρεπει να παω στην ΔΟΥ να παρω κλειδαριθμο?Απο αυτα που διαβασα στο taxisnet λεει οτι ε1 μπορουμε να υποβαλλουμε απλα δεν μπορουμε να υποβαλλουμε και να επεξαργαστουμε αλλα πραγματα

 15. Κύριε Άγγελε,

  Σύμφωνα με τις οδηγίες που μας έχουν κοινοποιήσει θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς σας κανονικά για την υποβολή της φετινής Φορολογικής σας Δήλωσης. Οι κωδικοί σας θα ισχύουν μέχρι 31/12/2011. Παρ’ όλα αυτά θα σας παροτρύναμε να ζητήσετε τον κλειδάριθμο από το τμήμα Μητρώου της Εφορίας σας ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε στο 100% όλα τα πλεονεκτήματα του Νέου TAXISNET.

 16. συγνωμη για την αγενεια.ξεχασα να σας ευχαριστησω εκ των προτερων

 17. Καλή σας ημέρα
  Θα ήθελα να μάθω αν η παραλαβή του κλειδάριθμου γίνεται μόνο από την αρμόδια ΔΟΥ ή από οποιαδήποτε ΔΟΥ;

  Ευχαριστώ

 18. Κύριε Alex,

  Έχουν δοθεί οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ. να δίνονται κλειδάριθμοι σε φορολογούμενους ανεξάρτητα στην Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Δ.Ο.Υ. που σας βολεύει για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο.

 19. θελω να υποβαλω αιτηση για εκδοση κλειδαριθμου απο την Δ.Ο.Υ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 20. Κύριε Στυλιανέ,

  Δεν έχουμε καταλάβει το ερώτημα σας. Αν θέλετε να υποβάλετε νέα αίτηση για χρήστη TAXISNET και δεν έχετε κωδικούς τότε πατάτε στο παρακάτω link:

  http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/e-epixiriseis.html

  και επιλέγετε «Εγγραφή νέου χρήστη» -> «Αρχική εγγραφή».

  Αν έχετε ήδη κωδικούς πρόσβασης, τότε θα απευθυνθείτε στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο. Στην συνέχεια θα επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία απλώς αντι για «Αρχική εγγραφή» θα επιλέξετε «Ενεργοποίηση Λογαριασμού». Ελπίζουμε να καλύψαμε την ερώτηση σας.

 21. Ειμαι παλιος χρηστης του Taxisnet και καταχωρω τα παντα ηλεκτρονικα απο το 2003. Σημερα πηγα απο την ΔΟΥ και εκανα την Εγκριση Αιτησης Εγγραφης για κλειδαριθμο. Παραλαβα το αντιγραφο της αιτησης αλλα δεν βλεπω καπου τον κλιδαριθμο…
  Μονο στην αρχη διπλα απο το Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ υπαρχει ενας οκταψηφιος αριθμος, αυτος ειναι ο κλειδαριθμος?
  Αν ειναι αυτος…τωρα πρεπει να μπω στο συστημα και να κανω Ενεργοποίηση Λογαριασμού?..
  Ευχαριστω εκ των προτερων!

 22. Κύριε Καραθανάση,

  Το έντυπο που πήρατε είναι αυτό που δίνει η Εφορία σε όλους τους συναλλασσόμενους. Ονομάζεται ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, το οποίο αναγράφεται πάνω στην επικεφαλίδα του εντύπου. Ο αριθμός που αναζητάτε ΔΕΝ είναι ο Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ, αλλά εκείνος που είναι 2 σειρές παρακάτω και λέει ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ και είναι της μορφής ΨΨΨΨΨ-ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ-ΨΨΨΨΨΨ, όπου Ψ είναι αριθμός. Ξαναδιαβάστε σωστά το έντυπο. Τώρα αν δεν υπάρχει πάνω στο έντυπο τότε απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 23. Αν και πηρα το ηλεκτρονικο κλειδαριθμο απο τη ΔΟΥ μου (ειμαι παλαιος χρηστης του ΤΑΧΙΣ) και ενημερωθηκα μεσω ηλεκτρονικου ταχυδρομειου οτι η αιτηση εγγραφης μου εχει εγκριθει και μπορω να ενεργοποιησω το λογαριασμο μου, το συστημα του ΤΑΧΙΣ μου εμφανιζει μυνημα οτι <>. Για ποιο λογο συμβαινει αυτο?
  Σας ευχαριστω

 24. Κύριε Τάσο,

  Πατήστε στο link http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/e-epixiriseis.html Επιλέξτε «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» και ξανά «Ενεργοποίηση Λογαριασμού».
  Συμπληρώστε το username ΠΑΝΤΑ με κεφαλαία αν είναι την μορφής WW0000000U000 και των κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει. Συμπληρώστε επίσης Α.Φ.Μ. και το νούμερο του κλειδάριθμου. Πατήστε επόμενο και επιλέξτε έναν άλλο κωδικό πρόσβασης. Το mail που σας έστειλε το taxisnet είναι ότι μπορείτε να προχωρήσετε σε ενεργοποίηση του λογαριασμού. Δεν σημαίνει όμως ότι ολοκληρώσατε την διαδικασία.

 25. Ευχαριστω για την αμμεση απαντηση! Σημερα ελαβα και mail απο το TAXISnet οτι η αίτηση εγγραφής μου έχει εγκριθεί με παραπομπη στο αντιστιχο ling για την Ενεργοποίηση λογαριασμού, οποτε την Δευτερα θα παρω τηλεφωνο στο Taxis η θα ξαναπερασω απο την ΔΟΥ για να βρω την ακρη αφου τελικα πανω στην ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ υπαρχουν ολα τα στοιχεια κανονικα αλλα πουθενα κλειδαριθμος! Τωρα που το προσεξα καλυτερα… βλεπω πανω δεξια οτι γραφει αντιγραφο ΔΟΥ. Υπεγραψα 2 αντιγραφα, μηπως τελικα η υπαλληλος κρατησε το δικο μου αντιγραφο με το κλειδαριθμο…και το αντιγραφο της ΔΟΥ δεν τον αναφερει…θα σας ενημερωσω συντομα!

 26. Κύριε Καραθανάση,

  Δυστυχώς είναι όπως ακριβώς τα λέτε. Το αντίγραφο της Δ.Ο.Υ. δεν έχει πάνω τον κλειδάριθμο για να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανένας άλλος εκτός από εσάς. Αν χρειαστεί να δει τα στοιχεία σας θα μπει από το σύστημα TAXIS των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Είναι δυστυχώς τα στραβά και αστεία του ελληνικού τόπου.

 27. Καλη σας μέρα κι ελπιζω να μην γινομαι παλι κουραστικος…:-) Περασα σημερα απο την ΔΟΥ Καλλιθεας επεστρεψα πισω το αντιγραφο της ΔΟΥ και πηρα την πρωτοτυπη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ με τον κλειδαριθμο! Εχω λαβει ιδη και e-mail απο το gsis.gr οτι η αίτηση εγγραφής μου έχει εγκριθεί με την υπενθυμιση του username που εχω εδω και 7 χρονια και με παραπομπη στο αντιστιχο ling για την Ενεργοποίηση λογαριασμού.
  Παω να κανω την Ενεργοποίηση βαζω ολα τα στοιχεια ΣΩΣΤΑ και μου γραφει πανω (Δεν βρέθηκε αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία που εισάγατε ) Δοκιμασα να κανω και εισαγωγη στο συστημα χωρις Ενεργοποίηση με το υπαρχον Username & password και μου γραφει: Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε. Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ που εχω στα χερια μου καπου γραφει ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Αρχικη…μηπως καταλαβαν λαθος στη ΔΟΥ και μου εχουν μηδενισει το παλιο Username…
  Κανω κατι λαθος?…
  Συγνωμη αν σας κουρασα αλλα προσπαθησα να γραψω τι συμβαινει αναλυτικα…

 28. Κύριε Καραθανάση,

  Την διαδικασία την έχετε κάνει κανονικά. Απλά γράψτε το username στην σελίδα ενεργοποίησης με κεφαλαία υποχρεωτικά για να δει την αίτηση σας. Δηλαδή αν είναι της μορφης WW0000000U000, προσέξτε τα WW και U να είναι κεφαλαία.

 29. Τελικα στο gsis.gr μπορω να συνδεθω για να δω τις καταχωρημενες ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

 30. Κύριε Καραθανάση,

  Βέβαια και μπορείτε. Αν αναφέρεστε στο σχόλιο που αναγράφεται στην σελίδα, αυτό γράφτηκε στις αρχές πριν έχουν οι χρήστες αυτή την δυνατότητα. Απλά σε μερικές περιπτώσεις προηγούμενων δηλώσεων μπορεί να μην εμφανίζονται όλα τα πεδία.

 31. Το υπαρχον Username ειναι της μορφης WW00000000 (χωρις U) και το γραφω κεφαλαια, Κωδικό 000000, ΑΦΜ, Κλειδάριθμος (με τις παυλες) και τελος τους Χαρακτήρες εικόνας , ολα κανονικα! παταω επομενο και η ενδειξη που μου γραφει ειναι: Δεν βρέθηκε αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία που εισάγατε!
  Το δοκιμασα 4 φορες αρα καποιο προβλημα υπαρχει…
  να δοκιμασω να αλλαξω τον παλιο κωδικο-password μηπως κατι καταφερω η να επικοινωνησω αυριο τηλ. με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων?…
  Ευχαριστω Πολυ

 32. Κύριε Καραθανάση,

  Καλύτερα απευθυνθείτε στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Από αυτά που μας λέτε τα δοκιμάσατε όλα. Δυστυχώς αν δεν ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό, οι προηγούμενοι κωδικοί δεν ισχύουν.

 33. Αχ ελληνικο κρατος… Το username μου ηταν με 2 ww στην αρχη οχι Κεφαλαια αλλα Μικρα, συν το οτι μου ειπαν να βαλω τις 2 παυλες αναμεσα στον κλειδαριθμο οχι απο το αριθμητικο πληκτρολογιο αλλα απο το αλφαβητικο…ημαρτον!!! Anyway τα καταφερα!

 34. Για τους πάλιους χρήστες του taxisnet,τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ώστε να ειμαι εντάξει με το νεο taxisnet? Τα βήματα θα ηήθελα σας παρακαλώ..Ευχαριστώ

 35. Κυρία Κωνσταντίνα,

  Αν έχετε ήδη κωδικούς πρόσβασης, τότε θα απευθυνθείτε στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο έχοντας πάντα μαζί σας την ταυτότητα σας. Στην συνέχεια Πατήστε στο link http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/e-epixiriseis.html Επιλέξτε «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» και ξανά «Ενεργοποίηση Λογαριασμού».
  Συμπληρώστε το username ΠΑΝΤΑ με κεφαλαία αν είναι την μορφής WW0000000U000 και των κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει. Συμπληρώστε επίσης Α.Φ.Μ. και το νούμερο του κλειδάριθμου. Πατήστε επόμενο και επιλέξτε έναν άλλο κωδικό πρόσβασης.

 36. Είμαι γραμμένη στο taxisnet μέσω λογιστή. Θέλω νά συνεχίσω μόνη μου τη διαδικασία επικοινωνίας με το σύστημα, αλλά δεν εχω τη δυνατότητα παραλαβής των κωδικών και του κλειδάριθμου από το λογιστή. Πώς να ενεργοποιήσω το λογαριασμό μου;

 37. Κυρία Καρτέρη,

  Οι κωδικοί είναι δικοί σας, ασχέτως αν τους έχει ανοίξει Λογιστής. Είναι προσωπικοί και δεν μπορεί κανένας Λογιστής να μην σας τους κοινοποιήσει αν του το ζητήσετε. Παρ’ όλα αυτά αν θέλετε να κάνετε μηδενισμό των κωδικών. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm και επιλέξτε «ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ»-> ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ -> ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΎΣ ΜΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ακολουθήστε τις οδηγίες και όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας ώστε να παραλάβετε τον κλειδάριθμο. Το τελικό βήμα είναι η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ που θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κλειδάριθμο που έχει τυπωθεί πάνω στην αίτηση. Με αυτό τον τρόπο θα ακυρωθούν οι παλιοί κωδικοί και μόνο εσείς θα έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας.

 38. Καλησπερα σας.Εχω κανει στο taxisnet δηλωση και ενω εχω δηλωσει μηδενικο εισοδημα (περυσι δεν δουλευα) μου γραφει [προστ. διαφορα δαπανων διαβιωσης 5.100] και απο κατω φορολογητεο εισοδημα 5.100.Το ποσο βγαινει φανταζομαι απο τα τεκμηρια 3.000 για τον αγαμο συν ενα αυτοκινητο 1200 κυβικα δηλαδη 2.100.Συνολο 5.100.Το ερωτημα ειναι αν θα εχω προβλημα με την εφορια? Ευχαριστω πολυ.

 39. Κύριε Άγγελε,

  Η λογική του φορολογικού μας συστήματος είναι να μπορείς να καλύψεις τις δαπάνες με το εισόδημα που πληρώνεις. Αν το εισόδημα που υποχρεώνεστε να δηλώσετε λόγω τεκμηρίων (5.100 Ευρώ) είναι κάτω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 Ευρώ δεν προκύπτει κάποιος φόρος και δεν υπάρχει κάποιο άμεσο πρόβλημα. Το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνεται το συγκεκριμένο για 2 συνεχόμενες δηλώσεις γιατί μπορεί να σας ζητηθεί να εξηγήσετε πως μπορείτε και καλύπτετε τις αντικειμενικές δαπάνες με μηδενικό εισόδημα.

 40. Προσπαθώντας να υποβάλω την περιοδική δήλωση ΦΠΑ
  εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.
  «Αποτυχημένη Ενέργεια

  Ως νομικό πρόσωπο θα πρέπει να ορίσετε εκπρόσωπο ή λογιστή, ο οποίος θα υποβάλλει τη δήλωσή σας.»

  ο λογαριασμός είναι για ΕΠΕ και εγώ είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος.
  Έχω παραλάβει κλειδαρίθμους.
  Εκανα ενεργοποίηση λογαριασμου και οταν προσπαθω να ορισω τον εαυτο μου σαν εκπροσωπο της εταιρειας μου για να υποβαλω την περιοδικη ΦΠΑ απαντα οτι ο χρηστης με το ΑΦΜ μου ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ. Χρειάζεται να κάνω κάποια περεταίρω ενέργεια εκτός από την εξουσιοδότηση στον εαυτό μου ;

  σας ευχαριστώ

 41. Κύριε Αντώνη,

  Πρέπει να ενεργοποιήσετε και τον προσωπικό σας λογαριασμό. Δηλαδή επίλέξτε ενεργοποίηση λογαριασμού και ενεργοποιήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον δεύτερο κλειδάριθμο που σας δόθηκε σαν εκπρόσωπος της Εταιρίας. Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία μπείτε στον εταιρικό λογαριασμό και επαναλάβετε την διαδικασία.

 42. Είμαι με τη σύζυγό μου κάτοικοι του εξωτερικού. Υπέβαλα σήμερα μέσω TAXISNET τη φορολογική μου δήλωση.Ε2 σημείωσα εισόδημα 1800 Ε από ενοίκιο καταστήματος.Δεν έχω τίποτα άλλο. Πέρυσι πλήρωσα φόρο 176 Ε.
  Τώρα με το εκκαθαριστικό που βγαίνει σύμφωνα με τα στοιχεία ως άνω, βάζουν (δεν καταλαβαίνω γιατί) για τη σύζυγό μου (χωρίς εισόδημα) ΠΡΟΣΤ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ το ποσό των 2.500 Ε. Ετσι ο φόρος που βγαίνει να πληρώσω φέτος είναι 425,74.
  Τι συμβαίνει, συμπλήρωσα τίποτα λάθος ? Δεν νομίζω !
  Το 2.500 Ε που πέρυσι δεν υπήρχε, γιατί μπήκε φέτος ?
  Ευχαριστώ

 43. Κύριε Χρήστο,

  Με τον φορολογικό νόμο 3842/2010 όλοι έχουν κάποιο εισόδημα που δημιουργείται από τις δαπάνες διαβίωσης, για να ενημερωθείτε αναλυτικά πατήστε στον σύνδεσμο

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxation-laws-part-2/

  Αν δεν καλύπτεται με το εισόδημα σας τις εν λόγω δαπάνες τότε προκύπτει φόρος προς πληρωμή.

 44. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

 45. Κύριε Χρήστο,

  Για τους κατοίκους εξωτρικού δεν υπάρχουν δαπάνες διαβίωσης. Προκειμένου όμως να μπορέσει να το υπολογίσει αυτό το σύστημα του TAXIS θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κάτωθι κωδικούς που μάλλον δεν συμπληρώσατε.

  Πίνακας 2
  2. Είστε κάτοικος εξωτερικού και υποχρεούσθε να υποβάλετε φορολ. δήλωση στην Ελλάδα 319 ΝΑΙ 320 ΝΑΙ (θα συμπληρώσετε και τους δύο κωδικούς)
  3. Εξαιρείσθε απο την προσκόμιση αποδείξεων (εδάφιο γ’ παρ.1 άρθρο 9 Κ.Φ.Ε.) 023 ΝΑΙ 024 ΝΑΙ (θα συμπληρώσετε και τους δύο κωδικούς)

  Από τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2011 που βρίσκετε στον σύνδεσμο http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html

  δείτε στην σελίδα 15 τις οδηγίες για τους παραπάνω κωδικούς. Έχετε πληρώσει 250 Ευρώ παραπάνω από λάθος καταχώρηση και ο μόνος τρόπος που μπορείτε να το διορθώσετε είναι να υποβάλλετε στην Δ.Ο.Υ. που ανήκετε συμπληρωματική δήλωση. Συμβουλή για το μέλλον. Όταν κάνετε την φορολογική σας δήλωση πηγαίνετε σε έναν Λογιστή Φοροτεχνικό, γιατί οι αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Ελλάδος είναι τόσες πολλές που η συμπλήρωση της δήλωσης του ενός Έτους μπορεί να είναι κατά πολύ διαφορετική από την δήλωση του επόμενου Έτους. Εμείς σαν επαγγελματίες πληρώνουμε σεμινάρια προκειμένου να μένουμε ενήμεροι και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

 46. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο καλή ενημέρωσή σας.
  Νάστε καλά !

 47. γεια σας!εχω οε.1)πρεπει να κανω εξουσιοδοτηση στο λογιστη για να εχει αυτος την ευθυνη για τυχον λαθη?
  φαινεται οτι υποβαλλει αυτος την δηλωση μου απο καπου?
  2)πηρα τον κλειδαριθμο και αλλαξα password.πρεπει να ξαναπαω εφορια για καποιον λογο?

 48. Κυρία Κική,

  Από την στιγμή που αλλάξατε τους κωδικούς και ενεργοποιήσατε σωστά τον λογαριασμό σας δεν χρειάζεται να κάνετε καμία άλλη περαιτέρω ενέργεια. Ο λογιστής σας δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει τους κωδικούς σας. Αν έχει ενεργοποιήσει και εκείνος τους προσωπικούς του κωδικούς ως επαγγελματίας τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε στις ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ που εμφανίζεται στο αριστερό μενού και να εισάγετε τον ΑΦΜ του. Επιλέξτε και για ποιά κατηγορία ενεργειών θέλετε να τον εξουσιοδοτήσετε (Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι Φόροι). Αυτομάτως θα σταλεί απο την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αίτημα προς εκείνον για να αποδεχτεί την εξουσιδότηση σας. Αν την αποδεχτεί τότε για όποια υποβολή προς την εφορία θα είναι υπεύθυνος εκείνος. Εσείς θα μπαίνετε όποτε θέλετε στο δικό σας λογαριασμό και θα μπορείτε να δείτε τι ακριβώς έχει υποβάλλει προβάλοντας τα διάφορα έντυπα. Η δεύτερη λύση είναι να βάλετε στο ίδιο σημείο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ στο σημείο που λέει ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ τον δικό σας ΑΦΜ. Στην περίπτωση αυτή υπόχρεη για την σύνταξη και υποβολή των εντύπων θα είσαστε εσείς και όχι ο Λογιστής σας και επίσης θα χρειαστεί να του κοινοποιήσετε τους κωδικούς για να μπορεί να υποβάλλει τις δηλώσεις της εταιρίας σας.

 49. παρακαλω θα ηθελα να με βοηθησετε στο εξής: ειμαι φυσικο προσωπο και εχω εισοδημα απο επιχειρηματικη αμοιβη εκανα αιτηση στο taxisnet για να παραλαβω κλειδαριθμο και η διαδικασια κυλησε ομαλα!-πηγαίνοντας εφορία και μου δοθηκε κανονικα ο κλειδαριθμος- στην προσπαθεια μου ομως να κανω ενεργοποιήση του λογαριασμου μου ενω ειχα ΗΔΗ κλειδαριθμο εκανα κατα λαθος παλι αρχικη εγγραφη και ΟΧΙ ενεργοποιηση του λογαριασμου μου, οταν στο τελος καταλαβα οτι εκανα νεα αιτηση βγηκα και ενεργοποίησα κανονικα τον κλειδαριθμο μου! -η αιτηση ομως σταλθηκε κανονικα-προσπαθώντας να μπω στο λογαριασμο μου και να συμπληρωσω το Ε1 δεν ανοιγε η δηλωση γινόταν μονο ταυτοποίηση στοιχειων. το ερωτημα μου ειναι το εξής: θα χρειαστει να ξαναπαω στην εφορια για διευκρίνση? μπορω με την ήδη υπαρχουσα ενεργοποίηση να υποβαλω την δηλωση μου ηλεκτρονικα? ή θα χρειαστει καποια περεταιρω διαδικασια? το γεγονος οτι εγινε ξανα αιτηση δημιουργει προβλημα? ευχαριστω εκ των προτερων για τον κοπο που θα κανετε να διαβασετε το αιτημα μου και θα με χαροποιησει το γεγονος να εχω καποια απαντηση το συντομοτερο δυνατο.

 50. Κυρία Ελένη,

  Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε γιατί δεν μας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Το μόνο που θα σας προτείναμε είναι να επικοινωνήσετε με το help desk του TAXISnet στο 210 480 2552 , από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00΄ έως 18:00΄. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να σας βοηθήσει και να δώσει απάντηση στο πρόβλημά σας.

 51. Αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα με τον κύριο Χρήστο (17 Απριλίου 2011). Είμαστε κάτοικοι εξωτερικού χωρίς καθόλου εισοδήματα στην Ελλαδα. Εμβάζουμε κάποια λεφτά ετησίως απο την Κύπρο για την αποπληρωμή ενός δανείου που συνήψαμε για αγορά ενός διαμερίσματος. Φέτος μετά την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης στο εκκαθαριστικό σημείωμα βάζουν για τη σύζυγό μου ΠΡΟΣΤ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ το ποσό των 257,00 Ε και φόρο 12,85. Μετά γράφουν ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟ 12,85 Ε και στο ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ βγαίνει 0,00. Εγώ έχω συμπληρώσει στη δήλωση τους κωδικούς 319 και 320 με ΝΑΙ αλλα όχι τους κωδικούς 023 και 024. Χρειαζεται να υποβάλω και εγώ συμπηρωματική δήλωση;

 52. Κύριε Νεοφύτου,

  Από την στιγμή που δεν έχετε φόρο να πληρώσετε δεν χρειάζεται να υποβάλλετε συμπληρωματική δήλωση. Η απάντηση στον κύριο Χρήστο ήταν επειδή προέκυπτε φόρος μεγαλύτερος προς πληρωμή από αυτόν που πραγματικά του αναλογούσε. Τώρα αν θέλετε να είστε σίγουροι ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα στο μέλλον με την εφορία παρακαλώ υποβάλλετε συμπληρωματική δήλωση. Η φιλική προτροπή που έδωσα στον Κύριο Χρήστο ισχύει και σε εσάς. Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα αλλάζει σχεδόν κάθε 3 μήνες.

 53. ΠΟΛΥ ΕΠΕΙΓΟΝ !!! Σας παρακαλώ, δεν μπορώ να βρώ μια σίγουρη απάντηση στο παρακάτω ερώτημα :
  Πριν το νέο taxisnet οι δηλώσεις της εταιρείας μας υποβάλλονταν στην Δ.Ο.Υ. υπογεγραμμένες από τον ΜΙΣΘΩΤΟ λογιστή μας, κάτοχο αδείας Α΄ ΤΑΞΗΣ ή ηλεκτρονικά (πχ ΦΠΑ), όπου υπήρχε πεδίο καταχώρησης των στοιχείων του λογιστή. Με το νέο taxisnet συνεχίσαμε να υποβάλλουμε τις δηλώσεις ΦΠΑ ως παλαιοί χρήστες, αλλά χωρίς την δυνατότητα συμπλήρωσης των στοιχείων του λογιστή. Έχουμε προβλημα; Πλέον η εταιρεία μας πήρε κλειδάριθμο, πήρε και ο νόμιμος εκπρόσωπος, έγιναν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις, αλλά υποβάλλοντας την δήλωση ο νόμιμος εκπρόσωπος (με τους κωδικούς του) ΠΟΥ θα φαίνεται η υπογραφή των δηλώσεων από λογιστή; δεδομένου ότι οι μισθωτοί λογιστές ΔΕΝ μπορούν να λάβουν τον πρόσθετο ρόλο του λογιστή; ή μήπως κάτι δεν καταλάβαμε σωστά; (συγγνώμη για την μεγάλη περιγραφή, αλλά έχουμε μπερδευτεί ΠΟΛΥ !)

 54. Κύριε Αναστάσιε,

  Δεν έχετε κάνει κανένα λάθος στον συλλογισμό σας. Όταν υπάρχει μισθωτός λογιστής στην επιχείρηση τότε την εξουσιοδότηση για την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων την έχει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος. Για να εξουσιοδοτήσετε έναν λογιστή αυτός θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος. Με τον νέο τρόπο υποβολής ο μισθωτός λογιστής δεν βάζει υπογραφές στις προσωρινές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ. Θα σας εξηγήσω την λογική του ΝΕΟΥ taxisnet. Το υπουργείο Οικονομικών θέλει να ξέρει ποιός έκανε πραγματικά την υποβολή της δήλωσης. Αν είναι Λογιστικό Γραφείο πρέπει να έχει δοθεί η σχετική εξουσιοδότηση, για να μπορεί να αναζητηθεί και η ανάλογη ευθύνη. Αν υπάρχει μισθωτός Λογιστής τότε αυτό αποδεικνύεται από τις Μισθοδοτικές Καταστάσεις της Επιχείρησης. Αν για παράδειγμα γίνει κάποιο λάθος σε μια δήλωση, ως υπεύθυνος σε πρώτο βαθμό είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος. Αν είναι λάθος του Μισθωτού Λογιστή τότε ευθύνεται και εκείνος σε δεύτερο βαθμό. Στον μισθωτό Λογιστή η σχέση εργασίας αποδεικνύεται. Γι’ αυτό και δεν χρειάζεται την υπογραφή της δήλωσης. Ο μισθωτός Λογιστής θα υπογράψει τα υπόλοιπα έντυπα του Εισοδήματος.

 55. Κύριε Αγγελόπουλε σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 56. Κύριε Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ κατατοπιστική σας απάντηση. Ηταν κάτι που δεν γνώριζα για την φιλοσοφία του νέου taxisnet, που όμως με οδηγεί στην εξής σκέψη : Επιχειρηματίας που έχει δύο διαφορετικές εταιρείες, όπου στην μία έχει προσλάβει τον μισθωτό λογιστή, ο οποίος μέχρι τώρα υπέγραφε τις δηλώσεις και των δύο εταιρειών, μπορεί να δανείσει τον μισθωτό (με όλους τους τύπους, συμφωνητικά, ΤΠΥ κλπ) στην άλλη εταιρεία, έτσι ώστε να καλύπτεται η έλλειψη μισθωτού λογιστή;

 57. Κύριε Αναστάσιε,

  Στην περίπτωση που αναφερόσαστε μπορείτε απλά να προσλάβετε τον Λογιστή σας και στην άλλη επιχείρηση δηλώνοντας ως ωράριο εργασίας μια φορά την εβδομάδα τετράωρο. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να βάζει υπογραφές και για την άλλη εταιρία χωρίς να μπεί στην διαδικασία να κάνει ενάρξεις κλπ. Ούτε να μπει στην πολύπλοκη διαδικασία του δανεισμού. Το κόστος θα είναι πολύ μικρό και θα δηλώσετε και πάλι τον Νόμιμο Εκπρόσωπο σαν υπεύθυνο υποβολής των δηλώσεων.

 58. ΓΕΙΑ ΣΑΣ,
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΟ Ε3 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΗΡΩΝΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΜ ΜΟΥ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ . ΕΙΜΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΜ. ΜΕ ΑΔΕΙΑ Α»ΤΑΞΗΣ ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΚΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟ ΟΕΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΛΩΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΔ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ?) ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΔΟΥ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΩ ΠΤΥΧΙΟΥ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 59. Κύριε Μάρκο,

  Για να μπορέσετε να επεκτείνετε την δραστηριότητα σας σε λογιστικές υπηρεσίες θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ο ΚΑΔ των λογιστών στους δηλωμένους ΚΑΔ. Το θέμα είναι αν πρέπει να είναι κύρια δραστηριότητα ή αν μπορεί να είναι και δευτερεύουσα. Θα πρέπει να ρωτήσετε το τμήμα Μητρώου της Εφορίας σας. (επίσημο αρχείο με όλους τους ΚΑΔ έχει το http://www.gsis.gr). Λογικά όμως θα σας ζητηθεί κάποια ενημερότητα από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Αν μπορέσετε να κάνετε επέκταση της δραστηριότητας σας τότε θα μπορείτε να υπογράψετε την δήλωση σας.

 60. Κύριε Αγγελόπουλε σας ευχαριστώ θερμά.

 61. Γεια σας!
  Με τον συζυγο καναμε την φορολογικη μας δηλωση για πρωτη φορα περσυ στο taxisnet χωρις κανενα προβλημα. Φετος ομως εχουμε ενα προβλημα. Νοικιαζουμε διαμερισμα και σημειωσαμε τα ενοικια που καταβαλαμε, το ιδια καναμε και περσυ. Βγαζει μηνυμα πως καναμε λαθος γιατι δεν εχουμε συμπληρωσει τιποτα στον πινακα 5 , 1 ενω εχουμε βαλει ενοικια. Περσυ δεν συμπληρωσαμε τιποτα στον πινακα 5 ακ και βαλαμε ενοικια και δεν ειχαμε προβλημα στην υποβολη. Ο πινακας 5 δεν συμπληρωνεται μονο αν εχουμε στην ιδιοκτησια μας σπιτι;
  Πραγματικα εχουμε μπερδευτει πολυ!
  Αν πρεπει να συμπληρωσουμε τον πικακα 5 θα βαλουμε τα στοιχεια του ιδιοκτητη του σπιτιου που νοικιαζουμε ή του αντρα μου τα στοιχεια;
  Ελπιχω να σας εδωσα να καταλαβετε τι συμβαινει και ελπιζω ακομα περισσοτερο να μου δωσετε καποια λυση!!!
  Ευχαριστω εκ των προτερων για τον χρονο σας!

 62. Κυρία Σοφία,

  Το φορολογικό καθεστώς έχει αλλάξει από το 2010 και μετά. Επειδή δεν συμπληρώσατε πέρυσι το σπίτι που νοικιάζατε στο πίνακα 5 δεν σημαίνει ότι ήταν σωστό. Απλά σας επέτρεπε το σύστημα να μην το δηλώσετε. Πλέον όλα τα έντυπα που συμπληρώνετε έχουν επαληθευτικούς ελέγχους. Για να μπορέσετε να κάνετε σωστά την δήλωση σας θα πρέπει να ενημερωθείτε για όλες τις αλλαγές πρώτα. Αν αντιγράφετε την δήλωση από το ένα έτος στο άλλο δεν σημαίνει ότι κάνετε το σωστό. Τώρα αν θέλετε να την συμπληρώσετε σωστά διαβάστε σας παρακαλούμε τις οδηγίες πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

  http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/banner-forolOdig2011/content

  Πίνακας 5 σελίδα 29-30, ή αλλιώς απευθυνθείτε σε ένα Λογιστή Φοροτεχνικό να σας υποβάλλει εκείνος την δήλωση σας.

 63. γεια σας…ο πατερας μου φετος θα υποβαλλει μονος του φορολογικη δηλωση(δεν θα απευθυνθει σε λογιστη) καθοτι θα υποβαλλει μηδενικη δηλωση οποτε ειναι ευκολη απο αποψη συμπληρωσης…χθες πηγα να τον εγγραψω σαν νεο χρηστη στο taxisnet και μολις ολοκληρωσα τη συμπληρωση μου εβγαλε μηνυμα οτι ηδη εχει γινει αιτηση απο τον ΑΦΜ του στο taxisnet..στην αρχη εκπλαγηκαμε..μετα σκεφτηκαμε οτι ισως η παλια του λογιστρια του πατερα μου του εκανε τις δηλωσεις μεσω taxisnet τα παλαιοτερα ετη καθοτι ο πατερας μου ασκουσε ελευθεριο επαγγελμα και ειχε πολλες δηλωσεις..Φ.Π.Α δλδ..οποτε η παλια λογιστρια δουλευε με το παλιο taxisnet και εκανε δηλωσεις με τους κωδικους προ 6/12/2010….μετα απο αυτο εκανα επανεγγραφη για τον πατερα μου στο taxisnet και μου εβγαλε μηνυμα επιτυχης καταχωρησης αιτησης επανεγραφης και οτι μεχρι 27/7/2011 θα πρεπει να προσελθει στη Δ.Ο.Υ. χωρις να διευκρινιζει το μηνυμα οτι να ερθει να παραλαβει κλειδαριθμο…τι γινεται τωρα?να παει ο πατερας μου κανονικα στη δ.ο.υ?θα του δωσουν κλειδαριθμο με την επανεγραφη ωστε να του κανω ενεργοποιηση λογαριασμου?χρειαζεται να επισκεφθει τη παλια του λογιστρια μηπως?στην επανεγραφη το usernmame και το password που χρησιμοποιησα ηταν καινουργια και γιναν δεκτα..σας ευχαριστω εκ των προτερων

 64. Κύριε Γιώργο,

  Το μόνο που έχει να κάνει ο πατέρας σας είναι να επισκεφθεί την Δ.Ο.Υ. τμήμα Μητρώου και να παραλάβει με την ταυτότητα του τον κλειδάριθμο. Στην συνέχεια εσείς θα ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό του με το καινούργιο όνομα και κωδικό χρήστη και φυσικά εισάγοντας τον κλειδάριθμο. Από την στιγμή αυτή και μετά θα μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με το TAXISNET. Οι παλιοί κωδικοί που έχει η προηγούμενη Λογίστρια θα ακυρωθούν, οπότε δεν είναι ανάγκη να την ενοχλήσετε.

 65. Ευχαριστω!

 66. Κύριε Αγγελόπουλε καλησπέρα σας,

  πριν 2 μήνες άλλαξα διεύθυνση και θέλω να δηλώσω την αλλαγή αυτή και στην εφορία, πριν υποβάλλω ηλεκτρονικά τη δήλωση. Γνωρίζετε αν πρέπει οπωσδήποτε να μεταβώ στη ΔΟΥ μου ή αν γίνεται και ηλεκτρονικά; Από όσο το έψαξα αναφέρει στο site του gsis οτι μπορώ να στείλω με mail το έντυπο Μ1 στην εφορία, αλλά δεν βρίσκω ακριβείς πληροφορίες για τη διαδικασία και το mail που θα πρέπει να απευθυνθώ. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 67. Κυρία Μαρία,

  Ακόμα με το νέο TAXISNET δεν έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία σας όπως η αλλαγή διεύθυνσης ηλεκτρονικά. Αυτό πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στο τμήμα Μητρώου της εφορίας στην οποία ανήκετε.

 68. Κύριε Αγγελόπουλε, παρακαλώ αν είναι εύκολο για τις παρακάτω διευκρινίσεις :

  1. Τι ακριβώς είναι η «ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ» που πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι λογιστές; είναι κάτι διαφορετικό από τους κωδικούς εγγραφής στο taxisnet; αφορά και τους μισθωτούς λογιστές ή μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες;

  2. Έχει υπάρξει κάποια υπουργική απόφαση σχετικά με την νέα (;) πιστοποίηση των λογιστών από το Ο.Ε.Ε.; είναι κάτι διαφορετικό από την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος που ήδη έχουν από το Ο.Ε.Ε. και χρειάζεται κάποιου άλλου είδους πιστοποίηση για τους λογιστές που είναι μισθωτοί και όχι ελεύθεροι επαγγελματίες;

  3. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων άνω των 3000 ευρώ (από 01.01.2011) στην ΓΓΠΣ έχει καθοριστεί ή ακόμη αναμένονται σχετικές υπουργικές αποφάσεις;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

 69. Κύριε Τάσο,

  Οι ερωτήσεις που μας έχετε κάνει είναι περίπλοκες και σίγουρα δεν μπορούν να απαντηθούν μέσα σε λίγες γραμμές.

  1) Η ψηφιακή υπογραφή του Λογιστή είναι το νέο Μέτρο για τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς που εισήχθει με τον Νόμο 3842/2010. Υπάρχει ένα κλίμα την τελευταία πενταετία όλες οι συναλλαγές να γίνονται ηλεκτρονικά. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος του Δημοσίου από την απασχόληση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων. Ουσιαστικά δίνονται οι διαδικασίες διεκπεραίωσης της εφορίας εμμέσως στους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Την ψηφιακή υπογραφή μπορούν να την αποκτήσουν όλοι οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Οικονομικού Επιμελητηρίου (μέχρι σήμερα έχει αποφασιστεί ότι το όργανο που θα εκδίδει τις ψηφιακές υπογραφές θα είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο). Οι ηλεκτρονικοί κωδικοί του TAXISNET είναι ένα μέρος από όλη την διαδικασία για την χορήγηση ψηφιακής υπογραφής.

  2) Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου και στα διάφορα forums θα μπορέσετε να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις. Η ψηφιακή υπογραφή θα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε συναλλαγή του Λογιστή με την Εφορία. Πλέον δεν θα μπορεί να υποβληθεί τίποτα χωρίς την ψηφιακή υπογραφή. Είναι κάτι αντίστοιχο με το TAXIS που κάθε εφοριακός για την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να συμπληρώσει του κωδικούς που του έχουν δοθεί. Δεν θα υπάρχει διάκριση της σχέσης εργασίας του Λογιστή (εξαρτημένη ή ανεξάρτητη). Όποιος θα έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού θα πρέπει να κάνει αίτηση και για ψηφιακή υπογραφή. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επακριβώς η διαδικασία χορήγησης Ψηφιακής Υπογραφής. Υπάρχουν πάντως πολλοί προβληματισμοί πάνω στο θέμα γιατί θεσπίζονται και βαρύτατες ευθύνες για τους Λογιστές, ακόμα και για λάθη που δεν έχουν την υπαιτιότητα, όπως για παράδειγμα ή μη καταχώρηση τιμολογίου που δεν έφθασε ποτέ στα χέρια του Λογιστή Φοροτεχνικού.

  3) Για την απάντηση στο ερώτημα σας ισχύει το άρθρο 20 του Νόμου 3842/2010.

  Άρθρο 20
  Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
  1. Για συναλλαγές επιτηδευματιών με άλλους επιτηδευματίες και πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδονται, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου
  Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία σταδιακής εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου με βάση την αξία της συναλλαγής ή τον κύκλο εργασιών και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων.

  Αναμένουμε τις σχετικές οδηγίες. Το μόνο που ισχύει από 1/4/2011 είναι ότι όλες οι συναλλαγές άνω των 3.000,00 Ευρώ προς φυσικά πρόσωπα και επιτηδευματίες θα πρέπει να αποδεικνύεται με κατάθεση σε λογαριασμό, με εξόφληση με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή με έκδοση επιταγής.

 70. Γεια σας κύριε Αγγελόπουλε! Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι υποχρεωτικό να κάνουμε την αίτηση για τον κλειδάριθμο για να κάνουμε την φορολογική μας δήλωση?
  Κάνω μόνη μου την φορολογική δήλωση χωρίς λογιστή και όχι ηλεκτρονικά.

 71. Κυρία Έλλη,

  Από φέτος είναι υποχρεωτική η υποβολή της φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι επιτηδευματίες και ασκούν επιχείρηση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εσείς από την στιγμή που δεν είσαστε επιτηδευματίας δεν υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής. Μπορείτε να υποβάλετε την δήλωση χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ. που ανήκετε.

 72. Έμαθα πως οι μισθωτοί με γυναίκα ελεύθερη επαγγελματία πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση.Τι γίνεται στην περίπτωση που ο σύζυγος (μισθωτός) δεν έχει κωδικούς αλλά η σύζυγος έχει (από παλιότερη δήλωση ως ελεύθερη επαγγελματίας)? Ο σύζυγος θα κάνει αίτηση εγγραφής και η σύζυγος επανεγγραφή? Ή η σύζυγος δε χρειάζεται τους δικούς της κωδικούς γιατί θα κάνει δήλωση με τους κωδικούς του συζύγου? Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 73. Κυρία Τίνα,

  Ο σύζυγος σας θα κάνει κανονικά εγγραφή στο Νέο TAXISNET. Οι κωδικοί οι δικοί σας παραμένουν σε ισχύ και δεν θα χρειαστεί να κάνετε επανεγγραφή. Οι κωδικοί σας είναι απαραίτητοι για να υποβάλετε το Ε3, γιατί δεν πρέπει να υποβάλλεται το έντυπο Ε3 από το προφίλ του συζύγου σας μιας και εκείνος δεν ασκεί επάγγελμα, είναι μισθωτός. Το έντυπο Ε3 πάντα υποβάλλεται με τους κωδικούς του φορολογούμενου που ασκεί επάγγελμα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό.

 74. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΤΟ 2010 ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΦΜ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ. ΜΠΗΚΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛ.ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΠΑΤΗΣΑ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ. ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

 75. Κύριε Παύλο,

  Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε γιατί το σύστημα κλειδώνει όποτε κάνετε επαλήθευση των προσωπικών σας στοιχείων. Περάσατε το βήμα στο οποίο μπορούσατε να κάνετε αλλαγή και να συνδέσετε τον ΑΦΜ σας με τον ΑΦΜ της συζύγου σας Το μόνο που θα σας προτείναμε είναι να επικοινωνήσετε με το help desk του TAXISnet στο 210 480 2552 , από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00΄ έως 18:00΄. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να σας βοηθήσει και να δώσει απάντηση στο πρόβλημά σας.

 76. Καλημερα.
  Ειμαι δημοσιος υαπαλληλος που εργαζομαι στο εξωτερικο με μεταθεση απο την υπηρεσια μου απο τον Αυγουστο του 2010.Στη φορολογικη δηλωση συμπληρωσα τον κωδικο 023 με ΝΑΙ .Η ερωτησ μου ειναι να θα πρεπε να βαλω ποοσ για αποδειξεις στον κωδικο 049 για τους μήνες που βρισκομουν αστην Ελλάδα. Φοβαμαι μηπως η συμπληρωση και των 2 κωδικων , καθως την υποβαλλω ηλεκτρονικα τη δηλωση μου, δημιουργησει αναιρεση του ΝΑΙ στο 023 ή απιτησει ολο το ποσο των αποδειξεων στον κωδικο 049.
  Ευχαριστω πολυ

 77. Κυρία Παπά,

  Από την στιγμή που συμπληρώσετε τον κωδικό 023 τότε είτε βάλετε αποδείξεις είτε όχι στον κωδικό 049 δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Το σύστημα θεωρεί ότι δεν είσαστε υπόχρεη να συμπληρώσετε τον κωδικό 049 και ουσιαστικά το θεωρεί το πεδίο πάντα μηδενικό. Οπότε όποιο ποσό και να συμπληρώσατε αυτό θεωρείται μηδενικό. Η εκκαθάριση θα υπολογιστεί χωρίς την ύπαρξη αποδείξεων.

 78. γεια σας…υπεβαλλα τη φορολογικη μου δηλωση χειρογραφα μεσω δου τον απριλη αφου παρελαβα το φακελο με τις δηλωσεις και για φετος…και πριν 3 μερες αποφασισα να εγγραφω και στο taxisnet παρολο που ηδη υπεβαλλα ηδη τη δηλωση μου για να εχω προσβαση στις υπηρεσιες του taxisnet.το εκανα απο τωρα μιας και το 2012 μαλλον θα ειναι υποχρεωτικο για ολους.πηρα και τον κλειδαριθμο ηδη..εχω 2 αποριες ομως
  1)μηπως τωρα επειδη γραφτηκα στο taxis ,το taxis αναμενει απο εμενα την υποβολη ηλεκτρονικης δηλωσης φορολογιας χωρις να γνωριζει οτι ηδη εχω υποβαλλει χειρογραφα τη δηλωση μου?και γινει καποιο μπερδεμα και φανει στο ηλεκτρονικο συστημα οτι δεν υπεβαλλα δηλωση?και αυτο επειδη πρωτα υπεβαλλα χειρογραφα τη δηλωση και μετα γραφτηκα στο ταχις…εχουμε γινει τοσο τυπολατρες που μπορει να ακουστει χαζη η απορια.
  2)ακομα δεν εχω κανει ενεργοποιηση λογαριασμου..μπορω να τη κανω οποτε θελω?
  ευχαριστω εκ των προτερων

 79. Κύριε Γιώργο,

  1) Το ΝΕΟ TAXISNET δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την υποβολή που κάνατε. Η δήλωση θα εκκαθαριστεί κανονικά όπως και κάθε άλλη δήλωση που θα παρεληφθεί από τις Δ.Ο.Υ.
  2) Όταν ανοίγετε κωδικούς δεν σημαίνει ότι περιμένει κάτι το σύστημα. Απλά αποκτάτε τον έλεγχο του λογαριασμού σας και μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με την εφορία χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία σας. Το πρόβλημα θα ήταν αν πηγαίνατε και καταχωρούσατε και ηλεκτρονικά την δήλωση σας.
  3) Προχωρήστε άμεσα σε ενεργοποίηση του λογαριασμού για να μην ακυρωθεί η πράξη της ενεργοποίησης. Από ότι σας ανέφερα δεν έχετε κανένα λόγο να μην προχωρήσετε σε ενεργοποίηση του Λογαριασμού μιας και το ένα σύστημα δεν επηρεάζει το άλλο. Είναι άλλο το TAXIS που καταχωρούν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και άλλο το TAXISNET με το οποίο διαχειρίζεστε αποκλειστικά τα δικά σας στοιχεία.

  Έχουμε αναφέρει ότι καμία ερώτηση δεν είναι ανόητη αν τεκμηριώνεται από τους αναγνώστες μας.

 80. χιλια ευχαριστω

 81. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ

 82. Κύριε Μπενιουδάκη,

  Για να αποκτήσετε κλειδάριθμο θα πρέπει να επισκεφθείτε την εφορία στην οποία ανήκετε. Το τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ θα σας χορηγήσει τον κλειδάριθμο επιδεικνύοντας την ταυτότητα σας. Δυστυχώς ηλεκτρονικά δεν μπορούμε να κάνουμε αίτηση για χορήγηση κλειδαρίθμου.

 83. ευχαριστω πολυ

 84. Ειμαι μονιμος κατοικος εξωτερικου εδω και χρονια. Εχω το 75% του διαμερισματος στο οποιο μενει η μητερα μου στην Ελλαδα. Εισοδηματα οποιοασδηποτε αλλης μορφης δεν εχω στην Ελλαδα.

  Φετος για πρωτη φορα μου βγαζει πριν την οριστικη υποβολή αυτο

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κάτοικος εξωτερικού που υποχρεούται να υποβάλει φορολ. δήλωση στην Ελλάδα
  ΚΩΔΙΚΟΣ 319
  ΠΟΣΟ 1

  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ: 229,01

  Κοιταξα εκκαθαριστικα για τα τελευταια δυο χρονια και για την ιδια φορολογικη κατασταση δεν οφειλα τιποτα.
  Αυτη ειναι καινουργια αντιμετωπιση για τους φορολογουμενους του εξωτερικου, ή εχς κανει καποιο αλλο λαθος.

  Σας ευχαριστω πολυ για οτι απαντηση μπορειτε να μου δωσετε.

 85. Κύριε Νίκο,

  Η περίπτωση που μας αναφέρετε έχει απαντηθεί ξανά. Παρακαλώ διαβάστε την απάντηση που έχουμε δώσει στον ακόλουθο σύνδεσμο.

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxisnet/comment-page-1/#comment-1153

 86. Παρελειψα να το αναφερω, αλλα την ειχα δει αυτη την απαντηση σας (και ολες τις αλλες). Εχω συμπληρωσει τους κωδικους 319 και 023 αλλα το αποτελεσμα ειναι το ιδιο: 229,01 (320 και 024 δεν ισχυουν στην περιπτωση μου).

  Η μονη διαφορα απο προηγουμενες φορολογικες δηλωσεις ειναι η τιμη εκκινησης που μου βγαζει το συστημα απο μονο του 1550.00. Αλλα και αυτο να μηδενισω δεν αλλαζει τιποτα.

  Οποτε, δεν καταλαβαινω γιατι βγαζει φορους. Αν φετος για πρωτη φορα χρωσταω φορους λογω τεκμηριου συντηρησης για το διαμερισμα το καταλαβαινω, αλλα εχω κοιταξει και διαβασει πολλα και δεν ειδα πουθενα τιποτα το σχετικο.

  Το Tax-book-2011 το εχω διαβασει ολο, και επισης ολες τις οδηγιες για τους συγκεκριμενους κωδικους στο taxisnet.

  Σας ευχαριστω και παλι.

 87. Κύριε Νίκο,

  Αν δεν δούμε την δήλωση σας δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε υπεύθυνα. Επισκεφθείτε έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό για να σας πει που ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα.

 88. Γειά σας
  είμαστε 2 δημόσιοι υπάλληλοι. Κάνουμε κοινή φορολογική δήλωση με πρώτο όνομα εμένα. Οι κωδικοί του taxis net είναι στο δικό μου όνομα. Πως μπορεί ηλεκτρονικά να πάρει φορολογική ενημερότητα η σύζυγος μου?

 89. Κύριε Θανάση,

  Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να πάρει φορολογική ενημερότητα η σύζυγος σας μέσω διαδικτύου είναι μόνο αν έχει κάνει εγγραφή στο TAXISNET και έχει δικούς της κωδικούς. Ότι υποβάλλετε κοινή φορολογική δήλωση δεν σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε εσείς για λογαριασμός της Φορολογική Ενημερότητα.

 90. Καλημερα θα ηθελα με την σειρα μου να ρωτησω, ειμαι χρήστης του TAXIS NET πολλα χρόνια και το 2010 παντρεύτηκα και αλλαξα και ταυτότητα. Εκανα την δήλωση Μ1 κανονικά ως όφειλα και θελω να ρωτήσω μπορω να αλλαξω τα στοιχεια της ταυτότητα μου και να δηλώσω έγγαμος μεσα απο την ηλεκτρονική διαδικασία?
  Ευχαριστω πολυ

 91. Κύριε Νταλιάνη,

  Τα στοιχεία της ταυτότητάς σας δεν μπορείτε να τα αλλάξετε ακόμα με ηλεκτρονική διαδικασία, παρά μόνο αν επισκεφθείτε το τμήμα Μητρώου της εφορίας της οποίας ανήκετε. Ο γάμος μπορεί να δηλωθεί ηλεκτρονικά μόνο κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, αλλά μετά θα πρέπει πάλι να πάτε να δηλώσετε την αλλαγή στο Μητρώο της εφορίας. Μας έχουν ενημερώσει ότι στο μέλλον θα είναι δυνατή η αλλαγή στοιχείων μέσω διαδικτύου. Προς το παρόν όμως ισχύει μόνο ο τρόπος που σας ανέφερα.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!