Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Οδηγίες για το Νεο TAXISNET


Image of new taxisnet ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ .

Όπως όλοι γνωρίζουμε ύστερα από αρκετά χρόνια λειτουργίας, το taxisnet αλλάζει. Ύστερα από το χρόνιο αίτημα των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών για την υποβολή όσο το δυνατόν περισσότερων δηλώσεων μέσω διαδικτύου , η υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ κατάφερε με την σταδιακή εφαρμογή του νέου taxisnet να μας προσφέρει τις καινούριες υπηρεσίες .Στο πλαίσιο της καινούριας αυτής εφαρμογής θα πρέπει όλοι μας να προχωρήσουμε σταδιακά σε διαδικασία επανεγγραφής μας στο νέο taxisnet , προκειμένου να εκμεταλλευθούμε σταδιακά όλες τις δυνατότητες του νέου συστήματος. Από την Γ.Γ.Π.Σ. θα δοθεί φυσικά ένα χρονικό διάστημα για να προβούν στην επανεγγραφή όσοι χρήστες έχουν εγγραφεί έως 6/12/2010και εως τότε θα μπορούν με τους υπάρχοντες κωδικούς να χρησιμοποιούν το σύστημα και να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις .Εξαίρεση στην επανεγγραφή έχουν τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν μόνο τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1,Ε2,Ε9κ.τ.λ.) και οι κωδικοί τους ισχύουν χωρίς καμία διαδικασία .

Το πίο χρονοβόρο στάδιο της εγγραφής και επανεγγραφής είναι ότι χρειάζεται είτε από το φυσικό είτε από το νομικό πρόσωπο ένας κλειδάριθμος ο οποίος είναι ένας είναι αριθμητικός κωδικός που παράγεται από το σύστημα και γνωστοποιείται στο χρήστη κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησής του στη Δ.Ο.Υ.. Είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού και την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

Στο παρακάτω κείμενο σας δίνουμε όλα τα βήματα σύμφωνα με την Γ.Γ.Π.Σ. και την ΠΟΛ1178/7.12.2010  ώστε να προχωρήσετε στην διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής .

Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TaxisNet

Η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 5 , καταχωρείται η αίτηση και ο χρήστης λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ., για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα. Η αίτησή του διαβιβάζεται από το σύστημα TaxisNet στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους, σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου. Τα Μη Φυσικά Πρόσωπα πρέπει να μεταβούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μόνον.

Ειδική κατηγορία χρηστών αποτελούν οι αλλοδαποί συναλλασσόμενοι με τα Τελωνεία οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ. αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ 5024905/3083/Α0019/30-06-2009. Για τους χρήστες αυτούς δεν απαιτείται προσέλευση στη Δ.Ο.Υ. Το σύστημα μετά την υποβολή της αίτησης εκτελεί ελέγχους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους και με την επιτυχή έκβαση των ελέγχων, αποστέλλει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο υποψήφιος χρήστης δήλωσε τον κλειδάριθμο.

2. Έγκριση αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά την έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, είτε του νομίμου εκπροσώπου για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα Φυσικά πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, αντίκλητο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της EE. Για τα Φυσικά Πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται, προσέρχεται ο εκπρόσωπος τους τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Για τις μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις της EE η διαδικασία θα ολοκληρώνεται απολύτως ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβηση Δ.Ο.Υ.. Για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα προσέρχεται ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φυσικό Πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Για τη περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών για το Μη Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών . Με καινούργια διευκρινιστική εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών επεσήμανε ότι το Ειδικό Πληρεξούσιο δεν είναι απαραίτητο να είναι Συμβολαιογραφικό, αλλά απαιτείται να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό. Πολ. 1186/20-12-2010.

Ο υπάλληλος εισάγει τον Α.Φ.Μ. και ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Το σύστημα εκτελεί τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει τότε η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Με την έγκριση της αίτησης το σύστημα εκτυπώνει δύο βεβαιώσεις. Η Βεβαίωση για το χρήστη, υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. και περιέχει τον κλειδάριθμο, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του (3° Βήμα). Η Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης, υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

3. Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password).

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του απαιτεί τη γνώση τριών (3) κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο το χρήστη.

Οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ. Θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση . Αν επιθυμούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, μεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης. Για τους χρήστες αυτούς η Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόματα κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των υφισταμένων χρηστών.

Για να δείτε ενημερωτικό video με τα βήματα ενεργοποίησης παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://youtu.be/ny3sfAkSvw0

 

Εγγραφή χρηστών ΚΕΠ και Δημοσίων Αρχών και Φορέων του Δημοσίου

Η ένταξη των χρηστών των ΚΕΠ, καθώς και των Δημοσίων Αρχών και Φορέων Δημοσίου γίνεται μαζικά, μέσω επεξεργασίας αρχείου με τους απαιτούμενους χρήστες ανά ΚΕΠ/Φορέα Δημοσίου. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί αρχείο με τα παραγόμενα διαπιστευτήρια το οποίο θα αποστέλλεται από τη ΓΓΠΣ σε υψηλότερο επίπεδο φορέα. Σημειώνεται δε, ότι η διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιείται και για την αρχικοποίηση των διαπιστευτηρίων των Φορέων δημοσίου.

Διαδικασία Επανεγγραφής

Στην περίπτωση που ο χρήστης απολέσει τον κλειδάριθμο δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κωδικό πρόσβασης. Για να αποκτήσει νέο κλειδάριθμο θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής.

Εξουσιοδοτήσεις

Κάθε νέος χρήστης μπορεί να έχει τους παρακάτω ρόλους :

1. Αυτοεξυπηρετούμενος χρήστης ή και

2. Εκπρόσωπος χρήστη

Τα Φυσικά και τα Μη Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να ενεργούν ως Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες ή υπό προϋποθέσεις ως εκπρόσωποι άλλων Χρηστών. Οι Φορείς Δημοσίου ενεργούν μόνον για λογαριασμό τους (Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες), τα δε ΚΕΠ ως εκπρόσωποι Χρηστών.

 

Ρόλος Λογιστή Φοροτεχνικού / Λογιστικού Γραφείου

Ο λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή το λογιστικό γραφείο , εφόσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες με τη νέα διαδικασία, μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετο ρόλο λογιστή στις υπηρεσίες του TaxisNet, ώστε να ενεργούν για λογαριασμό άλλων φορολογουμένων – χρηστών. Προκειμένου να αποκτήσουν το ρόλο του λογιστή φοροτεχνικού ή λογιστικού γραφείου, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις :

1. Να έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή άδεια λειτουργίας λογιστικού γραφείου από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το αρχείο του οποίου παρέχεται εβδομαδιαία στη Γ.Γ.Π.Σ. με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS να έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων.

Οι εγγεγραμμένοι ως λογιστές φοροτεχνικοί ή λογιστικά γραφεία εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς και επιλέγουν αν θα ενεργήσουν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των πελατών τους.

Ο εγγεγραμμένος ως λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει ως πελάτες, φορολογούμενους οι οποίοι τον εξουσιοδότησαν. Η αποδοχή ή απόρριψη του πελάτη γνωστοποιείται με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη – φορολογούμενο.

Κάθε φορολογούμενος που εξουσιοδότησε λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να ανακαλέσει αυτή την εξουσιοδότηση μέσω του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο λογιστής φοροτεχνικός ή το λογιστικό γραφείο μόλις εισέλθει στο σύστημα, θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα με το οποίο του γνωστοποιείται η διακοπή της εξουσιοδότησης από τον πελάτη.

Επίσης αποστέλλεται μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους πελάτες ενός λογιστή στις περιπτώσεις που :

1. Απενεργοποιείται ο λογαριασμός του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

2. Αφαιρείται ο πρόσθετος ρόλος του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

3. Διακόπτεται ο ΚΑΔ του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Κάθε εξουσιοδοτούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει δηλώσεις και να ανακτά τα δεδομένα των προηγούμενων δηλώσεων του πελάτη-φορολογούμενού.

Οι εξουσιοδοτήσεις για υποβολή δηλώσεων για κάθε νέο χρήστη του συστήματος θα λειτουργούν ως εξής:

Φυσικά Πρόσωπα

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.

Μη Φυσικά Πρόσωπα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις υποχρεώσεις του Μη Φυσικού Προσώπου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ή τον υπεύθυνο ή το μέλος του Μη Φυσικού Προσώπου ή λογιστή φοροτεχνικό ελεύθερο επαγγελματία ή λογιστικό γραφείο.

Στο ακόλουθο σύνδεσμο περιλαμβάνονται οι oδηγίες σε μορφή video για παροχή εξουσιοδότησης σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο από χρήστη TAXISnet. Η διαδικασία της εξουσιοδότησης μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις δηλώσεις που έχει υποχρέωση να υποβάλει ο φορολογούμενος.

http://youtu.be/Qd0uw0N-j-8

 

Απόρριψη αίτησης εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το σύστημα διενεργεί ελέγχους για τον Α.Φ.Μ. που δήλωσε ο φορολογούμενος και απορρίπτει την αίτηση εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος

2. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο που απεβίωσε

3. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Μη Φυσικό Πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών

4. ο Α.Φ.Μ. περιέχει στα στοιχεία του Υποσυστήματος ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS στοιχείο ταυτοποίησης που έχει χαρακτηριστεί ως πλαστό.

5. ο Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Απενεργοποίηση Κωδικών Πρόσβασης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απενεργοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης ενός χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. απενεργοποιήθηκε στο σύστημα TAXIS

2. το Φυσικό Πρόσωπο απεβίωσε

3. η Δημόσια Αρχή ή ο Φορέας Δημοσίου καταργήθηκε

4. το Κ.Ε.Π. καταργήθηκε

5. υπάρχουν αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες για τη μη νόμιμη χρήση των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και την κακόβουλη χρήση των κωδικών πρόσβασης

6. ο φορολογούμενος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

7. ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απενεργοποίησε ο ίδιος μέσω συστήματος τους κωδικούς του ή υπέβαλε, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.2 της παρούσας απόφασης , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έγγραφη αίτηση με την οποία ζήτησε την απενεργοποίηση των κωδικών του . Η αίτηση διαβιβάζεται στο σύστημα TaxisNet.

8. Ο χρήστης βαρύνεται με ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας ή προκειμένου περί εκπροσώπων άλλων χρηστών , εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παραβάσεις των χρηστών αυτών.

Στις ως άνω περιπτώσεις αυτές η απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο φορολογούμενο ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει δηλώσεις και λοιπά στοιχεία σε έντυπη ή μαγνητική μορφή στη Δ.Ο.Υ. ακόμη και αν η υποβολή αυτών είναι υποχρεωτική μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με το Taxisnet:

Για να εισέλθετε στον Λογαριασμό σας

http://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet

Εγγραφή νέου χρήστη:

http://www1.gsis.gr/registration

Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας:

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm

Για να ενημερωθείτε για το νέο TAXISNET

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/

Για να υποβάλλετε μια γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών

https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Για να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html

Εγχειρίδια Χρήσης

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/Manuals1.html

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

http://link.minfin.gr/foren

Ειδοποιητήρια Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου

http://link.minfin.gr/eidop

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

https://www1.gsis.gr/taxisnet/info

Για οδηγίες σχετικά με την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση πατήστε:

http://www.aggelopoulos.net/news/new-personalized-information-services-taxisnet-17-12-2012/

Για οποιονδήποτε προβληματισμό σας επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Τάσης Λεωνίδας
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Σουλιμιώτης Δημήτριος
Τηλ.: +30 6947563005

837 Σχόλια στο “Οδηγίες για το Νεο TAXISNET”

 1. κε Αγγελόπουλε, καλημέρα, λόγω του ότι καταθέτω Ε3 είμαι υποχρεομένος να υποβάλλω ηλεκτρονικά. δεν είμαι όμως εγγραμένος στο taxis . μπορεί ένας λογιστής να υποβάλλει τη δήλωση μου ηλεκτρονικά χωρίς εγώ να είμαι γραμμένος στο taxis;

 2. Κύριε Γκόγκο,

  Με το νέο TAXISNET δεν γίνεται να υποβάλλεται δήλωση αν δεν έχετε προηγουμένως κάνει εγγραφή. Και αυτό για να μην μπορεί κανείς άλλος να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς σας χωρίς εσείς να το γνωρίζετε. Για να κάνει Λογιστής την δήλωση σας θα πρέπει να του κάνετε μια εξουσιοδότηση υπό την μορφή πληρεξουσίο το οποίο θα σφραγίσετε στο ΚΕΠ με το γνήσιο της υπογραφής σας. Από την στιγμή αυτή και μετά θα μπορεί ο Λογιστής έχοντας τους κωδικούς, τους οποίους θα ενεργοποιήσει ο ίδιος, να υποβάλλει ηλεκτρονικά της δήλωσή σας.

 3. καλησπέρα κ από μένα!! πράγματι έχετε κάνει μια φανταστική δουλειά. σας ευχαριστούμε.θα ήθελα να ρωτήσω κ εγώ κάτι.. ανήκω στην ΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ κ επειδή βρίσκομαι ΠΑΤΡΑ, εάν μπορω στην ΔΟΥ της ΠΑΤΡΑΣ να παραλάβω τον κλειδάριθμο η θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα??? ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!!

 4. Κυρία Βέρα,

  Από την στιγμή που τον κλειδάριθμο τον ζητάτε ως φυσικό πρόσωπο και όχι για λογαριασμό Εταιρίας, μπορείτε να επισκεφθείτε το τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε εφορίας. Μόνο όταν κάνουμε αίτηση για κλειδάριθμο Εταιρίας θα πρέπει να επισκεφτόμαστε την Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η Εταιρία.

 5. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ.ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΒΡΑΔΥ!

 6. Είναι μεγάλη ικανοποίηση, πέρα από ουσιαστική βοήθεια, το να διαβάζω την σελίδα σας!
  Θερμά συγχαρητήρια, για την ευθύτητα, ακρίβεια και χρησιμότητα των απαντήσεών σας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο απαντάτε, ο οποίος είναι πέραν όλων των άλλων και υποδειγματικός.

 7. Κύριε Θοδωρή,

  Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Προσπαθούμε να απαντάμε στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος και τις απαντήσεις τις δίνουμε σε βάρος του προσωπικού μας ελεύθερου χρόνου.

 8. ΚΥΡΙΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ ΧΡΕΙΆΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΤΑΧΙΝΕΤ Κ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ!!ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ Κ ΣΗΜΛΗΡΩΣΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 10 ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ…ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ ΠΑΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Κ ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5 ΛΕΕΙ.ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ??ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ..

 9. Κυρία Βέρα,

  Το φορολογικό καθεστώς έχει αλλάξει από το 2010 και μετά. Επειδή δεν συμπληρώσατε πέρυσι το σπίτι που νοικιάζατε στο πίνακα 5 δεν σημαίνει ότι ήταν σωστό. Απλά σας επέτρεπε το σύστημα να μην το δηλώσετε. Πλέον όλα τα έντυπα που συμπληρώνετε έχουν επαληθευτικούς ελέγχους. Για να μπορέσετε να κάνετε σωστά την δήλωση σας θα πρέπει να ενημερωθείτε για όλες τις αλλαγές πρώτα. Αν αντιγράφετε την δήλωση από το ένα έτος στο άλλο δεν σημαίνει ότι κάνετε το σωστό. Τώρα αν θέλετε να την συμπληρώσετε σωστά διαβάστε σας παρακαλούμε τις οδηγίες πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

  http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/banner-forolOdig2011/content

  Πίνακας 5 σελίδα 29-30, ή αλλιώς απευθυνθείτε σε ένα Λογιστή Φοροτεχνικό να σας υποβάλλει εκείνος την δήλωση σας.

 10. ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5 ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΛΕΣ Κ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Κ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΟΥΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 5 ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΩ ΣΗΜΛΗΡΩΣΕΙ…ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ..

 11. Θα ηθελα να σας ρωτησω στις περιπτωσεις ζευγαριων που καταθετουν μια δηλωση, πρεπει να βγαλουν και οι δυο κλειδαριθμο? Οι ΑΦΜ ειναι δυο, αλλα κατατιθενται στο ΑΦΜ του συζυζου, οποτε ποιο ειναι το σωστο?
  Ευχαριστω…

 12. Κύριε Αλέξανδρε,

  Αν η σύζυγος σας δεν υποχρεούται να υποβάλλει τα έντυπα Ε2 και Ε3 στο όνομα της δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει αίτηση για κλειδάριθμο. Την αίτηση θα την κάνετε εσείς και απλά θα την συμπεριλάβετε εσείς στην δήλωση σας. Για να μπορεί όμως και η σύζυγος σας να κάνει τις υπόλοιπες συναλλαγές με το TAXISNET (έκδοση φορολογικής ενημερότητας κ.α.) καλό θα ήταν να κάνει και εκείνη αίτηση για κλειδάριθμο.

 13. ΧΊΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ!!ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ.

 14. Καλημέρα σας,
  είμαι εγγεγραμένη στη υπηρεσία taxisnet και τα 3 τελευταία χρόνια υποβάλλω ηλεκτρονικά την δήλωσή μου. Θα ήθελα να σας κάνω 2 ερωτήματα:
  1. έχει αλλάξει ο ΑΔΤ μου, και δεν το έχω δηλώσει ακόμα στη ΔΟΥ. Υποθέτω πως για να πάρω τον κλειδάριθμο θα πρέπει να διορθωθεί? Επειδή δεν μπορώ να πάω η ίδια στην ΔΟΥ θα χρησιμοποιήσω ένα ειδικό πληρεξούσιο με το οποίο αφενός μεν πληρεξουσιάζω τον πατέρα μου για να κάνει αλλαγή των στοιχείων της ταυτίτητας μου αφετέρου να παραλάβει τον κλειδάριθμο. Πριν από αυτά θα πρέπει να έχω κάνει ήδη την αίτηση για τον κλειδάριθμο? Μπορώ να την κάνω ηλεκτρονικά? Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω τους παλιούς κωδικούς προφανώς (user name kai password?) Την ημέρα παραλαβής θα μπορεί ο πατέρας μου με αυτο το πληρεξούσιο να κάνει και τις δύο δουλειές ‘στη ΔΟΥ όντως?Θα πρέπει πρώτα να με ενημερώσουν για την έγκριση της αίτησης?
  2. Είναι απαραίτητο να βγεί αυτός ο κλειδάριθμός? αν δεν τον βγάλω δεν θα μπορώ να κάνω δήλωση? Τέλος (και συγνώμη για τον καταιγισμό ερωτήσεων) για το Ε9 θα χρειαστεί και εκεί??

  Σας ευχαριστώ

 15. Κυρία Αθανασία,

  Με μεγάλη μας απορία μας δίνεται την εντύπωση ότι δεν έχετε μπει στην διαδικασία να διαβάσετε το άρθρο που έχουμε δημοσιεύσει αλλά ούτε τις απαντήσεις που έχουμε δώσει σε όλους τους αναγνώστες μας. Σας παρακαλούμε ξαναδιαβάστε όλο το άρθρο καθώς και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έχουμε δώσει. Αν μετά την ανάγνωση όλων αυτών δεν βρέιτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, τότε είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία. Ενημερωτικά πάντα και οι εννιά ερωτήσεις που μας έχετε απευθύνει έχουν ήδη απαντηθεί.

 16. Το taxisnet μου βγαζει αποτελεσμα αλλοτε χρεωτικο, και αλλοτε μηδενικο, χωρις να εχω αλλαξει τιποτα στο μεταξυ.

 17. Κύριε Νίκο,

  Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Δείτε ξανά τους κωδικούς που συμπληρώσατε. Καλό θα ήταν στο βήμα που σας βγάζει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης να κάνετε μια εκτύπωση και στην συνέχεια να ελέγξετε την ύπαρξη των κωδικών που συμπηρώσατε. Αν υπάρχουν όλοι τότε το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όσες φορες και αν αποθηκεύσετε την δήλωση σας,.

 18. με επιλογη NAI για τους κωδικους 319 και 023 αλλες φορες το taxisnet βγαζει χρεος και αλλες μηδεν. Αν την επομενη φορα που βγαλει αποτελεσμα μηδεν την υποβαλω οριστικα, υπαρχει καποια εγγυηση οτι δεν θα χρειαστει να πληρωσω αργοτερα? Δυστυχως ο αδερφος μου που ειναι ο εκπροσωπος μου στην Ελλαδα ειναι στο νοσοκομειο και δεν μπορει να αναθεσει τα προσλαβει λογιστη εκ μερους μου.

 19. Κύριε Νίκο,

  Έχουμε υποβάλλει δεκάδες δηλώσεις και είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υπολογισμών. Έχουμε ελέγξει τα δεδομένα των δηλώσεων που υποβάλλουμε και δεν μας έχει παρουσιαστεί κάτι ανάλογο. Δεν γνωρίζω ποιό μπορεί να είναι το πρόβλημα. Πάντως αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να τυπώσετε σε χαρτί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης με τους συμπληρωμένους κωδικούς. Με αυτό τον τρόπο θα είσαστε κατοχυρωμένος ότι υποβάλλατε την δήλωση σας με τις ενδείξεις και τους κωδικούς που έπρεπε να συμπληρώσετε.

 20. Καλημέρα,

  Έκανα δήλωση μέσω του TAXIS και λόγο αφηρημάδας ξέχασα να συμπληρώσω το πεδίο 049 και μου βγήκε χρεωστικό 109€. Πήγα στην εφορία και μου είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει τροποποιητική. Σε άλλη σελίδα στο Internet διάβασα πως μπορώ να κάνω νέα έντυπη δήλωση με όλα τα παραστατικά και να ακυρωθεί αυτή που έγινε μέσω TAXIS. Υπάρχει κάποια λύση ή θα πρέπει να πληρώσω το χρεωστικό (ή αλλιώς οι μλκς πληρώνονται, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ).

 21. Κύριε Αλέξανδρε,

  Δυστυχώς με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο νέο TAXISNET δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Παλαιότερα ίσχυε γιατί υπήρχε σχετική καθυστέρηση στην ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος του TAXIS της εφορίας με το TAXISNET. Πλέον όλες οι καταχωρήσης στο νέο TAXISNET ενημερώνουν αυτόματα το TAXIS. Οπότε αν πάτε να υποβάλλετε ξανά την δήλωση σας στην ΔΟΥ δεν θα μπορεί ο υπάλληλος να την παραλάβει.

 22. Υποβάλλω την αίτηση για να μου δώσετε τα απαραίτητα για να πάρω τον κλειδάριθμο από την Εφορία

 23. Κυρία Τσουμάνη,

  Δείτε την απάντηση που έχουμε δώσει στον κύριο Μπενιουδάκη στο ακόλουθο link. Απαντάει στο ερώτημα σας. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxisnet/comment-page-1/#comment-1250

 24. ΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΕΡΩΤΩ:
  1) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ε3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
  2) ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

 25. Κύριε Χρήστο,

  Η σύζυγος σας είναι υποχρεωμένη να συμπληρώσει το έντυπο Ε3 έστω και μηδενικό. Επειδή υποβάλλεται κοινή δήλωση δυστυχώς θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά ώστε να υποβληθεί το Ε3. Δεν γίνεται να υποβάλλετε το Ε1 χειρόγραφα και το Ε3 ηλεκτρονικά.

 26. Κύριε Αγγελόπουλε,

  Δήλωσα κάποια ποσά που εισέπραξα από κάποιες επιτροπές που συμμετείχα πέρυσι στον πρώην ΟΕΕΚ. Το είδος αποδοχών είναι ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, υπάρχουν κάποιες κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία σε αυτές τις αποδοχές και έχω πάρει »βεβαίωση αποδοχών». Έκανα καλά που τα δήλωσα στα »Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες» (Πίνακας 4.Α.1);;

  Ευχαριστώ πολύ

 27. Κύριε Πέτρο,

  Από την στιγμή που σας χορήγησαν βεβαίωση αποδοχών στην οποία υπάρχουν ασφαλιστικές κρατήσεις, ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να δηλωθεί το εισόδημα θα ήταν σαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Οπότε ορθά συμπληρώσατε την δήλωση σας.

 28. Καλημέρα σας,
  Ο συζυγός μου είναι ελέυθερος επαγγελματίας και εγώ μισθωτή. Δεν είχε εισοδήματα από την δουλειά του το 2010.
  Πρέπει να υποβάλει Ε3 και εάν ναι θα πρέπει να υποβάλει την δήλωση μέσω λογιστή (έστω και με μηδενικό Ε3) ή μπορούμε να την υποβάλουμε ηλεκτρονικά μόνοι μας;

  Ευχαριστώ.

 29. Κυρία Παναγιώτα,

  Όταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει μηδενικό εισόδημα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει Ε3 χωρίς να συμπληρώνει πουθενά εισοδήματα. Θα συμπληρώσει απλά τα πληροφοριακά στοιχεία της πρώτης σελίδας. Ο Φορολογικός Νόμος υποχρεώνει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η δήλωση, ανεξάρτητα εαν αυτή γίνει από Λογιστή ή όχι. Ο λόγος που υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει υπογραφή του Λογιστή είναι όταν συμπληρώνονται τα πεδία του αυτοελέγχου. Στην περίπτωση σας όμως δεν χρειάζεται γιατί ο σύζυγος σας δεν έχει εισοδήματα.

 30. Η ιδιοκτησια διαμερισματος θεωρειται τεκμηριο φετος για πρωτη φορα, ή αυτο ισχυε και παλια?

  Υπαρχει αφορολογητο οριο για ιδιοκτητες ακινητων που διαμενουν στο εξωτερικο, ή φορολογουνται απο το πρωτο ευρω?

  Αν ο ιδιος ο μερικος ιδιοκτητης δεν το χρησιμοποιει καθολου και το παραχωρει δωρεαν σε συγγενη του, αυτο πως μπορει να διατυπωθει σωστα στο ταξις? Πρεπει να δειξει οτι το νοικιαζει στο συγγενη με ενοικιο μηδεν?

  Δεν νομιζω οτι η ερωτηση 1153 ισχυει εδω. Αν καταλαβαινω απο τη συμπεριφορα του ταξις, για Ελληνες του εξωτερικου υπαρχει φορος για οτιδηποτε χωρις φοροαπαλλαγες που θα ισχυαν για κατοικους ημεδαπης.

  Αν ειναι ετσι, τι να πω, το δεχομαι. Αλλα, γιατι φετος για πρωτη φορα, αυτο δεν καταλαβαινω. Περισυ δεν ητανε τεκμηριο, και φετος ειναι? Κανενας δεν μπορει να το απαντησει αυτο?

 31. Κύριε Νίκο,

  Για να βάλουμε μια τάξη στις ερωτήσεις σας. Υπάρχει κανονικά αφορολόγητο όριο για τους κατοίκους του εξωτερικού, εφόσον βέβαια αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Για να δηλώσετε ότι παραχωρείτε την οικία σας σε κάποιο τρίτο, τότε θα πρέπει να την συμπεριλάβετε στο έντυπο Ε2, δηλώνοντας τα στοιχεία του ατόμου που παραχωρείται δωρεάν την κατοικία και να μην συμπληρώσετε καθόλου τον πίνακα 5. Με την φορολογική Νομοθεσία που ισχύει από τον Απρίλιο του 2010, ακόμα και η ιδιοκατοίκηση δημιουργεί εισόδημα. Αυτό που έχει συμβεί στην δική σας περίπτωση είναι ότι συμπληρώνετε ότι ιδιοκατοικείτε στο σπίτι σας ενώ το παραχωρείται δωρεάν. Η πράξη αυτή σας δημιουργεί κάποιο εισόδημα και επειδή δεν έχετε εισοδήματα να δηλώσετε σας δημιουργείται φόρος προς πληρωμή. Ο φόρος προκύπτει γιατί σας πιάνει το τεκμήριο και για το τεκμήριο δεν υπάρχει αφορολόγητο. Ο λόγος που μάλλον δεν έχουν απαντήσει στο ερώτημα σας είναι επειδή θα ήταν πολύ πιο εύκολο να την συμπλήρωνε την δήλωση ένας Λογιστής – Φοροτεχνικός που θα ήξερε όλες τις αλλαγές της φορολογικής Νομοθεσίας. Η αμοιβή ενός Λογιστή – Φοροτεχνικού είναι πολύ μικρή και σας προφυλάσσει από την πληρωμή φόρων που δεν σας αναλογούν.

 32. Καλησπέρα σας,

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει τρόπος να βρω τη δήλωση Ε9 για το οικ. έτος 2005 στο taxisnet (την είχα υποβάλει μάλιστα ηλεκτρονικά). Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Πώς μπορεί να γίνει? Εγώ προσωπικά, όσο κι αν έψαξα δε βρήκα παρά μόνο τις δηλώσεις Ε1, Ε2 και Ε3 παλαιότερων ετών.

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 33. Κύριε Νίκο,

  Όλες οι δηλώσεις Ε9 που έχετε υποβάλλει από το 2005 έως σήμερα ηλεκτρονικά μπορείτε να τις βρείτε και να τις εκτυπώσετε όσες φορές θέλετε. Απλά η εφαρμογή Ε9 είναι ξεχωριστή από τα υπόλοιπα έντυπα της δήλωσης. Για να μπείτε στο δικό σας ηλεκτρονικό αρχείο παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο και βάλτε τους κωδικούς που ήδη έχετε στην διάθεσή σας.

  https://www.gsis.gr/E9/afmroot/enter.gsis

 34. ΚΑΛΗΜΕΡΑ,
  ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ) ΣΤΟ TAXISNET. Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ ΤΟΥ ΤΟΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΚΑΙ e-mail ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ.ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΣΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ.

  ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
  ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΟΜΩΣ ΑΦΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΞΑΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΑΡΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ. ΤΩΡΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ.

 35. Κυρία Μαρία,

  Όταν σας βγάζει μήνυμα ότι η αίτηση δεν βρέθηκε, δεν σημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί. Απλά δεν συμφωνεί το Username με τον κλειδάριθμο. Για παράδειγμα έχουμε απαντήσει σε άλλο αναγνώστη ότι αν είναι της μορφής WW0000000U000 θα πρέπει να είναι όλα κεφαλαίο. Το χειρότερο που κάνατε είναι ότι του κάνατε εγγραφή ξανά γιατί μπορεί να ακυρώσατε τον κλειδάριθμο που πήρε από την ΔΟΥ. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να μιλήσετε στα τηλέφωνα της Γ.Γ.Π.Σ. για να μπορέσει να σας κατευθύνει.

 36. Ετσι το εχω δηλωμενο στο Ε2 (οτι το νοικιαζω δωρεαν στη μητερα μου, και φυσικα η μητερα μου το δηλωνει ως δωρεαν παροχη στη δικη της δηλωση).

  Το προβλημα απο την αρχη ηταν οτι δεν μπορω να διαγραψω το διαμερισμα απο τον πινακα 5 στο Ε1, ασχετα με το τι βαζω. Εχω βαλει μηδεν σε ποσοστο ιδιοκτησιας, μηνες διαμονης, και εμβαδον, και κανω μεταφορα στη δηλωση, και παλι βγαζει το ιδιο. Εχω δοκιμαζει να το αλλαξω σε δευτερευουσα κατοικια, ή να μην τσεκαρω τιποτα, κανω μεταφορα, για να δω αν μετα μπορω να το αφεραισω και δεν.

  Εχω ψαξει πολυ, και απ’ οτι καταλαβαινω αυτο ειναι προβλημα ακομη και για πολλους λογιστες, δηλ. πως να κανουν διαγραφη στον πινακα 5. Δεν δινει κουμπι διαγραφης στο ενθετο παραθυρο που βγαζει το ταξις. Εχει βρεθει καποιος αξιοπιστος τροπος?

  Εχω παρει τηλ στην Αθηνα πολλες φορες αλλα δεν βγαζω γραμμη. Υπαρχει καποιος αλλος τροπος τεχνικης υποστηριξης?

  Σας ευχαριστω και παλι εκ των προτερων.

 37. Κύριε Νίκο,

  Το πρώτο σκέλος το κάνατε σωστά. Ως προς την διαγραφή του ακινήτου υπάρχει τρόπος απλά δεν τον κάνατε σωστά.

  Θα μπείτε από Browser Internet Explorer και όχι από κανένα άλλο Browser. Μπορεί να φαντάζει απίθανο αλλά υπάρχουν προβλήματα στον πίνακα 5 όταν ανοίγει από άλλο Browser. Όλα τα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. έχουν σχεδιαστεί για να είναι 100% συμβατά μόνο με τον Internet Explorer. Σας παραθέτω τις οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα 5 και σας υπογραμμίζω το κείμενο που σας ενδιαφέρει.

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ 5.1
  Στον πίνακα εμφανίζονται τα ακίνητα σας, με βάση τις δηλώσεις Ε9 που έχετε υποβάλλει και συνθέτουν την περιουσιακή σας εικόνα την 01/01/2008. Οποιαδήποτε μεταβολή που πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή, δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.
  Χαρακτηρίστε τα ακίνητα που χρησιμοποιείτε σαν κύρια και δευτερεύουσες κατοικίες, επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη και κάντε μεταφορά στη δήλωση.
  Αν τα ακίνητα που ιδιοκατοικείτε, δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα (π.χ. μισθωμένη κατοικία, δωρεάν παραχωρημένη, νέο ακίνητο), προχωρήστε στην καταχώρηση των στοιχείων τους, χαρακτηρίζοντας την χρήση τους και κάντε μεταφορά στη δήλωση.
  Σε περίπτωση αλλαγής κύριας κατοικίας μέσα στο έτος 2010:
  ➣ εάν αυτές εμφανίζονται στον πίνακα, χαρακτηρίστε και τις δύο ως κύριες, κάντε μεταφορά στη δήλωση, επιλέξτε την τελευταία κύρια κατοικία και κάντε ξανά μεταφορά στη δήλωση.
  Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας, θα εμφανιστούν στον Πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον Υπόχρεο και 708 για την Σύζυγο.
  ➣ εάν αυτές δεν εμφανίζονται στον πίνακα, αφού καταχωρήσετε τα στοιχεία τους, επαναλάβετε την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
  Οσον αφορά τις δευτερεύουσες κατοικίες, αυτές που θα χαρακτηρίσετε σαν πρώτη και δεύτερη δευτερεύουσα, θα μεταφερθούν στον πίνακα 5.1β και 5.1γ, ενώ η αντικειμενική δαπάνη των λοιπών δευτερευουσών κατοικιών, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον Υπόχρεο και 708 για τη Σύζυγο.
  Αν ο πίνακας με την εικόνα των ακινήτων εμφανιστεί κενός, εισάγετε τα στοιχεία των ιδιοκατοικούμενων κύριας και δευτερεουσών κατοικών και κάντε μεταφορά στη δήλωση.
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  ➣ ΜΟΝΟ τα χαρακτηρισθέντα ακίνητα θα μεταφερθούν στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης. Τα υπόλοιπα ακίνητα, δεν λαμβάνονται υπόψη.

  ➣ Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων, ο χαρακτηρισμός των κατοικιών θα πρέπει να γίνεται ανά ιδιοκτήτη.
  ➣ Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των περιγραφικών στοιχείων των ακινήτων που εμφανίζονται στον πίνακα, προκειμένου να μεταφερθούν τα σωστά στοιχεία στη δήλωση. Οι αλλαγές αυτές, αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα την 01/01/2008.
  ➣ Σε περίπτωση που φιλοξενείστε, δεν συμπληρώνεται ο πίνακας 5.1α, αλλά η περίπτωση 10 του πίνακα 7, με τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί. Αντίθετα, η δωρεάν παραχώρηση, συμπληρώνεται στον πίνακα 5.1.

  Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ξετικάρετε την χρήση (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία) και μετά να κάνετε μεταφορά στην δήλωση. Θα εξαφανιστεί το ακίνητο. Το δοκιμάσαμε ξανά για να μην έχουμε καμία αμφιβολία για την απάντηση μας.

 38. Γειά σας!
  θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με την φορολογική μου δήλωση.
  στο πεδίο λόγω του ότι φιλοξενούμε δήλωσα το αφμ του εκμισθωτή γιατί αυτό μου ζήτησε για να συμπληρωθεί το συγκεκριμένο πεδίο. στο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ όμως μου βγάζει ένα ποσό των 3000χιλιάδων ευρώ στο πεδίο ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ τί είναι αυτό;

  με εκτίμηση!

 39. Κύριε Βασίλη,

  Αυτό που αναγράφεται πάνω στο εκκαθαριστικό είναι σωστό. Όλοι οι φορολογούμενοι έχουν ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης 3.000,00 Ευρώ όταν είναι άγαμοι και 5.000,00 Ευρώ όταν είναι έγγαμοι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν έχεις δηλώσει καθόλου εισόδημα, το σύστημα υπολογίζει ελάχιστο εισόδημα 3.000,00 Ευρώ για άγαμο ή 5.000,00 Ευρώ για έγγαμο.

 40. Καλημερα
  εχω μια κυρια κατοικια στην οποια μενω και υπαρχει και ενα ακατοικητο σπιτι σχεδον γρεμισμενο το χαρρακτηριζω δευτερουσα κατοικια?
  ευχαριστω εκ των προτερων

 41. Κυρία Παπά,

  Αν το σπίτι δεν μπορεί να κατοικηθεί δεν πρέπει να το δηλώσετε σαν ιδιοκατοίκηση στον πίνακα 5, αλλά ώς ΚΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΗΣΗΣ στο Ε2. Με αυτό τον τρόπο δεν θα επιβαρυνθείτε με τεκμήριο για ένα μισογκρεμισμένο σπίτι.

 42. σας ευχαριστω πολυ

 43. ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ.ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.ΠΑΝΤΑ ΠΑΙΡΝΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ.ΦΕΤΟΣ 1000Ε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ.ΓΙΑΤΙ?ΕΧΩ ΣΠΙΤΙ 55ΤΜ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1393ΚΥΒ.(ΕΤΟΣ 1993), ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΙΕΣ ΚΩΔ.916 23,03ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 17631,68 ΣΥΖΥΓΟΥ 5.011,36 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 8196,70 ΚΑΙ 2423,06 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 14791,12Ε ,ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΒΑΛΑ ΣΤΟ 051 ΑΝΤΙ ΓΙΑ 047 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ 886,30 ΚΑΙ 80,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝ 1259,30 ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ.ΤΙ ΛΑΘΟΣ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΦΟΥ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ?

 44. Κυρία Αλεξάνδρα,

  Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα αν δεν δούμε την δήλωση σας και το εκκαθαριστικό σας. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να αναλαμβάνει την σύνταξη της φορολογικής σας δήλωσης ένας Λογιστής – Φοροτεχνικός. Κάντε μια επίσκεψη για να σας πει τι λάθος έχει γίνει μήπως και μπορεί να διορθωθεί με τροποποιητική δήλωση.

 45. Με τους κωδικούς μου που μπαινω κανονικά εδώ,
  https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/login.do
  Προσπάθησα να μπω και εδώ,
  https://www.gsis.gr/E9/afmroot/enter.gsis
  αλλά το σύστημα λέει ότι :
  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ.

  Χρειάζονται καινούργιοι διαφορετικοί κωδικοί για την υποβολή του Ε9 ή για κάποιο λόγο θα πρέπει να γίνει επανάληψη της εγγραφής;

 46. Κύριε Θοδωρή,

  Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι σωστή. Το πρόβλημα είναι ότι η εφαρμογή Ε9 δεν έχει ανοίξει ακόμα για υποβολή. Η νέα εφαρμογή θα ενσωματωθεί στο Νέο Περιβάλλον του TAXISNET και θα δημιουργηθεί καινούργια συντόμευση. Στην εφαρμογή που αναφέρετε μπορείτε να βάλετε τους παλιούς κωδικούς και απλά να δείτε τις δηλώσεις που έχετε υποβάλλει. Περιμένουμε αυτές τις μέρες να ανοίξει η νέα εφαρμογή γιατί έχει καθυστερήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της έπρεπε το Ε9 να ήταν έτοιμο για υποβολή την 1/6/2011.

 47. κυριε αγγελοπουλε καλημερα.Εχω 2 αποριες σχετικα με το εισοδημα απο οικοδομες. 1ον αν δηλωνονται στον κωδικο 301 και 2ον στο τελος της δηλωσης ζηταει αφμ και επωνυμια επιχειρησης για το αποκτηθεν εισοδημα.Αν εχω δουλεψει σε 10 διαφορετικους εργοδοτες κατα την διαρκεια του χρονου θα βαλω 10 αφμ?Δεν υπαρχει καποια γενικη ορολογια να γραψω?Ευχαριστω για τον χρονο σας.Καλη σας μερα.

 48. Κύριε Αντρέα,

  Στον κωδικό 301 δηλώνονται όλα τα εισοδήματα που προέρχονται απο εξαρτημένη εργασία (μισθωτή εργασία). Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης σας δίνει μια Βεβαίωση Αποδοχών που είναι το απαραίτητο έγγραφο για την συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης. Αν τώρα υπάρχουν 10 διαφορετικοί εργοδότες θα πρέπει να αναφέρετε αναλυτικά τους ΑΦΜ τους. Μόνο στην περίπτωση που δεν χωράνε οι καταχωρήσεις μπορείτε να βάλετε την ένδειξη «ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ» και να μην συμπληρώσετε ΑΦΜ. Η αναλυτική καταχώρηση είναι για δική σας εξασφάλιση, γιατί από πέρυσι όλα τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες διασταυρώνονται με αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε ασυμφωνία να καλείστε από την Δ.Ο.Υ. να δηλώσετε τον εργοδότη που σας χορήγησε την βεβαίωση.

 49. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ. ΣΗΜΕΡΑ ΗΡΘΕ ΤΟ ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΘΩΣ ΤΗΣ ΗΡΘΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 976 ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΩΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ 9.447.

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΗΣ ΒΓΑΖΕΙ προστ διαφορα δαπανων διαβιωσης 5.467 ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΑ 14.915.Η ΓΙΑΓΙΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ..

  ΕΙΧΑΜΕ ΒΑΛΕΙ ΑΠΟΔΗΞΕΙΣ 900 ΕΥΡΩ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ?ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΤΩΡΑ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ?ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΛΑΓΩΣΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ..

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

 50. Κυρία Κωνσταντίνα,

  Καταλαβαίνω την κατάσταση σας αλλά θα πρέπει να δούμε το εκκαθαριστικό σας και την δήλωση σας για να μπορέσουμε να σας πούμε εάν υπάρχει λάθος και σε πιο σημείο.

 51. Καλησπέρα κ. Αγγελόπουλε,

  Έκανα την φορολογική μου δήλωση μέσω Internet αλλά δεν δήλωσα τις αποδείξεις που έχω μαζέψει. Μπορώ να κάνω συμπληρωματική δήλωση στην εφορία και αν ναι μέχρι πότε είναι η προθεσμία?

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
  ΔΤ

 52. Κύριε Δημήτρη,

  Η ερώτηση σας έχει απαντηθεί ξανά. Παρακαλώ όπως πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο και θα βρείτε την απάντηση στο ερώτημά σας.

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxation-laws-part-1/comment-page-1/#comment-1168

 53. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε9 ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ? ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ Ε9 ΤΟ 2007 , ΩΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ. ΤΟ 2008 ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΩ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ.. ΑΦΟΥ ΤΑ ΕΙΧΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ Ε9, ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΔΩ? ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΤΑΚ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 54. Κυρία Βασιλική,

  Όλα τα βήματα συμπλήρωσης που μας αναφέρετε είναι σωστά. Όταν υπάρχει γάμος το 2008 υποβάλλεται Ε9 συμπληρώνοντας μόνο την πρώτη σελίδα και όχι τα ακίνητα, αφού τα είχατε δηλώσει το 2007. Από την στιγμή που σας ήρθε και το ΕΤΑΚ δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Απλά δεν μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις Ε9 γιατί όπως μας είπατε την είχατε υποβάλλει χειρόγραφα. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προβάλλει μόνο τις δηλώσεις που είχαν σταλεί ηλεκτρονικά. Για να δείτε ποιά ακίνητα έχετε δηλώσει θα πρέπει να βρείτε το αντίγραφο Ε9 που καταθέσατε στην εφορία σας. Το εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ σας δίνει και εκείνο μια εικόνα των ακινήτων σας άλλα μόνο όσα δηλώνονται ως κτίσματα ή οικόπεδα (δεν συμπεριλαμβάνονται τα αγροτεμάχια).

 55. Πως μπορω να κανς αιτηση για νεο κλειδαριθμο ? Αυτος που μου εδωσαν δεν δουλευει…ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 56. Κύριε Σπύρο,

  Δεν υπάρχει κλειδάριθμος που ΔΕΝ δουλεύει. Όταν παραλάβετε τον κλειδάριθμο πρέπει πρώτα να κάνετε ενεργοποίηση λογαριασμόυ, εισάγοντας τον κλειδάριθμο και το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχετε προδηλώσει εσείς ή ο Λογιστής σας. Όταν εισάγετε σωστά τα τρία πεδία, τότε θα σας ζητηθεί να εισάγετε καινούργιο κωδικό πρόσβασης. Δείτε και τις σχετικές απαντήσεις στους υπόλοιπους αναγνώστες. Αν τώρα θέλετε να μηδενίσετε τους κωδικούς σας θα επιλέξετε ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ και θα δηλώσετε καινούργιους κωδικούς. Μετά το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να επισκεφθείτε ξανά την εφορία σας για να σας δώσει νέο κλειδάριθμο.

 57. Σας ευχαριστω για την αμεση απαντηση.Αλλα κανω ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ με νεους κωδικους και μου λεει οτι Υπάρχει ήδη αίτηση εγγραφής για τον ΑΦΜ . Τι μπορω να κανω ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 58. Κύριε Σπύρο,

  Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να ενεργοποιήσετε σωστά τον λογαριασμό σας. Αν δεν μπορείτε ο ίδιος επισκεφθείτε κάποιον Λογιστή – Φοροτεχνικό να σας βοηθήσει.

 59. χαίρετε.να κανω και εγώ μια ερώτηση..ενώ έκανα ηλεκτρονικά την δήλωση ξέχασα να βάλω τους φόρους που παρακρατήθηκαν.μπορω να το διορθώσω αυτό; πως; πρέπει να βάλω και τις κρατήσεις του ικα;

 60. Κύριε Βαγγέλη,

  Για να συμπεριλάβετε τους κωδικούς της παρακράτησης που ξεχάσατε, θα πρέπει να υποβάλλετε συμπληρωματική δήλωση στην εφορία που ανήκετε. Για να είσαστε σίγουρος ότι θα υποβάλλετε σωστά την δήλωση αυτή την φορά, επισκεφθείτε έναν Λογιστή-Φοροτεχνικό.

 61. Ξέρετε πότε θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή Ε9 στο gsis?λήγει 30/6 η υποβολή.Κάποια δημοσιεύματα λένε για παράταση μέχρι Σεπτέμβριο

 62. Κύριε Κώστα,

  Δυστυχώς φέτος το νέο taxisnet έχει πολλά προβλήματα για αυτό και έχουν δωθεί τόσες παρατάσεις. Το Ε9 παρατάθηκε για τον Σεπτέμβριο 2011. Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων πατώντας στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

  http://www.gsis.gr/cmdocs/not_in_service.html

 63. γειά σας. έχω μια απορία σχετικά με τη συμπλήρωση του πίνακα 5. Διαμένουμε σε μια κατοικία την οποια τη νοικιάζουμε. η σύζυγός μου έχει στ όνομα της μια γκαρσονιέρα την οποία το 2010 τη νοίκιαζε. πως θα τα περάσουμε αυτά τα ακίνητα στον πίνακα ¨όταν πάω να κάνω καταχώρηση μου βγάζει το σύστημα απο μόνοτου το ακίνητο της γυναίκας μου. αυτό ως τι το περνάω δευτερεύουσα, λοιπή κατοικία? και όταν πάω να περάσω το σπίτι το οποίο νοικιάζουμε μου βγάζει να επιλέξω όνομα ιδιοκτήτη το δικό μου ή της γυναίκας μου. κανονικά δεν πρέπει να είναι το όνομα του σπιτονοικοκύρη μας? ελπίζω να μη σας κούρασα και να σας έδωσα να καταλάβετε τι θέλω.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 64. Κύριε Μίλτο,

  Στον πίνακα 5 θα δηλώσετε το σπίτι που διαμένετε και πληρώνετε ενοίκιο. Στην ιδιοκτησία θα βάλετε ότι το έχετε στην κατοχή σας (αν και δεν είναι) και επίσης θα τικάρετε τους κωδικούς «μισθωμένη κατοικία» και «Κύρια Κατοικία». Το άλλο σπίτι δεν θα το δηλώσετε καθόλου στον ΠΙΝΑΚΑ 5 αλλά μόνο στο Ε2. Δεν θα τικάρετε καθόλου την χρήση του ακινήτου. Δηλαδή δεν θα το δηλώσετε ούτε σαν κύρια ούτε σαν δευτερεύουσα κατοικία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό.

 65. Δέν ξέρω πῶς θά συμπληρώσω στό ΑΠΔ τοῦ ΙΚΑ τό δῶρο τοῦ Ἀπριλίου κωδ. 04. γιά τό τρίμηνο Ἀπριλίου -Ἰουνίου. Τό προηγούμενο τρίμηνο τό ἔστειλα μέ ἀπλή ἀντιγραφή. Μήπως πρέπει πρῶτα νά στείλω τό κανονικό μέ κωδ. 01 τό ὁποῖο μοῦ δίνει μέ ἀντιγραφή τοῦ προηγούμενου καί μετά νά στείλω συμπληρωματική μέ κωδικό 04; Σᾶς παρακαλῶ βοηθῆστε με.

 66. Κυρία Καρτέρη,

  Αν και η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ δεν έχει σχέση με το νέο TAXISNET θα σας απαντήσουμε. Όταν κάνετε αντιγραφή από μια περίοδο σε μία άλλη μεταφέρονται μόνο οι κανονικές περίοδοι. Στην συνέχεια πηγαίνουμε στο αριστερό μενού ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΔ και συμπληρώνετε σε όλους τους εργαζόμενους το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ προσθέτοντας τις εγγραφές που λείπουν. Όταν συμφωνήσετε τις εισφορές των 3 μηνών τότε κάνετε ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

 67. Kalispera sas! Exw upovallei palaiotera dilwseis mesw internet wstoso fetos parolo pou pliktrologw tous palious kwdikous k username pou xrisimopoiousa de mporw na mpw sto sustima.ti provlima uparxei?prepei na kanw ek neou aitisi eggrafis k na paw na paralavw kleidarithmo?kai an nai,prolabainw tin pro8esmia tis 30is iouniou?an de prolabw pio einai to prostimo? Sas euxaristw ek twn proterwn 8a me eswze mia egkairi apantisi sas!

 68. Κυρία Ελευθερία,

  Κανονικά θα έπρεπε με τους υπάρχοντες κωδικούς να μπαίνατε κανονικά στο σύστημα, γιατί το ΝΕΟ TAXISNET δέχεται τους παλιούς κωδικούς. Αν τώρα δεν γίνεται παρακαλώ κάνετε ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ και πηγαίνετε να παραλάβετε κλειδάριθμο απο την εφορία. Οι προθεσμίες φορολογικών δηλώσεων μόλις σήμερα πήραν παράταση μέχρι 15/7/2011.

  Θερμή Παράκληση! Παρακαλούμε να γράφετε τις ερωτήσεις σας στα Ελληνικά και όχι με λατινικούς χαρακτήρες. Αγαπάμε την χώρα μας για αυτό θέλουμε να μιλάμε και να γράφουμε την Ελληνική Γλώσσα.

 69. Σας ευχαριστώ πολύ για την πληροφόρηση!

 70. Καλημέρα σας! Θα μπορούσατε να με διαφωτίσετε σχετικά με το σε ποια κουτάκια πρέπει να καταχωρήσω τα ασφάλιστρα ζωής, πυρός σπιτιού και αυτοκινήτου; Τα βάζω όλα μαζί στο 073;

 71. Κυρία Ελένη,

  Δεν κάνουμε συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης μέσω διαδικτύου. Για να μάθετε πως μπορείτε να συμπληρώσετε την δήλωση σας παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/banner-forolOdig2011/content

  Υπάρχει ανάλυση όλων των κωδικών συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης.

 72. Έχω ενημερωθεί για τον συγκεκριμένο οδηγό ωστόσο εκτός από τα ασφάλιστρα ζωής δεν αναφέρει τίποτα για τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου. Ρωτώ μήπως εσείς γνωρίζετε σχετικά.

 73. Κυρία Ελένη,

  Νομίζω ότι η απάντηση μας ήταν ξεκάθαρη. ΔΕΝ κάνουμε συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου. Απαντάμε σε ερωτήσεις που ανακύπτουν με τον Νέο Φορολογικό Νόμο και με τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα που έχει θέσει σε εφαρμογή η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Πρέπει να επισκεφθείτε Λογιστή – Φοροτεχνικό να σας συμβουλέψει πως να συμπληρώσετε την δήλωση σας.

 74. καλησπέρα σας, και ευχαριστώ εκ τον πρωτέρον για τον χρόνο σας.Ο συζυγός μου δεν μπορει να κάνει την απογραφή β φάσης, ενώ εγώ έκανα την απογραφή μου χωρίς κανενα πρόβλημα,(δημοσίων υπαλλήλων) και χωρις να έχω κανει εγγραφή στο taxisnet.ο σύζυγος μου δεν έχει κανει κάνει ποτέ φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά και ισχυρίζεται ότι ουτε και ο λογιστης του.στο τηλ 2104802…έχω προσπαθήσει πολλές φορές αλλα δεν το σηκώνει κανείς…τι πρέπει να κανουμε; ευχαριστώ.

 75. Κυρία Βασιλική,

  Θα πρέπει ο σύζυγος σας για να ολοκληρώσει την εγγραφή του να ακολουθήσει τις οδηγίες που αναγράφονται στο παρακάτω σύνδεσμο. Ακόμα και αν δεν έχει αποκτήσει κωδικούς υπάρχουν σχετικές οδηγίες για την όλη διαδικασία που θα καλύψουν όλα σας τα ερωτήματα.

  http://apografi.gov.gr/

 76. Γειά σας
  Θα ήθελα να ρωτησω το εξής: Το 2009 παντρεύτηκα και ρίξαμε την -για πρώτη φορά κοινή μας φορολογική δήλωση του 2010 -στην εφορία. Την δήλωση του 2009 την είχαμε κάνει ηλεκτρονικά και είχαμε ξεχωριστούς κωδικούς. Τώρα που θέλουμε να την ξαναρίξουμε ηλεκτρονικά θα πρέπει να βγάλουμε νέο κωδικό; Μπορούμε; Νόμιζα οτι θα την κάναμε μέσα απο τον κωδικό του συζήγου μου αλλά επειδή είναι άνεργος του βγάζει μήνυμα οτι δεν είναι υπόχρεος να κάνει φορολογική δήλωση .Εγώ είμαι μισθωτή. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 77. Κυρία Χριστιάνα,

  Σας αναφέρουμε ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να είχατε ακολουθήσει:
  1) θα πρέπει να έχετε δηλώσει στο τμήμα Μητρώου της εφορία του συζύγου τον γάμο σας.
  2) Από την στιγμή που το πραγματοποιήσατε την επίσκεψη στην εφορία, τότε μπορεί ο σύζυγος με τους ίδιους κωδικούς να κάνετε κοινή δήλωση. Απλά όταν σας ζητήσει να κάνετε ταυτοποίηση στοιχείων το νέο TAXISNET θα πρέπει απλά να προσθέσετε το ΑΦΜ της συζύγου αν δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

  Δεν γνωρίζω ποιές ενέργειες κάνατε απλά σας περιγράφουμε ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθούμε στην περίπτωση που υπάρχει γάμος και υποβάλλεται κοινή δήλωση.

 78. Καλησπερα, θα ηθελα να κανω την εξης ερωτηση γιατι προκυπτει ενα προβλημα.
  Το 2010 εργαζομουν 5 μηνεσ και εισπεραξα 5320 ευρω μετα ημουν στον οαεδ οπως και μεχρι ενα μηνα οπου τελειωσε η επιδοτηση. η γυναικα μου ειναι ανεργη εδω και χρονια , δεν εχει τιποτε στο ονοματης.
  εγω εχω ενα σπιτι στο ονομα μου και επισης ενα αυτοκινητο 1984 κυβικα το οποιο το ξεχρεωνω ακομα απο το 2006 αλλα το 90% στο ονομα μου το αλλο 10% στην μητερα μου.
  Στο δηλωση της εφοριας εβαλα τα 5320 που πηρα το 2010 απο την εργασι μου και 3543 οτι πηρα απο το ταμειο ανεργειας…αλλα ταυτοχρονα που βγαζει στο εκθαριστικο (που βγηκε μηδενικο) ΠΡΟΣΤ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 2.047,41 εγω και 2.500 στην γυναικα μου…. πως γινεται αυτο?
  γιατι εγω 2047 και η γυναικα μου 2500?
  αυτο ειχε σαν αποτελεσμα να μην δικαιουμε ενα εκτακτο βοηθημα απο τον οαεδ που εχει σαν προυποθεση να μην υπερβαινω τα 9380 ευρω…
  Μου ειπαν οτι εχω 5320 απο την εργασια + 2047 + 2500 (απο προστ.διαφορων δαπανων διαβιωσης)

  Μπορειτε να με βοηθησετε? Ευχαριστω εκ των προτερων.

 79. Κύριε Γιώργο,

  Θα σας αναλύσουμε λίγο τι έχει συμβεί γιατί δυστυχώς είναι ένα γενικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε με τον Νόμο 3842/2010. Σύμφωνα με τον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία σας δημιουργούν ένα τεκμαρτό εισόδημα. Αν το τεκμαρτό εισόδημα είναι μικρότερο απο το πραγματικό τότε δεν δημιουργείται πρόβλημα. Αν όμως το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό τότε το εισόδημα του φορολογούμενου είναι το τεκμαρτό. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μας γράψατε το τεκμαρτό εισόδημα είναι:
  1) Για εσάς που έχετε ένα αυτοκίνητο, ποσοστό από ένα ακίνητο και το οικογενειακό τεκμήριο το σύστημα υπολογίζει τεκμαρτό εισόδημα 10.910,41 Ευρώ. Επειδή αυτό που δηλώσατε είναι 8.863,00 Ευρώ. Τότε παρουσιάζεται η ένδειξη (Προστιθέμενη Διαφορά Δαπανών Διαβίωσης) και σας αυξάνει το εισόδημα στα 10.910,41 Ευρω.
  2) Για την γυναίκα σας υπολογίζεται μόνο το οικογενειακό τεκμήριο ήτοι 2.500,00 Ευρώ και με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται τεκμαρτό εισόδημα 2.500,00, επειδή δεν δήλωσε καθόλου πραγματικά εισοδήματα.

  Δυστυχώς αν δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει ότι για όλα τα επιδόματα του ΟΑΕΔ ισχύει το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα και όχι εκείνο που προκύπτει βάσει τεκμηρίων το πρόβλημα θα παρουσιαστεί σε πολλούς φορολογούμενους.

 80. Κύριε Αγγελόπουλε
  Είμαι φυσικό πρόσωπο και υποβάλλω δήλωση Ε1 και Ε9 ηλεκτρονικα πριν τις 6/12/2010 .
  Παρακαλώ βεβαιώστε με (αν κατάλαβα καλά)ότι δεν απαιτειται να πάρω κλειδάριθμο και να αλλαξω κωδικό χρήστη και password

 81. Κύριε Γιάννη,

  Από τις 6/12/2010 μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς σας μόνο για να υποβάλλετε την φορολογική σας δήλωση. Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή όπως αλλαγή κωδικών, εξουσιοδότηση προς Λογιστή, πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες του TAXISNET απαιτείται η χρήση κλειδαρίθμου. Αν θέλετε να κάνετε αλλαγή κωδικών θα πρέπει να επισκεφθείτε πρώτα το τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. Αυτό δεν χρειάζεται αν θέλετε απλά να υποβάλλετε την δήλωση σας. Οι παλιοί κωδικοί ισχύουν!

 82. Παρακαλώ αν μπορείτε να μου απαντήσετε ; Επειδή αδυνατώ πλέον να πληρώνω λογιστή και θέλω να προσπαθήσω μόνος. Έως σήμερα περιοδικές, εκκαθαριστικές & συγκεντρωτικές καταστάσεις έκανε ο Λογιστής μου, που πληρώνονταν κανονικά. Σήμερα ζήτησε αύξηση του ποσού & αδυνατώ να ανταπεξέλω. Δεν έχω κλειδάριθμο, όλα τα έκανε ο Λογιστής. Πως μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο taxis και αντίστοιχα ο Λογιστής να σταματήσει να έχει πρόσβαση στα στοιχεία μου; Πως θα φαίνεται η φορολογική μου συνέχεια στη Δ.Ο.Υ.; θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρον και αναμένω απάντηση σας

 83. Κύριε Χριστόφορε,

  Τα δεδομένα των συναλλαγών με την εφορία (περιοδικές, εκκαθαριστικές, φορολογικές δηλώσεις κλπ) είναι δικά σας. Ο Λογιστής είναι διεκπεραιωτής των συναλλαγών σας. Προβλέπεται διαδικασία από το TAXISNET αν θέλετε να αλλάξετε Λογιστή. Θα κάνετε ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ στο Νέο TAXISNET και θα επισκεφθείτε το τμήμα μητρώου οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. και θα παραλάβετε νέο κλειδάριθμο. Θα κάνετε ενεργοποίηση των Νέων Κωδικών. Στην συνέχεια θα αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας και οι παλιοί κωδικοί θα έχουν απενεργοποιηθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ για το διάστημα που μεσολαβεί από την επανεγγραφή μέχρι την ενεργοποίηση του λογαριασμού κανείς από τους δύο σας δεν θα έχει πρόσβαση. Όλο το ηλεκτρονικό αρχείο θα είναι ακέραιο και θα φαίνονται όλες οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Από την στιγμή που πραγματοποιήσετε την παραπάνω διαδικασία δεν θα δώσετε ξανά τους προσωπικούς σας κωδικούς σε Λογιστή. Θα μπορείτε να επισκεφθείτε από τον λογαριασμό σας την ενότητα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ και θα δίνετε την εξουσιοδότηση σε Λογιστή να μπαίνει στον λογαριασμό σας με τους δικούς του κωδικούς που έχει σαν επαγγελματίας.

 84. καλησπερα σας,
  Ειμαι νεος δικηγόρος και υπεβαλα προχτες για πρωτη φορα μονος μου για το β’ τριμηνο την Φ2 μεσω Taxisnet, αλλα δυστυχως υπέπεσα μεσα στο αγχος μου να τα κανω ολα σωστα, σε λάθος πρωταρη διοτι αφου συμπηρωσα ολα τα στοιχεια κανονικα, κατω στο τελος της δήλωσης στο πλαισιο «δηλων», ξεχασα να βάλω τα στοιχεια μου και εμεινε κενο..Να το αφησω τωρα ετσι αφου ειναι ουτως η αλλως δικος μου λογ/σμος ή πρεπει να παω στη ΔΟΥ;;; ευχαριστώ

 85. Κύριε Δημήτρη,

  Τα στοιχεία που βρίσκονται στο κάτω μέρος της δήλωσης δεν συμπληρώνονται.
  Από την στιγμή που υποβάλλετε την δήλωση ηλεκτρονικά δεν χρειάζονται να δηλωθούν στοιχεία γιατί αυτά ταυτοποιούνται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
  Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία περαιτέρω ενέργεια.

 86. Καλησπέρα,
  Έχω υποβάλει αίτηση εγγραφής στο taxisnet, και θεωρητικά θα πρέπει να μεταβώ στην ΔΟΥ για την παραλαβή του κλειδαρίθμου. Έχω μετακομίσει και έχω αλλάξει και ταυτότητα. Η νέα διέυθυνση ανήκει σε νέα ΔΟΥ. Σε ποια από τις δύο ΔΟΥ πρέπει να απευθυνθώ, στην παλιά στην οποία έχω καταθέσει και τη φετινή δήλωση ή στη νέα; Στην ίδια ΔΟΥ θα υποβάλλω και τα νέα στοιχεια;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 87. Κύριε Παναγιώτη,

  Θα απευθυνθείτε στο τμήμα μητρώου της νέας Δ.Ο.Υ. και θα δηλώσετε εκεί όλες τις αλλάγες (νέα διεύθυνση, νέα ταυτότητα) συμπληρώνοντας το έντυπο Μ1. Στην συνέχεια θα παραλάβετε κανονικά τον κλειδάριθμο.

 88. kalispera sas,
  tha ithela na rotiso kati sxetika me to ekkatharistiko ti efories.mpika sto gsis.gr leei oti i dilosei ipovlithike hlektronika stis 18/7/2011 kai einai xreostiko
  alla den leei pithani imerominia paralaveis,mipos xerete poses meres kanei na erthei spiti.sas euxaristo

 89. Κυρία Αθηνά,

  Πρώτα θα σας παρακαλούσαμε να μας γράφετε στα Ελληνικά είναι παράκληση όλων των συνεργατών του δικτύου. Για να ενημερωθείτε για την εκκαθάριση της δήλωσης σας πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο, πατήστε στο «ΕΙΣΟΔΟΣ» και συμπληρώστε τον ΑΦΜ σας. Θα σας δωθούν οι πληροφορίες που ζητάτε.

  https://www1.gsis.gr/webtax2/incomefp2/year2011/income/e1search/index.jsp

 90. ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ,ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΣ 18/7/2011 ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΥΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΕΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ.ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑΚΑ ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 91. Κυρία Αθηνά,

  Αυτό σας το εμφανίζει όταν δεν έχει εκτυπωθεί ακόμα το εκκαθαριστικό από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Συνήθως από την ημερομηνία εκτύπωσης το εκκαθαριστικό το παραλαμβάνετε σε 15-20 ημέρες. Αν δεν εκτυπωθεί το εκκαθαριστικό δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβές διάστημα.

 92. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΥΡΙΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ,
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ,ΜΟΥ ΗΡΘΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ,ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΔΗ,Α.Τ.Β.60034,ΓΡΑΜΜΗ Χ.Κ.44.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 93. Κυρία Αθηνά,

  Μάλλον με την τελευταία υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ενταχθήκατε σε τμηματική καταβολή του ΦΠΑ σε τρείς μήνες. Αν το έχετε κάνει αυτό τότε το ειδοποιητήριο είναι για να μην ξεχάσετε να καταβάλλετε την δεύτερη δόση μέσα στον Αύγουστο.

 94. Σε αίτηση επανεγγραφής δεν πρόλαβα να πάρω τον username. H αίτηση έχει γίνει ήδη δεκτή και δεν μπορώ να προχωρήσω.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!