Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Οδηγίες για το Νεο TAXISNET


Image of new taxisnet ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ .

Όπως όλοι γνωρίζουμε ύστερα από αρκετά χρόνια λειτουργίας, το taxisnet αλλάζει. Ύστερα από το χρόνιο αίτημα των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών για την υποβολή όσο το δυνατόν περισσότερων δηλώσεων μέσω διαδικτύου , η υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ κατάφερε με την σταδιακή εφαρμογή του νέου taxisnet να μας προσφέρει τις καινούριες υπηρεσίες .Στο πλαίσιο της καινούριας αυτής εφαρμογής θα πρέπει όλοι μας να προχωρήσουμε σταδιακά σε διαδικασία επανεγγραφής μας στο νέο taxisnet , προκειμένου να εκμεταλλευθούμε σταδιακά όλες τις δυνατότητες του νέου συστήματος. Από την Γ.Γ.Π.Σ. θα δοθεί φυσικά ένα χρονικό διάστημα για να προβούν στην επανεγγραφή όσοι χρήστες έχουν εγγραφεί έως 6/12/2010και εως τότε θα μπορούν με τους υπάρχοντες κωδικούς να χρησιμοποιούν το σύστημα και να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις .Εξαίρεση στην επανεγγραφή έχουν τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν μόνο τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1,Ε2,Ε9κ.τ.λ.) και οι κωδικοί τους ισχύουν χωρίς καμία διαδικασία .

Το πίο χρονοβόρο στάδιο της εγγραφής και επανεγγραφής είναι ότι χρειάζεται είτε από το φυσικό είτε από το νομικό πρόσωπο ένας κλειδάριθμος ο οποίος είναι ένας είναι αριθμητικός κωδικός που παράγεται από το σύστημα και γνωστοποιείται στο χρήστη κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησής του στη Δ.Ο.Υ.. Είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού και την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

Στο παρακάτω κείμενο σας δίνουμε όλα τα βήματα σύμφωνα με την Γ.Γ.Π.Σ. και την ΠΟΛ1178/7.12.2010  ώστε να προχωρήσετε στην διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής .

Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TaxisNet

Η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 5 , καταχωρείται η αίτηση και ο χρήστης λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ., για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα. Η αίτησή του διαβιβάζεται από το σύστημα TaxisNet στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους, σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου. Τα Μη Φυσικά Πρόσωπα πρέπει να μεταβούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μόνον.

Ειδική κατηγορία χρηστών αποτελούν οι αλλοδαποί συναλλασσόμενοι με τα Τελωνεία οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ. αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ 5024905/3083/Α0019/30-06-2009. Για τους χρήστες αυτούς δεν απαιτείται προσέλευση στη Δ.Ο.Υ. Το σύστημα μετά την υποβολή της αίτησης εκτελεί ελέγχους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους και με την επιτυχή έκβαση των ελέγχων, αποστέλλει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο υποψήφιος χρήστης δήλωσε τον κλειδάριθμο.

2. Έγκριση αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά την έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, είτε του νομίμου εκπροσώπου για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα Φυσικά πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, αντίκλητο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της EE. Για τα Φυσικά Πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται, προσέρχεται ο εκπρόσωπος τους τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Για τις μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις της EE η διαδικασία θα ολοκληρώνεται απολύτως ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβηση Δ.Ο.Υ.. Για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα προσέρχεται ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φυσικό Πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Για τη περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών για το Μη Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών . Με καινούργια διευκρινιστική εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών επεσήμανε ότι το Ειδικό Πληρεξούσιο δεν είναι απαραίτητο να είναι Συμβολαιογραφικό, αλλά απαιτείται να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό. Πολ. 1186/20-12-2010.

Ο υπάλληλος εισάγει τον Α.Φ.Μ. και ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Το σύστημα εκτελεί τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει τότε η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Με την έγκριση της αίτησης το σύστημα εκτυπώνει δύο βεβαιώσεις. Η Βεβαίωση για το χρήστη, υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. και περιέχει τον κλειδάριθμο, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του (3° Βήμα). Η Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης, υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

3. Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password).

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του απαιτεί τη γνώση τριών (3) κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο το χρήστη.

Οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ. Θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση . Αν επιθυμούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, μεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης. Για τους χρήστες αυτούς η Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόματα κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των υφισταμένων χρηστών.

Για να δείτε ενημερωτικό video με τα βήματα ενεργοποίησης παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://youtu.be/ny3sfAkSvw0

 

Εγγραφή χρηστών ΚΕΠ και Δημοσίων Αρχών και Φορέων του Δημοσίου

Η ένταξη των χρηστών των ΚΕΠ, καθώς και των Δημοσίων Αρχών και Φορέων Δημοσίου γίνεται μαζικά, μέσω επεξεργασίας αρχείου με τους απαιτούμενους χρήστες ανά ΚΕΠ/Φορέα Δημοσίου. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί αρχείο με τα παραγόμενα διαπιστευτήρια το οποίο θα αποστέλλεται από τη ΓΓΠΣ σε υψηλότερο επίπεδο φορέα. Σημειώνεται δε, ότι η διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιείται και για την αρχικοποίηση των διαπιστευτηρίων των Φορέων δημοσίου.

Διαδικασία Επανεγγραφής

Στην περίπτωση που ο χρήστης απολέσει τον κλειδάριθμο δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κωδικό πρόσβασης. Για να αποκτήσει νέο κλειδάριθμο θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής.

Εξουσιοδοτήσεις

Κάθε νέος χρήστης μπορεί να έχει τους παρακάτω ρόλους :

1. Αυτοεξυπηρετούμενος χρήστης ή και

2. Εκπρόσωπος χρήστη

Τα Φυσικά και τα Μη Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να ενεργούν ως Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες ή υπό προϋποθέσεις ως εκπρόσωποι άλλων Χρηστών. Οι Φορείς Δημοσίου ενεργούν μόνον για λογαριασμό τους (Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες), τα δε ΚΕΠ ως εκπρόσωποι Χρηστών.

 

Ρόλος Λογιστή Φοροτεχνικού / Λογιστικού Γραφείου

Ο λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή το λογιστικό γραφείο , εφόσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες με τη νέα διαδικασία, μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετο ρόλο λογιστή στις υπηρεσίες του TaxisNet, ώστε να ενεργούν για λογαριασμό άλλων φορολογουμένων – χρηστών. Προκειμένου να αποκτήσουν το ρόλο του λογιστή φοροτεχνικού ή λογιστικού γραφείου, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις :

1. Να έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή άδεια λειτουργίας λογιστικού γραφείου από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το αρχείο του οποίου παρέχεται εβδομαδιαία στη Γ.Γ.Π.Σ. με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS να έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων.

Οι εγγεγραμμένοι ως λογιστές φοροτεχνικοί ή λογιστικά γραφεία εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς και επιλέγουν αν θα ενεργήσουν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των πελατών τους.

Ο εγγεγραμμένος ως λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει ως πελάτες, φορολογούμενους οι οποίοι τον εξουσιοδότησαν. Η αποδοχή ή απόρριψη του πελάτη γνωστοποιείται με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη – φορολογούμενο.

Κάθε φορολογούμενος που εξουσιοδότησε λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να ανακαλέσει αυτή την εξουσιοδότηση μέσω του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο λογιστής φοροτεχνικός ή το λογιστικό γραφείο μόλις εισέλθει στο σύστημα, θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα με το οποίο του γνωστοποιείται η διακοπή της εξουσιοδότησης από τον πελάτη.

Επίσης αποστέλλεται μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους πελάτες ενός λογιστή στις περιπτώσεις που :

1. Απενεργοποιείται ο λογαριασμός του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

2. Αφαιρείται ο πρόσθετος ρόλος του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

3. Διακόπτεται ο ΚΑΔ του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Κάθε εξουσιοδοτούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει δηλώσεις και να ανακτά τα δεδομένα των προηγούμενων δηλώσεων του πελάτη-φορολογούμενού.

Οι εξουσιοδοτήσεις για υποβολή δηλώσεων για κάθε νέο χρήστη του συστήματος θα λειτουργούν ως εξής:

Φυσικά Πρόσωπα

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.

Μη Φυσικά Πρόσωπα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις υποχρεώσεις του Μη Φυσικού Προσώπου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ή τον υπεύθυνο ή το μέλος του Μη Φυσικού Προσώπου ή λογιστή φοροτεχνικό ελεύθερο επαγγελματία ή λογιστικό γραφείο.

Στο ακόλουθο σύνδεσμο περιλαμβάνονται οι oδηγίες σε μορφή video για παροχή εξουσιοδότησης σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο από χρήστη TAXISnet. Η διαδικασία της εξουσιοδότησης μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις δηλώσεις που έχει υποχρέωση να υποβάλει ο φορολογούμενος.

http://youtu.be/Qd0uw0N-j-8

 

Απόρριψη αίτησης εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το σύστημα διενεργεί ελέγχους για τον Α.Φ.Μ. που δήλωσε ο φορολογούμενος και απορρίπτει την αίτηση εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος

2. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο που απεβίωσε

3. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Μη Φυσικό Πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών

4. ο Α.Φ.Μ. περιέχει στα στοιχεία του Υποσυστήματος ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS στοιχείο ταυτοποίησης που έχει χαρακτηριστεί ως πλαστό.

5. ο Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Απενεργοποίηση Κωδικών Πρόσβασης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απενεργοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης ενός χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. απενεργοποιήθηκε στο σύστημα TAXIS

2. το Φυσικό Πρόσωπο απεβίωσε

3. η Δημόσια Αρχή ή ο Φορέας Δημοσίου καταργήθηκε

4. το Κ.Ε.Π. καταργήθηκε

5. υπάρχουν αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες για τη μη νόμιμη χρήση των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και την κακόβουλη χρήση των κωδικών πρόσβασης

6. ο φορολογούμενος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

7. ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απενεργοποίησε ο ίδιος μέσω συστήματος τους κωδικούς του ή υπέβαλε, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.2 της παρούσας απόφασης , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έγγραφη αίτηση με την οποία ζήτησε την απενεργοποίηση των κωδικών του . Η αίτηση διαβιβάζεται στο σύστημα TaxisNet.

8. Ο χρήστης βαρύνεται με ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας ή προκειμένου περί εκπροσώπων άλλων χρηστών , εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παραβάσεις των χρηστών αυτών.

Στις ως άνω περιπτώσεις αυτές η απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο φορολογούμενο ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει δηλώσεις και λοιπά στοιχεία σε έντυπη ή μαγνητική μορφή στη Δ.Ο.Υ. ακόμη και αν η υποβολή αυτών είναι υποχρεωτική μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με το Taxisnet:

Για να εισέλθετε στον Λογαριασμό σας

http://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet

Εγγραφή νέου χρήστη:

http://www1.gsis.gr/registration

Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας:

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm

Για να ενημερωθείτε για το νέο TAXISNET

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/

Για να υποβάλλετε μια γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών

https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Για να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html

Εγχειρίδια Χρήσης

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/Manuals1.html

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

http://link.minfin.gr/foren

Ειδοποιητήρια Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου

http://link.minfin.gr/eidop

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

https://www1.gsis.gr/taxisnet/info

Για οδηγίες σχετικά με την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση πατήστε:

http://www.aggelopoulos.net/news/new-personalized-information-services-taxisnet-17-12-2012/

Για οποιονδήποτε προβληματισμό σας επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Τάσης Λεωνίδας
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Σουλιμιώτης Δημήτριος
Τηλ.: +30 6947563005

837 Σχόλια στο “Οδηγίες για το Νεο TAXISNET”

 1. Σας παρακαλῶ περιμένω απάντηση σέ πρηγούμενη ερώτηση γιατί ἐπείγομαι νά προχωρήσω. Σε αίτηση επανεγγραφής δέν πρόλαβα νά πάρω τόν username. Η αίτηση έχει ήδη γίνει δεκτή καί δέν μπόρώ νά προσωρήσω. Μήπως πρέπει νά πάρω κλειδάριθμο καί νά προχωρήσω σέ νέα επανεγγραή;

 2. Κυρία Καρτέρη,

  Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πάτε στο τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε εφορίας και θα παραλάβετε τον κλειδάριθμο. Μόλις τον παραλάβετε το TAXISNET θα σας στείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στο οποίο θα αναφέρει και το USERNAME που έχετε δηλώσει. Οπότε θα το σημειώσετε τότε. Μετά θα κάνετε κανονικά την διαδικασία ενεργοποίησης, αφου θα έχετε Username , Password, και κλειδάριθμο.

 3. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΥΡΙΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ,ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣΣΤΟ ΝΕΟ TAXISNET ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΦΜ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ.ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?ΕΚΑΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΠΩΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ?

 4. Κύριε Σαββίου,

  Η μεταβολή στο μητρώο δεν έχει καμία σχέση με τον κλειδάριθμο. Απλά κάποιος σας άνοιξε κωδικούς παλιότερα (λογιστής ή τρίτος) για να υποβάλλει την φορολογική σας δήλωση. Αν δεν γνωρίζετε καθόλου τους κωδικούς και δεν έχετε ιδέα ποιός μπορεί να τους έχει ανοίξει ακολουθήστε την διαδικασία της ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ. Θα παραλάβετε από την εφορία τον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ και θα ενεργοποίησετε τους νέους κωδικούς. Οι παλιοί κωδικοί θα απενεργοποιηθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 5. Πῆρα κλειδάριθμο τοῦ Σωματείου καί δικό μου, αλλά δέν μοῦ ἔστειλαν τό username του σωματείου πού δέν κράτησα. έστειλαν μόνο τό δικό μου. Μήπως πρέπει νά κάνω ἐπανεγγραφή;

 6. Κυρία Καρτέρη,

  Όλα τα συστήματα θέλουν προσεκτικές κινήσεις για να γλιτώνετε ταλαιπωρία. Αν το Σωματείο είχε παλιούς κωδικούς και είχε δηλωθεί σε διαφορετικό mail, τότε μόλις παραλάβατε τον κλειδάριθμο το αυτοματοποιημένο μήνυμα πήγε στο διαφορετικό mail. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο τηλέφωνο 210 4802552 για να σας ενημερώσει για οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε γιατί τώρα έχετε παραλάβει τον κλειδάριθμο και το σύστημα περιμένει να κάνετε ενεργοποίηση.

 7. Να ρωτήσω κάτι παρακαλώ:
  Εχω στην κατοχή μου ένα αυτοκίνητο 1400cc, κάποια πολύ μικρά ποσοστά μαζί με τα αδέλφια μου στην επαρχία, ακινήτου. Και στην υψηλή κυριότητα μου στην Αθήνα ένα διαμέρισμα 67τετραγωνικών που δεν έχει ούτε νερό ούτε ρεύμα (ειναι στα «τούβλα»). Τέλος έχω εισόδημα περίπου 300ευρώ απο γεωργικές επιχειρήσεις. Εκτός απο το αυτοκίνητο, φορολογούμαι και για τα ακίνητα παρότι δεν ειναι σε χρήση; Επίσης αν βοηθάει: μου ήρθε προστ.διαφ.δαπ.διαβιωσης 6674ευρώ και δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση…

 8. Κύριε Γιώργο,

  Από την στιγμή που τα ακίνητα δεν δηλώνονται σαν ιδιοκατοικούμενα δεν υπάρχει τεκμήριο. Δηλαδή στην περίπτωση της ψιλής κυριότητας και στην οικοδομή, από την στιγμή που δεν τα συμπληρώνετε στον πίνακα 5 της δήλωσης (που εμφανίζονται τα ακίνητα στα οποία ιδιοκατοικείται) δεν υπάρχει τεκμήριο. Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων δημιουργείται όταν το ελάχιστο εισόδημα που προκύπτει από τα τεκμήρια υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα. Αναλυτικές πληροφορίες περί τεκμηρίων παρακαλώ διαβάστε το άρθρο και τις ερωτήσεις – απαντήσεις που εμφανίζονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxation-laws-part-2/

 9. καλησπερα!!
  Εχω την εξής απoρία..Πριν κάποιους μήνες άλλαξα ταυτότητα. Αμέλησα ν το δηλώσω στην εφορία.Θα μπορούσα μήπως μέσω taxisnet να αλλάξω αριθμό ταυτότητας? Εαν όχι θα μπορούσα να κάνω σχετική αίτηση στη ΔΟΥ της περιοχής μου? Η ΔΟΥ που υπάγομαι βρίσκεται σε άλλη πόλη. Τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την περίπτωση?

  Ευχαριστώ προκαταβολικά!!

 10. Κυρία Κατερίνα,

  Δυστυχώς το σύστημα της εφορίας δεν επιτρέπει ακόμα την αλλαγή στοιχείων μέσω διαδικτύου. Για να μπορέσετε να αλλάξετε την ταυτότητα σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα μητρώου της εφορίας που υπάγεστε. Αν δεν μπορείτε να την κάνετε εσείς, μπορείτε να στείλετε μια φωτοτυπία της νέας σας ταυτότητας και μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ που θα εξουσιοδοτεί κάποιον τρίτο να κάνει την αλλαγή.

 11. Καλημέρα,
  Είμαι καινούρια στον χώρο των λογιστικών.Θα μπορούσατε να μου πείτε τι θα πρέπει να προσέχω στα χαρτιά ενός δικηγόρου???
  Ευχαριστώ

 12. Κυρία Θεανώ,

  Θα θέλαμε πολύ να σας βοηθήσουμε αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται μέσα σε λίγες γραμμές. Πρέπει να αναλυθούν κάποια πράγματα για να τα καταλάβετε και δεν γίνεται μέσω διαδικτύου.

 13. Ξέχασα το pasword και πάω να βγάλω καινούργιο pasword από την επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου», συμπληρώνω τα στοιχεία όλα και τον κλειδάριθμο, και τον καινούργιο κωδικό κτλ, πατάω υποβολή και μου βγάζει το εξής σφάλμα:
  Σας ζητάμε συγνώμη!
  Δε μπορούμε να εμφανίσουμε την ιστοσελίδα που ζητήσατε (Κωδικός σφάλματος 500)
  Κάποιο πρόβλημα σχετικό με τη διεύθυνση (URL) ή τον εξυπηρετητή δικτύου εμποδίζει την εμφάνιση της ιστοσελίδας. Σας παρακαλούμε να προσπαθήσετε αργότερα.
  Σας ευχαριστούμε

  Τι σημαίνει αυτό;αν δεν πάρω καινούργιο κωδικό δεν μπορώ να κάνω ενεργοποίηση του λογαριασμού μου…προσπάθησα από δύο διαφορετικούς Η/Υ…

 14. Κύριε Βασιλειάδη,

  Δυστυχώς το σφάλμα που σας βγάζει είναι γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του server του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο παρά μόνο να περιμένετε πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Η εμπειρία έχει δείξει σε παρόμοια προβλήματα το Υπουργείο Οικονομικών δίνει παράταση των προθεσμιών κατά μία ή δύο μέρες για να μπορέσουν όσοι δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

 15. Εκανα εγγραφη στο taxis πριν απο δυο μηνες.Οταν παω στη ΔΟΥ για να μου δωσουν τον κλειδαριθμο στο mail που θα μου σταλει αναφερει username και password γιατι δεν τα θυμαμαι??Ευχαριστω.

 16. Κύριε Δημήτρη,

  Θα σας αναφέρει μόνο το username και όχι το password, καθαρά για λόγους ασφαλείας. Αν παραλάβετε τον κλειδάριθμο και δεν μπορείτε να θυμηθείτε το password μπορείτε να ακολουθείσετε τις σχετικές οδηγίες από το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην ενότητα «ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ»

 17. καλησπέρα σας.. θα ήθελα κι εγώ με την σειρά μου να υποβάλλω ένα ερώτημα. Μόλις παρέλαβα την νέα εκκαθάριση. Όλα καλά όσο αφορά τα εισοδήματα αλλά, μου επιβάλουν να τους πληρώσω ένα φόρο για την κατοχή ενος αυτοκινήτου που είχα μόλις για δύο μήνες μέσα στο 2010 και εντάξει το ποσό δεν ειναι εξωφρενικό αλλά τον ίδιο φόρο θα πρέπει να πληρώσει και ο αγοραστής του αυτοκινήτου? Διπλά έσοδα δηλαδή για το ίδιο αντικείμενο? Μήπως (κουτή ερώτηση αλλά δεν χάνω και τίποτα να ρωτήσω) εφοσον πωλήθηκε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα έπρεπε ο φόρος να υπολογιστεί μόνο για το διάστημα που το είχα στην κατοχή μου, δηλαδή 2 μήνες? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας!!

 18. Κυρία Τερζή,

  Κανονικά στην εκκαθάριση θα έπρεπει να υπήρχαν μόνο οι μήνες που το είχατε στην κυριότητα σας, δηλαδή 2 μήνες και όχι παραπάνω. Απλά να ξέρετε ότι τα στοιχεία του εκκαθαριστικού αντλούνται από 2 σημεία. Το ένα είναι το Ε1 της φετινής δήλωσης. Δείτε αν στους μήνες κυριότητας που έχετε συμπληρώσει για το αυτοκίνητο φαίνεται το σωστό νούμερο. Μια άλλη πηγή ενημέρωσης είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Αν για παράδειγμα έγινε η πώληση αλλά δεν έχει αλλάξει η άδεια, τότε σαν κύριος του αυτοκινήτου φαίνεστε εσείς. Στην συνέχεια πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για νέα εκκαθάριση

 19. Κύριε Αγγελόπουλε,πήρα τον κλειδάριθμο μου από την ΔΟΥ και πήγα στην ενότητα ‘ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ’ αλλά μου βγαζει μνμ ‘κωδικος σφαλματος 500’ με πιθανο προβλημα στο URL ή στον εξυπηρετή δικτύου.Να υποθέσω πως είναι θέμα δικτύου;Στο taxisnet αναφερει πως πρεπει να έχω ενεργοποιήσει τον λογαριασμο μου για να κάνω αλλαγή κωδικών.Αλλα εφοσον δεν τον έχω δεν μπορω.

 20. Κύριε Δημήτρη,

  Το μήνυμα που σας βγάζει είναι επειδή δεν υπάρχει σύνδεση με τον server. Αν κάνετε προσπάθεια και δεν βγάλετε στην ενότητα «ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ» θα πρέπει είτε να καλέσετε το τηλέφωνο του taxisnet, είτε να επισκεφθείτε την εφορία σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

 21. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΚΑ,ΟΤΑΝ ΤΗ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ.

 22. Κυρία Βάσια,

  Είχε αποφασιστεί με Νόμο του Κράτους όλοι οι συνταξιούχοι των ασφαλιστικών ταμείων να προσέλθουν στην τράπεζα που τηρούν τον λογαριασμού κατάθεσης της σύνταξης τους μαζί με την ταυτότητα τους και το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο που τους έχει σταλεί από το ταμείο ασφάλισης. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει απογραφή των συνταξιούχων. Στον Ο.Α.Ε.Ε. είχε σταλεί ταχυδρομικώς ενημερωτική επιστολή. Στο Ι.Κ.Α. είχε ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα και το αναδημοσιεύσαμε. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

  https://www.aggelopoulos.net/news/mandatory-physical-presence-pensioners-ika/

 23. 1. Εξακολουθεί να ισχύει το: «Εξαίρεση στην επανεγγραφή έχουν τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν μόνο τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1,Ε2,Ε9κ.τ.λ.) και οι κωδικοί τους ισχύουν χωρίς καμία διαδικασία» ;
  2. Ποιό είναι το κίνητρο σε αυτή την περίπτωση για ένα φυσικό πρόσωπο να προβεί σε επανεγγραφή;

  Ευχαριστώ,

 24. Κύριε Μιχάλη,

  Η εξαίρεση αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2011. Το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζοντας το πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων έδωσε μια προθεσμία προσαρμογής που λήγει την 31/12/2011. Μετά από αυτή την ημερομηνία μπορεί οι κωδικοί να μην αναγνωρίζονται αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί με την διαδικασία του κλειδαρίθμου. Οπότε αργά η γρήγορα θα κληθούν όλοι να βγάλουν κλειδάριθμο, αλλιώς δεν θα μπορούν να κάνουν την φορολογική τους δήλωση.

 25. Καλημέρα,
  είναι 5 Οκτωβρίου και επειδή δεν έλαβα εκκαθαριστικό ακόμα, έψαξα στο taxisnet στις δηλώσεις ΦΠ για το 2011 εμφανίζει ακόμα ότι η δήλωσή μου δεν έχει καν υποβληθεί . Είναι λογικό ?
  Είχε υποβληθεί από τον Λογιστή μου στην ΔΟΥ Μυτιλήνης και όχι ηλεκτρονικά.
  Δεν ξέρω αν έχει σχέση αλλά είχα λογαριασμό taxisnet που δεν χρησιμοποιούσα και έκανα επανεγγραφή παίρνοντας κλειδάριθμο πρόσφατα. (τις δηλώσεις και εκκαθαριστικά προηγούμενων ετών παντως μου τις εμφανίζει κανονικά)
  Ευχαριστώ

 26. Το εκκαθαριστικό μπορεί να έχει παραληφθεί κανονικά από την Δ.Ο.Υ. και να έχει πάρει αριθμό καταχώρησης. Αυτό δεν φαίνεται από το σύστημα TAXISNET. Φαίνεται μόνο η τελική εκκαθάριση. Υπάρχουν πολλές δηλώσεις που δεν έχουν ακόμα εκκαθαριστεί. Γι’ αυτό και δεν σας έχει έρθει και το εκκαθαριστικό της έκτακτης εισφοράς. Η επανεγγραφή σας στο TAXISNET δεν έχει καμία σχέση με την παραπάνω διαδικασία. Η καθυστέρηση οφείλεται καθαρά στην ταχύτητα της εφορίας να εκκαθαρίσει της δηλώσεις.

 27. θα ήθελα να ρωτήσω τι είναι το «προστ. διαφορα δαπανων διαβιωσησ» π γραφει στο αποδεικτικό είσπραξησ?

 28. Είναι το εισόδημα που προκύπτει από τα τεκμήρια. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο. Θα βρείτε και σχετικές λεπτομέρειες στις ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν ήδη κάνει οι αναγνώστες τις ιστοσελίδας μας.

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxation-laws-part-2/

 29. σας ευχαριστω.

 30. Καλησπερα κυριε Αγγελοπουλε , θα ηθελα να μαθω εαν τελικα ειναι υποχρεωτικο να παρω κλειδαριθμο η εαν μπορω στο μελλον να συνεχισω να υποβαλλω την φορολογικη δηλωση μου μεσω ταχυδρομειου. Ευχαριστω πολυ

 31. Κύριε Βασίλη,

  Θα σας προτείναμε να προχωρήσετε στην έκδοση κωδικών, γιατί οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο για υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων το 2012.

 32. Καλημέρα σας,
  Παρακαλώ πολύ θα μπορούσατε να μου δώσετε οδηγίες σχετικά με την χορήγηση του κλειδάριθμου. Ήμουν χρήστης του παλαιού taxisnet και με τους ίδιους κωδικούς είμαι χρήστης και του νέου. Δεν καταλαβαίνω όμως ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την απόκτηση κλειδάρισθμου. Πρέπει να κάνω επανεγγραφή ή όχι? Αν κάνω ,θα χαθούν όλα τα προηγούμενα στοιχεία ? Για παράδειγμα έχω περάσει εκκαθαριστική ΦΠΑ και δεν έχω ακόμα εκτυπώσει εντολή πληρωμής, αν κάνω επανεγγραφή με νέους κωδικούς θα χαθεί η ιστορικότητα?
  Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

 33. Κυρία Διακοπούλου,

  Για να μπορέσετε να πάρετε τον κλειδάριθμο θα πρέπει να πάτε στο τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε εφορίας και να τον ζητήσετε με την ταυτότητα σας. Από την στιγμή που τον παραλάβετε θα πρέπει απλώς να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό όπως αναφέρεται παραπάνω. (Διαβάστε το άρθρο και τις υπόλοιπες ερωτήσεις απαντήσεις). Δεν θα χάσετε τίποτα από όσα έχετε κάνει. Η ιστορικότητα παραμένει και μπορείτε να δείτε όλες τις δηλώσεις που έχετε υποβάλλει.

 34. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΜΕ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ 2012.ΕΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΣ.ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 19.000 ΕΤΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ.

 35. Κύριε Πολίτη,

  Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τις απώλειες που θα έχετε αν δεν έχουμε πριν την τελευταία δήλωση εισοδήματος καθώς και την νέα φορολογική κλίμακα. Για να είμαστε ακριβείς θα πρέπει να έχουμε και τα ανάλογα δεδομένα.

 36. Καλημέρα σας
  Μόλις έστειλα ηλεκτρονικά την περιοδική δήλωση ΦΠΑ Γ’ τριμήνου (Φ2) και εκ παραδρομής υπολόγισα λάθος τον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα δεν υπολόγισα μία απόδειξη.
  Υπάρχει δυνατότητα να στείλω συμπληρωματική μέσω ιντερνετ;

 37. Κυρία Καμινάρη,

  Δεν μπορείτε να κάνετε συμπληρωματική μέσω του Taxisnet. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Δ.Ο.Υ. που ανήκετε στο τμήμα μητρώου για να κάνετε την τροποποιητική.

 38. υπεβαλα την περιοδικη δηλωση φπα ηλεκτρονικα με ταυτοτητα πληρωμης τραπεζης κανονικα,δεν πληρωθηκε ομως,μπορω να την πληρωσω στην δου ;

 39. Κυρία Βάσια,

  Από την στιγμή που δεν πληρώθηκε το ΦΠΑ σήμερα μέσω τραπέζης, θα πρέπει να υποβάλλετε κανονικά το έντυπο Φ2 στο τμήμα ΦΠΑ και να πληρώσετε στην Δ.Ο.Υ. τον φόρο που σας αναλογεί. Στην περίπτωση που πληρώνετε στην Δ.Ο.Υ. μετά τις 20-21-22 του μηνός (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ) υπάρχει προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.

 40. καλημερα συγχαρητηρια για το εργο σας! παρεμβαινω σαυτο αλλα δεν ξερω τι να κανω ειμαι ιδιοκτητρια ακινητων και ακουσα οτι υπαρχει link για να βρεις ποσο τελος ακινητων θα πληρωσεις ονομαστικα μπορειτε να με βοηθησετε? ευχαριστω εκ των προτερων

 41. Κυρία Κατερίνα,

  Για ονομαστικά δεν γνωρίζουμε κάτι, πάντως μπορείτε να υπολογίσετε και μόνη σας το τέλος αν πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

  https://www.aggelopoulos.net/news/calculation-of-special-tax-for-electrified-structured-surfaces/

  Βρείτε την τιμή ζώνης του ακινήτου, τα τετραγωνικά (από τον λογαριασμό της ΔΕΗ) και τα έτη κατασκευής ακολουθώντας τις οδηγίες του άρθρου. Έτσι θα μπορέσετε να υπολογίσετε ακριβώς το τέλος.

 42. Κύριε Αγγελόπουλε καλησπέρα,
  Ήθελα να σας υποβάλλω και εγώ μια ερώτηση.Έχουμε ηλεκτρονικούς κωδικούς με το σύζυγό μου και υποβάλλουμε τις δηλώσεις μας ηλεκτρονικά.Πραγματοποιώντας όμως εισαγωγή στο σύστημα taxis net, παρατηρήσαμε ότι ενώ μια εβδομάδα πριν, εμφανίζονταν & οι δύο ειδοποιήσεις που χρωστούσαμε τότε (με δυνατότητα εκτύπωσης σε μορφή pdf), δηλ.της Β’ δόσης της εφορίας και τις Β’ Δόσης της Έκτακτης εισφοράς, εδώ και 3 μέρες, παρέχεται η αντίστοιχη δυνατότητα προβολής – εκτύπωσης του σχετικού αρχείου , μόνο στην Β’ Δόση της Έκτακτης Εισφοράς (και ας έχει εξοφληθεί από εμάς μέσω Internet Banking την 01/11/2011) και όχι στη Β’ Δόση της εφορίας (που παραμένει ανεξόφλητη ως και αυτή τη στιγμή). Υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει αυτό γιατί έχει αποσταλεί το σχετικό έντυπο στη μόνιμη διεύθυνση κατοικίας μου στην επαρχία ή οφείλεται σε κάποια άλλη δυσλειτουργία του συστήματος; Πρέπει να κάνουμε εμείς κάποια ενέργεια για να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα εμφάνισης / εκτύπωσης του σχετικού αποκόμματος , στο σύστημα taxis net ;;;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!!

 43. Κυρία Αγγελική,

  Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όλα έχουν γίνει όπως πρέπει. Η Β’ δόση της έκτακτης εισφοράς εμφανίζεται γιατί η πληρωμή σας έγινε την 1/11/2011. Η επόμενη ημερομηνία εκκαθάρισης του συστήματος είναι η 9/11/2011 όπου λήγει και η παράταση που έχει δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

 44. Kε Αγγελόπουλε καλημέρα.Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.Έχασα τον πατέρα μου στις 15/10/2011 και θέλω να ξέρω αν θα πρέπει τον Μάη του 2012 να κάνω 2 φορολογικές δηλώσεις δηλαδή 1 μέχρι 15/10 που πέθανε ο πατέρας μου και 1 δεύτερη για την χήρα μητέρα μου από 16/10/2011-31/12/2011 ?(το ρωτάω επειδή λογικά οι βεβαιώσεις του συνταξιούχου πατέρα μου θα έρθουν προφανώς στο όνομα του για όλο το 2011)Ακόμα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα πρέπει να αλλάξει το Ε9 (να γίνει καινούργιο δηλαδή) και αν ναι θα πρέπει να ξαναγράψουμε τα περιουσιακά στοιχεία που είχε γράψει ο πατέρας μου όταν είχε κάνει εκείνος το Ε9 ή απλώς να κάνουμε διαγραφή ως προς το όνομά του ?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων..

 45. Κύριε Παναγιώτη,

  Θα πρέπει πρώτα να πάτε στο τμήμα Μητρώου της Εφορίας που άνηκε ο πατέρας σας για να δηλώσετε τον Θάνατο. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει διαχωρισμός τον ΑΦΜ μεταξύ της μητέρας σας και του πατέρα σας. Θα υποβάλλετε δύο διαφορετικές δηλώσεις σαν να ήταν δύο διαφορετικά άτομα. Σχετικά με το Ε9 δείτε τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορολογούμενους στον ακόλουθο σύνδεσμο. Σχετική Σελίδα 62.

  http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/banner-forolOdig2011/content

 46. Κύριε Αγγελόπουλε
  Σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκρισή σας , η οποία όμως απαντά δυστυχώς μόνο στο ένα σκέλος της αρχικής μου ερώτησης, δηλαδή γιατί δεν εμφανίζει εξοφλημένη την Β’ Δόση της Έκτακτης Εισφοράς (ενώ εξοφλήθηκε από εμάς ήδη την 01/11/2011 μέσω Internet Banking).
  Εξακολουθεί όμως να παραμένει αναπάντητο το δεύτερο σκέλος, δηλ. γιατί στις ειδοποιήσεις του taxis net δεν εμφανίζεται (με δυνατότητα εκτύπωσης σε μορφή pdf), η Γ’ δόση της εφορίας (που παραμένει ανεξόφλητη από εμάς ως και αυτή τη στιγμή). Υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει αυτό γιατί έχει αποσταλεί το σχετικό έντυπο από την εφορία (και ενδεχομένως έχει παραπέσει κάπου) ή οφείλεται σε κάποια άλλη δυσλειτουργία του συστήματος ;;; Πρέπει να κάνουμε εμείς κάποια ενέργεια για να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα εμφάνισης / εκτύπωσης του σχετικού εντύπου πληρωμής, στο σύστημα taxis net;; Tι ισχύει στην περίπτωση που δεν το παραλάβουμε καθόλου ταχυδρομικώς ως τις 09/11 (που λήγει η παράταση) και ως εκ τούτου δεν εξοφληθεί από εμάς εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι δεν θα έχουμε τον νέο Κωδικό Ηλ.Πληρωμής της Γ ‘ Δόσης ;; Να σημειωθεί ότι ο Κωδ. Ηλεκτρονικής Πληρωμής εξόφληση των δόσεων διαφέρει από δόση σε δόση (άρα της Γ’ Δόσης , θα είναι άλλος από αυτόν των προηγούμενων δύο δόσεων που έχουμε ήδη εξοφλήσει) ;;;
  Ευχαριστώ

 47. Κυρία Αγγελική,

  Θα ήταν καλό όταν ρωτάτε να επικεντρώνεστε στην ουσία του θέματος. Σας απαντάμε λοιπόν ότι το σύστημα του TAXISΝΕΤ είναι καινούργιο και έχουν παρατηρηθεί πολλές δυσλειτουργίες. Αν δεν μπορείτε να τυπώσετε κάποιες από τις δόσεις εισοδήματος ή έκτακτης εισφοράς θα πρέπει να πληρώσετε την οφειλή σας στην Δ.Ο.Υ. Το TAXISNET λειτουργεί αυτόνομα και δεν διασταυρώνει αν σας εστάλη σχετική ειδοποίηση μέσω ταχυδρομείου. Συνήθως η εφορία σας στέλνει μέσω ταχυδρομείου την ειδοποίηση και παράλληλα σας δημιουργεί την δόση και στο διαδίκτυο. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο παρά να πληρώσετε την οφειλή σας στην Δ.Ο.Υ.

 48. Κύριε Αγγελόπουλε καλησπέρα,
  Επιθυμώ να καταβάλλω εγώ το φπα της μητέρας μου η οποία έχει εταιρία. Μέχρι πριν αυτό το είχε αναλάβει ο λογιστής. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω εγώ? Να πάρω απο τον λογιστή τον κλειδάριθμο της μητέρας μου και να υποβάλλω το φπα μ’αυτό? Χρειάζεται υπογραφή λογιστή?

 49. Κυρία Φωτεινή,

  Για να υποβάλλετε εσείς την περιοδική δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει να κάνετε επανεγγραφή τόσο για στα στοιχεία της εταιρίας όσο και στα στοιχεία της μητέρας σας. Στην συνέχεια θα πρέπει να πάρετε από το τμήμα μητρώου της εφορίας που ανήκει η εταιρία τους δύο κλειδάριθμους. Μόλις ενεργοποιήσετε τους νέους κωδικούς θα πρέπει να συνδέσετε την μητέρα σας να υποβάλλει με τους κωδικούς της την περιοδική δήλωση ΦΠΑ της εταιρίας μέσω της περιοχής ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ. Αν ο τζίρος είναι πάνω από κάποιο όριο απαιτείται οπωσδήποτε υπογραφή λογιστή.

 50. Σας ευχαριστώ πολύ!!

 51. Δεν εκτύπωσα το αποτέλεσμα της επιτυχημένης εγγραφής για παροχή κλειδάριθμου, γιατί σύμφωνα με τις οδηγίες που είδα παραπάνω δεν χρειαζόταν, μα όταν πήγα στην εφορία μου ζήτησαν αυτή την εκτύπωση καθώς και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτίτητας, πράγματα που δεν αναφέρονται στο site. Δεν μπορώ να επαναφέρω την σελίδα με την επιτυχημένη εγγραφή προκειμένου να την εκτύπωσω. Τι να κάνω? Ευχαριστώ πολύ.

 52. Κύριε Στώικο,

  Όπως σας αναφέρει και το σύστημα της Γενικής Γραμματείας δεν απαιτείτε να τυπώσετε καμία υποβολή. Αυτό που σας είπαν έχει να κάνει με τον υπάλληλο της συγκεκριμένης Δ.Ο.Υ. που πήγατε. Το μόνο που χρειάζεται να προσκομίσετε στο τμήμα Μητρώου είναι την ταυτότητα σας. Για να μην έρθετε σε αντιπαράθεση με τον συγκεκριμένο υπάλληλο. Πηγαίνετε στο τμήμα μητρώου οποιασδήποτε άλλης Δ.Ο.Υ. της χώρας με την ταυτότητα σας και παραλάβετε τον κλειδάριθμο χωρίς την εκτύπωση που σας ζητήθηκε.

 53. συγγνωμη ηθελα να ρωτησω εχω κλειδαριθμο και κωδικο μπορω να στειλω τις δηλωσεις των φιλων μου οι οποιοι εχουν προμηθευτει και αυτοι τους κλειδαριθμους απο την εφορια και δεν εχουν κομπιουτερ στο σπιτι τους?

 54. Θα πρέπει κάθε άτομο να έχει προσωπικούς κωδικούς, δηλαδή Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης και θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί με κλειδάριθμο που θα έχει πάρει ο καθένας ξεχωριστά από το τμήμα Μητρώου της εφορίας. Δυνατότητα πολλαπλών αποστολών δηλώσεων με τους ίδιους κωδικούς έχουν ΜΟΝΟ οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί. Αν λοιπόν έχετε τους κωδικούς των φίλων σας μπορείτε να μπείτε από οποιονδήποτε υπολογιστή που συνδέεται στο διαδίκτυο και να στείλετε τις δηλώσεις τους.

 55. Καλησπέρα σας, δεν έχω κάνει φορολογική δηλωση παρά μόνο μια φορα το 2007. Είμαι φοιτήτρια και το εισοδημά μου κάθε χρόνο φτάνει τα 2000 ευρώ το πολύ. Πρέπει να κάνω φέτος που έκανα και πρακτική έστω και εκπρόθεσμα? Γιατι σκέφτομαι να μπώ ταμείο ανεργίας αν τα καταφέρω και δεν έχω φορολογική δήλωση. Θα πληρώσω μεγάλο πρόστιμο???

 56. Κυρία Παππά,

  Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε φορολογική δήλωση αν έχετε κάποιες προϋποθέσεις. Διαβάστε στην σελίδα 8 του οδηγού συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών που φαίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο με θέμα «ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗ» http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/banner-forolOdig2011/content Αν δεν έχετε υποχρέωση τότε θα κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα εισοδήματα σας είναι κάτω από τα όρια υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Αυτή θα την υποβάλλετε εις διπλούν στην εφορία σας στο τμήμα εισοδήματος. Η εφορία θα σας επιστρέψει ένα αντίγραφο σφραγισμένο. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση εκκαθαριστικού για τον ΟΑΕΔ και έτσι μπορείτε να πάρετε Επίδομα Ανεργίας

 57. Γεια σας.Οταν κανω επανεγγραφη στη ΓΓΠΣ για φυσικο προσωπο επιτηδευματια με παλιους κωδικους παω στις
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ή
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ
  Ευχαριστω εκ των προτερων.

 58. Κύριε Ρόδο,

  Αν έχετε παλιούς κωδικούς θα πρέπει πρώτα να πάρετε κλειδάριθμο από το τμήμα μητρώου οποιασδήποτε εφορίας της χώρας. Επανεγγραφή κάνετε αν δεν έχετε κωδικούς ή αν τους έχετε ξεχάσει. Μετά θα πάτε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ -> ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και θα ενεργοποιήσετε τους κωδικούς σας.

 59. Γειά σας. Έχω κωδικούς του TAXISNET απο το 2009 χωρίς να τους έχω χρησι/σει για ηλεκτρονική δήλωση. Είμαι δημ. υπάλληλος και θα ήθελα να σας ρωτήσω:
  1) για το 2012 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή;
  2) ποια διαδικασία ακολουθώ για την απόκτηση κλειδάριθμου;
  Ευχαριστώ, εκ των προτέρων

 60. Κύριε Κανελλόπουλε,

  Όλες οι δηλώσεις που θα γίνουν την Άνοιξη του 2012 είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικές. Οπότε είναι υποχρεωτικό να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς σας. Η διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά στην αρχική δημοσίευση. Θα πάτε με την ταυτότητα σας στο τμήμα μητρώου οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας και θα παραλάβετε τον κλειδάριθμο. Στην συνέχεια θα προχωρήσετε την διαδικασία ενεργοποίηση συμπληρώνοντας στην ανάλογη φόρμα τους παλιούς κωδικούς (το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης) καθώς και τον κλειδάριθμο που έχετε παραλάβει.

 61. Κύριε Αγγελόπουλε,ενημερώστε με σας παρακαλώ,αν μπορεί κάποιο φυσικό πρόσωπο,να υποβάλει την αίτηση και να ζητήσει την έγκριση έκδοσης νέου κλειδαρίθμου(προυπάρχει κλειδάριθμος λόγω άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος)από ΔΟΥ άλλης πόλεως από αυτήν που διαμένει,για την αποφυγή της ταλαιπορείας των μεγάλων πόλεων?Επίσης αν με τον παλιό κλειδάριθμο θα μπορεί να υποβάλει την νέα δήλωση ΦΕ μέσω λογιστού για να έχει το δικαίωμα της περαίωσης,αν βέβαια αυτό θα ισχύει και για το επόμενο έτος.Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.Νέστορας.

 62. Κύριε Νέστορα,

  Η λογική του Νέου Taxisnet είναι απλή. Αν έχετε πάρει ήδη κλειδάριθμο και θέλετε να αλλάξετε τους κωδικούς, μπορείτε να κάνετε επανεγγραφή και να παραλάβετε νέο κλειδάριθμο. Στην περίπτωση αυτή οι παλιοί κωδικοί όπως και ο παλιός κλειδάριθμος απενεργοποιούνται. Μπορείτε στην συνέχεια να μπείτε με τους καινούργιους κωδικούς στο προφίλ σας και να κάνετε εξουσιοδότηση σε οποιονδήποτε Λογιστή. Ο Λογιστής σας δεν είναι απαραίτητο να έχει τους κωδικούς σας. Η παραλαβή του νέου κλειδαρίθμου μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

 63. ti simainei mideniko apotelesma ekkatharisis?

 64. Κυρία Άννα,

  Μηδενικό αποτέλεσμα εκκαθάρισης σημαίνει ότι δεν προκύπει φόρος προς πληρωμή, αλλά ούτε φόρος προς επιστροφή. Δηλαδή από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης προκύπτει μηδενικός φόρος.

 65. Θέλω να ρωτήσω για να κάνω υπόβολη στο taxisnet για να παρω τον κλειδάρθυμο χρειάζεται να κάνω ξεχωριστή υποβολή των στοιχείων όταν τα άτομα κάνουν κοινή δήλωση; πχ. ξεχωριστά το ονομα και το ΑΦΜ του άνδρα και ξεχωριστά της γυναίκας ή αναφέρω μόνο τα στοιχεία του άνδρα;

 66. Κυρία Αλεξάνδρα,

  Το σωστό θα είναι να βγάλουν και οι δύο σύζυγοι κωδικούς. Δηλαδή να κάνετε δύο ξεχωριστές αιτήσεις. Μπορεί η δήλωση να υποβάλλεται με τους κωδικούς του συζύγου, αλλά υπάρχει και η περίπτωση του εντύπου Ε3 που πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από το προφίλ της συζύγου. Κάθε πολίτης πρέπει να έχει τους δικούς του κωδικούς, ασχέτως οικογενειακής κατάστασης.

 67. Kaλησπέρα κ. Αγγελόπουλε. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να είμαι κατανοητός. Στις 15/10/2011 έχασα τον πατέρα μου. Διαθήκη δεν άφησε και έτσι κληρονομούμε η μητέρα μου , η αδελφή μου και εγώ με την εξ αδιαθέτου διαδοχή κάποια περιουσιακά στοιχεία. Την αποδοχή κληρονομίας (σε συμβολαιογράφο) και φυσικά την δήλωση φόρου κληρονομίας (στην ΔΟΥ) θα την κάνουμε όπως μας δίνει δικαίωμα ο νόμος τον Ιανουάριο του 2012. Δύο ερωτήματα θα ήθελα να σας κάνω. 1ον. Το Ε9 που θα κάνουμε θα πρέπει να γίνει τον
  Μαιο 2012 μαζί με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος ? η επειδή η αποδοχή κληρονομίας θα γίνει το 2012 θα πρέπει να κάνουμε το Ε9 τον επόμενο χρόνο δηλαδή τον Μαιο του 2013. και 2ον Είμαι παντρεμένος και η γυναίκα μου έχει κάνει Ε9 για τα δικά της περιουσιακά στοιχεία αλλά βέβαια εμφανίζομαι και εγώ ως υπόχρεος σε αυτό το Ε9. Τώρα που θα έχω και εγώ περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να κάνουμε 2 Ε9 η σε αυτό που έχει δηλωμένα τα περιουσιακά στοιχεία η γυναίκα μου θα προσθέσω τώρα και τα δικά μου.Δηλαδή θα κάνουμε 1 Ε9 με τα δικά μου και τα δικά της περιουσιακά στοιχεία? Ελπίζω να έγινα κατανοητός.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Παναγιώτης.

 68. Κύριε Παναγιώτη,

  Ως ημερομηνία για οποιαδήποτε φορολογική πράξη είναι η ημερομηνία θανάτου και όχι η ημερομηνία της διαθήκης. Το σπίτι πρέπει να δηλωθεί από τους κληρονόμους στις φορολογικές δηλώσεις την Άνοιξη του 2012 γιατί σαν ημερομηνία αλλαγής της ιδιοκτησίας θεωρείται η 15/10/2011. Επίσης το Ε9 είναι κοινό για εσάς και την σύζυγο σας όπως άλλωστε και το Ε1. Απλά θα προσθέσετε νέα γραμμή στο Ε9 με ιδιοκτήτη εσάς. Πάντα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τα έντυπα Ε1 και Ε9 υποβάλλονται μαζί στην περίπτωση των συζύγων.

 69. Kaλησπέρα κ. Αγγελόπουλε. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να είμαι κατανοητός. Στις 15/10/2011 έχασα τον πατέρα μου. Διαθήκη δεν άφησε και έτσι κληρονομούμε η μητέρα μου , η αδελφή μου και εγώ με την εξ αδιαθέτου διαδοχή κάποια περιουσιακά στοιχεία. Την αποδοχή κληρονομίας (σε συμβολαιογράφο) και φυσικά την δήλωση φόρου κληρονομίας (στην ΔΟΥ) θα την κάνουμε όπως μας δίνει δικαίωμα ο νόμος τον Ιανουάριο του 2012. Δύο ερωτήματα θα ήθελα να σας κάνω. 1ον. Το Ε9 που θα κάνουμε θα πρέπει να γίνει τον
  Μαιο 2012 μαζί με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος ? η επειδή η αποδοχή κληρονομίας θα γίνει το 2012 θα πρέπει να κάνουμε το Ε9 τον επόμενο χρόνο δηλαδή τον Μαιο του 2013. και 2ον Είμαι παντρεμένος και η γυναίκα μου έχει κάνει Ε9 για τα δικά της περιουσιακά στοιχεία αλλά βέβαια εμφανίζομαι και εγώ ως υπόχρεος σε αυτό το Ε9. Τώρα που θα έχω και εγώ περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να κάνουμε 2 Ε9 η σε αυτό που έχει δηλωμένα τα περιουσιακά στοιχεία η γυναίκα μου θα προσθέσω τώρα και τα δικά μου.Δηλαδή θα κάνουμε 1 Ε9 με τα δικά μου και τα δικά της περιουσιακά στοιχεία? Ελπίζω να έγινα κατανοητός.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Παναγιώτης.
  ΥΓ. Η πρώτη καταχώρηση της ερώτησής μου έγινε χθες το μεσημέρι 06-12-2011.Δεν ξέρω για ποιον λόγο σήμερα το πρωί ήταν σβησμένη από το forum)

 70. Κύριε Παναγιώτη,

  Η ερώτηση δεν καταχωρείται ποτέ αν δεν λάβει έγκριση από εμάς. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να αναρτήσει ακατάλληλο περιεχόμενο (υβριστικά σχόλια ή πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί). Μόλις απαντηθεί η ερώτηση αυτομάτως εγκρίνεται και μπορείτε να διαβάσετε και την ερώτηση και την απάντηση. Εσείς απλά βλέπετε την ερώτηση σας για όσο διάστημα βρίσκεστε στην ιστοσελίδα. Αν κλείσετε τον Browser και τον ξανανοίξετε το ερώτημα δεν το βλέπετε αλλά υπάρχει καταχωρημένο για αναμονή απάντησης και έγκρισης. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε να αναρτούνται μόνο ερωτήματα χωρίς απάντηση. Όλες οι ερωτήσεις που διαβάζετε έχουν απαντηθεί.

 71. ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕ (ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ)
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΑΧΙΣ ΓΙΑ ΦΠΑ ΚΛΠ.
  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΕΒΑΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
  ΑΠΟ 1/1/2012 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ(ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΩ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 72. Κυρία Ασπασία,

  Την υποβολή των δηλώσεων την έχουν υποχρεωτικά είτε το λογιστικό γραφείο είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος. Αν είσαστε μισθωτή λογίστρια τότε δεν μπορείτε να υποβάλλεται της δηλώσεις του Νομικού Προσώπου χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να εξουσιοδοτήσετε με τους κωδικούς του Νομικού Προσώπου τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και στην συνέχεια να υποβάλλετε τις δηλώσεις μπαίνοντας με τους κωδικούς του.

 73. Ερώτηση: Φυσικό πρόσωπο εργαζεται ως βοηθός λογιστή – μισθωτός σε ΕΠΕ . Η εταιρεία συνεργαζεται και με λογιστικό γραφείο το οποίο υπογράφει ολες τις δηλώσεις. Το φυσικό πρόσωπο ταυτόχρονα ενεργεί ως πληρεξούσιος νομιμου εκπροσωπου που βρισκεται στο εξωτερικό σε μια δευτερη ΕΠΕ για τις υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές.
  Μπορεί ο μισθωτός – φυσικό πρόσωπο, μετά την χορήγηση κλειδαρίθμου, να εξουσιοδοτηθεί ως εκπρόσωπος για την χρήση των υπηρεσιών του νέου taxisnet στην ΕΠΕ στην οποία ενεργεί ως πληρεξούσιος?

 74. Κύριε Δημήτρη,

  Δυστυχώς αυτό που ζητάτε δεν γίνεται. Την υποβολή των δηλώσεων την έχουν υποχρεωτικά είτε το λογιστικό γραφείο είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση που τις δηλώσεις τις υποβάλλει το λογιστικό γραφείο τότε θα πρέπει η Εταιρία να εξουσιοδοτήσει το λογιστικό γραφείο. Αν ο Νόμιμος Εκπρόσωπος υποβάλλει τις δηλώσεις τότε θα πρέπει να εξοισιοδοτηθεί εκείνος και χρησιμοποιώντας του κωδικούς του να υποβάλλει τις δηλώσεις. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι το φυσικό πρόσωπο να μπαίνει με τους κωδικούς του Νόμιμου Εκπροσώπου όποτε θέλει να υποβάλλει δηλώσεις.

 75. Ειχα κανει αιτηση εγγραφης πηρα κλειδαριθμο εκανα ενεργοποιηση και υπεβαλλα κανονικα τη δηλωση μου ηλεκτρονικα τον μαιο.Τωρα που θελω να υποβαλλω το ε9 μπαινω στο gsis και δε μου αναγνωριζει τα στοιχεια.Το username καιτο κλειδαριθμο τα εχω μπροστα μου εκτυπωμενα μονο το κωδικο δεν μπορω να αποδειξω.Παρολα αυτα μπηκα στο συστημα στο ξεχασαν το κωδικο μου να βγαλω καινουργιο κωδικο και μου λεει λαθος στοιχεια .Δεν ξερω τι να κανω.Θα ηθελα να μου απαντουσατε αν ξερετε. Σας ευχαριστω πολυ.

 76. Κυρία Λίτσα,

  Ακόμα και αν είχατε ξεχάσει τον κωδικό θα μπορούσατε να κάνετε την ενέργεια που περιγράφετε για να βγάλετε νέο κωδικό. Κανονικά αν βάλετε σωστά τον κλειδάριθμο και το όνομα χρήστη τότε μπορείτε να πάρετε νέο κωδικό. Από το πρόβλημα που μας περιγράφετε η βάζετε λάθος το Όνομα χρήστη ή τον κλειδάριθμο. To όνομα χρήστη μπορείτε να το βρείτε από το mail που σας έστειλε το TAXISNET και τον κλειδάριθμο πάνω από την αίτηση που σας χορηγήθηκε. Προσοχή στην συμπλήρωση του κλειδαρίθμου πρέπει οπωσδήποτε να αναγραφούν και οι πάυλες, όχι μόνο τα νούμερα του κλειδαρίθμου. Αν δεν μπορείτε να κάνετε καμία άλλη ενέργεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 77. Καλησπέρα σας, θα ήθελα να γνωρίζω αν είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική φορολογική δήλωση για φυσικά πρόσωπα. Λάβετε υπόψη οτι είμαι ένας απλός άνεργος, χωρίς εισοδήματα, με κατοχή μερισμάτων σε ακίνητα απο κληρονομιά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κι επιτρέψτε μου να επανέλθω με νέες ερωτήσεις εάν δεν καταλάβω κάτι απο την απάντησή σας.

 78. Κύριε Γιάννη,

  Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για την Άνοιξη του 2012 είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική είτε για Φυσικά Πρόσωπα είτε για Νομικά Πρόσωπα.

 79. Καλησπερα σας, σε περιπτωση που ο λογιστης αρνειται να μου δωσει τους κωδικους προσβασης μου στο Taxisnet, για το λογο οταν υποβαλω την φορολογικη δηλωση μου να πηγαινω να την κανω σε αυτον, μπορω να αλλαξω και να παρω νεο username και password?
  Σημειωση: Δεν ξερω τους κωδικους μου, γιατι τους ειχε βαλει ο λογιστης.
  Εγω εχω μονο τον κλειδαριθμο μου και χωρις να τον ξερει ο λογιστης μου, δηλ. δεν τον εδωσα ακόμα, τον πηρα πριν λιγους μηνες.

 80. Κύριε Χρήστο,

  Θα πρέπει να του δώσετε τον κλειδάριθμο για να ενεργοποίηση τους κωδικούς. Ζητήστε να το κάνει σύντομα. Μετά από κάποιο εύλογο διάστημα (7-10 ημέρες) μπορείτε να μπείτε ο ίδιος στο site http://www.gsis.gr και να κάνετε επανεγγραφή. Οπότε θα ορίσετε νέο username και password και θα πάρετε νέο κλειδάριθμο. Από την στιγμή που θα ολοκληρώσετε την επανεγγραφή θα απενεργοποιηθούν οι παλιοί κωδικοί και θα μπορείτε να την κάνετε την φορολογική σας δήλωση όπου εσείς επιθυμείτε.

 81. Καλησπέρα σας
  Εχω ετοιμασει να υποβαλλω τη δηλωση του Ε9 μεσω της ΓΓΠΣ και διαπιστωνω οτι λειπουν καποια αγροτεμαχια τα οποια ειχαν δηλωθει με τη δηλωση του Ε9 του ετους 2005 (παλι ηλεκτρονικα ειχε γινει η δηλωση και αντιγραφο της ειναι διαθεσιμο απο την παλια σελιδα του taxisnet). Χρειαζεται να τα δηλωσω ξανα από την αρχη?
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων

 82. Κύριε Λάκη,

  Για λόγους τάξης θα πρέπει την πρώτη χρονία που σας αφήνει το σύστημα να προβείτε στην πρόσθεση των αγροτεμαχίων. Η ΓΓΠΣ έχει δώσει οδηγίες με τις οποίες θα πρέπει όποιες αλλαγές δεν έχουν γίνει με τα Ε9 των ετών 2005-2009 να γίνουν τώρα. Σκεφθείτε ότι στο σύστημα θα απεικονίζεται η περιουσιακή σας κατάσταση στο εξής και θα πρέπει να είναι ενημερωμένη. Από την στιγμή που κάνετε χρήση του νέου Ε9 οι παλιές δηλώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Προβείτε λοιπόν σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές για να επικαιροποιήσετε την εικόνα της περιουσιακής σας κατάστασης.

  Σχετικές οδηγίες θα βρείτε και στο άρθρο μας πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.aggelopoulos.net/news/instructions-for-completing-form-e9-year-2011/

 83. Καλησπέρα, στη πώληση αγροτεμαχίου γίνεται διαγραφή από το Ε9 του πωλητή(στην ηλεκτρονική δήλωση), ή το προσθέτει μόνο ο αγοραστής στη δήλωσή του? Γιατί δεν εμφανίζονται τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν πέρυσι ηλεκτρονικά στην φετινή δήλωση Ε9.

 84. Κυρία Αθηνά,

  Ο τρόπος απεικόνισης στην ηλεκτρονική υποβολή είναι ο ίδιος με την χειρόγραφη. Δηλαδή, η σωστή διαδικασία είναι διαγράφεται το ακίνητο από το Ε9 του πωλητη και εγγράφεται στο Ε9 του αγοραστή. Αν τώρα δεν βλέπετε τα αγροτεμάχια στην νέα εφαρμογή του Ε9 είναι γιατί δυστυχώς δεν έχουν μεταφερθεί σωστά όλα τα στοιχεία. Η ορθή διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι να προσθέσετε τα αγροτεμάχια το πρώτο οικονομικό έτος (2009 ή 2010) που σας αφήνει το σύστημα και να οριστικοποιήσετε την περιουσιακή σας κατάσταση. Στην συνέχεια να υποβάλλετε κανονικά Ε9 το οικονομικο έτος 2011 και να διαγράψετε τα αγροτεμάχια.

 85. Καλημέρα σας,
  η αδελφή μου παντρεύτηκε το 2010 και κλειδάριθμο έχει ο σύζυγός της.Κατά την υποβολή του Ε9 και προκειμένου να δηλώσει ακίνητο που απέκτησε το 2010 η αδελφή μου προχώρησε στο στάδιο εισαγωγής συζύγου καθώς στην προεπισκόπηση της δήλωσης του Ε9 δεν αναγραφόταν το όνομά της.Αν και στο στάδιο εισαγωγής συζύγου εμφανίζονται τα στοιχεία της και αναφέρεται ότι έχει ενεργή σχέση με τον υπόχρεο (σύζυγό της) ωστόσο κατά το στάδιο της επιλογής συζύγου για εισαγώγη παρουσιάζεται σφάλμα με την ένδειξη «Η σύζυγος ανήκει σε άλλον υπόχρεο».Μπορείτε να μου δώσετε κάποια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα?

 86. Κύριε Ντόκα,

  Ελέξτε τις παρακάτω λεπτομέρειες και αν δείτε ότι όλα τα έχετε κάνει σωστά, τότε πρέπει να απευθυνθείτε στην υποστήριξη του TAXISNET.

  1) Η δήλωση θα πρέπει να γίνει με τους κωδικούς του συζύγου. Εκείνος να μπει με τους κωδικούς του.
  2) Κατά το έτος 2010 που υποβάλλετε την δήλωση η αδελφή σας δεν πρέπει να έχει κάνει Ε9. Προσοχή στο σύστημα του TAXISNET όταν γράφει 2010 εννοεί οικονομικό έτος 2010 δηλαδή για το έτος 2009.
  3) Ο σύζυγος να δηλώση την σχέση με την αδελφή σας.
  4) Κατα το έτος υποβολής, η αδελφή σας αν ήταν διαζευγμένη από άλλο γάμο μπροεί να εμφανίζεται ως σύζυγος άλλου φορολογούμενου και για αυτό να σας παρουσιάζει το μήνυμα αυτό.
  5) Όταν υπάρχει μόνο γάμος δεν πρέπει να συμπληρώσετε άλλα στοιχεία στο εσωτερικό του εντύπου παρά μόνο αν έχουν επέλθει αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση της αδελφής σας ή του συζύγου της.

 87. καλημερα
  Εχω κωδικους taxisnet απο παλια και μολις καταλαβα οτι και εγω πρεπει να βγαλω κλειδαριθμο μεχρι το τελος του ετους. Το προβλημα ειναι οτι η ΔΟΥ μου ειναι σε αλλη πολη (μακρια) και οτι εντωμεταξυ εχω αλλαξει ταυτοτητα (εβγαλα καινουρια) αλλα δεν ενημερωσα την ΔΟΥ (απο την αστυνομια μου ειπαν οτι δεν χρειαζεται).

  Σκεφτομαι να παω στην ΔΟΥ της πολης που μενω για να ζητησω κλειδαριθμο αλλα θα σκονταψει η διαδικασια φανταζομαι στην ταυτοτητα.

  Εχω καμια αλλη επιλογη?
  ευχαριστω προκαταβολικα.

 88. Κύριε Λευτέρη,

  Πηγαίνετε κανονικά στην κοντινότερη προς εσάς εφορία στο τμήμα μητρώου και θα σας εξυπηρετήσουν. Θα προχωρήσουν εκείνοι σε αλλαγή της ταυτότητας κσι σε έκδοση κλειδαρίθμου. Προς το παρόν όσες περιπτώσεις είχαμε εξυπηρετήθηκαν κανονικά.

 89. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής παρακαλώ.
  Βλέποντας μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΑΧΙS την περιουσιακή μου κατάσταση παρατήρησα ότι ο πίνακας 1 με τα οικόπεδα-κτίσματα είναι σωστός πράγμα που δεν συμβαίνει με τον πίνακα 2 των αγροτεμαχίων όπου εκεί λέει ότι δεν έχω αγροτεμάχια ενώ εγώ βέβαια από το 2009 έχω κάνει χειρόγραφα Ε9 με τα 3 αγροτεμάχια που έχω στην κατοχή μου. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Πρέπει να τα διορθώσω εγώ ηλεκτρονικά ή κάποια στιγμή θα το διορθώσουν εκείνοι? Πάντως αυτή τη στιγμή μου δείχνει μόνο το τι έχω στον πίνακα 1 και στον πίνακα 2 λέει 0 αγροτεμάχια πράγμα βέβαια που όπως σας είπα παραπάνω δεν ισχύει. Ευχαριστώ.

 90. Κύριε Πάνο,

  Θα δηλώσετε με Ε9 τα αγροτεμάχια που λείπουν. Δυστυχώς για άλλη μια φορά το Υπουργείο Οικονομικών δεν έκανε σωστά την καταχώρηση των στοιχείων και έχουμε συναντήσει πολλές φορές περιπτώσεις σαν την δική σας. Θα πρέπει όταν κάνετε Οριστικοποίηση των ακινήτων στο πρώτο έτος που σας προτείνει το σύστημα να εισάγετε από μόνο σας τα ακίνητα που λείπουν. Από εδώ και στο εξής οι καταχωρήσεις στο Ε9 θα γίνονται από τους χρήστες και όχι από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Όταν λοιπόν θα οριστικοποιήσετε την περίοδο θα πρέπει να είσαστε σίγουρος ότι παρουσιάζονται όλα τα ακίνητα που έχετε.

 91. Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού εδώ και 1,5 έτη. Τη δήλωση για εισοδήματα του 2010 τη συμπλήρωσα από το εξωτερικό όπου βρίσκομαι και εμπρόθεσμα την έστειλα στην αρμόδια ΔΟΥ. Παρακολουθώντας μέσω του internet την ενημέρωση εκκαθάρισης διαπίστωσα ότι καθυστερούσε. Πήρα τηλέφωνο προ 2 ημερών στην αρμόδια ΔΟΥ και με ενημέρωσαν ότι χρειάζεται να ορίσω κάποιον πληρεξούσιο με εξουσιοδότηση για να διεκπεραιώνει τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μου για να προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης. Ήθελα να ρωτήσω, εάν ο πληρεξούσιος αυτός μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο π.χ. κάποιος από τους γονείς μου ή απαραίτητα φοροτεχνικός.
  Σας ευχαριστώ

 92. Κύριε Παπαχρήστο,

  Όποιος διαμένει στο εξωτερικό θα πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά πληρεξούσιο ή αντίκλητο. Η εφορία το χρειάζεται αυτό για να μπορεί να στέλνει την αλληλογραφία σας και να μπορεί να ενημερώνει κάποιον σε περίπτωση που ζητηθούν επιπλέον στοιχεία. Δεν απαιτείται απαραίτητα να είναι φοροτεχνικός αλλά θα πρέπει να είναι κάποιος που θα μπορεί να διευθετήσει θέματα (όπως υποβολή δηλώσεων, πληρωμές φόρων κλπ.). Αν αυτό μπορεί να το διεκπεραιώσει κάποιος από την οικογένεια σας τότε θα πρέπει να πάει να το δηλώσει στην εφορία.

 93. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ, ΕΑΝ ΚΑΝΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΛΗΣΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΤΗΝ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ?

 94. Κυρία Ζήνα,

  Υπάρχει απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών που υποχρεώνει όλους τους φορολογούμενους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από την Άνοιξη του 2012 και μετά. Οπότε δεν υπάρχει επιλογή οι δηλώσεις να παραλαμβάνονται χειρόγραφα στις εφορίες.

 95. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 96. Κυρία Μαρία,

  Δοκιμάστε να κάνετε από την αρχή αίτηση εγγραφής. Συνήθως αν παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία η διαδικασία μηδενίζεται και πρέπει να ξανακάνετε από την αρχή την εγγραφή για παραλαβή κλειδαρίθμου.

 97. Κε Αγγελόπουλε δηλαδή θα πρέπει πριν κάνω την οριστικοποίηση στο πρώτο έτος να προσθέσω τα αγροτεμάχια που λείπουν αν κατάλαβα καλά ? Δηλαδή θα πρέπει να κάνω εκεί που λέει δημιουργία Ε9 και να προσθέσω τα παραλειπόμενα αγροτεμάχια και μετά να κάνω οριστικοποίηση ? Και εάν είναι έτσι τα επόμενα χρόνια θα μεταφερθούν αυτόματα ? Ευχαριστώ πολύ.

 98. Κύριε Πάνο,

  Όπως ακριβώς μας γράψατε, θα πρέπει πρώτα να κάνετε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ε9 και να προσθέσετε τα αγροτεμάχια. Στην συνέχεια να κάνετε οριστικοποίηση του έτους. Το επόμενο έτος που θα εμφανιστεί θα σας ενημερώνει αν υπάρχει άλλη αλλαγή στην περιουσιακή σας κατάσταση. Αν όχι θα κάνετε απλά ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!