Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Οδηγίες για το Νεο TAXISNET


Image of new taxisnet ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ .

Όπως όλοι γνωρίζουμε ύστερα από αρκετά χρόνια λειτουργίας, το taxisnet αλλάζει. Ύστερα από το χρόνιο αίτημα των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών για την υποβολή όσο το δυνατόν περισσότερων δηλώσεων μέσω διαδικτύου , η υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ κατάφερε με την σταδιακή εφαρμογή του νέου taxisnet να μας προσφέρει τις καινούριες υπηρεσίες .Στο πλαίσιο της καινούριας αυτής εφαρμογής θα πρέπει όλοι μας να προχωρήσουμε σταδιακά σε διαδικασία επανεγγραφής μας στο νέο taxisnet , προκειμένου να εκμεταλλευθούμε σταδιακά όλες τις δυνατότητες του νέου συστήματος. Από την Γ.Γ.Π.Σ. θα δοθεί φυσικά ένα χρονικό διάστημα για να προβούν στην επανεγγραφή όσοι χρήστες έχουν εγγραφεί έως 6/12/2010και εως τότε θα μπορούν με τους υπάρχοντες κωδικούς να χρησιμοποιούν το σύστημα και να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις .Εξαίρεση στην επανεγγραφή έχουν τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν μόνο τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1,Ε2,Ε9κ.τ.λ.) και οι κωδικοί τους ισχύουν χωρίς καμία διαδικασία .

Το πίο χρονοβόρο στάδιο της εγγραφής και επανεγγραφής είναι ότι χρειάζεται είτε από το φυσικό είτε από το νομικό πρόσωπο ένας κλειδάριθμος ο οποίος είναι ένας είναι αριθμητικός κωδικός που παράγεται από το σύστημα και γνωστοποιείται στο χρήστη κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησής του στη Δ.Ο.Υ.. Είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού και την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

Στο παρακάτω κείμενο σας δίνουμε όλα τα βήματα σύμφωνα με την Γ.Γ.Π.Σ. και την ΠΟΛ1178/7.12.2010  ώστε να προχωρήσετε στην διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής .

Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TaxisNet

Η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 5 , καταχωρείται η αίτηση και ο χρήστης λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ., για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα. Η αίτησή του διαβιβάζεται από το σύστημα TaxisNet στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους, σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου. Τα Μη Φυσικά Πρόσωπα πρέπει να μεταβούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μόνον.

Ειδική κατηγορία χρηστών αποτελούν οι αλλοδαποί συναλλασσόμενοι με τα Τελωνεία οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ. αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ 5024905/3083/Α0019/30-06-2009. Για τους χρήστες αυτούς δεν απαιτείται προσέλευση στη Δ.Ο.Υ. Το σύστημα μετά την υποβολή της αίτησης εκτελεί ελέγχους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους και με την επιτυχή έκβαση των ελέγχων, αποστέλλει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο υποψήφιος χρήστης δήλωσε τον κλειδάριθμο.

2. Έγκριση αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά την έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, είτε του νομίμου εκπροσώπου για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα Φυσικά πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, αντίκλητο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της EE. Για τα Φυσικά Πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται, προσέρχεται ο εκπρόσωπος τους τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Για τις μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις της EE η διαδικασία θα ολοκληρώνεται απολύτως ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβηση Δ.Ο.Υ.. Για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα προσέρχεται ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φυσικό Πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Για τη περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών για το Μη Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών . Με καινούργια διευκρινιστική εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών επεσήμανε ότι το Ειδικό Πληρεξούσιο δεν είναι απαραίτητο να είναι Συμβολαιογραφικό, αλλά απαιτείται να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό. Πολ. 1186/20-12-2010.

Ο υπάλληλος εισάγει τον Α.Φ.Μ. και ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Το σύστημα εκτελεί τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει τότε η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Με την έγκριση της αίτησης το σύστημα εκτυπώνει δύο βεβαιώσεις. Η Βεβαίωση για το χρήστη, υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. και περιέχει τον κλειδάριθμο, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του (3° Βήμα). Η Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης, υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

3. Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password).

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του απαιτεί τη γνώση τριών (3) κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο το χρήστη.

Οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ. Θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση . Αν επιθυμούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, μεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης. Για τους χρήστες αυτούς η Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόματα κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των υφισταμένων χρηστών.

Για να δείτε ενημερωτικό video με τα βήματα ενεργοποίησης παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://youtu.be/ny3sfAkSvw0

 

Εγγραφή χρηστών ΚΕΠ και Δημοσίων Αρχών και Φορέων του Δημοσίου

Η ένταξη των χρηστών των ΚΕΠ, καθώς και των Δημοσίων Αρχών και Φορέων Δημοσίου γίνεται μαζικά, μέσω επεξεργασίας αρχείου με τους απαιτούμενους χρήστες ανά ΚΕΠ/Φορέα Δημοσίου. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί αρχείο με τα παραγόμενα διαπιστευτήρια το οποίο θα αποστέλλεται από τη ΓΓΠΣ σε υψηλότερο επίπεδο φορέα. Σημειώνεται δε, ότι η διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιείται και για την αρχικοποίηση των διαπιστευτηρίων των Φορέων δημοσίου.

Διαδικασία Επανεγγραφής

Στην περίπτωση που ο χρήστης απολέσει τον κλειδάριθμο δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κωδικό πρόσβασης. Για να αποκτήσει νέο κλειδάριθμο θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής.

Εξουσιοδοτήσεις

Κάθε νέος χρήστης μπορεί να έχει τους παρακάτω ρόλους :

1. Αυτοεξυπηρετούμενος χρήστης ή και

2. Εκπρόσωπος χρήστη

Τα Φυσικά και τα Μη Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να ενεργούν ως Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες ή υπό προϋποθέσεις ως εκπρόσωποι άλλων Χρηστών. Οι Φορείς Δημοσίου ενεργούν μόνον για λογαριασμό τους (Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες), τα δε ΚΕΠ ως εκπρόσωποι Χρηστών.

 

Ρόλος Λογιστή Φοροτεχνικού / Λογιστικού Γραφείου

Ο λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή το λογιστικό γραφείο , εφόσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες με τη νέα διαδικασία, μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετο ρόλο λογιστή στις υπηρεσίες του TaxisNet, ώστε να ενεργούν για λογαριασμό άλλων φορολογουμένων – χρηστών. Προκειμένου να αποκτήσουν το ρόλο του λογιστή φοροτεχνικού ή λογιστικού γραφείου, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις :

1. Να έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή άδεια λειτουργίας λογιστικού γραφείου από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το αρχείο του οποίου παρέχεται εβδομαδιαία στη Γ.Γ.Π.Σ. με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS να έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων.

Οι εγγεγραμμένοι ως λογιστές φοροτεχνικοί ή λογιστικά γραφεία εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς και επιλέγουν αν θα ενεργήσουν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των πελατών τους.

Ο εγγεγραμμένος ως λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει ως πελάτες, φορολογούμενους οι οποίοι τον εξουσιοδότησαν. Η αποδοχή ή απόρριψη του πελάτη γνωστοποιείται με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη – φορολογούμενο.

Κάθε φορολογούμενος που εξουσιοδότησε λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να ανακαλέσει αυτή την εξουσιοδότηση μέσω του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο λογιστής φοροτεχνικός ή το λογιστικό γραφείο μόλις εισέλθει στο σύστημα, θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα με το οποίο του γνωστοποιείται η διακοπή της εξουσιοδότησης από τον πελάτη.

Επίσης αποστέλλεται μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους πελάτες ενός λογιστή στις περιπτώσεις που :

1. Απενεργοποιείται ο λογαριασμός του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

2. Αφαιρείται ο πρόσθετος ρόλος του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

3. Διακόπτεται ο ΚΑΔ του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Κάθε εξουσιοδοτούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει δηλώσεις και να ανακτά τα δεδομένα των προηγούμενων δηλώσεων του πελάτη-φορολογούμενού.

Οι εξουσιοδοτήσεις για υποβολή δηλώσεων για κάθε νέο χρήστη του συστήματος θα λειτουργούν ως εξής:

Φυσικά Πρόσωπα

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.

Μη Φυσικά Πρόσωπα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις υποχρεώσεις του Μη Φυσικού Προσώπου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ή τον υπεύθυνο ή το μέλος του Μη Φυσικού Προσώπου ή λογιστή φοροτεχνικό ελεύθερο επαγγελματία ή λογιστικό γραφείο.

Στο ακόλουθο σύνδεσμο περιλαμβάνονται οι oδηγίες σε μορφή video για παροχή εξουσιοδότησης σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο από χρήστη TAXISnet. Η διαδικασία της εξουσιοδότησης μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις δηλώσεις που έχει υποχρέωση να υποβάλει ο φορολογούμενος.

http://youtu.be/Qd0uw0N-j-8

 

Απόρριψη αίτησης εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το σύστημα διενεργεί ελέγχους για τον Α.Φ.Μ. που δήλωσε ο φορολογούμενος και απορρίπτει την αίτηση εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος

2. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο που απεβίωσε

3. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Μη Φυσικό Πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών

4. ο Α.Φ.Μ. περιέχει στα στοιχεία του Υποσυστήματος ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS στοιχείο ταυτοποίησης που έχει χαρακτηριστεί ως πλαστό.

5. ο Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Απενεργοποίηση Κωδικών Πρόσβασης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απενεργοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης ενός χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. απενεργοποιήθηκε στο σύστημα TAXIS

2. το Φυσικό Πρόσωπο απεβίωσε

3. η Δημόσια Αρχή ή ο Φορέας Δημοσίου καταργήθηκε

4. το Κ.Ε.Π. καταργήθηκε

5. υπάρχουν αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες για τη μη νόμιμη χρήση των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και την κακόβουλη χρήση των κωδικών πρόσβασης

6. ο φορολογούμενος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

7. ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απενεργοποίησε ο ίδιος μέσω συστήματος τους κωδικούς του ή υπέβαλε, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.2 της παρούσας απόφασης , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έγγραφη αίτηση με την οποία ζήτησε την απενεργοποίηση των κωδικών του . Η αίτηση διαβιβάζεται στο σύστημα TaxisNet.

8. Ο χρήστης βαρύνεται με ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας ή προκειμένου περί εκπροσώπων άλλων χρηστών , εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παραβάσεις των χρηστών αυτών.

Στις ως άνω περιπτώσεις αυτές η απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο φορολογούμενο ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει δηλώσεις και λοιπά στοιχεία σε έντυπη ή μαγνητική μορφή στη Δ.Ο.Υ. ακόμη και αν η υποβολή αυτών είναι υποχρεωτική μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με το Taxisnet:

Για να εισέλθετε στον Λογαριασμό σας

http://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet

Εγγραφή νέου χρήστη:

http://www1.gsis.gr/registration

Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας:

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm

Για να ενημερωθείτε για το νέο TAXISNET

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/

Για να υποβάλλετε μια γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών

https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Για να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html

Εγχειρίδια Χρήσης

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/Manuals1.html

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

http://link.minfin.gr/foren

Ειδοποιητήρια Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου

http://link.minfin.gr/eidop

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

https://www1.gsis.gr/taxisnet/info

Για οδηγίες σχετικά με την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση πατήστε:

http://www.aggelopoulos.net/news/new-personalized-information-services-taxisnet-17-12-2012/

Για οποιονδήποτε προβληματισμό σας επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Τάσης Λεωνίδας
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Σουλιμιώτης Δημήτριος
Τηλ.: +30 6947563005

837 Σχόλια στο “Οδηγίες για το Νεο TAXISNET”

 1. Έκανα την εγγραφή για τον Κλειδάριθμο,αλλά όταν πήγα να εκτυπώσω την έγγριση της αίτησης κάτι συνέβη με τον εκτυπωτή μου και έκανα επανεκίνηση.Μπήκα να κάνω επανεγγραφή,αλλά μου έλεγε ότι ο ΑΦΜ ήταν ήδη χρησιμοποιημένος.Πήγα να κάνω νέα εγγραφή,αλλά και πάλι μου λέει ότι «υπάρχει το ΑΦΜ με τον κωδικό (τάδε) «.Τί πρέπει να κάνω τώρα ;

 2. Κυρία Ζήνα,

  Δεν χρειάζεται να τυπώσετε το χαρτί της αίτησης. Η αίτηση βρίσκεται καταχωρημένη στην εφορία και μπορεί να την δει ο υπάλληλος δίνοντας μόνο τον ΑΦΜ και την ταυτότητα σας. Συνεχίστε την διαδικασία χωρίς να έχετε την αίτηση στα χέρια σας. Η εκτύπωση είναι προαιρετική.

 3. Ήμουνα ελεύθερος επαγγελματίας κι έκλεισα βιβλία Απρίλη 2011 με μηδενικο τζίρο για τη χρήση 2011. Θα έχω εισόδημα σαν μισθωτός.
  α) υποχρεούμαι να αλλάξω κωδικούς ?
  β) αν χρειάζεται αλλαγή, θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του 2011 ?
  γ) στη φορολ δηλωση για χρηση 2011 θα υποβάλλω και Ε3, έστω για μηδενικό τζίρο ?
  ευχαριστώ εκ των προτέρων

 4. Κύριε Σταύρο,

  α) Οι κωδικοί παραμένουν οι ίδιοι δεν χρειάζεται να προχωρήσετε σε καμία αλλαγή.
  β) Απαντήσαμε στο ερώτημα σας παραπάνω.
  γ) Θα πρέπει να υποβάλλετε Ε3 κανονικά για όσο διάστημα ήταν ενεργή η δραστηριότητα σας, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο του 2011. Δεν έχει σχέση αν το αποτέλεσμα είναι μηδενικό.

 5. ΕΝΤΑΞΕΙ ΚΥΡΙΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ, ΤΗΝ ΕΚΑΝΑ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

 6. Κυρία Ζήνα,

  Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.

 7. ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

 8. Κύριε Γιάννη,

  Αν έχετε ήδη κωδικούς ως παλιός χρήστης του TAXISNET αυτοί θα ισχύουν μέχρι 30/06/2012. Αν όμως δεν έχετε καθόλου κωδικούς θα πρέπει να βγάλετε κλειδάριθμο πριν την υποβολή των δηλώσεων γιατί δεν θα μπορείτε να υποβάλλετε τις δηλώσεις σας. Όλες οι δηλώσεις από την Άνοιξη 2012 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

 9. Ευχαριστώ πολύ κ. Αγγελόπουλε. Προς ενημέρωση τρίτων που τυχόν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με μένα απλώς να πω ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα σήμερα με την ΓΓΠΣ μου είπαν να μην κάνω ακόμα τις αλλαγές (ειδικά τώρα που πήρε παράταση η υποβολή μέχρι
  31-01-2012 ) να περιμένω μέχρι 20-25 Ιανουαρίου γιατί ενδέχεται να τα διορθώσουν μόνοι τους μέχρι τότε και να εμφανιστούν έτσι τα αγροτεμάχια.Μήπως έχετε και σεις τέτοια πληροφόρηση ? Ευχαριστώ πολύ και πάλι.

 10. Κύριε Πάνο,

  Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Μακάρι να κάνουν τις αλλαγές που λένε, αλλά δυστυχώς η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όλα τα λάθη συμπλήρωσης τα διορθώνουν οι φορολογούμενοι και οι Λογιστές. Είναι η τρίτη κατά σειρά προσπάθεια ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 και τα προβλήματα παραμένουν. Το Υπουργείο Οικονομικών μας προέτρυνε να κάνουμε ηλεκτρονικά την υποβολή του εντύπου για να μην υπάρχουν λάθη και για να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι δεν μπορούν να κάνουν μια απλή μετάπτωση δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο. Θα σας έλεγα να συμπληρώσετε από μόνος σας την αληθή δήλωση από την στιγμή που έχετε ήδη συμπληρωμένα τα έντυπα.

 11. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΕΤΑΚ,ΔΕΝ ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ(ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΩ, ΑΦΟΥ ΒΑΛΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ PASSWORD ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΚ ΜΟΥ).ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 12. Κύριε Κώστα,

  Δεν βλέπετε την εφαρμογή γιατί δεν υπάρχει. Όλα τα δεδομένα για την σωστή απεικόνιση του ΕΤΑΚ λαμβάνονται από το Ε9. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε αλλαγή στο ΕΤΑΚ θα πρέπει να μπείτε στην εφαρμογή Ε9 και να κάνετε όλες τις απαραίτητες αλλαγές.

 13. Όσον αφορά τον κλειδάριθμο,εφόσον εγώ και ο σύζυγός μου θα κάνουμε ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις,το ενοίκιο που πληρώνουμε ποιος θα το δηλώνει ; Το αυτοκίνητο ποιος θα το δηλώνει ; Τις αποδείξεις είτε από ψώνια είτε από το φροντιστήριο του παιδιού ;

 14. Κυρία Ζήνα,

  Μην μπερδεύετε τα λεγόμενα μας. Οι κωδικοί είναι προσωπικοί για τους δύο συζύγους, αλλά η φορολογική δήλωση γίνεται με τους κωδικούς του συζύγου σας. Η φορολογική δήλωση εξακολουθεί να είναι κοινή και να υποβάλλετε μια δήλωση. Απλά οι δικοί σας κωδικοί έχουν πρόσβαση στα δικά σας προσωπικά στοιχεία όπως εκκαθαριστικά, ενημερότητες κλπ άσχετα αν η φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μαζί με τον σύζυγο.

 15. Καλησπέρα,

  Να ρωτήσω κάτι θέλω. Μαζί με τον σύζυγό μου κάνουμε μαζί την φορολογική δήλωση θα πρέπει και οι 2 να έχουμε κλειδάρυθμο ή ισχύει ο ίδιος και για τους 2? Αν κάποιος δεν έχει παραλάβει και δεν έχει κάνει την εγγραφή στο taxisnet τι γίνεται? Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή χρονιά.

 16. Κυρία Χρύσα,

  Θα πρέπει να παραλάβετε κωδικούς και οι δύο σύζυγοι. Μπορεί να γίνει η υποβολή μόνο με τους κωδικούς του συζύγου αλλά δυστυχώς υπάρχουν έντυπα όπως το Ε3 που δεν μπορεί να τα υποβάλλει ο σύζυγος με τους δικούς του κωδικούς. Η εντολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι κάθε πολίτης να έχει τους κωδικούς του. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε στην εφορία.

 17. Καλημερα.Πηρα σημερα τον κλειδαριθμο για το taxisnet,για να τυπωσω το εγγραφο των τελων κυκλοφοριας(δεν μου τα εστειλαν φετος για καποιο λογο). Το θεμα ειναι πως το αυτοκινητο ειναι στο ονομα και αφμ της συζυγου. Μου ειπαν απο την ΔΟΥ πως ενας μονο κλειδαριθμος χρειαζεται για ζευγαρια, και συνεπως θα μπορω να βρω τα τελη κυκλοφοριας κι ας ειναι στο αφμ της. Παρ’ολ’αυτα, δεν μπορω να το βρω. Μπορειτε να με βοηθησετε μηπως;
  Ευχαριστω πολυ προκαταβολικως…!

 18. Κύριε Κώστα,

  Μπορείτε να διαβάσετε την δημοσίευση που μόλις αναρτήσαμε και αναφέρεται στο θέμα που μας περιγράφετε. Παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο:

  https://www.aggelopoulos.net/news/notification-of-road-taxes-2012-on-the-internet/

 19. Υπάρχει προθεσμία στην εκδοση κλειδάριθμου?

 20. Κύριε Άγγελε,

  Σαφώς και έχει δοθεί προθεσμία. Για όσους είχαν κωδικούς μέ το παλιό TAXISNET οι κωδικοί τους θα ισχύουν μέχρι 30/06/2012.
  Για όσους δεν έχουν καθόλου κωδικούς θα πρέπει να τους προμηθευτούν μέχρι να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση, γιατί ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων θα είναι μόνο ηλεκτρονικός.

 21. Χαίρετε και Χρόνια Πολλά

  Θέλω να σας ρωτήσω εάν πρέπει να εκδώσει και η σύζυγος κλειδάριθμο ή αρκεί που έχω εγώ (έκδοση το 2011, λίγο πριν τον γάμο).
  Όταν μπαίνω στο σύστημα αναφέρει μόνο τα δικά μου στοιχεία.
  Επίσης, μετά τον γάμο έκανα αλλαγή στοιχείων κατοικίας και ΔΟΥ (στην περιοχή της συζύγου), θα μας έρθει κοινή φορολογική δήλωση του χρόνου ή θα πρέπει να το αιτηθούμε εμείς; (είμαστε νιόπαντροι, συνεπώς ακόμη δεν έχουμε υποβάλλει κοινή δήλωση).

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 22. Κύριε Κουλουμπή,

  Αν έχετε δηλώσει τον γάμο στο Μητρώο δεν χρειάζεται να κάνετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Το σύστημα της εφορίας έχει ενημερωθεί. Όταν θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά την δήλωση την Άνοιξη θα είναι κοινή. Θα μπορέσετε να ελέγξετε και το αληθές όταν θα αρχίσει το σύστημα της εφορίας να δέχεται τις νέες δηλώσεις εισοδήματος. Αν η γυναίκα σας δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει Ε3 δεν απαιτείται η ύπαρξη δικών της κωδικών για την υποβολή της δήλωσης. Παρ’ όλα αυτά θα σας προτείναμε να εγγραφεί στο TAXISNET γιατί το σύστημα θα σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς να απαιτείται η φυσική της παρουσία στην εφορία.

 23. ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

 24. Κυρία Καραγαιτανάκη,

  Δεν μπορείτε να αιτηθείτε σε εμάς την έκδοση κλειδαρίθμου γιατί δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία. Θα πρέπει την αίτηση σας να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο site http://www.gsis.gr και στην συνέχεια να επισκεφθείτε το τμήμα μητρώου της εφορίας που ανήκετε για να σας παραδώσει τον κλειδάριθμο.

 25. ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

 26. Κυρία Καραγαιτανάκη,

  Δεν μπορείτε να αιτηθείτε σε εμάς την έκδοση κλειδαρίθμου γιατί δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία. Θα πρέπει την αίτηση σας να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο site http://www.gsis.gr και στην συνέχεια να επισκεφθείτε το τμήμα μητρώου της εφορίας που ανήκετε για να σας παραδώσει τον κλειδάριθμο.

 27. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μου πείτε αν μπορώ να πληρώσω σε ταμείο ΔΟΥ, με την πιστωτική μου κάρτα, φόρο εισοδήματος τρίτου προσώπου? Πρέπει να έχω εξουσιοδότηση ή να είναι παρόν?
  Ευχαριστώ θερμά!

 28. Κυρία Κλέα,

  Μπορείτε να πληρώσετε σε ταμέιο ΔΟΥ με πιστωτική κάρτα, φόρο εισοδήματος τρίτου προσώπου, αρκεί να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
  1) Έχετε μαζί σας την ταυτότητα του κατόχου της πιστωτικής κάρτας,
  2) Η πιστωτική κάρτα είναι στην λίστα των αποδεκτών πιστωτικών καρτών του Υπουργείου Οικονομικών και
  3) Δεν έχει εξαντληθεί το πιστωτικό όριο της κάρτας.

 29. Κύριε Κώστα,
  οι γονείς μου μένουν στην Γερμανία απο όπου παίρνουν σύνταξη και κάνουν την φορολογική τους δήλωση. Στην Ελλάδα έχουν μια μονοκατοικία 150 τ.μ., χωρίς κάποιο εισόδημα απο αυτή ή απο κάτι άλλο στην Ελλάδα. Ενώ κάθε χρόνο δηλώνουν στην Ελλάδα (εφορία εξωτερικού) μηδενικό εισόδημα, φέτος για πρώτη φορά ήρθε το εκκαθαριστικό με ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 6877 EUR για τον πατέρα μου και 2500 EUR για την μητέρα μου. Διάβασα όσα έχετε αναφέρει μέχρι τώρα περί του νόμου περί τεκμηρίων και θέλω να μάθω πώς μπορούν να ακυρώσουν αυτό το τεκμήριο αναδρομικά αλλά και μελλοντικά? Γιατί εισόδημα έχουν απο το εξωτερικό και μπορεί να αποδειχθεί. Στην Ελλάδα έρχονται μόνο για έναν μήνα τον χρόνο. Τί μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση που αφορά χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 30. Θα σας αναφέρω τι ισχύει με παράδειγμα που έρχετε από πέρυσι. Για τους κατοίκους εξωτρικού δεν υπάρχουν δαπάνες διαβίωσης. Προκειμένου όμως να μπορέσει να το υπολογίσει αυτό το σύστημα του TAXIS θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κάτωθι κωδικούς που μάλλον δεν συμπληρώσατε.

  Πίνακας 2
  2. Είστε κάτοικος εξωτερικού και υποχρεούσθε να υποβάλετε φορολ. δήλωση στην Ελλάδα 319 ΝΑΙ 320 ΝΑΙ (θα συμπληρώσετε και τους δύο κωδικούς)
  3. Εξαιρείσθε απο την προσκόμιση αποδείξεων (εδάφιο γ’ παρ.1 άρθρο 9 Κ.Φ.Ε.) 023 ΝΑΙ 024 ΝΑΙ (θα συμπληρώσετε και τους δύο κωδικούς)

  Από τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2011 που βρίσκετε στον σύνδεσμο http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html

  δείτε στην σελίδα 15 τις οδηγίες για τους παραπάνω κωδικούς. Συμβουλή για το μέλλον. Όταν κάνετε την φορολογική σας δήλωση πηγαίνετε σε έναν Λογιστή Φοροτεχνικό, γιατί οι αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Ελλάδος είναι τόσες πολλές που η συμπλήρωση της δήλωσης του ενός Έτους μπορεί να είναι κατά πολύ διαφορετική από την δήλωση του επόμενου Έτους. Εμείς σαν επαγγελματίες πληρώνουμε σεμινάρια προκειμένου να μένουμε ενήμεροι και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

 31. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε9
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 32. Κύριε Γιώργο,

  Για να είσαστε πάντοτε ενήμεροι για τις ημερομηνίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων παρακαλώ πατήστε:

  https://www.aggelopoulos.net/news/reporting-dates-for-people-and-companies-2012/

  Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι ημερομηνίες υποβολής του Ε9

 33. Κύριε Αγγελόπουλε,
  υποτίθεται ότι η έκδοση κλειδάριθμου γίνεται σε όποια ΔΟΥ επιλέγουμε. Η Β’ ΔΟΥ Πατρών αρνείται να εξυπηρετήσει πολίτες άλλων τοπικών ΔΟΥ. Μπορεί να το κάνει αυτό;

 34. Κύριε Αλέξανδρε,

  Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών είναι σαφής. Αν είστε φυσικό πρόσωπο μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε εφορίας της Χώρας. Μόνο στα Νομικά Πρόσωπα υπάρχει ο περιορισμός της Δ.Ο.Υ. που υπάγεται το πρόσωπο. Αν τώρα μια Δ.Ο.Υ. δεν θέλει να εκτελέσει τις εντολές του Υπουργείου Οικονομικών τότε πρέπει να το κοινοποιήσετε εγγράφως στέλνοντας μια επιστολή στο Υπουργείο, ώστε να αρχίσουν να εξυπηρετούν τους πολίτες.

 35. Καλή σας μέρα και Χρόνια Πολλά,

  προσπαθώ να κάνω είσοδο με τους κωδικούς μου στην εφαρμογή του Ε9 για να κάνω εκτύπωσή του (https://www.gsis.gr/E9/afmroot/userauthenticate.gsis) και μου εμφανίζει το εξής μήνυμα: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ.

  Βάζω τους ίδιους κωδικούς με τους οποίους μπαίνω στο taxis. προσπαθώ εδώ και 3-4 εβδομάδες οπότε δέν νομίζω οτι είναι χρονικό για ενεργοποίηση των κωδικών και εφόσον μπαίνω στο taxis με τους ίδιους κωδικούς πιστεύω πως δεν φταίει αυτό.

  Μπορείτε να μου προτείνετε κάτι άλλο ή τί μπορεί να φταίει?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 36. Κύριε Γιάννη,

  Αν έχετε αποκτήσει τον κλειδάριθμο θα πρέπει πρώτα να προχωρήσετε σε επαναενεργοποίηση των κωδικών σας παντώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί και επιλέγοντας ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

  Στην συνέχεια θα μπορείτε να εισέλθετε κανονικά εισάγοντας τους κωδικούς που είχατε.

  Αν δεν έχετε πάρει κλειδάριθμο τότε δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, εκτός και αν έχετε ξεχάσει τους κωδικούς σας.

 37. Αν ο λογιστής έχει τους κωδικούς πελάτη και δεν εμφανιζεται ως εκπροσωπος και κάνει μια λάθος κίνηση/υποβολή στο taxis, τότε ευθύνεται ο λογιστής ή ο πελάτης που τους έχει δώσει ωστε να συνδεεται ο λογιστης ως πελατης; Παιζει ρολο απο που έγινε η πρόσβαση (λογιστικο γραφειο, σπίτι, άσχετο μέρος πρόσβασης στο διαδίκτυο);

 38. Κύριε Γιάννη,

  Ασφαλώς και παίζει ρόλο με πιο τρόπο έγινε η εισαγωγή στο σύστημα του TAXISNET. Αν η εισαγωγή έγινε με τους κωδικούς σας ως υπεύθυνος σύνταξης φαίνεστε εσείς. Αν ο Λογιστής είχε μπει με τους δικούς του Κωδικούς τότε την ευθύνη σύνταξης θα την είχε ο Λογιστής. Δεν παίζει ρόλο ο τόπος πρόσβασης αλλά οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται. Κάθε Λογιστής έχει δικούς του κωδικούς και όταν τους χρησιμοποιεί φαίνεται ότι έχει εκείνος την ευθύνη υποβολής των υποβαλλόμενων καταστάσεων.

 39. mporei kapoios na krathsei vivlia kai na ypovallei hlektronika tis dhlwseis xwris na exei adeia logisth h xreiazetai adeia epaggelmatos?

 40. Κυρία Γωγώ,

  Για να μπορείτε να υποβάλλετε δηλώσεις μέσω του TAXISNET με τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς θα πρέπει να κάνετε έναρξη σαν λογιστής και απαιτείται οπωσδήποτε εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο για να σας χορηγηθεί άδεια επαγγέλματος.

 41. Κ Αγγελοπουλε καλησπερα και καλη χρονια

  Σχετικα με το Ε9 ..αν θελω να μεταβαλω στοιχεια απο το Ε9 που εχω υποβαλλει ηλεκτρονικα την ανοιξη του 2009 (αλλα δεν νομιζω να το εχουν λαβει υποψιν ..) πρεπει να μην τσεκαρω την επιλογη «εχει υποβληθει δηλωση Ε9 το ετος 2009» ? γιατι διαφορετικα μου βγαζει κατευθειαν το ετος 2010..επισης εχω κανει «αιτηση αναιρεσης ενεργειων» εδω και μια εβδομαδα και ακομα δεν εχει υλοποιηθει..ποσο περιπου χρειαζεται (το site λεει 2 μερες!!!) γιατι πρεπει να προλααβουμε και την προθεσμια..
  ευχαριστω πολυ

 42. Κύριε Μάκη,

  Δεν πρέπει να οριστικοποιήσετε το έτος 2009 αν πρώτα δεν βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλες οι αλλαγές στα ακίνητα σας. Αν έχετε κάνει αίτηση αναίρεσης θα διεκπεραιωθεί σίγουρα εντός της προθεσμίας.

  Για να δείτε αναλυτικά όλες τις προθεσμίες φορολογικών δηλώσεων παρακαλώ πατήστε:

  https://www.aggelopoulos.net/news/reporting-dates-for-people-and-companies-2012/

 43. Γεια σας,
  θέλουμε να επιβεβαιώσουμε την περιουσιακή μας κατάσταση μέσω του Ε9 και μπαινουμε στο:
  https://www.gsis.gr/E9/afmroot/enter.gsis

  όπου πρέπει να γράψουμε το γιούσερνέιμ και το πασγουορντ (το καταθέσαμε μετά την αίτηση μας στη ΔΟΥ για κλειδάριθμο) αλλά μου γράφει «ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ.». Το 2009 μπήκαμε κανονικά και καταχωρήσαμε με τον ειδικό κωδικό το Ε9, φέτος δε μπορούμε..
  τι μπορεί να συμβαίνει ;;;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
  Νατάσα Πετρά

 44. Κυρία Πέτρα,

  Αν έχετε πάρει κλειδάριθμο, θα πρέπει να προχωρήσετε πρώτα σε ενεργοποίηση των κωδικών χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο. Αν δεν έχετε κάνει αυτή την διαδικασία το TAXISNET δεν αναγνωρίζει τους κωδικούς που δηλώσατε. Αν έχετε πραγματοποιήση την προηγούμενη διαδικασία τότε δεν συμπληρώνετε σωστά τους κωδικούς.

 45. Καλησπέρα σας.
  Δουλεύω σε ένα λογιστικό γραφείο 2 χρόνια και έχω άδεια φοροτεχνικού β’ κατηγορίας. Η πρόσληψή μου έγινε κανονικά ως βοηθός λογιστή. Στο taxisnet έχω τους κωδικούς μου. Είναι εφικτό να υποβάλλω όλων των ειδών τις δηλώσεις των συνεργαζόμενων πελατών του γραφείου στο οποίο δουλεύω, μέσω των δικών μου κωδικών? Θα ήθελα να ενημερωθώ αν η διαδικασία αυτή είναι καθ’όλα νόμιμη.
  Ευχαριστώ πολύ.

 46. Κύριε Δημήτρη,

  Με την μορφή που έχει το TAXISNET σήμερα, δεν γίνεται να υποβάλλεται με τους δικούς σας κωδικούς τις δηλώσεις των συνεργαζόμενων πελατών του γραφείου αν δεν έχετε κάνει πρώτα έναρξη στην εφορία. Θα πρέπει να κάνετε έναρξη για να μπορέσετε να εκδόσετε με τα δικά σας στοιχεία Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Η απλή υπαλληλική ιδιότητα δεν σας δίνει την δυνατότητα που ζητάτε.

 47. ο συζυγος μου και εγω ειμαστε κατοικοι των ΗΠΑ. εχουμε αγορασει μια κατοικια την οποια επισκεπτομαστε το καλοκαιρι για εναμισυ μηνα. Το υπολοιπο το χρονου ειναι κλειστη. Μου ηλθε ενα προστιμο για μη καταβολη δαπανων διαβιωσης. Αφου δεν μενω Ελλαδα, δεν εχω κανενα εισοδημα απο την Ελλαδα για ποια διαβιωση μιλουν. Επισης αναγραφεται ή λεξη προστιμο, για να ελθει το προστιμο παει να πει πως προηγηθεικαι καποιο αλλο εγγραφο πραγμα το οποιο δεν ισχυει. Ειλικρινα τα εχω χαμενα. Μπορει καποιος σχετικος να με διαφωτισει

 48. Κυρία Σφυροπούλου,

  Για τους κατοίκους εξωτερικού δεν υπάρχουν δαπάνες διαβίωσης. Προκειμένου όμως να μπορέσει να το υπολογίσει αυτό το σύστημα του TAXIS θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κάτωθι κωδικούς που μάλλον δεν συμπληρώσατε.

  Πίνακας 2
  2. Είστε κάτοικος εξωτερικού και υποχρεούσθε να υποβάλετε φορολ. δήλωση στην Ελλάδα 319 ΝΑΙ 320 ΝΑΙ (θα συμπληρώσετε και τους δύο κωδικούς)
  3. Εξαιρείσθε απο την προσκόμιση αποδείξεων (εδάφιο γ’ παρ.1 άρθρο 9 Κ.Φ.Ε.) 023 ΝΑΙ 024 ΝΑΙ (θα συμπληρώσετε και τους δύο κωδικούς)

  Από τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2011 που βρίσκετε στον σύνδεσμο http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html

  δείτε στην σελίδα 15 τις οδηγίες για τους παραπάνω κωδικούς. Οι δαπάνες διαβίωσης υπολογίζονται με την εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης.

 49. Καλησπέρα σας.
  Υποβάλω φέτος Ε9 λογω γαμου χωρίς άλλες μεταβολές. Ο συζυγος μου δεν εχει κανει ποτε Ε9 αφου δεν εχει ακινητα στο όνομα του αλλά εγώ εχω υποβαλει Ε9 τα οικ.ετη 2005 και 2010. Στο νέο Ε9 του οικ.ετους 2011 εκτος απο την εισαγωγη που κανω του δικου μου ΑΦΜ, στα κουτακια δηλωσης ακινητων των προηγουμενων ετων: 2005-2009 και 2010 αντιστοιχα επιλεγω ΝΑΙ ή ΟΧΙ;;

  (υπεβαλα ξανα την ερωτηση μου καθως ειχα βαλει λαθος email την προηγουμενη φορα και μη ξεροντας αν εχει σημασια ή οχι αυτο)

 50. Κυρία Χριστίνα,

  Στα κουτάκια θα συμπληρώσετε κανονικά με Χ τα έτη που υποβάλλατε Ε9, όπως θα κάνατε αν θα υποβάλλατε Ε9 με τροποποίηση των ακινήτων σας.

 51. είμαστε φιλανθρωπικό σωματείο

  η μισθοδοσία μας επιχορηγείται από 2 δράσεις

  και οι 2 δράσεις απαιτούν οι λογαριασμοί να πληρώνονται ξεχωριστά από τους δικούς λογαριασμό και όχι με ποσοστό

  έως το προηγούμενο δίμηνο το μισό φμυ το καταθέταμε μέσο internet και το υπόλοιπο το καταθέταμε στην εφορία ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

  σήμερα πήγαμε να καταθέσουμε και δεν μας το πήραν γιατί απαγορεύεται.

  είπαν να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας λύσετε το πρόβλημα

  σας παρακαλώ απαντήστε μας άμεσα

  έστειλα email και στο ανάλογο τμήμα αλλά δεν μου απάντησα

  ευχαριστώ πολύ

 52. Κυρία Στέλλα,

  Πιθανόν η εφορία σας είπε να επικοινωνήσετε με το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν έχουμε καμία πρόσβαση στα μηχανογραφικά συστήματα της εφορίας. Για να εξυπηρετηθείτε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

  Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα
  Email: info@gsis.gr

  Γραφείο Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
  (Αν δεν βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας στις σελίδες Ερωτήσεων – Απαντήσεων, καλέστε στο help desk της Γ.Γ.Π.Σ : 210 4802552)

 53. βαζω τα στοιχεια που εχω για να ενεργοποιησω το κλειδαριθμο του ικα κ μου τα βγαζει λαθος

 54. Κυρία Μαρία,

  για να ενεργοποιήσετε τον κλειδάριθμο του ΙΚΑ θα πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο που ακολουθεί και στην συνέχεια να συμπληρώσετε το όνομα χρήστη τον κωδικό πρόσβασης και τον κλειδάριθμο που πήρατε από το ΙΚΑ.

  https://apps.ika.gr/eApplicationInsured/faces/activation.xhtml

 55. Κε.Αγγελόπουλε, πριν 10 μέρες σας έστειλα ένα μήνυμα σε αυτή τη σελίδα και δεν πήρα ακόμα απάντηση, ενώ απαντήσατε σε όσους σας έγραψαν μετά από εμένα. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε αν γνωρίζετε τι μπορώ να κάνω για την περίπτωση που μας απασχολεί;;

 56. Κύρια Πέτρα,

  Δυστυχώς τα ερωτήματα σας είναι πάρα πολλά και ο δικός μας χρόνος απάντησης περιορισμένος. Δεν δεσμευόμαστε για τον χρόνο που θα σας απαντάμε.

 57. ΙΣΥΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ; ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ; ΑΝ ΝΑΙ,ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ;
  ΕΥΧΑΠΙΣΤΩ

 58. Κύριε Νάσο,

  Η υποχρέωση που αναφέρεστε δεν ισχύει. Οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να γίνονται υποχρεωτικα ηλεκτρονικά και στην περίπτωση που είσαστε επαγγελματίας θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή Λογιστή για να κάνετε αυτοπεραίωση. Αν δεν συμπληρωθεί και υπογραφεί η δήλωση από Λογιστή δεν μπορείτε να επικαλεστείτε την αυτοπεραίωση αλλά μπορείτε να την υποβάλλεται από μόνος σας χωρίς αυτοπεραίωση.

 59. Δύστυχος για μία ώρα δεν πρόλαβα να μπω στο σύστημα και να κάνω τη δήλωση του Ε9 είχε αλλάξει ήδη ο μήνας (ο κλασικός Έλληνας).
  Μήπως γνωρίζει κάποιος τι διαδικασία ακολουθείται από εδώ και πέρα. Αυτό που θέλω να κάνω είναι μία διαγραφή ακινήτου το οποίο πουλήθηκε το 2010.

 60. Κύριε Τσιρανίδη,

  Έχει δοθεί παράταση. Για να διαβάσετε όλες τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων παρακαλώ πατήστε:

  https://www.aggelopoulos.net/news/reporting-dates-for-people-and-companies-2012/

 61. Καλησπέρα. Είμαι παλιός χρήστης του taxisnet αλλά δεν έχω πάρει τον κλειδάριθμο. Κάποιος γνωστός μού είπε ότι υπήρχε dead line να πάρουμε τον κλειδάριθμο στις 31.01. Ισχύει? Αν ναι, έχω κάποιες κυρώσεις?

 62. Κύριε Αντώνη,

  Πρέπει όλοι οι χρήστες του taxisnet να πάρουν κλειδάριθμο είτε είναι νέοι ίτε παλιοί. Οι κωδικοί των παλιών χρηστών ισχύουν μέχρι 30/6/2012. Αν δεν πάρετε κλειδάριθμο δεν θα μπορείτε να κάνετε την φορολογική σας δήλωση μετά την 30/6/2012.

 63. Πώς μπορώ να αλλάξω διεύθυνση παραλαβής ειδοποιητηρίου τελών κυκλοφορίας?

 64. Κύριε Δημήτρη,

  Η διεύθυνση που τυπώνεται στα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας αντλείται από τις εφορίες. Θα πρέπει να κάνετε αλλαγή στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ που ανήκετε για να παραλαμβάνετε τα ειδοποιητήρια σε διαφορετική διεύθυνση.

 65. καλημερα ειμαι ελευθερος επαγγελματιας. ηθελα να ρωτησω αν μπορω να κανω μονος μου τα φορολογικα μου χωρις λογιστη μεσω ιντερνετ; εχω λογιστη μεχρι τωρα αλλα ειναι πολλα τα εξοδα και δουλεια δεν υπαρχει. τι πρεπει να κανω; ευχαριστω.

 66. Κύριε Μανόλη,

  Μπορείτε να κάνετε μόνος σας την δήλωση σας ηλεκτρονικά, αλλά αν δεν υπογράψει την δήλωση σας Λογιστής δεν μπορείτε να κάνετε αυτοπεραίωση.
  Θα μπορείτε απλά να την υποβάλλεται χωρίς αυτοπεραίωση.

 67. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε9..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 68. Κυρία Εύα,

  Η τιμή δεν είναι σταθερή. Εξαρτάται από το πλήθος των αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν στο Ε9.

 69. ….(ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΙΔΙΩΤΗΣ

 70. Κυρία Εύα,

  Ισχύει η απάντηση που σας δώσαμε.

 71. Κύριε Αγγελόπουλε, από φέτος είναι υποχρεωτική και μονόδρομος η ηλεκτρονική υποβολή για φυσικά πρόσωπα που ανέκαθεν έκαναν μόνοι τους χειρόγραφα τις δηλώσεις?

  Ή θα υπάρχει παράλληλα και η ηλεκτρονική και η παραδοσιακή χειρόγραφη δήλωση?

 72. Κύριε Άλκη,

  Το ερώτημα σας έχει απαντηθεί ξανά. Φέτος είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων. Οι εφορίες έχουν εντολή να μην παραλαμβάνουν δηλώσεις. Αν αλλάξει κάτι σε αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα θα ενημερώσουμε με νέα δημοσίευση.

 73. Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.
  το 2005 υπέβαλα χειρόγραφη Δήλωση Ακινήτων και από τότε δεν έχω υποβάλλει ξανά καθόσον δεν υπήρξε κάποια μεταβολή των περιουσιακών μου στοιχείων.
  Υποχρεούμαι να συμμετάσχω στη διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης Ε9

 74. Κύριε Μαυροβουνιώτη,

  Αν δεν υπάρχει αλλαγή στην περιουσιακή σας κατάσταση. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Ε9 με τους κωδικούς σας, να δείτε την περιουσιακή σας κατάσταση και αν συμφωνείτε να οριστικοποιήσετε τα έτη που εμφανίζονται. Η οριστικοποίηση το μόνο που κάνει είναι να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που απεικονίζονται στην εφορία.

 75. Καλησπέρα Κύριε Αγγελόπουλε.
  Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
  Πριν λίγες μέρες διέκοψα την συνεργασία που είχα με τον λογιστή μου, ο οποίος είχε αναλάβει την συμπλήρωση των διαφόρων δηλώσεων μου και καταχώρηση αυτών ηλεκτρονικά με τον κωδικό του. Για να τα αναλάβω τώρα μόνος μου θα πρέπει απλά να κάνω εγγραφή στο taxisnet (username/password) και να προχωρήσω για παραλαβή του κλειδάριθμου; χρειάζεται κάποια άλλη διαδικασία για αποδέσμευση από τον λογιστή που συνεργαζόμουν?
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

 76. Κύριε Νώντα,

  Αν κάνετε αίτηση επανεγγραφής και παραλάβετε νέο κλειδάριθμο οι παλιοί κωδικοί του Λογιστή απενεργοποιούνται. Αφού κάνετε ενεργοποίηση των κωδικών θα μπείτε στο προφίλ σας και θα επιλέξετε το κουμπί ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ. Αν φαίνονται τα στοιχεία του Λογιστή το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε απόρριψη και έτσι θα μπορείτε από μόνος σας να χειρίζεστε το προφιλ σας.

 77. Καλησπέρα,
  Πέρσι πρώτη φορά ενεργοποίησα τους κωδικούς μου, έκανα ηλεκτρονικά την δήλωση και παραμένουν ενεργοί. Κάπου παραπάνω διάβασα ότι οι λογαριασμοί από χρήστες από το παλιό TaxisNet θα ισχύουν μέχρι 30/06/2012. Πως γνωρίζω αν έκανα εγγραφή στο παλιό ή όχι Taxisnet; Αν είμαι στο παλιό πρέπει να κάνω επανεγγραφή στην υπηρεσία και να παραλάβω πάλι κλειδάριθμο;
  Ευχαριστώ

 78. Κύριε Κώστα,

  Από την στιγμή που κάνατε πέρυσι την δήλωση σας ηλεκτρονικά, έχετε στην διάθεσή σας Username και Password. Θα πρέπει μέχρι 30/6/2012 να επισκεφθείτε την εφορία στο τμήμα Μητρώου για να παραλάβετε κλειδάριθμο και στην συνέχεια να ακολουθήσετε την διαδικασία ενεργοποίησης όπως θα διαβάσετε στην δημοσίευση μας.

 79. kalhmera k apo mena!tha hthela na thesw to e3hs erwthma:
  sunta3iouxos (me problhmata ygeias) phge sthn eforia me thn tautothta tou k thn aithsh eggrafhs sto taxisnet k den tou dwthike o kleidarithmos, alla o upallhlos edwse to m1 prokeimenou na sumplhrwthei apo ton idio..twra ti prepei na kanei o sunta3iouxos autos kathws opws sas eipa logw problhmatwn ugeias adunatei na 3anapaei sthn eforia?
  to m1 giati zhththike , afou den uphrxe kapoia metabolh twn proswpikwn stoixeiwn tou forologoumenou?

 80. Κυρία Μαρία,

  Σε πολλές ΔΟΥ δίνεται στους φορολογούμενους το Μ1 για να συμπληρωθεί εκ νέου με τα στοιχεία του φορολογούμενου. Μπορεί για παράδειγμα να είδαν ότι άλλαξε η ταυτότητα. Δεν έπρεπε να φύγει από την εφορία. Η συμπλήρωση του Μ1 είναι 2 λεπτά υπόθεση και αν δεν μπορούσε ο ίδιος θα μπορούσε σίγουρα κάποιος από τους συναλλασόμενους να τον βοηθήσει. Αν τώρα δεν μπορεί να ξαναπάει μπορεί να κάνει εξουσιοδότηση σε κάποιον τρίτο και να καλέσει για το γνήσιο της υπογραφής αστυνομία στο σπίτι του με την προϋποθεση ότι υπάρχουν κινητικά προβλήματα.

  Υ.Γ. Σας παρακαλούμε οι ερωτήσεις να γίνονται στην Ελληνική Γλώσσα.

 81. KALHMERA K PALI!
  MIA AKOMH ERWTHSH: GNWRIZEI KAPOIOS AN THA PAREI PARATASH H UPOBOLH EKKATHARISTIKIS FPA 2011?KANONIKA PREPEI NA UPOBLHTHEI EWS 28/02/2012?

 82. Κυρία Μαρία,

  Η Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2011 υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 29 Φεβρουαρίου 2012:

  Για κάθε διαχειριστική περίοδο η εκκαθαριστική Φ.Π.Α. υποβάλλεται:

  α) Μέχρι την 10η Απριλίου του επόμενου έτους για τους υποκείμενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας ή δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ.
  β) Μέχρι την 20η Μαΐου του επόμενου έτους, για τους υποκείμενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το Δημόσιο, καθώς και στην περίπτωση λήξης της διαχειριστικής περιόδου λόγω θανάτου φυσικού προσώπου.
  Σε περίπτωση γενικής αργίας οι ανωτέρω προθεσμίες μετακυλίονται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 83. Καλημέρα, έκανα αίτηση για κλειδάριθμο. Θα ήθελα να μάθω αν χρειάζετε να κάνει και η γυναίκα μου ή με το δικό μου θα κάνουμε κοινή δήλωση?
  Ευχαριστώ

 84. Κύριε Γιάννη,

  Η αίτηση που κάνατε σας επιτρέπει να κάνετε κοινή δήλωση με την γυναίκα σας. Δεν είναι υποχρεωτικό να παραλάβει και η γυναίκα σας κλειδάριθμο για την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.

 85. Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ στο εξής πρόβλημα; Έχω ενεργοποιήσει τον λογαριασμό μου στο taxisnet και μπήκα στη σελίδα του Ε9, προκειμένου να καταχωρήσω τη μεταβολή κάποιων στοιχείων ακινήτων. Δυστυχώς πάτησα το κουμπί «οριστικοποίηση» πριν ολοκληρώσω όλες τις μεταβολές και τώρα η σχετική καρτέλα δεν ανοίγει. Μήπως πρέπει να πατήσω ένα άλλο κουμπάκι που βλέπω (αίτημα αναίρεσης ενεργειών)- Τι πρέπει να κάνω ώστε να ξανα- ανοίξει η καρτέλα μου για να ολοκληρώσω τις αλλαγές;
  Θα χρειαστεί να καταχωρήσω τα ακίνητα από την αρχή;

 86. Κυρία Ιωάννα,

  Θα πατήσετε το κουμπί ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ και εντός τριών ημερών θα αποριστικοποιηθεί η καρτέλα σας για να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να φαίνεται σωστά η περιουσιακή σας κατάσταση.

 87. Κύριε Κωνσταντίνε Θερμά συγχαρητήρια για όλες τις
  απαντήσεις που δίνετε.
  Εγώ είχα υποβάλλει χειρόγραφα το Ε9 του 2005 ΜΑΖΊ με τη φορολογική δήλωση κανονικά .
  Το 2010 έκανα χειρόγραφο συμπληρωματικό Ε9 για δύο χωράφια τα οποία εμφανίζονται στο ΤΑXIS ,ενώ αυτά του 2005 δεν καταχωρήθηκαν στο σύστημα ! Σε ερωτησή μου στη ΔΟΥ μου είπαν ότι ήταν υποχρεωτικό να υποβάλλω Ε9 για την περιουσία που είχα στην κατοχή μου την 1/1/2009, άσχετα που δεν είχε μεταβληθεί από το 2005. ήταν ΝΟΜΟΣ μου είπαν και άγνοια Νόμου δεν νοείται! Τους προσκόμισα το υπογραμμένο αντίγραφο του Ε9 που τους είχα καταθέσει το 2005 και ΔΕΝ το παραλάμβαναν μου είπαν δε να το στείλω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Θα ήθελα τη γνώμη σας (ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΤΟ 2009 ΑΣΧΕΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ???)και σας ευχαριστώ θερμότατα εκ των προτέρων.(Λογιστή δεν έχω! τα κάνω μόνος μου !) ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

 88. Κύριε Δημήτρη,

  Επειδή εμείς απαντάμε μόνο με πραγματικά στοιχεία και όχι δια στόματος, σας παραθέτω τις οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών το 2009 και βρίσκονται στην διεύθυνση http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/foros_eisodimatos/faq2009.pdf σελ. 24.

  Ε9 ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν μόνο οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων στις οποίες δεν εντάσσεστε:

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)
  1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009;
  Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2009 είναι:
  – Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή
  ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και
  αποκτήθηκαν εντός του έτους 2008.
  – Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2009 έχουν οποιαδήποτε
  μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων
  ετών.
  – Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή
  λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του
  κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (2005,
  2006 2007 και 2008), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των
  ακινήτων.
  – Το προστατευόμενο μέλος που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας
  Εισοδήματος υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχει επέλθει
  μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση εντός του 2008.

  Θα κάνετε όλες τις αλλαγές που δεν έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά υποβάλλοντας Ε9 από το 2009 και μετά μέχρι να φτάσετε το 2011.

 89. Κύριε Αγγελόπουλε,

  ίσως θα κάνω την πιο απλή ερώτηση.

  Δεν έχω ξανακάνει δήλωση και φέτος θα κάνω πρώτη φορά μηδενικη.
  Πως γίνεται η μηδενική δήλωση ηλεκτρονικά;

  Γράφω μόνο τα στοιχεία μου και τίποτα άλλο; Ή χρειάζεται και κάτι παραπάνω στη συμπλήρωση;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 90. Κύριε Ηλία,

  Σαν λογική είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, αλλά δεν απαιτείται να κάνετε φορολογική δήλωση αν δεν έχετε εισόδημα. Προσοχή γιατί υπάρχουν και τα τεκμήρια που υπολογίζονται ανεξάρτητα αν υπάρχει εισόδημα ή οχι.

 91. Καλησπέρα σας,
  Το έτος 2011 έδωσα αντιπαροχή στα τέκνα μου ένα ακίνητο για να υποβάλλουμε τα Ε9 θα πρέπει να βγάλω κλειδάριθμο και για τα τέκνα μου καθώς επίσης και δικό μου γιατι υποβάλλω την δήλωσή μου με τον συζυγό ο οποίος έχει τους παλαιότερους κωδικούς ; επίσης ήθελα να ρωτήσω το εξής το 2011 χάσαμε τον πατέρα μου για να υποβάλλει δήλωση η μητέρα μου απ’ότι κατάλαβα από τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουνε 2 δηλώσεις αφού δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο και συνεπώς να πάρουμε κλειδάριθμο και για τους δύο: ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας….

 92. Κυρία Χριστίνα,

  Αν τα τέκνα σας είναι προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε στην δήλωση Ε9 του συζύγου σας. Οπότε δεν χρειάζεται να βγάλουν κλειδάριθμο τα τέκνα σας. Αν όμως δεν είναι προστατευόμενα μέλη τότε θα πρέπει να παραλάβετε κλειδαρίθμους για να υποβάλλουν κανονικά φορολογική δήλωση. Εσείς δεν χρειάζεται να παραλάβετε κλειδάριθμο.

 93. εκανα αιτηση νεας εγγραφης στο ταχις, επειδη ομως εχασα κωδικο και username πριν τον ενεργοποιησω πηγα σε μια ΔΟΥ και μου προτειναν να κανω απορριψη της αιτησης ωστε να κανω καινουρια και μετα να παω να παρω τον κλειδαριθμο οπως και εκανα.Τωρα ομως που κανω αρχικη εγγραφη μου λεει οτι ηδη υπαρχει αιτηση και δεν μπορω να κανω καινουρια.Τι πρεπει να κανω;

 94. Κύριε Μανδρά,

  Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε θα πρέπει να μιλήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών του taxisnet. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  http://www.gsis.gr/epikoinonia/ggps_tilefona.html

 95. ekana aithsh meso taksisnet kai den shmeiosa to username kai thn imerominia kai wra gia thn doh gia to kleidarithmo twra ti tha kanw?

 96. Κύριε Βουτσαδάκη,

  Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνα με την απάντηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στις συχνές ερωτήσεις που βρίσκεται στην διεύθυνση:
  http://www.gsis.gr/faq/faq_pistopoihsh.html#q_5

  Ερώτηση
  5.Έκανα εγγραφή νέου χρήστη ή επανεγγραφή και ξέχασα το username. Τι πρέπει να κάνω;

  Απάντηση
  Μετά την παραλαβή του κλειδάριθμου από τη Δ.Ο.Υ, το σύστημα σας αποστέλλει e-mail, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έγκρισης της αίτησης και σας υπενθυμίζει και το username.

  Οπότε θα πάτε στο τμήμα Μητρώου της εφορίας και θα παραλάβετε τον κλειδάριθμο. Στην συνέχεια θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα σας υπενθυμίζει το username.

 97. Αγαπητέ κε Αγγελόπουλε, αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα, ενώ έχω υποβάλλει Ε9 για το 2005 ηλεκτρονικά δεν μου το εμφανίζει στην φόρμα στην διεύθυνση https://www.gsis.gr/E9/afmroot/enter.gsis. Μπορείτε να μου υποδείξετε ίσως κάποιον διεκπεραιωθεί άλλο τρόπο γιατί το χρειάζομαι πολύ άμεσα. Σε περίπτωση που κάνω αίτημα στην αρμόδια ΔΟΥ μου πόσο χρόνο χρειάζεται για να διεκπεραιωθεί; Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας εκ των προτέρων.
  Δήμητρα

 98. Κυρία Δήμητρα,

  Αν είχατε υποβάλλει το Ε9 ηλεκτρονικά το 2005 θα εμφανιζόταν κανονικά στην διεύθυνση που μας γράφετε. Αν δεν εμφανίζεται εκεί σημαίνει ότι είχε υποβληθεί χειρόγραφα. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις δικών μας πελατών. Όσες δηλώσεις Ε9 είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά ακόμα εμφανίζονται στο σύστημα του παλιού TAXISNET.

 99. Καλημέρα,

  Παρακαλώ βοηθήστε με στα παρακάτω:
  Είμαι άνεργη τα τελευταία 2 χρόνια,υποβάλλω φορολογικές δηλώσεις (μηδενικό εισόδημα),λόγω κατοχής Ι.Χ 1100cc το οποίο συντηρεί ο πατέρας μου.Το Ι.Χ είναι 12ετών.Το απέκτησα όταν εργαζόμουν.Θα εχω κάποιο πρόβλημα με τη φορολογία;; Ευχαριστω Θερμά.

 100. Κυρία Μαρία,

  Αυτό εξαρτάται με το τεκμήριο που έχει το αυτοκίνητο. Στην φετινή δήλωση θα έχετε τεκμήριο το ατομικό ήτοι 3.000,00 Ευρώ και το αυτοκίνητο. Αν το άθροισμα των δύο τεκμηρίων είναι πάνω από το αφορολόγητο, τότε θα πληρώσετε φόρο εισοδήματος.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!