Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Οδηγίες για το Νεο TAXISNET


Image of new taxisnet ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ .

Όπως όλοι γνωρίζουμε ύστερα από αρκετά χρόνια λειτουργίας, το taxisnet αλλάζει. Ύστερα από το χρόνιο αίτημα των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών για την υποβολή όσο το δυνατόν περισσότερων δηλώσεων μέσω διαδικτύου , η υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ κατάφερε με την σταδιακή εφαρμογή του νέου taxisnet να μας προσφέρει τις καινούριες υπηρεσίες .Στο πλαίσιο της καινούριας αυτής εφαρμογής θα πρέπει όλοι μας να προχωρήσουμε σταδιακά σε διαδικασία επανεγγραφής μας στο νέο taxisnet , προκειμένου να εκμεταλλευθούμε σταδιακά όλες τις δυνατότητες του νέου συστήματος. Από την Γ.Γ.Π.Σ. θα δοθεί φυσικά ένα χρονικό διάστημα για να προβούν στην επανεγγραφή όσοι χρήστες έχουν εγγραφεί έως 6/12/2010και εως τότε θα μπορούν με τους υπάρχοντες κωδικούς να χρησιμοποιούν το σύστημα και να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις .Εξαίρεση στην επανεγγραφή έχουν τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν μόνο τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1,Ε2,Ε9κ.τ.λ.) και οι κωδικοί τους ισχύουν χωρίς καμία διαδικασία .

Το πίο χρονοβόρο στάδιο της εγγραφής και επανεγγραφής είναι ότι χρειάζεται είτε από το φυσικό είτε από το νομικό πρόσωπο ένας κλειδάριθμος ο οποίος είναι ένας είναι αριθμητικός κωδικός που παράγεται από το σύστημα και γνωστοποιείται στο χρήστη κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησής του στη Δ.Ο.Υ.. Είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού και την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

Στο παρακάτω κείμενο σας δίνουμε όλα τα βήματα σύμφωνα με την Γ.Γ.Π.Σ. και την ΠΟΛ1178/7.12.2010  ώστε να προχωρήσετε στην διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής .

Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TaxisNet

Η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 5 , καταχωρείται η αίτηση και ο χρήστης λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ., για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα. Η αίτησή του διαβιβάζεται από το σύστημα TaxisNet στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους, σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου. Τα Μη Φυσικά Πρόσωπα πρέπει να μεταβούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μόνον.

Ειδική κατηγορία χρηστών αποτελούν οι αλλοδαποί συναλλασσόμενοι με τα Τελωνεία οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ. αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ 5024905/3083/Α0019/30-06-2009. Για τους χρήστες αυτούς δεν απαιτείται προσέλευση στη Δ.Ο.Υ. Το σύστημα μετά την υποβολή της αίτησης εκτελεί ελέγχους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους και με την επιτυχή έκβαση των ελέγχων, αποστέλλει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο υποψήφιος χρήστης δήλωσε τον κλειδάριθμο.

2. Έγκριση αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά την έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, είτε του νομίμου εκπροσώπου για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα Φυσικά πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, αντίκλητο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της EE. Για τα Φυσικά Πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται, προσέρχεται ο εκπρόσωπος τους τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Για τις μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις της EE η διαδικασία θα ολοκληρώνεται απολύτως ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβηση Δ.Ο.Υ.. Για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα προσέρχεται ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φυσικό Πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Για τη περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών για το Μη Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών . Με καινούργια διευκρινιστική εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών επεσήμανε ότι το Ειδικό Πληρεξούσιο δεν είναι απαραίτητο να είναι Συμβολαιογραφικό, αλλά απαιτείται να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό. Πολ. 1186/20-12-2010.

Ο υπάλληλος εισάγει τον Α.Φ.Μ. και ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Το σύστημα εκτελεί τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει τότε η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Με την έγκριση της αίτησης το σύστημα εκτυπώνει δύο βεβαιώσεις. Η Βεβαίωση για το χρήστη, υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. και περιέχει τον κλειδάριθμο, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του (3° Βήμα). Η Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης, υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

3. Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password).

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του απαιτεί τη γνώση τριών (3) κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο το χρήστη.

Οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ. Θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση . Αν επιθυμούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, μεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης. Για τους χρήστες αυτούς η Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόματα κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των υφισταμένων χρηστών.

Για να δείτε ενημερωτικό video με τα βήματα ενεργοποίησης παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://youtu.be/ny3sfAkSvw0

 

Εγγραφή χρηστών ΚΕΠ και Δημοσίων Αρχών και Φορέων του Δημοσίου

Η ένταξη των χρηστών των ΚΕΠ, καθώς και των Δημοσίων Αρχών και Φορέων Δημοσίου γίνεται μαζικά, μέσω επεξεργασίας αρχείου με τους απαιτούμενους χρήστες ανά ΚΕΠ/Φορέα Δημοσίου. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί αρχείο με τα παραγόμενα διαπιστευτήρια το οποίο θα αποστέλλεται από τη ΓΓΠΣ σε υψηλότερο επίπεδο φορέα. Σημειώνεται δε, ότι η διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιείται και για την αρχικοποίηση των διαπιστευτηρίων των Φορέων δημοσίου.

Διαδικασία Επανεγγραφής

Στην περίπτωση που ο χρήστης απολέσει τον κλειδάριθμο δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κωδικό πρόσβασης. Για να αποκτήσει νέο κλειδάριθμο θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής.

Εξουσιοδοτήσεις

Κάθε νέος χρήστης μπορεί να έχει τους παρακάτω ρόλους :

1. Αυτοεξυπηρετούμενος χρήστης ή και

2. Εκπρόσωπος χρήστη

Τα Φυσικά και τα Μη Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να ενεργούν ως Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες ή υπό προϋποθέσεις ως εκπρόσωποι άλλων Χρηστών. Οι Φορείς Δημοσίου ενεργούν μόνον για λογαριασμό τους (Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες), τα δε ΚΕΠ ως εκπρόσωποι Χρηστών.

 

Ρόλος Λογιστή Φοροτεχνικού / Λογιστικού Γραφείου

Ο λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή το λογιστικό γραφείο , εφόσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες με τη νέα διαδικασία, μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετο ρόλο λογιστή στις υπηρεσίες του TaxisNet, ώστε να ενεργούν για λογαριασμό άλλων φορολογουμένων – χρηστών. Προκειμένου να αποκτήσουν το ρόλο του λογιστή φοροτεχνικού ή λογιστικού γραφείου, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις :

1. Να έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή άδεια λειτουργίας λογιστικού γραφείου από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το αρχείο του οποίου παρέχεται εβδομαδιαία στη Γ.Γ.Π.Σ. με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS να έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων.

Οι εγγεγραμμένοι ως λογιστές φοροτεχνικοί ή λογιστικά γραφεία εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς και επιλέγουν αν θα ενεργήσουν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των πελατών τους.

Ο εγγεγραμμένος ως λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει ως πελάτες, φορολογούμενους οι οποίοι τον εξουσιοδότησαν. Η αποδοχή ή απόρριψη του πελάτη γνωστοποιείται με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη – φορολογούμενο.

Κάθε φορολογούμενος που εξουσιοδότησε λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να ανακαλέσει αυτή την εξουσιοδότηση μέσω του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο λογιστής φοροτεχνικός ή το λογιστικό γραφείο μόλις εισέλθει στο σύστημα, θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα με το οποίο του γνωστοποιείται η διακοπή της εξουσιοδότησης από τον πελάτη.

Επίσης αποστέλλεται μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους πελάτες ενός λογιστή στις περιπτώσεις που :

1. Απενεργοποιείται ο λογαριασμός του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

2. Αφαιρείται ο πρόσθετος ρόλος του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

3. Διακόπτεται ο ΚΑΔ του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Κάθε εξουσιοδοτούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει δηλώσεις και να ανακτά τα δεδομένα των προηγούμενων δηλώσεων του πελάτη-φορολογούμενού.

Οι εξουσιοδοτήσεις για υποβολή δηλώσεων για κάθε νέο χρήστη του συστήματος θα λειτουργούν ως εξής:

Φυσικά Πρόσωπα

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.

Μη Φυσικά Πρόσωπα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις υποχρεώσεις του Μη Φυσικού Προσώπου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ή τον υπεύθυνο ή το μέλος του Μη Φυσικού Προσώπου ή λογιστή φοροτεχνικό ελεύθερο επαγγελματία ή λογιστικό γραφείο.

Στο ακόλουθο σύνδεσμο περιλαμβάνονται οι oδηγίες σε μορφή video για παροχή εξουσιοδότησης σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο από χρήστη TAXISnet. Η διαδικασία της εξουσιοδότησης μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις δηλώσεις που έχει υποχρέωση να υποβάλει ο φορολογούμενος.

http://youtu.be/Qd0uw0N-j-8

 

Απόρριψη αίτησης εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το σύστημα διενεργεί ελέγχους για τον Α.Φ.Μ. που δήλωσε ο φορολογούμενος και απορρίπτει την αίτηση εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος

2. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο που απεβίωσε

3. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Μη Φυσικό Πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών

4. ο Α.Φ.Μ. περιέχει στα στοιχεία του Υποσυστήματος ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS στοιχείο ταυτοποίησης που έχει χαρακτηριστεί ως πλαστό.

5. ο Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Απενεργοποίηση Κωδικών Πρόσβασης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απενεργοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης ενός χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. απενεργοποιήθηκε στο σύστημα TAXIS

2. το Φυσικό Πρόσωπο απεβίωσε

3. η Δημόσια Αρχή ή ο Φορέας Δημοσίου καταργήθηκε

4. το Κ.Ε.Π. καταργήθηκε

5. υπάρχουν αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες για τη μη νόμιμη χρήση των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και την κακόβουλη χρήση των κωδικών πρόσβασης

6. ο φορολογούμενος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

7. ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απενεργοποίησε ο ίδιος μέσω συστήματος τους κωδικούς του ή υπέβαλε, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.2 της παρούσας απόφασης , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έγγραφη αίτηση με την οποία ζήτησε την απενεργοποίηση των κωδικών του . Η αίτηση διαβιβάζεται στο σύστημα TaxisNet.

8. Ο χρήστης βαρύνεται με ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας ή προκειμένου περί εκπροσώπων άλλων χρηστών , εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παραβάσεις των χρηστών αυτών.

Στις ως άνω περιπτώσεις αυτές η απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο φορολογούμενο ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει δηλώσεις και λοιπά στοιχεία σε έντυπη ή μαγνητική μορφή στη Δ.Ο.Υ. ακόμη και αν η υποβολή αυτών είναι υποχρεωτική μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με το Taxisnet:

Για να εισέλθετε στον Λογαριασμό σας

http://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet

Εγγραφή νέου χρήστη:

http://www1.gsis.gr/registration

Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας:

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm

Για να ενημερωθείτε για το νέο TAXISNET

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/

Για να υποβάλλετε μια γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών

https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Για να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html

Εγχειρίδια Χρήσης

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/Manuals1.html

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

http://link.minfin.gr/foren

Ειδοποιητήρια Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου

http://link.minfin.gr/eidop

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

https://www1.gsis.gr/taxisnet/info

Για οδηγίες σχετικά με την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση πατήστε:

http://www.aggelopoulos.net/news/new-personalized-information-services-taxisnet-17-12-2012/

Για οποιονδήποτε προβληματισμό σας επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Τάσης Λεωνίδας
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Σουλιμιώτης Δημήτριος
Τηλ.: +30 6947563005

837 Σχόλια στο “Οδηγίες για το Νεο TAXISNET”

 1. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ(ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε) ΕΚΤΕΛΩΝΗΣΑ Ε.Ι.Χ 06.05.2011 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ 4500 ΕΥΡΩ.ΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΩ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ -ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΧΩ ΕΚΠΤΩΣΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΘΑΝΟΝ;;;;;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 2. Κύριε Νεκτάριε,

  Δεν προβλέπεται μείωση του φόρου για την περίπτωση που μας αναφέρετε.

 3. Ειμαι στρατιωτικός και υπηρετω στην Κύπρο.Δεν έχω κλειδάριθμο από την εφορία για ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Τι μπορώ να κάνω ή που να απευθυνθώ για να μου πουν τι να κάνω;

 4. Κύριε Στέλιο,

  Θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε κάποιον να παραλάβει για λογαριασμό σας κωδικούς του TAXISNET για να μπορέσετε να υποβάλλετε την δήλωση σας.

 5. PARAKALV AN GINETAI NA MOU ENERGOPIEISETAI TON KLIDARITHMO.EYXARISTW

 6. Κύριε Νίκο,

  Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στα συστήματα της εφορίας για να ενεργοποιήσουμε τους κωδικούς της εφορίας. Θα πρέπει να επισκεφθείτε το τμήμα μητρώου οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας.

 7. Πως μπορώ να προχωρήσω στην εφαρμογή για την υποβολή οριστικής δήλωσης Ε7 , χρήσεως 2011. Το κάνω και μου ζητάει να ορίσω εκπρόσωπο, ο οποίος όμως είναι ήδη εξουσιοδοτημένος και δεν μπορώ να προχωρήσω. Παρακαλώ δώστε μου οδηγίες πως γίνεται να προχωρήσει η υποβολή.

 8. Κύριε Νίκο,

  Αν έχετε εξουσιοδοτήσει σωστά τον εκπρόσωπο θα πρέπει να μπείτε με τους κωδικούς του εκπροσώπου να επιλέξετε οριστική δήλωση ΦΜΥ και στην συνέχεια να επιλέξετε από το αριστερό μενού ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΟΛΟΥ και πατάτε την επιλογή ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ.

 9. Είμαι μισθωτός και η σύζυγος μου δεν εργάζεται. Πρέπει να πάρει κλειδάριθμο? Ευχαριστώ.

 10. Κύριε Καραλή,

  Δεν είναι υποχρεωτικό να ενεργοποίησετε κωδικούς TAXISNET για την σύζυγο σας για την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης. Η υποβολή γίνεται με τους δικούς σας κωδικούς.

 11. Καλημέρα, έχω acount και κωδικούς από το 2007 και υποβάλλω από τότε ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μου.Θα χρειαστεί να πάρω εκ νέου κλειδάριθμο για να κάνω φέτος δήλωση ή δεν είναι απαραίτητο;

 12. Κύριε Παπαγεωργίου,

  Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει παράταση στην χρήση των παλαιών κωδικών μέχρι 30/6/2012. Η παραλαβή του κλειδαρίθμου είναι υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους παλιούς και νέους. Οπότε αργά η γρήγορα θα υποχρεωθείτε να παραλάβετε κλειδάριθμο.

 13. Κε Αγγελόπουλε καλησπέρα σας!Θα ήθελα να σας ρωτήσω παρακαλώ το ακόλουθο:
  Είμαι παντρεμένη από τον Σεπτέβριο του 2011.Θα πρέπει να κάνω κοινή δήλωση με τον σύζυγό μου ή ξεχωριστά αφού τους πρώτους 9 μήνες του 2011 ήμουν ανύπαντρη και τους επόμενους 3 μήνες παντρεμένη;
  Επίσης,έχουμε εισοδήματα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες με εισόδημα 9.000 euro εγώ & 14.950 euro ο σύζυγός μου.Είναι υποχρεωτικό να υποβάλλουμε την φορολογική μας δήλωση για το 2012 ηλεκτρονικά;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 14. Κυρία Λεμονιά,

  Θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε κοινή δήλωση και θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε το τμήμα μητρώου της εφορίας για να δηλώσετε τον γάμο. Με τα εισοδήματα που μας αναφέρετε η δήλωση σας μπορεί να υποβληθεί ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

 15. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΧΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!

 16. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ USERNAME ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΟΥ ΣΤΟ TAXISNET. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΩ?

 17. Κυρία Μαρία,

  Πατήστε τον επόμενο σύνδεσμο και διαβάστε την ερώτηση 5.

  http://www.gsis.gr/faq/faq_pistopoihsh.html

  Συχνές ερωτήσεις προς τους Πολίτες – Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 18. Θα εκτιμουσα πολυ μια απαντηση στο πιο κατω ερωτημα,
  Ειμαι εκπροσωπος δυο κατοικων εξωτερικου και τα στοιχεια μου εμφανιζονται κανονικα στα εντυπα του Ε1 αυτων των φορολογουμενων.
  Μπορω να παραλαβω τους κλειδαριθμουςγια αυτους απο την ΔΟΥ χωρις πληρεξουσιο παρα μονο με την ταυτοτητα μου και το ΑΦΜ μου ?
  Σημειωστε οτι ειναι πολυ δυσκολο να μου στειλουν εξουσιοδοτησεις γιατι δεν υπαρχει κοντα ελληνικο προξενειο
  Ευχαριστω πολυ

 19. Κύριε Παπασπύρου,

  Από την στιγμή που είσαστε δηλωμένος στην εφορία ως Νόμιμος Εκπρόσωπος, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση για την παραλαβή των κλειδαρίθμων των κατοίκων εξωτερικού.

 20. Αγαπητέ κύριε,

  Μετακόμισα τον Μάϊο του 2011 στο εξωτερικό και από όσο καταλαβαίνω δεν είμαι φορολογικά υπόχρεος στην Ελλάδα. Όμως διατηρώ βιβλία Β Κατηγορίας και έχω ένα μικρό εισόδημα και από την Έλλάδα το οποίο θα πρέπει να δηλώσω στην Ελλάδα. Έχω λοιπόν τις ακόλουθες απορίες:
  a) Διάβασα ότι στην περίπτωση εισοδημάτων από ελευθέρια επαγγέλματα αρμόδια για την δήλωση είναι η ΔΟΥ στην οποία διατηρώ την έδρα και όχι η ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Απλά θα πρέπει να δηλώσω και αντίκλητο. Γίνεται να δηλώσω αντίκλητο κατευθείαν όταν κάνω την δηλωσή μου ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET συμπληρώνοντας τα ανάλογα πεδία?
  b) Έχω βγάλει ΑΦΜ πριν 15 χρόνια στην Ελλάδα αφού ήμουν κάτοικος Ελλάδας. Χρειάζεται να βγάλω νέο αριθμό ΑΦΜ?

 21. Κύριε Τσαγκοδημητρόπουλε,

  Από την στιγμή που έχετε ενεργή δραστηριότητα τότε υπάγεστε στην Δ.Ο.Υ. στην οποία βρίσκεται η έδρα σας. Μέχρι πέρυσι γινόταν να δηλωθεί αντίκλητος μέσω διαδικτύου συμπληρώνοντας στον πρώτο πίνακα που σας εμφάνιζε το TAXISNET με τα στοιχεία του υποχρέου, της συζύγου και τον ΑΦΜ του αντικλήτου στο ανάλογο πεδίο. Υπήρχαν φορές που η Δ.Ο.Υ. ζητούσε με επιστολή επίσημο έγγραφο με το οποίο θα δηλωνόταν ο αντίκλητος.

  Δεν χρειάζεται να βγάλετε νέο ΑΦΜ. Ισχύει αυτό που έχετε ήδη.

 22. Έχω πάρει κλειδάριθμο γιά φυσικό πρόσωπο καί κατά την ἐνεργοποίηση του λογαρισμού, ενώ βάζω σωστά τό username και τον κωδικό, μου απαντάει ότι δεν υπάρχει αίτηση με τα στοιχεια αυτά. Συγκεκριμένα ότι είναι λάθος ο κωδικός. Τί πρέπει να κάνω; Μήπως νέα αίτηση;

 23. Κυρία Καρτέρη,

  Δεν μπορείτε να κάνετε νέα αίτηση αν πρώτα δεν έχετε κάνει ενεργοποίηση του λογαριασμού. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το TAXISNET για να σας δώσουν οδηγίες. Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

  http://www.gsis.gr/epikoinonia/ggps_tilefona.html

 24. τι γινεται στην περιπτωση που καποιος καταλα8ος εχει κανει αιτηση για 2 κλειδαριθμους? δηλαδη εχει κανει την πρωτη αιτηση κ εχει παρει τον κλειδαριθμο κ καποιος συγγενης του του κανει παλι εγγραφη για νεο κλειδαρι8μο αλλα οχι επανεγγραφη γιατι πιστευει πως σε αυτον που κανει την εγγραφη δεν εχει καθολου κλειδαριθμο μπορειτε να μου πειτε τι πρεπει να γινει σε αυτην την περιπτωση?

 25. Κυρία Χρύσα,

  Δεν γίνεται να γίνουν δύο αιτήσεις. Το σύστημα του TAXISNET δεν αφήνει να γίνουν δύο αιτήσεις αν πρώτα δεν ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμός σας ακολουθώντας της οδηγίες για ενεργοποίηση λογαριασμού.

 26. δηλαδη σε εναν ανθρωπο εχουν κανει 2 διαφορετικα ατομα αρχικη εγγραφη για κλειδαριθμο χωρις να το ξερουν κ απο τον πρωτο εχει παει στη ΔΟΥ κ εχει παρει τον κλειδαριθμο τι πρεπει να γινει για να μην εχει καποιο προβλημα? σας ευχαριστω για τον χρονο σας

 27. Κυρία Χρύσα,

  Σας απαντήσαμε ότι θα κινηθείτε κανονικά ενεργοποιώντας τον λογαριασμό σας. Το σύστημα του TAXISNET δεν επιτρέπει δύο αρχικές εγγραφές.

 28. Καλησπέρα σας,

  συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε.

  είχα τους παλιούς κωδικούς και έχω πάρει και κλειδάριθμο. σήμερα ενεργοποίησα τον κλειδάριθμο και ως εδώ όλα καλά.

  θέλω να βρω τα εκκαθαριστικά σημειώματα παλιότερων οικονομικών ετών και δεν ξέρω που μπορώ να τα βρω. ισχύει ότι μπορούσαμε να τα βρούμε μόνο με τη χρήση των παλιών κωδικών? υπάρχει κάποιο link για να τα βρω ή θα πρέπει να πάω στη ΔΟΥ που ανήκω?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Ιωάννα

 29. Κυρία Ιωάννα,

  Αν πατήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο και βάλετε τους κωδικούς σας θα μπορέσετε να δείτε όλες τις δηλώσεις και τα εκκαθαριστικά σημειώματα από το 2003 και μετά.

  Ενότητα Υπηρεσίες προς πολίτες

  Φορολογική Δήλωση( Ε1) και τα Συμπληρωματικά Έντυπα (Ε2 και Ε3)
  https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/index.jsp

 30. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ taxisnet ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ. ΔΕΝ ΠΗΓΑ ΟΜΩΣ ΣΤΗ ΔΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΤΟΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ. ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΞΑΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΛΛΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙ΄ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΦΜ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?

 31. Κυρία Καβρουλάκη,

  Δεν θα κάνετε εγγραφή ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ αλλά ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΉ. Αν το σύστημα δεν δέχεται την επανεγγραφή τότε θα πάνε οι γονείς σας να πάρουν τον κλειδάριθμο παρόλο που έχει περάσει η προθεσμία.

 32. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!!!!!

  Συγχαρητήρια και πάλι για το τόσο οργανωμένο site που έχετε φτιάξει και για την άμεση ανταπόκριση σε οποιδήποτε ερώτηση.

  Με εκτίμηση,

  Ιωάννα

 33. Κυρία Ιωάννα,

  Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.

 34. Καλησπέρα σας,

  συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε.

  Έγω με τον σύζυγό μου παντρευτήκαμε το 2011, άρα φέτος θα κάνουμε κοινή δήλωση.
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον αν είναι υποχρεωτικό να υποβάλουμε κοινή δήλωση και δεύτερον αν θα πρέπει να πάρουμε και οι δύο κλειδάριθμο.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 35. Κυρία Έφη,

  Η κοινή δήλωση είναι υποχρεωτική και πρέπει να το δηλώσετε στο Τμήμα Μητρώου της εφορίας. Για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης αρκεί ο κωδικός του συζύγου. Στην μόνη περίπτωση που απαιτεί το TAXISNET και από εσάς κωδικούς είναι αν έχετε εισοδήματα από εμπορική δραστηριότητα ή ελευθέρια επαγγέλματα και χρειάζεται να υποβάλλεται Ε3. Στην περίπτωση αυτή η υποβολή του Ε3 γίνεται μόνο με τους δικούς σας κωδικούς.

 36. Καλησπέρα σας,

  Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος μιας ανώνυμης εταιρείας ,
  πηγαίνοντας τις προάλλες να εκδόσω κλειδάριθμο απο την Φ.Α.Ε αθηνών ,δεν με εξυπηρέτησαν ,λόγω μή δήλωσης μεταβολής στοιχείων στο μητρώο απο την εταιρεία μεταξύ ετών 1999- σήμερα(έτσι ισχυρίζονται). Οι εταιρείες στο παρελθόν ήταν 3 και συγχωνεύτηκαν πράγμα που δέν ανέφερα…Επιπλέον μου ζητησαν ολα τα φεκ απο το 1999 ,ασφαλιστική ενημερώτητα;;; ,και πρακτικά ΔΣ αφου υποστηρίζουν οτι εχει ληξει.(τελευταια δημοσιευση φεκ :2008 ,πενταετής δεν είναι η θητεία?)..έχετε καμιά ιδεα πως πρεπει να κινηθώ?

  Ευχαριστω πολυ εκ των προταίρων

 37. Κύριε Στέλιο,

  Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε αν δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα της εταιρίας. Πάντως για να σας τα ζητάνε αυτά τα στοιχεία σημαίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις στο αρχείο της εφορίας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να υποθέσουμε κάτι άλλο.

 38. Κύριε Αγγελόπουλε,

  Ευχαριστώ πολύ για την απαντησή σας. Θα ήθελα εάν μπορείτε να μου απαντήσετε μια ακόμα ερώτηση. Διάβασα πρόσφατα ότι θα είναι εφικτό να αλλάξει κάποιος την διευθυνσή του ηλεκτρονικά μέσω taxisnet.
  Γνωρίζετε πότε θα είναι αυτή η δυνατότητα διαθέσιμη? Εάν δεν είναι διαθέσιμη πρέπει να προσέλθω στην εφορία κατοίκων εξωτερικού και να συμπληρώσω το έντυπο Μ1 ή μήπως δεν απαιτείται ούτε καν αυτό απλά αρκεί να συμπληρώσω μέσω taxisnet στην δηλωσή μου ΝΑΙ στο κελί που αναφέρετε στην ερώτηση εάν κάποιος είναι κάτοικος εξωτερικού?

 39. Κύριε Τσαγκοδημητρόπουλε,

  Μπαίνοντας κανονικά με τους κωδικούς σας στην εφαρμογή του νέου TAXISNET μπορείτε κανονικά να διαχειριστείτε το προφίλ σας και να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας.
  Πατήστε http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-polites.html και επιλέξτε Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ και εισάγετε τους κωδικούς σας.

  Τα στοιχεία πάνω στην δήλωση αλλάζουν μόνο με επίσκεψη στο τμήμα μητρώου της εφορίας που ανήκετε. Η ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Παρ’ όλα αυτά εσείς δεν μπορείτε να δηλώσετε άλλη διεύθυνση από αυτή της δραστηριότητας σας, ούτε μπορείτε να υποβάλλετε Μ1 στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικου. Αυτό ισχύει μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού χωρίς δραστηριότητα στην Ελλάδα. Από την στιγμή που έχετε ενεργή δραστηριότητα τότε υπάγεστε στην Δ.Ο.Υ. στην οποία βρίσκεται η έδρα σας.

 40. Καλησπέρα σας,
  θα ήθελα να μου απαντήσετε αν οι εφαρμογές Ε9 (Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων) και Ε1 (Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος) για κάποιον φορολογούμενο πρέπει να έχουν κοινό ‘όνομα χρήστη’ και ‘κωδικό πρόσβασης’ . Ενώ μπορώ να μπω στην εφαρμογή Ε1, το σύστημα δεν αναγνωρίζει τους ίδιους κωδικούς για το Ε9. Κάνω κάτι λάθος?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 41. Κύριε Χατζή,

  Κατά πάσα πιθανότητα οι κωδικοί σας δεν λειτουργούν γιατί προσπαθείτε να μπείτε στην παλιά εφαρμογη του Ε9. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι εισόδου στο Ε9.

  Παλιά Εφαρμογή πατήστε https://www.gsis.gr/E9/afmroot/enter.gsis μπαίνεται με τους κωδικούς που ίσχυαν πριν τον κλειδάριθμο μόνο για προβολή και εκτύπωση χρησιμοποιώντας τους παλιούς κωδικούς.

  Νέα εφαρμογή πατήστε https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx μπαίνεται με τους νέους κωδικούς και υποβάλλετε κανονικά τα Ε9.

 42. Καλησπέρα σας,

  Σχετικά με τουσ κλειδάριθμους, δεν έχω καταλάβει το εξής: Έχω κάνει στο παρελθόν φορολογικές δηλώσεις με τους παλιούς κωδικούς. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται να κάνω και πάλι την σχετική αίτηση; Κάπου διάβασα πως μπορώ να πάω στη ΔΟΥ μόνο με το ΑΦΜ και την ταυτότητα μου και να λάβω τον κλειδάριθμο, ισχύει κάτι τέτοιο;.
  Σας ευχαριστώ πολύ.

 43. Κυρία Παπαδοπούλου,

  Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο που έχουμε αναρτήσει. Σύμφωνα με το οποίο οι κωδικοί των παλιών χρήστων του TAXISNET ισχύουν κανονικά μέχρι 31/12/2012 και για την υποβολή των φετινών δηλώσεων. Όμως θα πρέπει μετά την παραπάνω ημερομηνία να κάνετε εκ νέου ενεργοποίηση των κωδικών σας χρησιμοποιώνατας των κλειδάριθμο. Όλη η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο που έχουμε γράψει στην αρχή της σελίδας.

 44. πηρα κλειδαριθμο καικατα την ενεργοποιηση του λογαρ/σμου μου αφου εδωσα και νεο κωδικο που μου ζητηθηκε δεν εκαμα την τελικη συνδεση .Προσπαθω σημερα και βγαινει η ενδειξη ο ελεγχος ταυτοτητας απετυχε. Προσπαθησα να καμω εκ νεου ενεργοποιηση του λογ/σμου βαζοντας εναλλαξ τον αρχικο κωδικο και τον νεο ομως βγαινει η ενδειξη οτι δεν βρεθηκε αιτηση με τα στοιχεια που εισηγαγα.Εχω ηδη πριν λιγες μερες ενεργοποιησει τον λογαριασμο του συζυγου μου.

 45. Κύρια Έφη,

  Προσπαθείστε να δοκιμάσετε την Διαδικασία που λέγεται ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ μου. Μήπως σας επιτρέψει το σύστημα να βάλετε νέο κωδικό πρόσβασης. Αν τώρα το πρόβλημα παραμείνει θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Πατήστε τον σύνδεσμο:

  http://www.gsis.gr/epikoinonia/ggps_tilefona.html

 46. διευκρινιζω οτι οσυζυγος μου εχει τον δικο του κλειδαριθμο και εγω τον δικο μου. Ειμαστε μισθωτοι αλλα υποβαλλω κι Ε2 .

 47. Κυρία Έφη,

  Το Ε2 υποβάλλεται με τους κωδικούς του συζύγου σας. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τους δικούς σας κωδικούς. Το μόνο έντυπο που χρειάζεται δικούς σας κωδικούς για να υποβληθεί είναι το Ε3.

 48. Έχω κωδικούς από το 2008 (παλαιός χρήστης) και μπαίνω κανονικά στο λογαριασμό μου πρέπει να κάνω κάποια περετέρο ενέργειά εγγραφής ή επανεγραφής στο συστημα για να υποβάλλω την νέα δήλωση

 49. Κύριε Κωνσταντίνε,

  Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο που έχουμε αναρτήσει. Σύμφωνα με το οποίο οι κωδικοί των παλιών χρήστων του TAXISNET ισχύουν κανονικά μέχρι 31/12/2012 και για την υποβολή των φετινών δηλώσεων. Όμως θα πρέπει μετά την παραπάνω ημερομηνία να κάνετε εκ νέου ενεργοποίηση των κωδικών σας χρησιμοποιώνατας των κλειδάριθμο. Όλη η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο που έχουμε γράψει στην αρχή της σελίδας.

 50. Είμαι μισθωτός και προσπαθώ για πρώτη φορά να κάνω αίτηση εγγραφής στο taxisnet.Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων μου και την υποβολή της αίτησης μου, εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα:
  «Υπάρχει ήδη αίτηση εγγραφής για τον ΑΦΜ xxxxxxxxx»

  Κάνοντας προσπάθεια για επανεγγραφή μου εμφανίζει:
  «Δεν υπάρχει εγγεγραμένος χρήστης με ΑΦΜ xxxxxxxxx. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση αρχικής εγγραφής.»

  Ποιο είναι το πρόβλημα? Ευχαριστώ.

 51. Κύριε Κωνσταντίνε,

  Το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι έχετε κάνει ήδη αίτηση εγγραφής στο taxisnet παλαιότερα και δεν έχετε παραλάβει τον κλειδάριθμο. Με αποτέλεσμα να έχει μείνει η διαδικασία στην φάση της ενεργοποίησης. Αν δεν θυμάστε καθόλου τους κωδικούς που δηλώσατε θα πρέπει να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  http://www.gsis.gr/epikoinonia/ggps_tilefona.html

 52. αδυνατω να εκδωσω φορολογικη ενημεροτητα on line. δεν υπαρχει οφειλη εν γενει.

 53. Κύριε Σεφεριάδη,

  Το σύστημα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας του TAXISNET συνδέεται απ’ ευθείας με την βάση δεδομένων της εφορίας. Αν δεν μπορείτε να εκδώσετε φορολογική ενημερότητα δεν μπορεί ούτε και ο υπάλληλος της εφορίας. Καλό θα ήταν να επισκεφθείτε την εφορία σας και να τους ρωτήσετε που είναι το πρόβλημα. Σε όσες περιπτώσεις έχει παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα υπήρχε κάποια οφειλή που μπλόκαρε την φορολογική ενημερότητα.

 54. καλημέρα!
  οταν ενα ζευγαρι κανει κοινη φορολογικη δηλωση και θελει να παρει κλειδαριθμο ποιανου στοιχεια πρεπει να καταχωρησει στο gsis?

  ευχαριστω εκ των προτερων

 55. Κυρία Λουκία,

  Η αίτηση θα γίνει στα στοιχεία του συζύγου. Αν όμως η σύζυγος πρέπει να υποβάλει Ε3 τότε πρέπει να κάνει και εκείνη αίτηση για κωδικούς.

 56. Καλησπέρα σας,
  θα ήθελα να σας υποβάλω δύο ερωτήματα που με απασχολούν:
  1. Είμαι άνεργη και η τακτική επιδότηση του ΟΑΕΔ έληξε τον Ιούλιο του 2011. Δεν έχω κανένα άλλο εισόδημα και κατοικώ με το συνταξιούχο πατέρα μου σ’ ένα διαμέρισμα του οποίου έχω την ψιλή κυριότητα κι εκείνος την επικαρπία. Πρέπει να υποβάλω φορολογική δήλωση για το 2011;
  2. Έχω υποβάλει αίτηση για κλειδάριθμο ηλεκτρονικά, αλλά δεν έχω πάει ακόμα στη ΔΟΥ για να τον παραλάβω. Θα ήθελα να μάθω αν είναι απαραίτητος στη δική μου περίπτωση και γενικά για φυσικά πρόσωπα που πρέπει να υποβάλουν φέτος τη δήλωσή τους.
  Σας ευχαριστώ θερμά.

 57. Κυρία Αναστασία,

  1) Παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.aggelopoulos.net/news/required-to-report-financial-statement-year-2012/

  2) Παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.aggelopoulos.net/news/compulsory-submission-tax-statements-year-2012-via-internet/

 58. Για ελεύθερο επαγγελματία, στην ηλεκτρονικη υποβολή του Ε3 είναι υποχρεωτική η παρουσία λογιστή ή μπορώ να συμπληρώσω και υποβάλλω το έντυπο μόνος μου?

 59. Κύριε Μπαλούση,

  Για να υποβάλλετε την φορολογική σας δήλωση δεν ειναί υποχρεωτική η υπογραφή Λογιστή, αν δεν ξεπερνάτε τα όρια που θέτει ο Νόμος. (Ακαθάριστα Έσοδα 50.000,00 Ευρώ.). Αν όμως θέλετε να κάνετε αυτοπεραίωση τότε είναι υποχρεωτική η υπογραφή Λογιστή ανεξαρτήτως τζίρου.

 60. Καλημέρα σας,
  Για συνταξιούχους δημοσίου με εισόδημα πάνω απο 12.000 πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση, ή υπάρχει ακόμη δυνατότητα να γίνει όπως μέχρι και πέρυσι;
  Ευχαριστώ.

 61. Κυρία Γεωργία,

  Παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.aggelopoulos.net/news/compulsory-submission-tax-statements-year-2012-via-internet/ και διαβάστε το άρθρο που έχουμε αναρτήσει.

 62. Προσπαθώντας να υποβάλω την δήλωση για νομικο προσωπο μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα
  εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.
  «Αποτυχημένη Ενέργεια
  Ως νομικό πρόσωπο θα πρέπει να ορίσετε εκπρόσωπο ή λογιστή, ο οποίος θα υποβάλλει τη δήλωσή σας.»
  ο λογαριασμός είναι συλλογο γονέων και κηδεμόνων και εγώ είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος.
  Έχω παραλάβει κλειδαρίθμους.
  Εκανα ενεργοποίηση λογαριασμου και οταν προσπαθω να ορισω τον εαυτο μου σαν εκπροσωπο του συλλογου για να υποβαλω την δηλωση απαντα οτι ο χρηστης με το ΑΦΜ μου ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ. Χρειάζεται να κάνω κάποια περεταίρω ενέργεια εκτός από την εξουσιοδότηση στον εαυτό μου ;
  σας ευχαριστώ

 63. Κυρία Γιάννα,

  Σας επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για να δείτε μήπως έχετε παραλείψει κάποιο βήμα.
  1) Κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά για παραλαβή κωδικών του Συλλόγου.
  2) Κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά για παραλαβή κωδικών του Νόμιμου Εκπροσώπου.
  3) Παραλαμβάνετε κλειδάριθμο τόσο για τον Σύλλογο, όσο και για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο. Πάνω στον κλειδάριθμο του Συλλόγου αναγράφεται ο ΑΦΜ του Νόμιμου Εκπροσώπου.
  4) Ενεργοποιείτε τους κωδικούς Συλλόγου και Νόμιμου Εκπροσώπου.
  5) Αφου ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα μπαίνετε στο Προφιλ του συλλόγου και Πατάτε ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΉΣΕΙΣ. Πηγαίνετε στο κάτω μέρος της Σελίδας που λέει ΑΦΜ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ και συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του Νόμιμου Εκπροσώπου.

  Αν τώρα εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 64. Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση

 65. Κύριε Αγγελόπουλε,
  Είμαι στρατιωτικός, που υπηρετεί από 1/8/2011 στο εξωτερικό (χώρα ΕΕ).
  Με ακολούθησε με συνυπηρέτηση και η σύζηγος μου.
  Συμπληρώνω ΝΑΙ στους κωδικούς 319, 320 ??
  Συμπληρώνω ΝΑΙ στους κωδικούς 023, 024 ??
  Συμπληρώνω ΝΑΙ στους κωδικούς 385, 386, δεδομένου ότι οι μισθοί μας προέρχονται από την Ελλάδα??
  Συμπληρώνω ΝΑΙ στους κωδικούς 029, 030, δεδομένου ότι για να ζήσουμς εδώ, μεταφέρουμε με έμβασμα μέρος των μισθών μας σε λογαριασμούς τοπικής τράπεζας???? Την Α΄ κατοικία μου την δηλώνω όπως πάντα στον πίνακα 5 ή αλλάζει κάτι??
  Στον κωδικό 215 – μήνες ιδιοκατοίκησης πόσους μήνες συμπληρώνω??
  Συγνώμη εκ των προτέρων για το πλήθος των ερωτήσεων και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 66. Κύριε Ιωάννη,

  Παρακαλώ πριν προβείτε σε ερωτήσεις συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης να διαβάσετε τον οδηγό του Υπουργείου Οικονομικών που θα λύσει πολλές απο τις απορίες σας.

  http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/ForologikosOdhgos2012/content

 67. Θα ήθελα να σας ρωτήσω , όταν μου σταλούν ο κλειδαριθμος και το username με το password απο τη ΔΟΥ ,όπως τελικά αποφάσισαν , καλυπτομαστε τόσο εγω όσο και η γυναικα μου που κάνουμε κοινή δήλωση; ´η θα πρέπει να βγαλει νεο κλειδαριθμο και η γυναικα μου;

 68. Κύριε Αθανάσιε,

  Για να δείτε αν είστε στις λίστες των ατόμων που τους έχει αποσταλεί κλειδάριθμος παρακαλώ πατήστε την ακόλουθη διεύθυνση και συμπληρώστε τον ΑΦΜ σας.

  https://www1.gsis.gr/gsisapps/gsisinfo/kleidarithmoiCreated.htm

  Αν σας έχουν σταλεί κωδικοί τότε θα πρέπει απλά να τους ενεργοποιήσετε, αλλιώς θα πρέπει να κάνετε από μόνο σας ηλεκτρονική αίτηση και να παραλάβετε κλειδάριθμο από την εφορία σας. Αν η γυναίκα σας δεν είναι υπόχρεη σε υποβολή Ε3 τότε καλύπτεστε μόνο από τον δικό σας κλειδάριθμο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κάνει αίτηση ν παραλάβει και δικό της κλειδάριθμο.

 69. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ…ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝ ΤΙΣ 6.000 €..ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΙΝΑΙ..ΑΝ ΒΓΑΛΩ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ή ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ? ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΜΑ ΤΗΝ ΚΑΝΩ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΩ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ

 70. Κυρία Στέλλα,

  Αυτοί που είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν την δήλωση του ηλεκτρονικά, φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

  https://www.aggelopoulos.net/news/compulsory-submission-tax-statements-year-2012-via-internet/

  Αν δεν έχετε κλειδάριθμο δεν μπορείτε να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό σας μέσω διαδικτύου.

 71. πηγα να γραφτω στο ταχις και στην αρχη μου εβγαλε οτι υπαρχ3ι ηδη το username το αλλαξα και μολις πατησα υποβολη αιτησης μου εβγαλε οτι υπαρχει ηδη αιτηση εγγραφησ με αυτο το αφμ. εγω κανω πρωτη φορα αυτη τη διαδικασια τι συμβαινει μπορει καποιος να με βοηθησει?

 72. Κυρία Λιάνα,

  Το TAXISNET σας βγάζει το μήνυμα αυτό γιατί έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικοί κωδικοί είτε από εσάς είτε από κάποιον τρίτο (λογιστή κλπ.) Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας και δεν μπορείτε να τους βρείτε ακολουθήστε την διαδικασία ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ. Η διαδικασία αυτή καταργεί τους παλιούς κωδικούς και θα πρέπει να προσέλθετε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ για να παραλάβετε κλειδάριθμο.

 73. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012 ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.

  Καταβάλλω με δικαστική απόφαση διατροφή σε χρήμα (σχεδόν το ήμισυ του μισθού μου) για τα 2 ενήλικα τέκνα μου που σπουδάζουν και διαμένουν σε άλλες πόλεις. Ενώ δεν υπάρχει καμμια επικοινωνία ούτε πεδίο συνεννόησης ούτε μ εκείνα ούτε με την εργαζόμενη και φορολογούμενη μητέρα τους .
  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1. Δικαιούμαι να τα δηλώσω ως προστατευόμενα μέλη στη φορολογική μου δήλωση προκειμένου να έχω τη σχετική έκπτωση φόρου?
  2. Δικαιούμαι κάποια έκπτωση φόρου για το ποσό της διατροφής που μου κατάσχεται από το μισθό μου η θα πρέπει να φορολογηθώ και για αυτό?

 74. Κύριε Άγγελε,

  1. Δυστυχώς δεν μπορείτε να τα δηλώσετε στην φορολογική σας δήλωση αφου την επιμέλεια την έχει η μητέρα. (λόγω της διαβίωσης των τέκνων μαζί της).
  2. Η έκπτωση φόρου υπάρχει μόνο για την διατροφή που έχει επιδικαστεί προς την σύζυγο. Αν τα λεφτά που δίνετε είναι για την ανατροφή των παιδιών σας δεν δικαιούστε έκπτωση φόρου.

 75. Καλημερα σας.Ξεκινησα σημερα να υποβαλω ηλεκτρονικα τη δηλωση ε1 .Μπηκα κανονικα με τους κωδικους που εχω κ εμφανιστηκε η σελιδα με τα στοιχεια φορολογουμενου οπου μου ζητουσε να τα ελεγξω κ αν ειναι σωστα να πατησω επιβεβαιωση.Ολα ηταν σωστα εκτος απο το email οπου στο μυνημα εγγραφε οτι δεν ειναι εγκυρο.Πως μπορω να το αλλαξω?Προσπαθησα στην ιδια σελιδα να το γραψω αλλα δεν μπορω να κανω επιβεβαιωση.Πρεπει να μπω καπου αλλου για να κανω αλλαγη email? Ευχαριστω εκ των προτερων.

 76. Κυρία Καραχάλιου,

  Μπορείτε να αλλάξετε το mail σας αν μπείτε κανονικά με τους κωδικούς σας στην αρχική σελίδα που εμφανίζεται το γενικό μενού των επιλογών και πατήσετε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

 77. Κύριε Αγγελόπουλε,

  Εχω κάνει την ηλεκτρονική μου εγγραφή απο χθες και σημερα πηγα στην εφορια της περιοχής μου για να παραλαβω τον κλειδάριθμο ετσι ώστε να κάνω ενεργοποίηση λογαριασμού. Γινόταν πανικός απο κόσμο κλασσικά και δεν πρόλαβα..Τουλάχιστον ρώτησα αν μπορει αυτο να γινει σε οποιαδήποτε ΔΟΥ (ανηκω στην ΔΟΥ Αγρινίου αλλα πλεον μένω Αθήνα) και μου είπαν οτι γίνεται αρκει να μην έχουν αλλάξει τα στοιχεία της ταυτότητας μου. Έχω παλαιού τύπου ταυτότητας και μια αλλαγη μόνο, όσο αφορα το δήμο που είμαι γραμμένος, καθως έχει αλλάξει πλέον όνομα(αρχικα είχε αλλάξει σύμφωνα με το πρόγραμμα Καποδίστρια κ στη συνέχεια με το πρόγραμμα Καλλικράτη). Μπορώ να παραλάβω τον κλειδάριθμο εδω Αθήνα που μένω τώρα? ή πρέπει να εξουσιοδοτήσω καποιον για να μεταβεί στη ΔΟΥ Αγρινίου.. Τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσω?

  Ευχαριστώ Εκ Των Προτέρων 😉

 78. Κύριε Αποστόλη,

  Αν το νούμερο της ταυτότητας σας δεν έχει αλλάξει μπορείτε να παραλάβετε τον κλειδάριθμο απο οποιαδήποτε ΔΟΥ της χώρας. Μόλις παραλάβετε τον κλειδάριθμο θα πρέπει να συνεχίσετε κανονικά την διαδικασία της ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

 79. Και επίσης , προσπάθησα απλά να μπώ στο λογαριασμό μου και δεν μου δέχεται τα στοιχεία(username κ password), ενώ όταν πατάω ενεργοποίηση , μου εφανίζονται κανονικά. απλα είναι κενά τα πεδία αφμ κ κλειδάριθμου(λογικό). Πρέπει να γίνει ενεργοποίηση λογαριασμου πρώτα πριν κάνεις οποιαδήποτε σύνδεση με το λογαριασμό σου?

 80. Κύριε Αποστόλη,

  Πρώτα πρέπει να γίνει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ των κωδικών σας και μετά θα μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα του TAXISNET. Αν δεν ενεργοποιηθούν παραμένουν ανενεργοί.

 81. Συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις.. Δεν έχω λάβει κάποιο email αφού έκανα εγγραφή. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος?

  Είναι η πρωτη φορά που θα κάνω δήλωση γενικως. απλα θα ηθελα να την κάνω ηλεκτρονικά.

 82. Κύρε Αποστόλη,

  Η παραλαβή του mail δεν αλλάζει κάτι στην διαδικασία που σας περιγράψαμε είναι προαιρετική.

 83. Κύριε Κ.Αγγελόπουλε,

  Υποβάλλω την φορολογική μου δήλωση ηλεκτρονικά και θα ήθελα την βοήθειά σας σε ένα πρόβλημα που μου παρουσιάζεται. Είμαι άνεργη κάτω των 30 ετων και πέρυσι απασχολήθηκα στις απογραφές πληθυσμού. Στον κωδικό 507 του Ε1 έγραψα το σύνολο της αποζημίωσης που αναφέρεται στην βεβαίωση αποδοχών που έλαβα από την στατιστική υπηρεσία, ενώ στον κωδικό 605 τον παρακρατηθέντα φόρο 20% επί της αποζημίωσής μου. Επιπλέον, στον πίνακα 5.1. έγραψα τα εξής: Την διεύθυνση της κύριας κατοικίας μου, θέση όροφος 1, κωδ. 211 – 76, κωδ. 213 – 50, κωδ.215 – 12. Όταν προχώρησα στην εκκαθάριση της δήλωσής μου, μου έβγαλε πίστωση περίπου 33€! Δεν θα έπρεπε να φαίνεται ως επιστροφή όλο το ποσό που μου παρακρατήθηκε; Άλλωστε δεν ισχύει για τους κάτω των 30 ετων το αφορολόγητο των 9.000€; Τώρα που ξαναπροσπαθώ, δεν μου εμφανίζει καθόλου το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης! Τί μπορεί να συμβαίνει; Κάνω κάτι λάθος;

  Η βοήθειά σας μου είναι εξαιρετικά πολύτιμη! Ελπίζω να ανταποκριθείτε στο μήνυμά μου!

 84. Κυρία Μαρία,

  Ο Πίνακας που μας περιγράφετε τον συμπληρώνετε μόνο αν το ακίνητο είναι στην ιδιοκτησία σας και διαμένετε σε αυτό. Αλλίως αν απλά φιλοξενείστε θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 7 περίπτωση 10.

  Επίσης μπορεί να μην έχετε συμπληρώσει αποδείξεις. Για τον τρόπο υπολογισμού των αποδείξεων παρακαλώ πατήστε:

  https://www.aggelopoulos.net/news/personal-income-tax-year-2011/

 85. Αγαπητέ κε Αγγελόπουλε,
  Κατά την ηλ. υποβολή της δήλωσης, αφού καταχωρήσω τα στοιχεία, μερικές φορές, όταν πατώ το κουμπί «Συνέχεια υποβολής», ενώ εμφανίζεται η σύνοψη όσων συμπλήρωσα, δεν εμφανίζεται το τελικό ποσό πληρωμής ή επιστροφής. Μήπως γνωρίζετε τι φταίει και πώς διορθώνεται;
  Ευχαριστώ πολύ.

 86. Κύριε Κυριακού,

  Θα πρέπει πρώτα να σας ενημερώσουμε να εισέρχεστε στο νέο TAXISNET με browser Internet Explorer έκδοσης 8 και μετά. Αν δεν είναι αυτό το πρόβλημα τότε θα οφείλεται σε πρόβλημα του TAXISNET.

 87. καλησπερα,

  εχω χασει username και password του λογαριασμου μου στο taxis net.. τι κανω σε αυτη την περιπτωση? ευχαριστω εκ των προτερων..

 88. Κυρία Βασιλική,

  Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας και δεν μπορείτε να τους βρείτε ακολουθήστε την διαδικασία ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ. Η διαδικασία αυτή καταργεί τους παλιούς κωδικούς και θα πρέπει να προσέλθετε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ για να παραλάβετε κλειδάριθμο.

  Παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο. https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm

 89. ΜΟΛΙΣ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ TAXISNET. ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΤΟΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΜΕΧΡΙ 09/08/12. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΩΡΙΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΥ?

 90. Κυρία Σταματίνα,

  Μπορείτε από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 91. Κύριε Αγγελόπουλε,
  είμαι στρατιωτικός, που υπηρετεί από 1/8/2011 στο εξωτερικό (χώρα ΕΕ).
  Με ακολούθησε με συνυπηρέτηση και η σύζηγος μου, η οποία ενώ είναι εδώ με απόσπαση από το υπουργείο της, μισθοδοτείται από το εξωτερικό.
  Έχοντας διαβάσει τον οδηγό φορολογίας, θα ήθελα να σας ρωτήσω

  Θεωρούμαστε κάτοικοι εξετερικού – κωδικοί 319 και 320, δεδομένου ότι ζούμε στο εξωτερικό μόνο για 5 μήνες ??
  Εξαιρούμαστε από την προσκόμιση αποδείξεων ??

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 92. Κύριε Ιωάννη,

  Δεν είσαστε κάτοικος εξωτερικού και δεν θα συμπληρώσετε τους κωδικούς 319,320.
  Δεν είσαστε υποχρεωμένος να προσκομίσετε αποδείξεις και θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς 023,024.
  Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών σελ. 37 που φαίνονται στον σύνδεσμο http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/ForologikosOdhgos2012/content

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτοί που δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό, χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις κατά ρητή διάταξη του νόμου είναι οι:
  α) οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. Πρόκειται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
  β) όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας,
  γ) οι φυλακισμένοι και
  δ) οι κάτοικοι κρατών – μελών της Ευρωπαικής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.

 93. Κύριε Αγγελοπουλε θα ήθελα να μου πείτε αν θα πρέπει να υποβάλω ηλεκτρονικά την φορολογική μου δήλωση για το 2012 αφού δεν έχω πραγματικό εισόδημα λόγω ανεργειας δικής μου και της συζύγου μου αλλά με τεκμαρτά εισοδήματα στις 12,000 euro.
  Επίσης θα ήθελα να ξέρω αν και η σύζυγος μου θα πρέπει να βγάλει δικό της κλειδάριθμο η όχι αφού η δήλωση είναι κοινή.
  Ευχαριστώ πολύ

 94. Κύριε Χρήστο,

  Υπάρχει δημοσίευση μας που απαντάει στο ερώτημα σας. Παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

  https://www.aggelopoulos.net/news/compulsory-submission-tax-statements-year-2012-via-internet/

 95. .

 96. εκανα τη δηλωση μου ηλεκτρονικα και την αποθηκευσα προσωρινα.ενω ομως στην αρχη μου εβγαζε το χρεωστικο τωρα αλλαξα καποια νουμερα και δε μου δειχνει αν ειμαι η οχι χρεωστικος.τι πρεπει να κανω?ευχαριστω

 97. Κύριε Πάνο,

  Προφανώς κάποιο πρόβλημα του συστήματος λόγω υπερφόρτωσης. Κάντε έξοδο από την εφαρμογή και προσπαθήστε να εισέλθετε μετά από 5 λεπτά.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!