Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Οδηγίες για το Νεο TAXISNET


Image of new taxisnet ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ .

Όπως όλοι γνωρίζουμε ύστερα από αρκετά χρόνια λειτουργίας, το taxisnet αλλάζει. Ύστερα από το χρόνιο αίτημα των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών για την υποβολή όσο το δυνατόν περισσότερων δηλώσεων μέσω διαδικτύου , η υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ κατάφερε με την σταδιακή εφαρμογή του νέου taxisnet να μας προσφέρει τις καινούριες υπηρεσίες .Στο πλαίσιο της καινούριας αυτής εφαρμογής θα πρέπει όλοι μας να προχωρήσουμε σταδιακά σε διαδικασία επανεγγραφής μας στο νέο taxisnet , προκειμένου να εκμεταλλευθούμε σταδιακά όλες τις δυνατότητες του νέου συστήματος. Από την Γ.Γ.Π.Σ. θα δοθεί φυσικά ένα χρονικό διάστημα για να προβούν στην επανεγγραφή όσοι χρήστες έχουν εγγραφεί έως 6/12/2010και εως τότε θα μπορούν με τους υπάρχοντες κωδικούς να χρησιμοποιούν το σύστημα και να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις .Εξαίρεση στην επανεγγραφή έχουν τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν μόνο τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1,Ε2,Ε9κ.τ.λ.) και οι κωδικοί τους ισχύουν χωρίς καμία διαδικασία .

Το πίο χρονοβόρο στάδιο της εγγραφής και επανεγγραφής είναι ότι χρειάζεται είτε από το φυσικό είτε από το νομικό πρόσωπο ένας κλειδάριθμος ο οποίος είναι ένας είναι αριθμητικός κωδικός που παράγεται από το σύστημα και γνωστοποιείται στο χρήστη κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησής του στη Δ.Ο.Υ.. Είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού και την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

Στο παρακάτω κείμενο σας δίνουμε όλα τα βήματα σύμφωνα με την Γ.Γ.Π.Σ. και την ΠΟΛ1178/7.12.2010  ώστε να προχωρήσετε στην διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής .

Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TaxisNet

Η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 5 , καταχωρείται η αίτηση και ο χρήστης λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ., για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα. Η αίτησή του διαβιβάζεται από το σύστημα TaxisNet στο υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους, σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου. Τα Μη Φυσικά Πρόσωπα πρέπει να μεταβούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μόνον.

Ειδική κατηγορία χρηστών αποτελούν οι αλλοδαποί συναλλασσόμενοι με τα Τελωνεία οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν Α.Φ.Μ. αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ 5024905/3083/Α0019/30-06-2009. Για τους χρήστες αυτούς δεν απαιτείται προσέλευση στη Δ.Ο.Υ. Το σύστημα μετά την υποβολή της αίτησης εκτελεί ελέγχους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους και με την επιτυχή έκβαση των ελέγχων, αποστέλλει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο υποψήφιος χρήστης δήλωσε τον κλειδάριθμο.

2. Έγκριση αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά την έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, είτε του νομίμου εκπροσώπου για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα Φυσικά πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, αντίκλητο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της EE. Για τα Φυσικά Πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται, προσέρχεται ο εκπρόσωπος τους τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Για τις μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις της EE η διαδικασία θα ολοκληρώνεται απολύτως ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβηση Δ.Ο.Υ.. Για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα προσέρχεται ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φυσικό Πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.

Για τη περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών για το Μη Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών . Με καινούργια διευκρινιστική εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών επεσήμανε ότι το Ειδικό Πληρεξούσιο δεν είναι απαραίτητο να είναι Συμβολαιογραφικό, αλλά απαιτείται να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό. Πολ. 1186/20-12-2010.

Ο υπάλληλος εισάγει τον Α.Φ.Μ. και ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS. Το σύστημα εκτελεί τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει τότε η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Με την έγκριση της αίτησης το σύστημα εκτυπώνει δύο βεβαιώσεις. Η Βεβαίωση για το χρήστη, υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. και περιέχει τον κλειδάριθμο, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του (3° Βήμα). Η Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης, υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης της αίτησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

3. Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password).

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του απαιτεί τη γνώση τριών (3) κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο το χρήστη.

Οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ. Θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση . Αν επιθυμούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, μεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης. Για τους χρήστες αυτούς η Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόματα κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των υφισταμένων χρηστών.

Για να δείτε ενημερωτικό video με τα βήματα ενεργοποίησης παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://youtu.be/ny3sfAkSvw0

 

Εγγραφή χρηστών ΚΕΠ και Δημοσίων Αρχών και Φορέων του Δημοσίου

Η ένταξη των χρηστών των ΚΕΠ, καθώς και των Δημοσίων Αρχών και Φορέων Δημοσίου γίνεται μαζικά, μέσω επεξεργασίας αρχείου με τους απαιτούμενους χρήστες ανά ΚΕΠ/Φορέα Δημοσίου. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί αρχείο με τα παραγόμενα διαπιστευτήρια το οποίο θα αποστέλλεται από τη ΓΓΠΣ σε υψηλότερο επίπεδο φορέα. Σημειώνεται δε, ότι η διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιείται και για την αρχικοποίηση των διαπιστευτηρίων των Φορέων δημοσίου.

Διαδικασία Επανεγγραφής

Στην περίπτωση που ο χρήστης απολέσει τον κλειδάριθμο δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κωδικό πρόσβασης. Για να αποκτήσει νέο κλειδάριθμο θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής.

Εξουσιοδοτήσεις

Κάθε νέος χρήστης μπορεί να έχει τους παρακάτω ρόλους :

1. Αυτοεξυπηρετούμενος χρήστης ή και

2. Εκπρόσωπος χρήστη

Τα Φυσικά και τα Μη Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να ενεργούν ως Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες ή υπό προϋποθέσεις ως εκπρόσωποι άλλων Χρηστών. Οι Φορείς Δημοσίου ενεργούν μόνον για λογαριασμό τους (Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες), τα δε ΚΕΠ ως εκπρόσωποι Χρηστών.

 

Ρόλος Λογιστή Φοροτεχνικού / Λογιστικού Γραφείου

Ο λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή το λογιστικό γραφείο , εφόσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες με τη νέα διαδικασία, μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετο ρόλο λογιστή στις υπηρεσίες του TaxisNet, ώστε να ενεργούν για λογαριασμό άλλων φορολογουμένων – χρηστών. Προκειμένου να αποκτήσουν το ρόλο του λογιστή φοροτεχνικού ή λογιστικού γραφείου, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις :

1. Να έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή άδεια λειτουργίας λογιστικού γραφείου από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το αρχείο του οποίου παρέχεται εβδομαδιαία στη Γ.Γ.Π.Σ. με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS να έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων.

Οι εγγεγραμμένοι ως λογιστές φοροτεχνικοί ή λογιστικά γραφεία εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς και επιλέγουν αν θα ενεργήσουν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των πελατών τους.

Ο εγγεγραμμένος ως λογιστής φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελματίας ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει ως πελάτες, φορολογούμενους οι οποίοι τον εξουσιοδότησαν. Η αποδοχή ή απόρριψη του πελάτη γνωστοποιείται με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη – φορολογούμενο.

Κάθε φορολογούμενος που εξουσιοδότησε λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο, μπορεί να ανακαλέσει αυτή την εξουσιοδότηση μέσω του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο λογιστής φοροτεχνικός ή το λογιστικό γραφείο μόλις εισέλθει στο σύστημα, θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα με το οποίο του γνωστοποιείται η διακοπή της εξουσιοδότησης από τον πελάτη.

Επίσης αποστέλλεται μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους πελάτες ενός λογιστή στις περιπτώσεις που :

1. Απενεργοποιείται ο λογαριασμός του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

2. Αφαιρείται ο πρόσθετος ρόλος του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου.

3. Διακόπτεται ο ΚΑΔ του λογιστή φοροτεχνικού ή του λογιστικού γραφείου στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.

Κάθε εξουσιοδοτούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει δηλώσεις και να ανακτά τα δεδομένα των προηγούμενων δηλώσεων του πελάτη-φορολογούμενού.

Οι εξουσιοδοτήσεις για υποβολή δηλώσεων για κάθε νέο χρήστη του συστήματος θα λειτουργούν ως εξής:

Φυσικά Πρόσωπα

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο μπορεί να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή φοροτεχνικό ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.

Μη Φυσικά Πρόσωπα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις υποχρεώσεις του Μη Φυσικού Προσώπου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ή τον υπεύθυνο ή το μέλος του Μη Φυσικού Προσώπου ή λογιστή φοροτεχνικό ελεύθερο επαγγελματία ή λογιστικό γραφείο.

Στο ακόλουθο σύνδεσμο περιλαμβάνονται οι oδηγίες σε μορφή video για παροχή εξουσιοδότησης σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο από χρήστη TAXISnet. Η διαδικασία της εξουσιοδότησης μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις δηλώσεις που έχει υποχρέωση να υποβάλει ο φορολογούμενος.

http://youtu.be/Qd0uw0N-j-8

 

Απόρριψη αίτησης εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το σύστημα διενεργεί ελέγχους για τον Α.Φ.Μ. που δήλωσε ο φορολογούμενος και απορρίπτει την αίτηση εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος

2. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο που απεβίωσε

3. ο Α.Φ.Μ. ανήκει σε Μη Φυσικό Πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών

4. ο Α.Φ.Μ. περιέχει στα στοιχεία του Υποσυστήματος ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS στοιχείο ταυτοποίησης που έχει χαρακτηριστεί ως πλαστό.

5. ο Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Απενεργοποίηση Κωδικών Πρόσβασης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απενεργοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης ενός χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην περίπτωση που:

1. ο Α.Φ.Μ. απενεργοποιήθηκε στο σύστημα TAXIS

2. το Φυσικό Πρόσωπο απεβίωσε

3. η Δημόσια Αρχή ή ο Φορέας Δημοσίου καταργήθηκε

4. το Κ.Ε.Π. καταργήθηκε

5. υπάρχουν αποδείξεις ή σοβαρές υπόνοιες για τη μη νόμιμη χρήση των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. και την κακόβουλη χρήση των κωδικών πρόσβασης

6. ο φορολογούμενος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/1.9.2010 εμπλέκεται σε παραβατική συμπεριφορά στα πλαίσια διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

7. ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απενεργοποίησε ο ίδιος μέσω συστήματος τους κωδικούς του ή υπέβαλε, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.2 της παρούσας απόφασης , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έγγραφη αίτηση με την οποία ζήτησε την απενεργοποίηση των κωδικών του . Η αίτηση διαβιβάζεται στο σύστημα TaxisNet.

8. Ο χρήστης βαρύνεται με ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας ή προκειμένου περί εκπροσώπων άλλων χρηστών , εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παραβάσεις των χρηστών αυτών.

Στις ως άνω περιπτώσεις αυτές η απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο φορολογούμενο ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει δηλώσεις και λοιπά στοιχεία σε έντυπη ή μαγνητική μορφή στη Δ.Ο.Υ. ακόμη και αν η υποβολή αυτών είναι υποχρεωτική μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με το Taxisnet:

Για να εισέλθετε στον Λογαριασμό σας

http://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet

Εγγραφή νέου χρήστη:

http://www1.gsis.gr/registration

Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας:

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm

Για να ενημερωθείτε για το νέο TAXISNET

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/

Για να υποβάλλετε μια γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών

https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Για να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html

Εγχειρίδια Χρήσης

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/Manuals1.html

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας

http://link.minfin.gr/foren

Ειδοποιητήρια Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου

http://link.minfin.gr/eidop

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

https://www1.gsis.gr/taxisnet/info

Για οδηγίες σχετικά με την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση πατήστε:

http://www.aggelopoulos.net/news/new-personalized-information-services-taxisnet-17-12-2012/

Για οποιονδήποτε προβληματισμό σας επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Τάσης Λεωνίδας
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Σουλιμιώτης Δημήτριος
Τηλ.: +30 6947563005

837 Σχόλια στο “Οδηγίες για το Νεο TAXISNET”

 1. Καταρχήν ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας. Θα ήθελα να σας υποβάλλω αν γίνεται και ένα δεύτερο ερώτημα. Κατέθεσα τις πινακίδες ενός επιβατικού αυτοκινήτου τον Δεκέμβριο του 2010 και για όλο το έτος του 2011 δεν το χρησιμοποίησα. Στην δήλωση Ε1 θα πρέπει να αναφέρω τα στοιχεία του και στους μήνες χρήσης να δηλώσω μηδέν ώστε να μην προκύψει τεκμήριο ή να μην το αναφέρω καθόλου; Επίσης, θα έπρεπε να κάνω κάποια άλλη ενέργεια στο αρμόδιο τμήμα της εφορίας όσο αφορά την ακινησία του επιβατικού ή εφόσον έχουν κατατεθεί οι πινακίδες και η άδεια δεν έχω κάποιο πρόβλημα; Σας ευχαριστώ εκ των πρότερων και συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια σας.

 2. Κύριε Γιώργο,

  Από την στιγμή που έχετε την δήλωση ακινησίας δεν θα πρέπει να συμπεριλάβετε καθόλου το αυτοκίνητο στην φορολογική σας δήλωση. Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια. Κρατήστε σε ασφαλές σημείο την δήλωση ακινησίας και είστε κατοχυρωμένος.

 3. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να με βοηθήσετε στο παρακατω ζήτημα.Ο σύζυγός μου και εγώ συμπληρώνουμε στη δήλωση οτι είμαστε φιλοξενούμενοι γονέων, οπότε και συμπληρώσαμε στον πίνακα 7 το ερώτημα 10. Βλέποντας την περισυνή δήλωση,όπου ο έφορος συμπλήρωσε τον πίνακα 5-ερώτημα 1, κάναμε το ίδιο και στην ηλεκτρονική δήλωση.Συμπληρώσαμε τους κωδ.203, θεση/οροφος, επιφάνεια, μήνες.Το ποσοστό συνιδιοκτησίας όμως είναι μηδενικό αφού ουτε ο σύζυγός μου ούτε εγώ είμαστε συνιδιοκτήτες.Η κατοικία ανήκει στον πατέρα του και δεν πληρώνουμε ενοίκιο.Οταν συμπληρώνουμε στο ποσοστό μηδέν ή κενό, τότε υπάρχει μήνυμα οτι έχουμε κάνει λάθος.Δεν μπορώ να διαγράψω τελείως την καταχώρηση,που προφανώς είναι λάθος.Απ’οτι καταλαβαίνω δε θα έπρεπε να συμπληρωθεί καθόλου.Τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό;

 4. Κυρία Ελευθερία,

  Από την στιγμή που είσαστε φιλοξενούμενη, θα συμπληρώσετε μόνο στον πίνακα 7 το ερώτημα 10 και θα επιλέξετε τον κωδικό φιλοξενία 092 και δεν θα συμπληρώσετε τίποτα στον πίνακα 5.

 5. Καλημέρα σας,
  Την περσινή χρονιά απέκτησα το πρώτο μου παιδί και δούλευα μέχρι τον Απρίλιο. Μετά τους 4 μήνες (άδεια μητρότητας ΙΚΑ) πήρα το 6μηνο του ΟΑΕΔ. Έχω ένα διαμέρισμα και ένα μικρό αυτοκίνητο ΣΜΑΡΤ. Το δάνειο του σπιτιού το πληρώνουν οι γονείς μου που μένουν στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Με εισόδημα γύρω στα 9000 ευρώ (από τα οποία μόνο για γιατρούς κλπ πλήρωσα γύρω στις 6000)το εκκαθαριστικό μου βγάζει να πληρώσω φόρο 118 ευρώ. Μπορώ να δηλώσω ότι τα χρήματα του δανείου έρχονται από τους γονείς μου ώστε να πετύχω μείωση? Στην ουσία πρέπει να πληρώσω φόρο για εισοδήματα
  που δεν απέκτησα? Ευχαριστώ

 6. Κυρία Γεωργίου,

  Όταν σας πληρώνει καποιος τρίτος το δάνειο ή σας δίνει χρήματα θα πρέπει να το δηλώσετε στην εφορία σαν δωρεά εν ζωή και αν είναι πάνω από κάποιο όριο θα πρέπει να πληρώσετε φόρο δωρεάς. Δεν μπορείτε απλά να ισχυρίζεστε ότι τα χρήματα μου τα έδωσαν οι γονείς μου. Όσο για το δεύτερο ερώτημα σας θα πρέπει να μελετήσετε τα άρθρα που έχουμε δημοσιεύσει σχετικά με τα τεκμήρια.

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxation-laws-part-2/

  https://www.aggelopoulos.net/news/expenditure-from-1-1-2011-law-3986-2011/

 7. ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ TAXIS ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΣΦΑΛΜΑ URL500.
  ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 8. Κυρία Μπακή,

  Αν δεν έχετε κάνει ενεργοποίηση του λογαριασμού θα πρέπει να κάνετε επανεγγραφή και να λάβετε νέο κλειδάριθμο. Αντίθετα αν έχετε κάνει ενεργοποίηση του λογαριασμού μόνο τότε είναι εφικτό να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία «ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ».

 9. Κυριε Κωνσταντινε
  Το εκκαθαριστικο μου λεει πως πρεπει να πληρωσω σε 3 δοσεις το ποσο των 400 ευρω με πρωτη δοση τελη αυγουστου. Εγω εκανα ομως τροποπιητικη δηλωση και κανονικα ειναι να παραλαβω 160 ευρω αφου διορθωσα καποια λαθη .Πρεπει να πληρωσω τα 400 και να παρω μετα επιστροφη τα 560 η να μην πληρωσω τιποτα και να περιμενω την επιστροφη?
  Ευχαριστω πολυ.

 10. Κύριε Μανώλη,

  Το ερώτημα που μας απευθύνετε μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Κανονικά θα σας προτείναμε να μην πληρώσετε την δόση και να περιμένετε την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης. Το πρόβλημα είναι ότι η τροποποιητική δήλωση μπορεί να εκκαθαριστεί και μετά από 6-12 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα θα εμφανίζεστε ότι χρωστάτε στην εφορία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (απώλεια φορολογικής ενημερότητας κλπ.). Εμείς θα σας προτείναμε να επισκεφθείτε το τμήμα εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. που ανήκετε και να ρωτήσετε για τον χρόνο εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης και πως να χειριστείτε το ζήτημα για να μην έχετε πρόβλημα στο μέλλον.

 11. exo eisodima 8.079,77 o sizigos mou den exei katholou eisodima o logistis ebale prost.diafora antik.dapanon ena poso 2.820,23 piga ston oaed gia na paro ena boithima pou dinoyn otan teleiosei to tamio anergias kai mou eipan oti den to dikaioyme giati o suzigos mou exei dilosi stin par prost diafora antik. dapanon ta 2.820,23 kai ayto ypologizete san eisodima kai pernao to orio ton 9.670 pou einai gia to 2012.einai etsi.isxuei kati tetoio..

 12. Κυρία Αγγελική,

  Ο Λογιστής σας δεν έκανε λάθος. Τα τεκμήρια διαβίωσης υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα της εφορίας. Αν το εισόδημα σας δεν είναι αρκετό τότε προστίθεται πάνω στο πραγματικό εισόδημα η διαφορά. Αυτή είναι και η έννοια της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικών δαπανών. Το πρόβλημα είναι ότι η Νομοθεσία προβλέπει ως δηλωθέν εισόδημα εκείνο που είναι μεγαλύτερο ανάμεσα στο πραγματικό και στο εισόδημα που προκύπτει από τις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια). Η απάντηση που σας έδωσε ο ΟΑΕΔ είναι πάνω σε αυτή την λογική.

  Για να διαβάσετε περισσότερα για τις αντικειμενικές δαπάνες παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/expenditure-from-1-1-2011-law-3986-2011/

  Υ.Γ. Παρακαλούμε θερμά όταν μας απευθύνετε ερωτήματα να γράφετε στην Ελληνική Γλώσσα. Τα greeklish δεν είναι γλώσσα αλλά παραποίηση αυτής.

 13. Κυριε Αγγελόπουλε,

  Βλέπω ότι η νομοθεσία περί κατοίκων εξωτερικού έχει αλλάξει αρκετά. Δέχονται μόνο υπό προϋποθέσεις να αλλάξεις δ/νση και να σε μεταφέρουν στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
  Κατόπιν αυτού θα ήθελα να ρωτήσω:
  Α. Η Κύπρος θεωρείται χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς?
  Β. ΤΙ σημαίνει «αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του». Δηλαδή εάν κάποιος τα τελευταία 5 έτη είχε εισοδήματα MONO από την Ελλάδα και ΚΑΘΟΛΟΥ από το εξωτερικό θεωρείται ότι είχε παγκόσμιο εισόδημα?

 14. Κύριε Τσαγκοδημητρόπουλε,

  Έχουμε αναρτήσει σχετική δημοσίευση με όλη την Νομοθεσία που έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα. Παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/global-income-taxation-in-greece-law-3943-2011/

  Α. Με την Κύπρο υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης και δεν θεωρείται προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
  Β. Διαβάστε τις σχετικές πολ. που υπάρχουν στο άρθρο.

 15. Κύριε Αγγελόπουλου,
  καταρχήν θερμά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε!!! Είμαι σε διάσταση και έχω την επιμέλεια των παιδιών μου, φέτος για πρώτη φορά έκανα μόνη μου τη φορολογική μου δήλωση. Πριν απο μια εβδομάδα πλήρωσα το εκκαθαριστικό σημείωμα που μου ήρθε, δεν έχω καμιά άλλη οφειλή στο δημόσιο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να λάβω φορολογική ενημερότητα ούτε απο το taxisnet ούτε απο το Κ.Ε.Π. Μου ζητούσαν να απευθυνθώ στη Δ.Ο.Υ. ΄Ετσι κι εκανα ..αλλά το κώλυμα με την εφορία ήταν ότι δεν μπορούσε να μου εκδώσει Α.Φ.Ε αν δεν πουλούσα κάτι π.χ. ακίνητο ή αν δεν εισέπρατα χρήματα απο το δημόσιο.
  Ειλικρινά έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω που να απευθυνθώ, ούτε ο λογιστής μου ήταν διαθέσιμος να με βοηθήσει (που τυχάνει να είναι και λογιστής του πρώην συζύγου). ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ εκ των προτέρων για το χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε το μήνυμά μου.

 16. Κυρία Σακελλάρη,

  Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε αν δεν έχουμε την επίσημη απάντηση του υπαλλήλου της εφορίας. Δηλαδή για ποιό λόγο σας έχουν μπλοκάρει την φορολογική ενημερότητα. Επικοινωνήστε με τον λογιστή σας που έχει όλο σας το ιστορικό για να σας αιτιολογήσει τον λόγο μπλοκαρίσματος της φορολογικής ενημερότητας.

 17. Πήγα σήμερα στην εφορία να κάνω διακπή εργασιών ως δικηγόρος. Έλαβα τις απαιτούμενες υπογραφές και όταν πέρασα από τον κώδικα για ακύρωση βιβλίων μου ζήτησαν πρόστιμο για μη υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών προμηθευτών. Έχω μόνο μια απόδειξη του 2010 για 1000 ευρώ γιατί ποτέ δεν άσκησα πραγματική δικηγορία αλλά ασχολούμουν με σπουδές. Δεν γνώριζα τι είναι αυτή η συγκεντρωτική κατάσταση. Επίσης έξοδα δεν δηλώνω γιατί ουσιαστικά δεν εργάστηκα ποτέ ως δικηγόρος παρά μόνον στην 1 και μονάδικη περίπτωση για την οποία και η απόδειξη. Αγόρασα 2 νομικά βιβλία το 2010 για τα οποία μου κόπηκαν τιμολόγια κάτω των 100 ευρώ έκαστο. Σαφώς θα πληρώσω το πρόστιμο αλλά τι καλούμαι άλλο να κάνω? Τα 2 τιμολόγια που είχαν κοπεί στο όνομά μου έπρεπε υποχρεωτικά να τα περάσω στα έξοδα?

 18. Κυρία Ηλιάνα,

  Από την στιγμή που εκδίδεται τιμολόγιο τότε αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα βιβλία σας. Επίσης είσαστε υποχρεωμένη να υποβάλλεται Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών – Προμηθευτών για τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και είναι άνω των 300,00 Ευρώ. Πληρώστε το πρόστιμο κανονικά ώστε να μπορέσετε να κλείσετε τα βιβλία σας. Κάποια άλλη υποχρέωση δεν υπάρχει.

 19. Kaλησπερα . Η δηλωση μου εχει τα εξης στοιχεια : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2.464,42
  ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2.402,25
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 6.970,26
  ΦΟΡ. ΑΥΤΟΤ. ΦΟΡ/ΝΩΝ ΠΟΣΩΝ
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2.464,42
  ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 4.866,67
  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 4.866,67
  και παρολο που εχω τοσο χαμηλο εισοδημα και απο τον Ιουλιο του 2011 και μετα ημουν και ανεργη στα μητρωα του οαεδ, και κατω γραφει «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ», μου ζητανε να πληρωσω ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔ. 57,91
  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜ. ΕΤΟΥΣ 31,85 και καπου λεει μαλιστα, ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.464,42
  ============
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.464,42
  ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.402,25.

  ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100,00
  ============
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 100,00
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 0,00 Τι σηαμινει αυτο? Γιατι πρεπει να πληρωσω με τοσο χαμηλο εισοδημα ?
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων για την απαντηση σας.

 20. Κυρία Έλενα,

  Το θέμα που μας αναφέρεται είναι σύνηθες για τις φετινές δηλώσεις. Έχει επιβληθεί φόρος που μπορεί να προέρχεται:

  1) Επειδή το εισόδημα που προκύπτει από τις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό, οπότε φορολογείστε με το εισόδημα που είναι μεγαλύτερο (σχετικές πληροφορίες για την λειτουργία των αντικειμενικών δαπανών μπορείτε να βρείτε πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί https://www.aggelopoulos.net/news/expenditure-from-1-1-2011-law-3986-2011/ )

  2) Επειδή δεν έχετε βάλει το απαιτούμενο όριο αποδείξεων.

  Για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε με ακρίβεια θα πρέπει να δούμε την φορολογική σας δήλωση.

 21. k.Αγγελόπουλε καλημέρα σας.
  Ηθελα να ρωτήσω εαν γίνεται μισθωτήριο συμβόλαιο με 2 μισθωτές οι οποίοι θα μοιράζονται το ενοίκιο και εαν ναι μπορώ να κόβω ανα μήνα αποδείξεις για τον καθένα ? η δεν επιτρέπεται. Επίσης ήθελα να ρωτήσω εαν ένας από τους δύο σπάσει το συμβόλαιο και φύγει, ο άλλος υποχρεούται να πληρώνει το σύνολο του μισθώματος ? η επειδή θα έχει αναγραφεί στο συμβόλαιο ότι μετέχει κατά το ήμισυ δεν θα έχει τέτοια υποχρέωση απέναντι στον εκμισθωτή. Τα ρωτάω όλα αυτά γιατί φοβάμαι μην μπλέξω με την εφορία χωρίς να φταίω.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Πάνος

 22. Κύριε Πάνο,

  Το μισθωτήριο συμβόλαιο επιτρέπεται να έχει δυο μισθωτές οι οποίοι θα μοιράζονται το ενοίκιο. Εσείς κανονικά θα εκδίδεται αποδείξεις στον καθένα ξεχωριστά. Για το δεύτερο ερώτημα που μας απευθύνετε μπορείτε να συμπεριλάβετε στους ειδικούς όρους του μισθωτηρίου ότι αν ο ένας από τους μισθωτές αποχωρήσει τότε ο άλλος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή ολόκληρου του ενοικίου.

 23. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Σ/Κ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ.ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ,ΚΟΙΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Κ ΕΞΟΔΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Κ ΕΠΕΙΤΑ?ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΟ 2013?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 24. Κυρία Τσετσοπούλου,

  Θα επισκεφθεί ο σύζυγος σας το τμήμα μητρώου της εφορίας που ανήκει και θα δηλώσει τον γάμο σας. Στην συνέχεια θα κάνετε κοινή φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή το 2013 θα υποβάλλετε μια δήλωση, αλλά στην πραγματικότητα υποβάλλετε δύο ξεχωριστές δηλώσεις στο ίδιο έντυπο. Τα κοινά έξοδα μπορούν να δηλωθούν ξεχωριστά.

 25. Εχω ξεχασει και εχω χασει τα συνθηματικα μου για την εισοδο μου στο taxisnet. Τι μπορω να κανω για να τα βρω???

 26. Κύριε Ανέστη,

  Θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία της ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ. Δηλαδή θα πρέπει να κάνετε εκ νέου εγγραφή για να δηλώσετε νέους ηλεκτρονικούς κωδικούς και στην συνέχεια να παραλάβετε τον κλειδάριθμο από το μητρώο της εφορίας.

  Για την περιγραφή της διαδικασίας παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  http://www.gsis.gr/faq/faq_pistopoihsh.html#q_4

  Για να ξεκινήσετε την διαδικασία επανεγγραφής πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί και επιλέξτε ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

  http://www1.gsis.gr/registration

 27. Έχω διαβάσει όλα όσα έχετε αναρτήσει για τους κατοίκους εξωτερικού. Από τον Ιούλιο του 2011 ζω στην Κύπρο και έχω εγγραφεί στην κατοίκων εξωτερικού διότι έχω εισόδημα από ενοίκιο στην Ελλάδα. Τώρα θα κάνω την πρώτη φορολογική μου δήλωση στην Κύπρο. Πρέπει να καταθέσω αυτό το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας στην ΔΟΥ στην Ελλάδα?

 28. Κυρία Τομάζου,

  Παρακαλώ διαβάστε την δημοσίευση μας σχετικά με την φορολογία παγκόσμιου εισοδήματος και αν έχετε σχετικές απορίες παρακαλώ υποβαλλετε της στο τέλος της δημοσίευσης. Παρακαλώ πατήστε:

  https://www.aggelopoulos.net/news/global-income-taxation-in-greece-law-3943-2011/

 29. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ TAXIS NET??

 30. Κυρία Αντυ,

  Θα πρέπει να έχετε προσωπικούς κωδικούς taxisnet για να μπορέσετε να δείτε τους ΚΑΔ σας.

  Από την στιγμή που έχετε κάνει εγγραφή και έχετε παραλάβει κωδικούς TAXISNET παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί και συμπληρώστε τους.
  http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/links/info

  Επιλέγετε από το αριστερό μενού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ -> ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

 31. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, ενώ έχω τους κωδικούς μου και προσπαθώ να μπω στο λογαριασμό μου δεν μου το επιτρέπει το taxisnet και μου βγάζει μήνυμα ότι ο λογαριασμός έχει απενεργοποιηθεί. Δεν έχουν αλλάξει στοιχεία ή οτιδήποτε άλλο. Τι μπορώ να κάνω προκειμένου να ενεργοποιηθεί ξανά ο λοογαριασμός μου? Ευχαριστώ!

 32. Κυρία Παπαθεοδώρου,

  Δεν γνωρίζουμε τον λόγο που σας απενεργοποίησαν τους κωδικούς σας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο helpdesk της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

  Για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ., στο: 210-4802552.

 33. γεια σας…..οι γονεις μου εχουν διαφορετικο αφμ και δουλευουν και οι 2..κανουν ομως κοινη φορολογικη δηλωση…πρεπει να βγαλουν διαφορετικο κλειδαριθμο ή πρεπει να βγαλει μονο ο πατερας μου?…ευχαριστω εκ των προτερων

 34. Για να υποβάλλουν φορολογική δήλωση οι γονείς σας, αρκεί να έχει κωδικούς μόνο ο πατέρας σας. Για να μπορέσετε όμως να εκμεταλλευτείτε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Νέου TAXISNET χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεστε την εφορία θα σας προτείναμε να δημιουργήσει ηλεκτρονικούς κωδικούς και η μητέρα σας.

 35. Ενεργωποίησα τον λογαριασμό μου στο taxisnet.Εχω όνομα και κωδικό χρήστη και τους γνωρίζω.Ομως εκανα 2 εγγραφή αίτησης.Δεν θέλω τον κληδάρηθμο.Ισχυει ο λογαριασμος μου της πρώτης εγγραφής.

 36. Κύριε Παρασκευά,

  Με την νέα αίτηση που κάνατε ακυρώσατε τους προηγούμενους κωδικούς. Θα πρέπει να βγάλετε νέο κλειδάριθμο και να ενεργοποιήσετε ξανά τους νέους κωδικούς.

 37. Καλησπέρα,

  Προσπάθησα να συνδεθώ αλλα δεν θυμόμουν Όνομα Χρήστη με αποτέλεσμα «Your account is locked. Please notify the system administrator » Μπορώ να στείλω καπου μειλ με τον κλειδάριθμο μου κλπ για να μου ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό;;

 38. Κύριε Μεσαίκο,

  Αν δεν θυμάστε το όνομα χρήστη δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία να σας το υπενθυμίσει. Θα πρέπει να προβείτε σε επανεγγραφή, να δηλώσετε νέους κωδικούς και να παραλάβετε νέο κλειδάριθμο.

 39. Δυστηχως ακόμα και με τον καινούριο κλειδάριθμο που αναγκάστικα να βγάλω συνεχίζω να έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τον λογαριασμό μου(λαθος κωδικό μου βγάζει, ανάκτηση κωδικού δεν μου επιτρέπει να κάνω, οτι να ναι) κάποιο προβλημα με το συστημα υπάρχει και μάλλον πρεπει να επικοινωνήσω με τουσ τεχνικούς του ταξιςνετ. Καμια ιδέα;;

 40. Κύριε Μεσαίκο,

  Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Είναι τεχνικό το πρόβλημα και σίγουρα θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το help desk της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Contact/Gsis_Contact.html

 41. Αγαπητε κ.Αγγελοπουλε
  Ο γιος μου παντρευτηκε τον Σεπτεμβριο του 2012 και τον Νοεμβριο εφυγαν στο εξωτερικο.Απο δικο μου λαθος τελικα ,ειπα στην νυφη μου να κανει αιτηση για να γραφτει στο taxis και πηγα τον Μαη και πηρα τον κλειδαριθμο της,ενω δεν θα επρεπε ,εφ οσον κοινη δηλωση πρεπει να κανει με τον γιο μου.Τί μπορει να γινει τωρα; Μπορουν να κανουν κοινη δηλωση μπαινοντας απ τον λογαριασμο του γιου μου και να αγνοησει το Ε1 στον δικο της λογαριασμο; ή πρεπει να παω στην εφορια να εξηγησω τί εγινε ,πριν κανουν κοινη δηλωση για το οικ ετος 2012; σας ευχαριστω πολυ.

 42. Κυρία Γαβριηλ,

  Καταρχάς καλά κάνατε και είπατε στην νύφη σας να βγάλει προσωπικούς κωδικούς για να έχει πρόσβαση σε όλες τις νέες υπηρεσίες του TAXISNET. Θα κάνετε κανονικά την ενεργοποίηση των κωδικών της και θα τους φυλάξετε. Για να μπορέσει να γίνει η κοινή φορολογική δήλωση θα πρέπει να βγάλει κωδικούς ο γιός σας. Θα κάνετε κανονικά την διαδικασία εγγραφής και ενεργοποίησης και μετά θα προβεί με τους κωδικούς του στην υποβολή της κοινής δήλωσης.

 43. Σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση! Ο γιος μου ηδη ειναι εγγεγραμενος στο taxis !

 44. Σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση! Ο γιος μου ηδη ειναι εγγεγραμμενος στο taxis !

 45. ΓΕΙΑ ΣΑΣ,
  ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ(ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ) ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΣΥ ΚΑΝΑΜΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΧΩΡΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ..ΤΩΡΑ ΣΑΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ..Ο ΑΝΤΡΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΟ…ΣΑΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ….ΑΜΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΘΑ ΤΑ ΔΕΧΘΟΥΝ???Η ΘΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ??

 46. Κυρία Erbi,

  Η εφορία έχει την δυνατότητα να παραλάβει φορολογική δήλωση χειρόγραφα αν υπάρχει αποδεδειγμένο πρόβλημα. Αυτή η λύση έχει εφαρμογή σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Θα σας λέγαμε να μιλήσετε με τον προϊστάμενο της εφορίας που υπάγεστε για να σας δώσει την δυνατότητα να το κάνετε. Αλλίως η μόνη λύση είναι να απευθυνθείτε σε έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό για να υποβάλλει την δήλωση με τους κωδικούς του.

 47. MΠΟΡΟ ΝΑ ΞΕΡΟ ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΔΙΛΟΣΟ ΓΙ ΤΟΝ ΕΑΦΤΟΜΟΥ ΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΤΟΚΙΝΤΟ ΜΟΥ

 48. Κύριε Ledion,

  Δεν μπορούμε να σας δώσουμε κάποια σαφή απάντηση αν δεν μας φέρετε να δούμε την δήλωση σας.

 49. Δουλεύω με μπλοκάκι και μου έχει γίνει παρακράτηση φόρου 20%. Πρέπει να το δηλώσω και στη φορολογική αναμόρφωση ή μόνο στο Ε1;

 50. Κυρία Μαρία,

  Θα το δηλώσετε μόνο στο Ε1.

 51. Καλησπέρα,
  έχω υποβάλει τη δήλωσα αλλά από λάθος μου δε συμπλήρωσα τον κωδικό 333 που αφορά το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011
  που παρακρατήθηκε. Μπορώ να κάνω τροποποιητική δήλωση στη ΔΟΥ ? Αυτό γίνεται μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής δηλώσεων ή μπορώ και τώρα. Η δήλωσή μου δεν έχει ακόμα εκκαθαριστεί.
  Επίσης είναι σωστό το ότι στον κωδικό 727 βάζουμε το σύνολο του ποσού που δόθηκε για δόσεις δανείων (κεφάλαιο + τόκοι) ενώ στον κωδικό 63 μόνο το ποσό των τόκων ; Σας ευχαριστώ πολύ

 52. Κύριε Αλέξανδρε,

  Θα πρέπει να κάνετε άμεσα συμπληρωματική δήλωση στην Δ.Ο.Υ. σας χωρίς να περιμένετε την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης.

  Στο δεύτερο ερώτημα σας στον 727 βάζουμε το σύνολο των δόσεων (κεφάλαιο+τόκοι) ανεξάρτητα από το ποσό που δηλώνουμε στον κωδικό των τόκων.

 53. Και γω έχω την εντύπωση ότι πρέπει τώρα πρωτού εκκαθαριστεί η δήλωση να κανω την τροποποιητική. Σε ερώτηση που έκανα όμως στο taxisnet μου απαντήσανε:
  »Αξιότιμε Κύριε,

  Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την οριστική υποβολή του Ε1 η υπηρεσία TAXISnet δεν δέχεται τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος.
  Ενημερωθείτε από τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης, και αν ο κωδικός που ξεχάσατε επιδέχεται τροποποίηση, απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ με την εκτύπωση της ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης σας. Σημειώνεται ότι η Δ.Ο.Υ. θα μπορεί να προχωρήσει στην εκκαθάριση της τροποποιητικής/συμπληρωματικής σας δήλωσης μετά την ενημέρωση του συστήματος TAXIS σχετικά με την εκκαθάριση της δήλωσής σας. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να επισκεφθείτε τη Δ.Ο.Υ. σας για την υποβολή της τροποποιητικής /συμπληρωματικής σας δήλωσης, μετά την οριστική εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης.

  Πάντα στη διάθεσή σας,
  Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Υπ. Οικονομικών»

 54. Κύριε Αλέξανδρε,

  Αυτό που αναφέρει το μήνυμα δεν είναι αντίθετο στα όσα σας είπαμε. Θα απευθυνθείτε στην εφορία και θα παραλάβουν την συμπληρωματική/τροποποιητική δήλωση μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης. Απλά σας ενημερώνουν ότι δεν γίνεται να προβούν άμεσα στην εκκαθάριση της αλλά θα πρέπει πρώτα να εκκαθαριστεί η αρχική δήλωση. Αν περιμένετε την εκκαθάριση υπάρχει περίπτωση να εκπνεύσει κάποια προθεσμία και να σας ζητάνε πρόστιμο.

  Σημείωση: Οι τροποποιητικές/συμπληρωματικές δηλώσεις δεν έχουν πρόστιμο εφόσον υποβάλλονται πριν την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας. Αν η υποβολή γίνει μετά την προβλεπόμενη προθεσμία θα σας καταλογίσουν πρόστιμο.

 55. στησ 07.06.2013 εκανα τι φορολογικι μου διλοση και δεν εχω ακομα το εκκαταριστικο μου ουτε το βρισκο στο ταχσισ νετ παρακαλο πιτε μου γιατι

 56. Κυρία Παπαδοπούλου,

  Για να εμφανιστεί το εκκαθαριστικό σας θα πρέπει πρώτα να προβεί το Υπουργείο Οικονομικών σε εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Μόλις γίνει η πρώτη εκκαθάριση θα μπορέσετε να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό σας μέσω του TAXISNET.

 57. προσπαθησα να υποβαλλω το Ε1 και με υποχρεωνει να υποβαλλω τα Ε2 και Ε3,γαιτι,αφου δεν μισθωνω κανενα ακινητο και δεν ειμαι ελευθερος επαγγελματιας?

 58. Κυρία Άννα,

  Για να σας υποχρεώνει το σύστημα να υποβάλλεται Ε2 και Ε3 θα πρέπει στο έντυπο Ε1 να έχετε συμπληρώσει κωδικούς που σας υποχρεώνουν να υποβάλλεται τα έντυπα αυτά. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εισοδήμα από ενοίκια, εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα κ.α. Αλλιώς δεν έχετε υποχρέωση να τα υποβάλλετε.

 59. Η μητέρα μου έχει ΑΦΜ αλλά δεν εργάζεται και δεν έχει υποβάλλει ποτέ φορολογική δήλωση. Φαντάζομαι ότι μπορεί να την συμπεριλάβει ο πατέρας μου στην δική του δήλωση. Κάποιοι όμως φοροτεχνικοί επιμένουν και λένε ότι χρειάζεται να έχει δικό της κλειδάριθμο. Καταρχάς ο κλειδάριθμος χρειάζεται από ότι ξέρω για να ενεργοποιήσεις καινούριο account σtο Taxisnet. Σε κάποιο post απαντήσατε ότι καλό είναι να έχει δικού της κωδικούς και η σύζυγος για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Taxisnet. Στην περίπτωση της μητέρας μου, η μόνη υπηρεσία που μας ενδιαφέρει είναι η δήλωση Ε9, καθώς είναι στο όνομα της το 50% του σπιτιού. Όμως από ότι τη φετινή δήλωση του Ε9 με τους κωδικούς του πατέρα μου μπαίναμε στο σύστημα και μετά σου έδινε την επιλογή για ποιο ΑΦΜ θέλεις να κάνεις δήλωση Ε9. Έτσι λοιπόν έγιναν 2 ξεχωριστές δηλώσεις Ε9. Για να ολοκληρώσω λοιπόν την ερώτηση μου, είναι απαραίτητο η μητέρα μου να κάνει αίτηση για να αποκτήσει δικό της κλειδάριθμο που συνεπάγεται ότι θα έχει δικό της account στο Taxisnet; Και σε αυτή την περίπτωση εφόσον κάνει κοινή δήλωση από το account πατέρα μου τότε στο δικό της δεν θα φαίνεται ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση για φέτος;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγνώμη για το μακροσκελές κείμενο

 60. Κύριε Χριστόφορε,

  Για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έντυπα (Ε1,Ε2 και Ε3) και την δήλωση περιουσιακή κατάστασης Ε9 δεν απαιτείται η μητέρα σας να βγάλει κωδικούς στο taxisnet, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του πατέρα σας. Αυτό που είχαμε πει είναι ότι είναι καλό να έχει δικούς της κωδικούς γιατί μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως όλες τις υπηρεσίες του TAXISNET χωρίς να απαιτείται η παρουσία στην εφορία. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η έκδοση φορολογικής ενημερότητας, η εμφάνιση οφειλών προς το Δημόσιο (προσωποποιημένη πληροφόριση) κ.α. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εμπλουτίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της για να μην απαιτείται ο πολίτης να επισκεφθεί την εφορία. Πολλές από αυτές δεν θα μπορούν να ανοίξουν με τους κωδικούς του πατέρα σας.

 61. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΒΩ.ΤΩΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ?ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΠΑΩ ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΛΥ.

 62. Κύρις Σεβαστιάνο,

  Πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο τηλεφωνικό νούμερο 15515. Εκείνοι θα σας κατευθύνουν και θα σας δώσουν σχετικές οδηγίες.

 63. Καλησπέρα και ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  Είμαι άνεργος, 26 ετών, εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, και είναι η πρώτη φορά που θα κάνω φορολογική δήλωση( και η οποία θα είναι μηδενικού εισοδήματος βέβαια, για ευνόητους λόγους!).
  1)Πως συμπληρώνω μια φορολογική δήλωση μηδενικού εισοδήματος μέσω του taxis ;
  2) Σε περίπτωση που έχω, από επιδοτούμενο σεμινάριο του ΟΑΕΔ ,ένα μικρο ποσό( μικρότερο των 150 ευρώ) τον λογαριασμό μου, υπάρχει πιθανότητα για οποιοδήποτε είδους φορολόγηση μου; Μπορεί να θεωρηθεί ως φορολογητέο εισόδημα;

 64. Κύριε Σωτήρη,

  Η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης έχει γίνει πολύ δύσκολη και υπάρχουν πολλές παγίδες που μπορούν να σας οδηγήσουν να πληρώσετε φόρους που δεν σας αναλογούν. Γι’ αυτό το καλύτερο που θα σας προτείναμε είναι να απευθυνθείτε σε έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό για να συμπληρώσετε την δήλωση σας.

 65. καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια! έχω δύο ερωτήσεις, μάλλον κοινές, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκω κάπου απάντηση και για τις οποίες θα ήθελα τις οδηγίες σας:

  1. εχω αλλάξει πρόσφατα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, έχει εκδοθεί νέα.
  Μπορώ ηλεκτρονικά από το mytaxisnet να ενημερώσω για τη νέα ταυτότητα? -Το ξεκοκκάλησα αλλά δεν κατάφερα να βρω κάτι.
  Δυστυχώς εργάζομαι και δεν μπορώ με κανένα τρόπο τις πρωινές ώρες να επισκεφθώ τη ΔΟΥ, οπότε υπάρχει δυνατότητα να ενημερώσω τη ΓΓΠΣ για την αλλαγή αυτή με κάποιο τρόπο άλλο πλην της φυσικής μου παρουσίας σε πρωινή ώρα?

  2.ανοίγω το Ε1 του 2013 για να το καταθέσω και διαπιστώνω οτι έχει αυτόματα αλλάξει η αρμόδια ΔΟΥ υποβολής , από Ι’ Αθηνών που ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε Δ’ Αθηνών. Αντιλαμβάνομαι οτι λόγω της αναδιάρθρωσης των ΔΟΥ, αυτό μπορεί να έγινε αυτόματα.
  Η ερώτησή μου είναι πρέπει να το αποδεκτώ και να προχωρήσω στην κατάθεση ή τίθεται κάποιο άλλο θέμα που πρέπει πρώτα να εξετάσω πχ. με το τμήμα μητρώου κτλ?

  ευχαριστώ εκ των προτέρων

 66. Κυρία Έφη,

  Στην πρώτη ερώτηση σας είναι υποχρεωτική η επίσκεψη σας στην Δ.Ο.Υ. γιατί θα κρατήσουν αντίγραφο της νέας σας ταυτότητας. Ηλεκτρονικά ακόμα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

  Στην δεύτερη ερώτηση σας η αλλαγή έχει γίνει αυτόματα από το σύστημα του TAXISNET και δεν πρέπει να κάνετε καμία αλλαγή. Θα αποδεχτείτε κανονικά την αλλαγή και θα προχωρήσετε στην υποβολή της δήλωσης.

 67. Ενώ μετά τον πολιτικό μου γάμο ενημέρωσα το μητρώο της ΔΟΥ, τώρα που θέλω να κάνω υποβολή Ε1 δεν φαίνεται η σύζυγος στο ηλεκτρονικό έντυπο. Τι διαδικασία πρέπει να κάνω; Να υποβάλλω έτσι το έντυπο;

 68. Κύριε Ηλία,

  Όταν πατάτε για πρώτη φορά ένα από τα έντυπα των δηλώσεων σας εμφανίζει ένα παράθυρο για την επιβεβαίωση των στοιχείων. Εκεί θα γράψετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της συζύγου σας και στην συνέχεια θα πατήσετε την υποβολή. Έτσι θα ενώσει το σύστημα τα δύο ΑΦΜ και θα προχωρήσετε κανονικά στην υποβολή κοινής δήλωσης.

 69. kalispera sas , paw na kanw forologiki dilwsh stoys goneis mou kai de n me vazei na kanw, enw antithetws se mena ginetai… de katalavainw giati.. kserete kapoio tilefwlo epikounwnias

 70. Κυρία Φραντζέσκα,

  Θα επικοινωνήσετε με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο τηλέφωνο 15515.

 71. Κάνοντας το Ε3 μιας επαγγελματία δεν δήλωσα εκ παραδρομής την έγγαμη νέα κατάστασή της, με αποτέλεσμα μόλις μπαίνω από τους κωδικούς του άντρα της και δηλώνω έγγαμος βάζοντας και τον ΑΦΜ της συζύγου να μην προχωράει η ένταξη στην υποβολή νέας δήλωσης μιας και με τους δικούς της κωδικούς φαίνεται αλλιώς

 72. Κύριε Ανδρέα,

  Δυστυχώς πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο 15515 για να σας κατευθύνουν να λύσετε το πρόβλημα σας.

 73. Καλησπέρα,
  έχω δηλώσει το γάμο μου στο μητρώο αλλά στο TaxisNet (Ε1, Ε2) δεν φαίνεται η σύζυγος, αν την προσθέσω με το χέρι τότε κατά την υποβολή των στοιχείων το σύστημα απαντά ότι η σχέση υπάρχει ήδη και δεν τη δέχεται. Στην προσωποποιημένη πληροφόρηση όμως στα «Στοιχεία Μητρώου/Φυσικού Προσώπου» η σύζυγος εμφανίζεται κανονικά. Γνωρίζετε κάτι;
  Επίσης έχει καταχωρηθεί λάθος η ημερομηνία γάμου (έχει γίνει λάθος στο μήνα) μπορεί να αλλαχθεί μέσω της «Αλλαγής Στοιχείων Μητρώου» χωρίς να χρειαστει να πάω στο Μητρώο;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 74. Κύριε Θεοδώρου,

  Για τα προβλήματα που μας αναφέρετε θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε το τμήμα μητρώου της εφορίας που ανήκετε. Για το πρόβλημα στην επιβεβαίωση των στοιχείων θα πρέπει να μιλήσετε με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο τηλέφωνο 15515.

 75. Καλησπέρα,
  Προσπαθώντας να υποβάλω την φορολογική μου δήλωση, σήμερα 08.07.2013, πήρα το παρακάτω μύνημα:

  Error: Your account is locked. Please notify the system administrator.

  το ΑΦΜ μου λήγει σε 7 και η τελική ημερομηνία υποβολής είναι η 12.08.2013

 76. Κύριε Σωτηρίου,

  Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο τηλέφωνο 15515

 77. μετα απο αιτηση για κλειδαρυθμο και εγγριση αυτης ελαβα τον κλειδαρυθμο κανω ενεργοποιηση αλλα μου γραφει οτι με αυτα τα στοιχεια δεν υπαρχει αιτηση εγγραφης τι κανω?

 78. Κύριε Γκίκα,

  Το μήνυμα αυτό σας το βγάζει όταν δεν συμφωνούν τα τρία στοιχεία (Όνομα Χρήστη, Α.Φ.Μ. και Κλειδάριθμός). Δοκιμάστε να βάλετε ακριβώς το όνομα χρήστη όπως φαίνεται στο email που σας έχει σταλεί στον λογαριασμό που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή και τον κλειδάριθμο με παύλες όπως ακριβώς φαίνεται στο έντυπο που έχει τυπωθεί από την εφορία.

 79. Καλησπέρα προσπαθώ να αλλάξω τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό μου και μου εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα: Σας ζητάμε συγνώμη!
  Δε μπορούμε να εμφανίσουμε την ιστοσελίδα που ζητήσατε (Κωδικός σφάλματος 500)
  Κάποιο πρόβλημα σχετικό με τη διεύθυνση (URL) ή τον εξυπηρετητή δικτύου εμποδίζει την εμφάνιση της ιστοσελίδας. Σας παρακαλούμε να προσπαθήσετε αργότερα.
  Σας ευχαριστούμε
  – τον προηγούμενο κωδικό επίσης δεν τον δέχεται και βγάζει το παρακάτω μήνυμα:
  Error: Your account has been disabled. Please contact the system administrator. Επικοινώνησα με την Γενική Γραμματεία στο 15515 και μου είπαν ότι ο λογαριασμός μου είναι ενεργός και ότι την αλλαγή του κωδικού δεν τη δέχεται το σύστημα επειδή είναι υπό αναβάθμηση. Το πρόβλημα είναι ότι έχω την προθεσμία να υποβάλω το Ε1 έως τις 30/8/13. Συμβουλέψτε με παρακαλώ τι να κάνω?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια.

 80. Κύριε Μπατρακόβ,

  Το μήνυμα που εμφανίζεται είναι επειδή ο server του Υπουργείο Οικονομικών δεν λειτουργεί. Για να μπορέσετε να βρείτε βοήθεια θα πρέπει να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης φορολογούμενων 15515.

 81. Έχω κάνει τροποποιητική δήλωση γιατί είχα ξεχάσει τον κωδικό 333. Η εκκαθάριση έχει γίνει και βγαίνει χρεωστικό και η πρώτη δόση είναι για 30 Αυγούστου. Η τροποποιητική δεν έχει εκκαθαριστεί ακόμα. Την δόση πρέπει να την πληρώσω? Ή να περιμένω να εκκαθαριστεί η τροποποιητική δήλωση? Ρωτάω γιατί με την τροποποιητική βγαίνει πιστωτικό υπόλοιπο.

 82. Κύριε Παντελή,

  Αν δεν πληρώσετε την πρώτη δόση τότε δεν θα μπορέσετε να λάβετε φορολογική ενημερότητα μέχρι να εκκαθαριστεί και η τροποποιητική δήλωση. Αν δεν χρειάζεστε άμεσα φορολογική ενημερότητα και μπορείτε να περιμένετε την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης τότε μην πληρώσετε την πρώτη δόση.

 83. Κ.Αγγελόπουλε θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.Απέκτησα από κληρονομιά του πατέρα μου μία παλιά μισογκρεμισμένη κατοικία του 1950 σε ένα χωρίο στην επαρχία.Εκανα απόδοχή κληρονομιάς και δήλωση φόρου κληρονομιάς .Παρατήρησα ότι στη δήλωση Ε9 δεν έχει κάποια ένδειξη για παλια μισογκρεμισμένη κατοικία ,τι να κάνω να τη δηλώσω ?η να δηλώσω μόνο το οικόπεδο ?? Δεν υπάρχει καποιο κουτακι για να δηλώσω ως μισογκρεμισμένη.Φοβάμαι πως αν δεν σημειωθεί καπου στη δήλωση ότι είναι μισογκρεμισμένη θα ληφθεί υπόψη ως κατοικία και θα φορολογηθώ υπέρμετρα διότι είναι 140τ.μ.Βλέπω ότι εχει καποιο χώρο στη δήλωση ως σημειώσεις φορολογουμένου…εκει αν σημειωθεί,μήπως δεν ληφθεί καν υπόψη από την εφορία.Ευχαριστώ πολύ.

 84. Κυρία Μαρία,

  Το Ε9 συμπληρώνεται πάντα σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς. Μας ρωτάνε πολλές φορές πως να δηλώσουν τα ακίνητα στο Ε9. Η απάντηση είναι μια όπως φαίνονται στα επίσημα έγγραφα του συμβολαιογράφου. Αν στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς περιγράφεται κανονικά η μισογκρεμισμένη κατοικία τότε πρέπει κανονικά να την δηλώσετε γράφοντας σχετικά σχόλια στις σημειώσεις φορολογούμενου.

 85. Καλησπέρα, ηρθε φόρος 350 ευρω, στον οποιο συμπεριλαμβανεται ενα ποσο 124,4 προκαταβολη επομενου ετους. Τι ειναι αυτό? Δεν εχουμε επιχειρηση, ο αντρας μου με μισα ενσημα κ εγω το 2012 ειχα 2 μηνες επιδομα λοχειας κ 6 μηνες μητροτητας. Εχουμε δανειο σπιτιου κ ενα αυτοκινητο 1400 κυβικα. Γιατι νομιζω πως πληρωνουμε πολλα? Επίσης τι ειναι η «Προστ.Διαφορα Αντικ. Δαπανων»? και φαινεται σαν εισοδημα στον συζυγο μου? Θα περιμενω απαντηση σας γτ τους δυσκολους καιρους που ζουμε και τα 350 ευρω φορος ειναι πολλα! Ευχαριστω

 86. Κυρία Ειρήνη,

  Πληρώνεται προκαταβολή φόρου γιατί πολύ απλά σας έχουν φορολογήσει βάσει τεκμηρίων και όχι βάσει των εισοδημάτων που αποκτήσατε. Για να διαβάσετε σχετικές πληροφορίες παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/expenditure-from-1-1-2011-law-3986-2011/

 87. Προσπαθω να μπω στο λογαριασμο μου και παιρνω το μηνυμα : Your account is locked. Βρισκομαι εκτος Ελλαδος. Πως μπορω να λυσω το προβλημα αυτο?

 88. Κύριε Μιστριώτη,

  Θα πρέπει να καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων στο 15515 για να σας βοηθήσουν με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

 89. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ?

 90. Κύριε Σπυράτο,

  Κάθε πηγή εισοδήματος που φορολογείται αυτοτελώς έχει τον δικό της τρόπο φορολόγησης. Δεν υπάρχει κάποιος σταθερός κανόνας. Για παράδειγμα το 2013 οι τόκοι καταθέσεων φορολογούνται αυτοτελώς με 15%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την πηγή εισοδήματος και σας δίνει το καθαρό ποσό. Ενώ ο φόρος που παρακρατήθηκε από την πηγή καταβάλεται στην Εφορία. Οδηγίες σχετικά με το τεκμαρτό εισόδημα παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

  https://www.aggelopoulos.net/news/expenditure-from-1-1-2011-law-3986-2011/

 91. Σε περίπτωση γάμου στο εξωτερικό με αλλοδαπό και επιστροφή της συζύγου με το τέκνο στην Ελλάδα μετά από διαζύγιο στο εξωτερικό? Ο σύζυγος δεν έχει Ελληνικό ΑΦΜ. Πρέπει να δηλωθεί ο γάμος και το διαζύγιο?

 92. Κύριε Κώστα,

  Θα πρέπει να επισκεφθείτε το Μητρώο της εφορίας που ανήκετε για να σας ενημερώσουν για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η σύζυγος με το τέκνο.

 93. Κε Αγγελόπουλε καλησπέρα, εσείς δεν μπορείτε να με ενημερώσετε για να πάω με τα απαραίτητα έγγραφα στο Μητρώο? Ευχαριστώ,

 94. Κύριε Κώστα,

  Αν γνωρίζαμε θα σας απαντούσαμε. Δεν μας έχει συμβεί ξανά τέτοια περίπτωση και επειδή δεν θέλουμε να σας δώσουμε εσφαλμένες οδηγίες, σας προτείναμε να ρωτήσετε στο αρμόδιο τμήμα της εφορίας.

 95. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

 96. Pws mporw na antikatastisw enoiko enos diamerismatos apo tin polykatoikia?den mporw na diagrapsw ta stoixeia ston pinaka!

 97. Κύριε Κωνσταντινίδη,

  Σε ποιά εφαρμογή αναφέρεστε; Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ερώτηση σας.

 98. ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2013. ΕΓΩ ΕΧΩ ΒΓΑΛΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΑΛΛΑ ΤΗΝ 20/11/2010. ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ .ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ Η ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ//

 99. Κύριε Παναγιώτη,

  Οπώς θα διαβάσετε και στην σχετική δημοσίευση που έχουμε αναρτήσει. Οι κωδικοί που θα ενεργοποιηθούν θα είναι εκείνοι που ο φορολογούμενος δεν έχει πάρει ΠΟΤΕ κλειδάριθμό. Αν έχετε βγάλει κλειδάριθμο δεν χρειάζεται να κάνετε καμία περαιτέρω διαδικασία.

  https://www.aggelopoulos.net/news/activate-taxisnet-codes-till-31-12-2013/

 100. Kε AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ Κ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 10% ΣΕ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΙΜΗΝΟΥ. ΕΜΕΝΑ ΕΛΗΓΕ Η ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 29/11/2013 ΤΟ ΠΟΣΟ ΗΤΑΝ 500ΕΥΡΩ. ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΠΛΗΡΩΣΑ 200 ΕΥΡΩ Κ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΟΙΠΟΥ 300 ΕΥΡΩ. ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ . ΣΤΙΣ 29/1/2014 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΔΙΜΗΝΟ ΘΑ ΦΑΩ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 10% ? ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΓΕ ΣΤΙΣ 29/11/2013 ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΑ 500 ΕΥΡΩ? Η ΣΤΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΑ 300 ΕΥΡΩ ΔΗΛΑΔΗ ΠΕΡΙΠΟΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 101. Κύριε Παναγιώτη,

  Διαβάστε το νέο άρθρο που αναρτήσαμε πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/fines-after-1-1-2014-for-tax-liabilities-for-periods-till-31-12-2013/

 102. Κυριε Αγγελοπουλε
  Υπεβαλα λανθασμενη ηλεκτρονικη δηλωση ε9 με αποτελεσμα να μου ερθει εκκαθαριση φορου 6,000 σε 4 δοσεις με πρωτη καταβολη εως 31/1/2014.Στις 9/1/2014 υπεβαλα τροποποιητικη δηλωση με διορθωμενα τα στοιχεια (ενα αγροτεμαχιο ειχε δηλωθει ως οικοπεδο).
  θα καθυστερησει πολυ η διαδικασια πρωτου ληξη η προθεσμια καταβολης της πρωτης δοσης?σημειωστε οτι ανναμενω μηδενικο φορο (αγροτεμαχιο) και δεν υπαρχει και η δυνατοτητα καταβολης του ποσου του λαθους εκκαθαριστικου.
  ευχαριστω για την απαντηση σας

 103. Κύριε Αναγνωστόπουλε,

  Αν δεν έχετε ανάγκη άμεσα φορολογική ενημερότητα, τότε μην προχωρήσετε σε πληρωμή της πρώτης δόσης του εκκαθαριστικού ΦΑΠ και περιμένετε την νέα εκκαθάριση. Λογικά δεν θα καθυστερήσει να εκκαθαριστεί η τροποποιητική δήλωση. Αν πάλι θέλετε άμεσα φορολογική ενημερότητα, τότε πληρώστε την πρώτη δόση και στην συνέχεια κάντε αίτηση για επιστροφή της με την νέα εκκαθάριση.

 104. Κυριε Αγγελοπουλε ευχαριστω για την απαντηση σας και θα ηθελα να σας θεσω το λογο που προεκυψε η λανθασμενη εκκαθαριση του ε9.Διαθετω μια μονοκατοικια επι αγροτεμαχιου στη συμπληρωση του πινακα 1 (κτισματα) δηλωθηκαν τα στοιχεια του κτισματος οπως και η ενδειξη εκτοσ αππα και επι αγροτεμαχιου αλλα δυστυχως οσες φορες και αν προσπαθησα να πατησω οριστικοποιηση δηλωσης εβγαινε συνεχως η ενδειξη σφαλμα (στο κουτακι επιφανειας οικοπεδου)με αποτελεσμα να συμπληρωσω και αυτο και γραφοντας στις παρατηρησεις οτι η επιφανεια αυτη αναφερεται στο αγροτεμαχιο του πινακα2.κατα τηε εκκαθαριση αυτα τα προσεχει καποιος υπαλληλος η αυτοματα μπαινουν στο συστημα?η μονη λυση που σκεφτομαι ειναι η ολοκληρωτικη διαγραφη του πινακα 1 και επανεφραφη του εκ νεου..ευχαριστω για το χρονο σας
  σπυριδων αναγνωστοπουλος

 105. Κύριε Αναγνωστόπουλε,

  Πριν συμπληρώνετε τις δηλώσεις θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά του οδηγούς συμπλήρωσης τους, γιατί αλλιώς θα υπολογίζεται λάθος η εκκαθάριση και θα προκύπτει περισσότερος φόρος. Εσείς δεν πρέπει να βάλετε καθόλου τετραγωνικά στο οικόπεδο. Η προειδοποίηση που βγάζει το σύστημα είναι ενημερωτική και αν πατήσετε ξανά ολοκλήρωση της μεταβολής το σύστημα θα την δεχτεί κανονικά. Όταν η προειδοποίηση είναι κίτρινη τότε σημαίνει ότι μπορείτε να προχωρήσετε παντώντας ξανά ολοκλήρωση μεταβολής. Όταν η προειδοποίηση είναι κόκκινη τότε σημαίνει ότι η υποβολή της δήλωσης δεν μπορεί να προχωρήσει.

 106. Κυριε Αγγελοπουλε εντελη σημερα εκδοθηκαν και τα υπολοιπα λανθασμενα φαπ 2011-2012 και με τη βοηθεια συναδελφου σας πια εγιναν οι τροποποιητικες 2011-2013 ως προς το πινακα 1 οπου διαγραφηκε η εκταση του αγροτεμαχιου απο το εμβαδον του οικοπεδου.Το λαθος γινοταν επειδη απο το λαπτοπ που χρησιμοποιουσα λογω μικρου ευρους οθονης οταν εμφανιζοταν η ενδειξη με το κοκκινο λαθος διπλα απο το κουτακι εμβαδον οικοπεδου δεν εβλεπα την κορυφη της σελιδας οπου εβγαινε το κουτι σχολιων…οπου με τη συμπληρωση της αντιστοιχης δικαιολογιας το συστημα ποια θα αποδεχοταν την οριστικοποιηση του πινακα 1.Ευχαριστω και παλι για το χρονο σας

 107. Κύριε Αναγνωστόπουλε,

  Και εμείς ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας.

 108. Πρεπει να ειχα υποβαλλει συγκετρωτικες καταστασεις τιμολογιων για τα ετη 2010-2011-2012-2013
  αν και δεν ειχα κανενα τιμολογιο ανω των 300 ευρω?

 109. Κύριε Ευστράτιε,

  Αν δεν είχατε κανένα τιμολόγιο (αγορών – πωλήσεων) άνω των 300,00 Ευρώ για τα έτη 2010 έως 2013 δεν είχατε υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων πελατών – προμηθευτών. Το σύστημα της εφορίας δεν πρωτοκολλούσε συγκεντρωτική κατάσταση χωρίς εγγραφές πελατών προμηθευτών που είχαν τιμολόγια άνω των 300,00 Ευρώ (μηδενική συγκεντρωτική).

 110. Κυριε Αγγελοπουλε, γεια σας. Ο πατερας μου ειναι κατοικος εξωτερικου και με εχει ορισει εκπροσωπο για τα φορολογικα του θεματα. Εχει ερθει ενα εκκαθαριστικο στο οποιο ζητειται ενα ποσο να πληρωθει. Οταν πηγα στην τραπεζα, και για την πληρωμη ζηταει Ταυτοτητα Πληρωμης. Για να βγαλω ταυτοτητα πληρωμης πρεπει να μπωστο συστημα με τους κωδικους που χρησιμοποιηθηκαν για την υποβολη της δηλωσης. Οι κωδικοι εχουν χαθει (κλειδαριθμος κλπ) και ουτε η λογιστρια μου τους εχει. Τι πρεπει να κανω ωστε να μην ταλαιπορηθω για να τακτοποιησω την πληρωμη; Ευχαριστω

 111. Κυρία Δέσποινα,

  Αντίγραφο της πληρωμής μπορείτε να παραλάβετε με επίσκεψη στην ΔΟΥ που ανήκει ο πατέρας σας. Εξηγήστε τους την κατάσταση και θα σας τυπώσουν αντίγραφο της ταυτότητας πληρωμής. Δεν θα μπορέσετε να πληρώσετε στην ΔΟΥ αλλά μόνο στην τράπεζα.

  Αυτό είναι μια προσωρινή λύση. Θα πρέπει να κάνετε αίτηση επανεγγραφής, να δηλώσετε νέους κωδικούς και να παραλάβετε νέο κλειδάριθμο. Για την παραλαβή χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον πατέρα σας. Τους νέους κωδικούς φυλάξτε τους κάπου με ασφάλεια για να μπορείτε να τους βρίσκετε όταν τους χρειάζεστε.

 112. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μου έχει έρθει το εκκαθαριστικό του συζύγου που απεβίωσε και πρέπει να πληρώσω κάποιο ποσό μέχρι 30/04/2014. Μπορώ να βλάλω και μέσω τάχις την κάρτα πληρωμής ή πρέπει να πάω στην αρμόδια ΔΟΥ.

 113. Κυρία Έφη,

  Μπορείτε να μπείτε με τους κωδικούς του συζύγου σας και να επιλέξετε προσωποποιημένη πληροφόρηση -> στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης. Από εκεί θα μπορέσετε να τυπώσετε την ταυτότητα πληρωμής. Αν τώρα δεν έχετε τους κωδικούς θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!