Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Πληρωμή παροχών ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού


image of ikaΤο δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net θα ήθελε να σας ενημερώσει για όλες τις σχετικές εγκυκλίους που κοινοποίησε το Ι.Κ.Α. για την πληρωμή των παροχών ασθενείας με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού. Δημοσιεύουμε τις εγκυκλίους με χρονολογική σειρά:

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/10-2-2011

 

ΘΕΜΑ : «Πληρωμή Παροχών Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών»

 

Σχετ.:

α) Το άρθρο 40 του Ν. 3863/2010

β) Η αρ.18/Συν.4/27-1-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α΄) σύμφωνα με τις οποίες θεσμοθετήθηκε από 1-1-2011 η υποχρεωτική καταβολή των παροχών των ασφαλιστικών φορέων με πίστωση λογαριασμών πληρωμών, με δικαίωμα επιλογής Τράπεζας ή ΕΛΤΑ από τον δικαιούχο και σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

H Διοίκηση του Ιδρύματος στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του εκσυγχρονισμού του συστήματος πληρωμών και με σκοπό να εξαλειφθούν οι ουρές και η πολύωρη αναμονή τους στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβαίνει σε νέα ρύθμιση, επεκτείνοντας το σύστημα πληρωμής μέσω διατραπεζικού συστήματος και στις παροχές σε είδος και σε χρήμα που καταβάλλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του.

 

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται:

 

Α. Οι παροχές σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους που μένουν προσωρινά στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.A.Α.) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (Π.Π.Α.).

 

Β. Τα έξοδα κηδείας.

 

Γ. Οι προκαταβολές και εκκαθαρίσεις που αφορούν νοσηλεία στο εξωτερικό.

 

Οι αναφερόμενες παροχές (Α – Β – Γ) θα καταβάλλονται από το Λογιστήριο του Υποκ/τος του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Για να υλοποιηθεί αυτό το μέτρο, θα πρέπει με την τελευταία πληρωμή οποιασδήποτε παροχής των ασφ/νων ή συντ/χων ή οποιασδήποτε συναλλαγής τους στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, να προσκομίσουν στο Τμήμα Παροχών ή στο Τμήμα Μητρώου τα εξής δικαιολογητικά:

 

1. Τον αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου – ΑΜΑ – που προκύπτει είτε από το βιβλιάριο υγείας είτε από Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

 

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία.

 

3. Το πρωτότυπο Τραπεζικό Βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού με πρώτο όνομα του άμεσα ασφ/νου και ο αριθμός ΙΒΑΝ να διακρίνεται στη φωτοτυπία.

 

O ασφ/νος ή συντ/χος θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό σε ένα από τα πιστωτικά Ιδρύματα ή ΕΛΤΑ που μετέχουν στα ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ο ασφ/νος βιβλιάριο

Τράπεζας, θα πρέπει να προσκομίσει παραστατικό που εκτυπώνεται από την Τράπεζα στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού, τα στοιχεία του δικαιούχου και τα στοιχεία της Τράπεζας.

 

Εάν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος ο ασφ/νος, η δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο. Στην περίπτωση αυτή επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.

Για τους συνταξιούχους που ήδη έχουν ανοίξει λογαριασμό για την καταβολή της σύνταξής τους, θα ισχύει ο ίδιος λογαριασμός, καθώς και για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, η πίστωση θα γίνεται στους λογαριασμούς που καταβάλλεται το αδειοδωρόσημο.

 

4. Απόδειξη (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π) εάν έχει αλλάξει η Δ/νση κατοικίας του.

 

Σε περίπτωση που ο ασφ/νος, μετά την ένταξή του στο νέο σύστημα πληρωμής επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας του, θα ακολουθείται η διαδικασία μεταβολής στοιχείων Μητρώου, δηλαδή (προσέλευση στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του) προσκομίζοντας τα νέα στοιχεία.

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

 

Η διαδικασία για τη χορήγηση των παροχών παραμένει η ίδια, καθώς και η κατάθεση των απαραίτητων, κάθε φορά, δικαιολογητικών. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος πληρωμής.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της Παροχής θα γίνεται στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας, στη συνέχεια, θα εκτυπώνεται από το σύστημα των Παροχών έντυπο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» για ενημέρωση του ασφ/νου σχετικά με τις ημερομηνίες πίστωσης και τον τρόπο κοινοποίησης της απόφασης.

 

Αρμόδιος για τη φύλαξη και ακύρωση των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αποφάσεις των Παροχών είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών.

Οι αποφάσεις δεν θα κοινοποιούνται στους ασφ/νους, όποιος επιθυμεί να τις παραλάβει θα απευθύνεται στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας του.

 

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του ασφ/νου θα εκδίδεται από το Τμήμα Παροχών Ασθένειας απορριπτική απόφαση, θα κοινοποιείται στον ασφ/νο με το δικαίωμα προσφυγής του στα ένδικα μέσα.

Η πίστωση τραπεζικών λογαριασμών γίνεται κατά τις ημερομηνίες (μία) 1 και (δεκαπέντε) 15 κάθε μήνα. Σε περίπτωση αργίας κατά την ημερομηνία αυτή, η πίστωση και η πληρωμή της παροχής γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Η ημερομηνία πίστωσης της παροχής στον οικείο λογαριασμό θεωρείται για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως ημερομηνία πληρωμής αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψής της ,εκ μέρους του δικαιούχου.

 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δημιουργεί κεντρικά ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των αποφάσεων όλων των Μονάδων, το οποίο περιέχει τα στοιχεία των δικαιούχων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και τα προς πίστωση ποσά. Το αρχείο αυτό αποστέλλεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά προς τις Τράπεζες. Οι Τράπεζες ελέγχουν το υπαρκτό των λογαριασμών και πιστώνουν τους υπαρκτούς με το αντίστοιχο ποσό. Οι εντολές πίστωσης

ενεργοποιούνται στις 1 και 15 κάθε μήνα. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο απορρίπτεται η πίστωση, η ΔΙΑΣ ΑΕ φροντίζει για την ενημέρωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το Υποκ/μα που εξέδωσε την απόφαση και η πληρωμή τους γίνεται μέσω του Ταμείου του Υποκ/τος.

 

Παρακαλούμε, της παρούσης εγκυκλίου να λάβουν γνώση με ευθύνη των Δ/ντών όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Παροχών Ασθένειας με υπογραφή κατά την παραλαβή της και να φροντίσουν για τη σωστή και πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ιδρύματος.

 

Γενικό Έγγραφο Γ99/56/24-2-2011

 

ΘΕΜΑ: « Ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών »

 

Σχετ.: Εγκ. 11/2011

 

Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική εγκύκλιο, η πίστωση τραπεζικών λογαριασμών γίνεται κατά τις ημερομηνίες μία (1) και δεκαπέντε (15) κάθε μήνα.

 

Σε περίπτωση αργίας κατά την ημερομηνία αυτή, η πίστωση και η πληρωμή της παροχής γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Ιανουάριος 3-1-2011 κ΄ 14-1-2011

 

Φεβρουάριος 1-2-2011 κ΄ 15-2-2011

 

Μάρτιος 1-3-2011 κ΄ 15-3-2011

 

Απρίλιος 1-4-2011 κ΄ 15-4-2011

 

Μάϊος 29-4-2011 κ΄ 13-5-2011

 

Ιούνιος 1-6-2011 κ΄ 15-6-2011

 

Ιούλιος 1-7-2011 κ΄ 15-7-2011

 

Αύγουστος 1-8-2011 κ΄ 12-8-2011

 

Σεπτέμβριος 1-9-2011 κ΄ 15-9-2011

 

Οκτώβριος 30-9-2011 κ΄ 14-10-2011

 

Νοέμβριος 1-11-2011 κ΄ 15-11-2011

 

Δεκέμβριος 1-12-2011 κ΄ 15-12-2011

 

 

 

Γενικό Έγγραφο Γ99/117/4-5-2011

 

 

ΘΕΜΑ: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ»

 

ΣΧΕΤ:

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 11/2011

Γενικό Έγγραφο Γ99/56/24-2-2011

 

Με τα ανωτέρω σχετικά κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3863/2010 για την υποχρεωτική καταβολή των Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με Πίστωση Τραπεζικού Λογαριασμού, καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενημέρωση του Μητρώου ασφαλισμένων με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN), καθώς και οι ημερομηνίες πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών (1 & 15 κάθε μήνα. Σε περίπτωση αργίας κατά την ημερομηνία αυτή, η πίστωση γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το νέο σύστημα πληρωμών θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από 6/6/2011. Επομένως οι ασφαλισμένοι για να μπορέσουν να πληρωθούν από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, πρέπει να έχουν δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού στον οποίο επιθυμούν να πιστώνεται κάθε φορά το δικαιούμενο ποσό παροχών.

Από τη διαδικασία δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού εξαιρούνται:

 

  • · οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκτός από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου και τους δικαιούχους παραπληγικού επιδόματος.
  • · οι οικοδόμοι που λαμβάνουν το Δωρόσημο μέσω Τραπεζών και
  • · οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

Για τους παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί που έχουν ήδη δηλωθεί για την πληρωμή των Συντάξεων, του Δωροσήμου και των αποδοχών, αντίστοιχα.

Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ειδικών Ταμείων, καθώς

και οι δικαιούχοι παραπληγικού επιδόματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ειδικών Ταμείων, θα προσέρχονται στις υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 6/6/2011, με θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας, προκειμένου να επικαιροποιήσουν ή να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό. Για τη νέα διαδικασία πρέπει, ανά λειτουργικό τομέα να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:

 

Ι. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

 

1.Καταχώριση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙBAN) στα στοιχεία μητρώου ασφαλισμένου που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΙΚΑ, μετά από εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών (σχετική η αριθ. 11/2011 εγκύκλιος).

 

2.Σήμανση του Βιβλιαρίου Υγείας (σφραγίδα) με την ένδειξη «Δηλώθηκε Τραπεζικός Λογαριασμός».

 

Σε κάθε νέα απογραφή ασφαλισμένου πρέπει να καταχωρίζεται στα στοιχεία Μητρώου και ο τραπεζικός λογαριασμός. Κατά συνέπεια στα δικαιολογητικά απογραφής θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά και τα δικαιολογητικά δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού. Η δήλωση και η καταχώριση του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 

1. Ενέργειες μέχρι 3/6/2011

 

Οι υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την ενημέρωση των ασφαλισμένων που συναλλάσσονται σε τακτική βάση (νεφροπαθείς, πράξεις θεραπείας κλπ), ότι πρέπει μέχρι 06/6/2011 να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό στο Μητρώο, για να αποφευχθούν προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών από την 6/6/2011.

 

Η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μέχρι 3/6/2011 θα γίνεται στις υπηρεσίες Μητρώου Ασφαλισμένων των Υποκαταστημάτων.

 

2. Ενέργειες από 6/6/2011

 

2.1. Οι υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας από 6/6/2011 και εφεξής, θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ή αλλαγής των μεταβλητών στοιχείων του μητρώου ασφ/νων π.χ. δ/νση κατοικίας, Α.Δ.Τ ή διαβατηρίου κ.λ.π. (για τη χρήση των οθονών αυτών θα ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες).

Κατά συνέπεια, όταν καταχωρίζεται αριθμός τραπεζικού λογαριασμού από τις υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας θα πρέπει να σημαίνεται το Βιβλιάριο Υγείας του ασφαλισμένου (σφραγίδα) με την ένδειξη «Δηλώθηκε Τραπεζικός Λογαριασμός».

 

2.2. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω ειδικής οθόνης για τη χρήση της οποίας θα ενημερωθείτε με οδηγίες που θα ακολουθήσουν.

Για τους ασφαλισμένους που θα προσέλθουν στο Υποκατάστημα για χορήγηση παροχών από 6/6/2011 και δεν θα έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  • Αν προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μαζί με τα παραστατικά του αιτήματός τους, θα καταχωρίζεται από την υπηρεσία Παροχών Ασθενείας ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ο αριθμός τηλεφώνου.

 

  • Αν δεν προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μαζί με τα παραστατικά του αιτήματός τους, δεν θα παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά ούτε τα λοιπά δικαιολογητικά. Προκειμένου όμως ο ασφαλισμένος να μην καταστεί εκπρόθεσμος στην υποβολή αιτήματος, τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα, θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο του Τμήματος και θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι να δηλωθεί ο τραπεζικός του λογαριασμός. Στο σώμα της αίτησης πρέπει να τεθεί κείμενο (με σφραγίδα) που θα υπογράφεται από τον ασφαλισμένο και θα αναφέρει:

 

«Ενημερώθηκα για την υποχρέωσή μου να δηλώσω τραπεζικό λογαριασμό.

Ημερομηνία…………………………

Ο ασφαλισμένος (Υπογραφή)…………………»

 

ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Οι υπάλληλοι της γραμματείας των Μονάδων Υγείας κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών της έκτακτης περίθαλψης θα ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

Θα ελέγχουν:

 

  • Την ασφαλιστική ικανότητα του δικαιούχου από το Βιβλιάριο Υγείας

 

  • Τη σήμανση «Δηλώθηκε Τραπεζικός Λογαριασμός» στο Βιβλιάριο Υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σήμανση θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος ότι πρέπει μέχρι 3/6/2011 να δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στην υπηρεσία Μητρώου, για να αποφευχθούν προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών από την 6/6/2011. Είναι προφανές ότι ο έλεγχος αυτός δεν θα γίνεται στα Βιβλιάρια Υγείας των συνταξιούχων, των οικοδόμων και των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Για τους ασφαλισμένους που θα προσέλθουν στη Μονάδα Υγείας από 6/6/2011 για υποβολή δικαιολογητικών για έκτακτη περίθαλψη και δεν θα έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

  • Θα παραλαμβάνονται τα λοιπά παραστατικά του αιτήματός τους, θα καταχωρείται στην αίτηση η δ/νση κατοικίας και το τηλέφωνο του ασφαλισμένου και θα ενημερώνεται ότι δεν θα πληρωθεί αν δεν πάει στο Υποκατάστημα να δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό.

 

  • Στο σώμα της αίτησης πρέπει να τεθεί κείμενο (με σφραγίδα) που θα υπογράφεται από τον ασφαλισμένο και θα αναφέρει:

 

«Ενημερώθηκα για την υποχρέωσή μου να δηλώσω τραπεζικό λογαριασμό.

Ημερομηνία…………………………

Ο ασφαλισμένος (Υπογραφή)…………………»

 

Οι αιτήσεις για έκτακτη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη θα

συνεχίσουν να παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Όταν η δαπάνη θα αφορά προστατευόμενο μέλος, εκτός των προαναφερόμενων στοιχείων θα πρέπει να συμπληρώνεται και η συγγενική σχέση με τον άμεσα ασφ/νο και το ονοματεπώνυμο του προστατευόμενου μέλους.

 

IV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές των Μονάδων και στους Προϊσταμένους

Παροχών Ασθενείας για την οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών, προκειμένου να συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται αυθημερόν τα αιτήματα παροχών ασθενείας, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιδόματα ασθενείας, ώστε οι

πληρωμές να μην καθυστερούν πάνω από 15 ημέρες.

Τονίζεται ότι για να πιστωθεί ένας τραπεζικός λογαριασμός, απαιτείται η απόφαση να έχει εκδοθεί τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία πίστωσης. (Π.χ. για τις αποφάσεις που θα εκδίδονται μέχρι τις 10 κάθε μήνα, τα ποσά θα πιστώνονται στις 15 του μήνα).

 

V. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DIAS PAY

 

ΕΘΝΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε

EUROBANK- ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PROTON BANK

PROBANK

CITIBANK

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

MΑRFIN- ΕΓΝΑΤΙΑ

MILLENNIUM BANK

ΣΥΝΕΤ. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ

ALPHA BANK

Τ. BANK

HSBC

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ

ΚΥΠΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΥΝ/ΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

FBB

ΣΥΝ/ΚΗ ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝ/ΚΗ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΥΝ/ΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΤΑ

 

 

 

VI. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Για την ομαλή εφαρμογή της νέας διαδικασίας η Διοίκηση θα αναλάβει κεντρικές ενημερωτικές δράσεις. Επιπλέον, όλες οι υπηρεσίες των Μονάδων Ασφάλισης και των Μονάδων Υγείας, πρέπει:

1. Να αναπαράγουν και να διανέμουν στους συναλλασσόμενους ασφαλισμένους το ενημερωτικό φυλλάδιο που επισυνάπτεται στην παρούσα. Στο ενημερωτικό φυλλάδιο περιγράφεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού.

2. Να αναπαράγουν και να αναρτήσουν σε εμφανή σημεία την ανακοίνωση που επισυνάπτεται

3. Ειδικά οι Μονάδες της περιφέρειας να προωθήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ανακοίνωση για το νέο σύστημα πληρωμών στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

 

Γενικό Έγγραφο Γ99/202/7-7-2011

 

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣ)»
Σχετ.:

α) Το 095/69/02-06-2011 έγγραφο της Επιχ/κής Ομάδας Παροχών ΟΠΣ-ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

β) Η εγκύκλιο 27/11 της Δ/νσης Παροχών – Τμ. Παροχών Ασθενείας

Κατά την εφαρμογή του συστήματος Πληρωμών Παροχών Ασθενείας μέσω ΔΙΑΣ, διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες σε πολλά Υποκ/τα, μερικές από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Υποκαταστήματα που δεν εφάρμοσαν τις σχετικές οδηγίες, αντιμετώπισαν και τα περισσότερα διαχειριστικά προβλήματα.

2. Υποκαταστήματα εκδίδουν Αποφάσεις παράλληλα με την παραλαβή Δικαιολογητικών με αποτέλεσμα να καθυστερεί η συναλλαγή των ασφαλισμένων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

3.  Να κλείνουν το μηχάνημα προτεραιότητας με αποτέλεσμα το σύνολο των ασφαλισμένων να μεταφέρεται την επόμενη μέρα – μέρες.

4. Να μην τηρούνται οι οδηγίες της εγκύκλιο 27/11 σχετικά με την «Αρμοδιότητα του Υποκ/τος για την απόδοση στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Παροχών Ασθενείας»

5. Να προγραμματίζουν ραντεβού με τους ασφαλισμένους για την παραλαβή δικαιολογητικών.

Όλα τα παραπάνω είναι σαφές ότι δημιουργήθηκαν από την μη τήρηση των οδηγιών της εγκύκλιο 11/11 και του εγγράφου Γ99/117/4.5.2011 γι αυτό, προκειμένου να αποφευχθούν τα παραπάνω και να λειτουργήσουν τα Υποκ/τα ομαλά, χωρίς προβλήματα, πρέπει οι Δ/ντες των Υποκ/των να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

1. Να επισημάνουν στους υπαλλήλους του Τμήματος Παροχών, ότι ο σκοπός του νέου τρόπου πληρωμής των Παροχών Ασθενείας, είναι η εξάλειψη του συνωστισμού των ασφ/νων στο Υποκ/μα με πολύωρες αναμονές και προς τούτο θα πρέπει να μην εκδίδουν Αποφάσεις ταυτόχρονα με την παραλαβή δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις όμως που υπάρχει ευχέρεια προσωπικού, ένας υπάλληλος να δουλεύει εσωτερικά (Back office) Αιτήσεις – Αποφάσεις και ο άλλος ή οι άλλοι υπάλληλοι να ασχολούνται μόνο με την παραλαβή δικαιολογητικών. Ευνόητα όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα δεν θα πρέπει να εκδίδονται κατά τη συναλλαγή οι αποφάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η κοινοποίηση ταχυδρομικά.

2. Οι Δ/ντές κατά την κρίση τους να ενισχύουν, με ανάλογο προσωπικό από τα άλλα Τμήματα, τα Τμήματα Παροχών για την παραλαβή δικαιολογητικών. Οι υπάλληλοι θα μπορούσαν να προέρχονται κυρίως από το Τμήμα Μητρώου επειδή είναι γνώστες μεγάλου τμήματος της παραλαβής δικαιολογητικών των Παροχών καθότι η οθόνη της τροποποίησης μεταβλητών στοιχείων ασφαλισμένου ανήκει διαχειριστικά στο Τμήμα Μητρώου. Επίσης από το Οικονομικό Τμήμα του Υποκ/τος, για το λόγο ότι, με την πληρωμή των Παροχών μέσω ΔΙΑΣ μειώθηκε η συναλλαγή των ασφ/νων με αυτό το Τμήμα και κατά συνέπεια περιορίστηκαν και οι εργασίες του Τμήματος ή από όποιο άλλο Τμήμα υπάρχει δυνατότητα.

3. Να δοθούν οδηγίες ώστε να μη κλείνει το μηχάνημα χορήγησης σειράς προτεραιότητας πριν τις 13:00 μ.μ.

4. Οι Κοινοποιήσεις των Αποφάσεων των Επιδομάτων Ασθενείας – Ατυχήματος – Μητρότητας, πρέπει να κοινοποιούνται (απλή επιστολή) στους ασφαλισμένους, όταν οριστικοποιηθούν από τον Προϊστάμενο και πριν την ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών. Οι απορριπτικές αποφάσεις παροχών πρέπει να οριστικοποιούνται και να κοινοποιούνται στους Ασφ/νους με αποδεικτικό παραλαβής. Για την κοινοποίηση να χρησιμοποιούνται οι παρεχόμενοι από τις αποθήκες του Ιδρύματος ειδικοί φάκελοι.

5. Οι Δ/ντές των Μονάδων Ασφάλισης σε συνεργασία με τους Δ/ντές των Μονάδων Υγείας (Μ.Υ), θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή στους υπαλλήλους των Μονάδων Υγείας για την πλήρη και ακριβή συμπλήρωση της αίτησης Έκτακτης Περίθαλψης (Ιατρικής – Νοσοκομειακής), σύμφωνα με τα έγγραφα με Αρ. Πρωτ. Γ99/117/4.5.2011 της Δ/νσης Παροχών και με Αρ. Πρωτ.: 095/69/02-06-2011 της Επιχ/κής Ομάδας Παροχών.

6. Τέλος οι Δ/ντές των Υποκ/των πρέπει να έχουν άμεση επαφή με το Τμήμα Παροχών, όσον αφορά στην Παραλαβή Δικαιολογητικών – Έκδοση Απόφασης – Οριστικοποίηση Απόφασης για την αποφυγή καθυστερήσεων της πίστωσης των λογαριασμών των ασφαλισμένων. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών θα εκτυπώνει ημερήσια κατάσταση παραλαβής δικαιολογητικών και κατάσταση με οριστικοποιημένες αποφάσεις, για τις οποίες θα λαμβάνει γνώση ο Δ/ντής και θα συνυπογράφει.

7. Να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο Τμήμα Παροχών ο πίνακας με τις ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών στις Τράπεζες.

Έχοντας υπόψη συνολικά τα δεδομένα και ότι παρήλθε ήδη ένας μήνας από της εφαρμογής της διαδικασίας και ουσιαστικά οι κατά μήνα συναλλασσόμενοι ασφαλισμένοι επισκέφθηκαν τουλάχιστον μια φορά τις Μονάδες μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι αν τηρηθούν όλα τα ανωτέρω η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σε σύντομο διάστημα προς όφελος και των υπαλλήλων αλλά κυρίως των ασφ/νων.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!