Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Απογραφή στο μητρώο ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.


image of ika(τελευταία ενημέρωση 24/3/2013)

 1.    Υπόχρεοι απογραφής:

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ, υποχρεούται να εγγραφεί  στο Μητρώο Ασφαλισμένων που τηρείται στο ΙΚΑ, προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.

 2. Τόπος απογραφής – αρμόδιο υποκατάστημα:

Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας ή του τόπου εργασίας του. Το αρμόδιο τμήμα είναι το ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.

 

3.Διαδικασία:

Η διαδικασία απογραφής  υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου», το οποίο διατίθεται από τα υποκαταστήματα και την ιστοσελίδα του ΙΚΑ. Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/d.html

Το έντυπο  συμπληρώνεται  με ελληνικούς χαρακτήρες με βάση τα στοιχεία ταυτότητας για έλληνες πολίτες και  με λατινικούς χαρακτήρες για αλλοδαπούς (ανεξάρτητα αν είναι πολίτες Ε.Ε. ή τρίτων χωρών) με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία του διαβατηρίου.

Υποβάλλεται συμπληρωμένη στο Τμήμα Μητρώου του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνοδευόμενη από τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά :

 • Δελτίο Ταυτότητας, ή Διαβατήριο όταν πρόκειται για αλλοδαπούς.
 • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (φωτοτυπία βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικού σημειώματος  ή  φορολογικής δήλωσης). (Οποιοδήποτε από τα προηγούμενα έγγραφα πρέπει να
  είναι πρόσφατο)
 • Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον απασχολείται σε κοινή επιχείρηση.(για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε οικοδομές ή άνεργους δεν είναι απαραίτητη η Βεβαίωση Εργοδότη)
 • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προκειμένου να χαρακτηριστεί ο ασφαλισμένος ως «παλαιός» ή «νέος».
 • Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας ή Υπεύθυνη Δήλωση, όταν η Αίτηση Απογραφής υποβάλλεται στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τραπέζης στο οποίο ο δικαιούχος να είναι ο ασφαλισμένος (πρώτο όνομα). Στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί είτε να υπάρχουν συνδικαιούχοι είτε όχι.

 

Μετά την άμεση μηχανογραφική επεξεργασία της Αίτησης Απογραφής αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου, ο οποίος γνωστοποιείται στον ασφαλισμένο με Βεβαίωση Απογραφής.

Σε περίπτωση που από τη  μηχανογραφική επεξεργασία της Αίτησης Απογραφής, διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι ήδη εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΙΚΑ, δεν  αποδίδεται νέος Αριθμός Μητρώου, αλλά γνωστοποιείται στον ασφαλισμένο  αυτός που του είχε αποδοθεί με Βεβαίωση Προηγούμενης Απογραφής.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται  από όσους υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Ασφαλισμένων του και να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου.

Για την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Απογραφής ο αιτών πρέπει να προσκομίσει στην  Υπηρεσία  επίσημα  έγγραφα   από  τα  οποία θα  ελεγχθούν  τα ατομικά  του  στοιχεία:

 

α) Δελτίο ταυτότητας και ελλείψει αυτού πιστοποιητικό γέννησης ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς Ασφαλισμένους ,

β) παραστατικό ΔΟΥ από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ,

γ) βεβαίωση εργοδότη εφόσον απασχολείται σε κοινή επιχείρηση,

δ) φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου και

ε) έγγραφο που να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του εφόσον δεν προκύπτει από το παραστατικό ΔΟΥ που προσκόμισε.

 

Οι ενδείξεις του εντύπου συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ευανάγνωστα γράμματα με Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες, με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία των προσκομιζομένων δικαιολογητικών (Ταυτότητα, Διαβατήριο κ.λ.π.) ως εξής:

 • Με Ελληνικούς Χαρακτήρες για Έλληνες πολίτες.
 • Με Λατινικούς χαρακτήρες για  Αλλοδαπούς.

 

Αναλυτικά τα πεδία του εντύπου συμπληρώνονται ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΤΥΠΑ ΕΟΧ Ή ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (π.χ. Ε111,Ε128 κ.λπ). Συμπληρώνεται με Χ εφόσον πρόκειται για ασφαλισμένους με έντυπα από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΒΕΛΓΙΟ, ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ) ή από χώρες με Διμερή Σύμβαση (ΚΕΜΠΕΚ ΚΑΝΑΔΑ, ΟΝΤΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ), για τους οποίους εκδίδεται  Βιβλιάριο Υγείας. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία με αστερίσκο.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται  από την Υπηρεσία  ο κωδικός και η ονομασία του Υποκ/τος.

Α.Μ.Α

Το πεδίο παραμένει κενό.

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ-ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

Συμπληρώνονται τα στοιχεία όπως αναγράφονται στο επίσημο έγγραφο που προσκομίζεται

ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ εφόσον διαφέρει από το σημερινό επώνυμο.

ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ

Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει

ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ – ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία αυτά από έγγαμους.

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Συμπληρώνεται όπως αναγράφεται στην  ταυτότητα ή στο  διαβατήριο.

ΦΥΛΟ

Συμπληρώνεται με Χ  αντίστοιχα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Κατά σειρά συμπληρώνονται τα εξής:

ΤΥΠΟΣ: Συμπληρώνεται το παρακάτω πεδίο ανάλογα με το επίσημο έγγραφο, φωτοτυπία του οποίου συνυποβάλλεται.

 • Αστυνομική (αν αφορά Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα)
 • Στρατιωτική (αν αφορά Ελληνική Στρατιωτική Ταυτότητα)
 • Διαβατήριο
 • Πιστοποιητικό

ΑΡΙΘΜΟΣ: Συμπληρώνεται ο αριθμός της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή ο αριθμός Πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, ή η ημερομηνία πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού.

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Συμπληρώνεται η εκδούσα αρχή.

 

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ

Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ υποχρεωτικά, (σχετική η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1027411/842/Δ4/26-2-98) και η ονομασία της ΔΟΥ, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο επίσημο έγγραφο που προσκομίστηκε.

 

ΑΜΚΑ

Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) όπως είναι γραμμένος στην Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, αν έχει ήδη εκδοθεί ΚΑΡΤΑ  από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Συμπληρώνεται η  ημερομηνία γέννησης με την μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν είναι γνωστή η πλήρης ημερομηνία αλλά μόνο το έτος γέννησης  τότε συμπληρώνεται 01/01/ και το έτος γέννησης, καθώς και η ένδειξη Χ στο πεδίο ΕΙΚΟΝΙΚΗ.

Στη συνέχεια συμπληρώνονται οι ενδείξεις: ΧΩΡΑ, ΝΟΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΠΟΛΗ.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Συμπληρώνονται τα πεδία : οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, χώρα, τηλέφωνο καθώς και FAX ,  E-MAIL.

Σε περίπτωση που η διεύθυνση αφορά Χωριό όπου οι οδοί δεν διαθέτουν όνομα, στο πεδίο «Οδός» θα συμπληρωθεί το όνομα του Χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθμός» θα παραμείνει κενό.

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ (ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)

Το πεδίο παραμένει  κενό ( συμπληρώνονται από την υπηρεσία).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του εργοδότη σε περίπτωση που ο αιτών απασχολείται σε κοινή επιχείρηση. Το πεδίο ΑΜΕ εργοδότη συμπληρώνεται εφόσον είναι γνωστό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται μόνο από εργατοτεχνίτες  οικοδόμους εφόσον αυτοί επιθυμούν να πληρώνονται την καταβολή του Δωροσήμου μέσω τραπεζικού λογαριασμού

 • ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συμπληρώνεται η πλήρης ονομασία της τράπεζας στην οποία διατηρείται ο λογαριασμός του οικοδόμου π.χ. ΕΘΝΙΚΗ , ALFA BANK κ.λ.π.

 • ΚΩΔΙΚΟΣ

Το πεδίο παραμένει κενό.

 • ΚΩΔ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συμπληρώνεται από τα στοιχεία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται  στα προσκομιζόμενα στοιχεία  ο Κωδικός Υποκαταστήματος  Τράπεζας , δεν συμπληρώνεται το πεδίο.

 • ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμπληρώνεται από τα στοιχεία του τραπεζικού βιβλιαρίου.

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Συμπληρώνεται από τα στοιχεία του τραπεζικού βιβλιαρίου παραλείποντας τους τυχόν ειδικούς χαρακτήρες( /, -, κλπ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

Συμπληρώνεται η ημερομηνία Έναρξης απασχόλησης στον παραπάνω Εργοδότη για τους εργαζόμενους, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο συγκεκριμένος πίνακας συμπληρώνεται εφόσον ο αιτών στο παρελθόν (πριν την έναρξη Ασφάλισης στο ΙΚΑ) είχε ασφαλισθεί σε άλλο ή άλλους Φορείς Ασφάλισης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Κατά σειρά συμπληρώνονται τα εξής:

 • Α/Α: Ο αύξων αριθμός της οριζοντίου γραμμής.
 • ΧΩΡΑ: Η ονομασία της Χώρας που έχει πραγματοποιηθεί η ασφάλιση.
 • ΚΩΔ.: Συμπληρώνεται ο Κωδικός της Χώρας (από την υπηρεσία).
 • ΦΟΡΕΑΣ: Συμπληρώνεται ο Φορέας Ασφάλισης υποχρεωτικά μόνο αν αφορά Φορέα της Ελλάδας.
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης Ασφάλισης στο Φορέα, με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η πλήρης ημερομηνία αλλά μόνο το έτος τότε, συμπληρώνεται με τη μορφή 01/01/ΕΕΕΕ.
 • ΑΡΙΘ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Συμπληρώνεται εφόσον έχει χορηγηθεί και είναι γνωστός. Αν η ασφάλιση έχει πραγματοποιηθεί σε Ελληνικό Φορέα Ασφάλισης τότε ο αριθμός αυτός αφορά τον ΑΜΚΑ.
 • Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου στον Φορέα Ασφάλισης εφόσον είναι γνωστός.

ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός της τελευταίας οριζόντιας γραμμής που συμπληρώθηκε στο συγκεκριμένο Πίνακα.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!