Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Τροποποίηση στον Νόμο Κατσέλη (Ν. 3869/2010) 20-8-2015


image of Katseli LawΤο Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντέλλος Νικόλαος σας ενημερώνει για τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε στο Ν.3869/2010, (Νόμος Κατσέλη) για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ο Ν.4336/2015 (με τον οποίο κυρώθηκε το τρίτο Μνημόνιο), καθώς και η Κοινή Υπουργική Απόφαση 7534/20.08.2015.

Οι τροποποιήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο τις αιτήσεις που πρόκειται να κατατεθούν από τη θέση σε ισχύ του Ν.4336/2015 την 19 Αυγούστου 2015 και εφεξής, αλλά και τις ήδη εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4336/2015 προβλέπεται υποχρέωση συντομότερου προσδιορισμού των αιτήσεων που έχουν ήδη προσδιοριστεί, αλλά και ενημέρωση του φακέλου με σειρά εγγράφων που προσδιορίζονται στην Κ.Υ.Α. 7534/20.08.2015.

Α. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ειδικότερα όσοι έχουν ήδη υποβάλλει την αίτηση του Ν.3869/2010 υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2016 να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και αναλυτικά με βάση την Κ.Υ.Α. 7534/20.08.2015 τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν βεβαίως και τις νέες αιτήσεις :

α) Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών,

δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών,

ε) Πρόσφατο Ε9,

στ) Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ,

ζ) Τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων

η) Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών,

θ) Αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων,

ι) (Τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων,

ια) Τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη,

ιβ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 Κ.Π.Δ.) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,

ιγ) Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος),

ιδ) Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων,

ιε) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κυρίας κατοικίας του οφειλέτη,

ιστ) Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη,

Σε περίπτωση εγγάμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων με περιουσία.

Σημειώνεται ότι η υπαίτια παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι εντός τεσσάρων (4) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του Ν.4336/2015, ήτοι μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2015, κάθε διάδικος δύναται να ζητήσει να επαναπροσδιοριστεί σε συντομότερη δικάσιμο η υπόθεση που είχε προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του νόμου, ήτοι πέραν της 20ης Αυγούστου 2018.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, επαναπροσδιορίζεται αυτεπαγγέλτως εντός τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου το σύνολο των υποθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί πέραν της τριετίας, αρχίζοντας από αυτές που έχουν προσδιοριστεί συντομότερα με προτίμηση στις σημαντικότερες υποθέσεις.

Η πράξη προσδιορισμού δικασίμου κοινοποιείται είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή είτε με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ιδίως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πληρεξούσιο δικηγόρο ή στον διάδικο.

Β. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Με το Ν.4336/2015 τροποποιούνται τα άρθρα 1,2,4,5,6,8,9,10 και 13 του Ν.3869/2010, ενώ προστίθεται και νέο άρθρο 5Α.:

  • Η κυριότερη αλλαγή που εισάγεται με τον Ν.4336/2015 αφορά στη δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 και κατηγοριών χρεών που δεν υπάγονταν μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα :

α) Βεβαιωμένες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ. Ε.Δ. Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν,

β) Βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ. Α.) α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983 από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

γ) Ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Ωστόσο υπογραμμίζεται ότι η αίτηση δεν επιτρέπεται να συνίσταται αποκλειστικά και μόνο από τις ανωτέρω οφειλές, αλλά θα πρέπει αυτές να υποβάλλονται σε ρύθμιση μαζί με λοιπές οφειλές προς ιδιώτες πιστωτές.

 

  • Περαιτέρω προβλέπεται πλέον ότι ο γραμματέας του Ειρηνοδικείου το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την με την κατάθεση της αίτησης, θα προβαίνει σε τυπικό έλεγχο αυτής, όσον αφορά την πληρότητα του περιεχόμενου της και των εγγράφων που τη συνοδεύουν και την καταβολή από τον αιτούντα κάθε τέλους που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης και εφόσον διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις η αίτηση του οφειλέτη εισάγεται θα άμεσα προς προσδιορισμό δικασίμου για την συζήτηση της.

Στην αντίθετη περίπτωση που κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί ότι η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή δεν είναι ακριβή και πλήρη, η γραμματεία του δικαστηρίου προσκαλεί τον αιτούντα, είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας ο φάκελος της αίτησης τίθεται στο αρχείο.

 

  • Επαναλαμβάνεται η προηγούμενη ρύθμιση του νόμου για τον ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της αίτησης που θα πρέπει να προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσής της. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης ενδεχόμενης συμφωνίας ή προσωρινής διαταγής, που σε αντίθεση με την προηγούμενη διατύπωση δεν «προσδιορίζεται υποχρεωτικώς δυο (2) μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης» αλλά εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης, γεγονός που επιλύει πρακτικά ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί στην πράξη και επισπεύδει το χρόνο εκδίκασης της προσωρινής διαταγής.

Η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι (6) μήνες, συνυπολογιζόμενης και της περιόδου αναστολής άσκησης καταδιωκτικών μέτρων, αρχομένης από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης ή εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη. Η προσωρινή διαταγή ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται κατά το άρθρο 781 ΚΠολΔ.

Το ποσό των μηνιαίων δόσεων που διατάσσονται με την προσωρινή διαταγή καταβάλλεται συμμέτρως προς τους πιστωτές και συναρτάται πλέον αμέσως με τις Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης που προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς η καταβολή τους πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, ωστόσο το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% των μηνιαίων δόσεων που ο αϊτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης.

Κάθε ποσό που υπολείπεται μετά την αφαίρεση του ποσού που καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές.

Σε κάθε περίπτωση, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στους δανειστές δεν μπορεί να υπολείπεται των Ευρώ σαράντα (40) μηνιαίως, ενώ εξαίρεση από τα οριζόμενα στα εδάφια 2, 3 και 4 επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (άρθρο 8 παρ. 5 Ν.3869/2010), οπότε είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μηνιαίας δόσεως σε ποσό που υπολείπεται των ανωτέρω ορίων ή και ο ορισμός μηδενικών δόσεων.

 

  • Τροποποιείται ο χρόνος καταβολής των δόσεων που προβλέπει το άρθρο 8 Ν.3869/2010 και από «χρονικό διάστημα τριών εως πέντε ετών κατά την κρίση του (δικαστηρίου)» τροποποιείται σε «χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», σε συνάρτηση και εδώ με το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη.

 

  • Ως προς το ζήτημα της εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας από τη ρευστοποίηση αναμένεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία θα καθοριστούν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εξαιρεθεί η κυρία κατοικία, ιδίως ως προς την αντικειμενική αξία του ακινήτου το ύψος του συνόλου των οφειλών κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης και το μικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη, ενώ μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς που απαιτεί την καταβολή δόσεων ισόποσων του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας.

Μεταβολή εξάλλου σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση αποτελεί το γεγονός ότι σε περίπτωση ρευστοποίησης οι απαιτήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται συμμέτρως από τις καταβολές του οφειλέτη και δεν ικανοποιούνται προνομιακά οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματα ασφάλεια στο ακίνητο.

 

  • Με ευθύνη και πρωτοβουλία της Γραμματείας των Ειρηνοδικείων τόσον οι ήδη εκκρεμείς αιτήσεις του παρόντος νόμου όσο και οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατηγοριοποιούνται ανάλογα με: α) το ύψος των οφειλών και β) το ύψος της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη. Οι σημαντικότερες με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αιτήσεις προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα όσον αφορά τη συζήτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

  • Με το άρθρο 5Α που προστέθηκε στο Ν.3869/2010 προβλέπεται για πρώτη φορά η διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικροοφειλών για οφειλές που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων. Η ρύθμιση προβλέπει αρχικά προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών κατά το οποίο αναστέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του.

Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις που αναλύονται κατωτέρω και παρέλθει το διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του ν. 3869/2010.

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, για οποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής του κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδημάτων του ιδίου και της οικογενείας του, ενώ σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της προσωρινής απαλλαγής, είναι δυνατόν ο οφειλέτης να κηρυχθεί έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και να αρθεί η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την μεταβολή της περιουσιακής ή εισοδηματικής του κατάστασης.

Οι προϋποθέσεις ισχύος της ανωτέρω ρύθμισης είναι αρκετές και ισχύουν σωρευτικώς, κάτι που περιορίζει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

Αναλυτικά στη ρύθμιση δύναται να υπαχθεί ο οφειλέτης ο οποίος :

α) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης,

β) τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου. συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ,

γ) οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν.3869/2010 συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη,

δ) το ύψος των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων

ε) οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του Ν.3869/2010,

στ) δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές,

ζ) τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και

η) είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος

 

Τέλος με την Κ.Υ.Α. 7534/20.08.2015 τροποποιείται η προηγούμενη Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ζ1-398 (ΦΕΚ Β΄/ 1/3.01.2011) και καθορίζεται νέο υπόδειγμα τυποποιημένης αίτησης για υπαγωγή στο Ν.3869/2010 που προσαρτάται ως παράρτημα στο ΦΕΚ 1794 / 20.08.2015.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://www.aggelopoulos.net/what-we-offer/legal-services/konstadellos-nikolaos/

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!