Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π.Ε.Π. – Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013


Image of ESPA 2007-2013Το δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για το πρόγραμμα «Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013″

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΛΗΞΗ

25/02/2013

 25/04/2013

 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000€
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 30.000€
 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 100.000€
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 300.000€
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΜΕΓΙΣΤΟ

40%

60%

 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 15 ΜΗΝΕΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 3 ΜΗΝΕΣ

Επιλέξιµες επιχειρήσεις

 

Ενισχύονται ΜΜΕ υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω:

 

1.  Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που µέχρι τις 31/12/2011 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις.

 

2.  Νέες επιχειρήσεις – Υπό σύσταση επιχειρήσεις:  οι επιχειρήσεις που   δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των υφιστάµενων.

 

Oι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι:

 •  οι υφιστάµενες και νέες  επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους  δηλούµενο/ους ΚΑ∆ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ενώ, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους ΚΑ∆ πριν την πρώτη εκταµίευση επιχορήγησης
 •  να µην εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιµους ΚΑ∆ της ίδιας Θεµατικής Ενότητας
 • να  είναι  εγκατεστηµένοι  ή  να  προτίθενται  να  εγκατασταθούν  στην  Ελληνική επικράτεια
 • να  έχουν  ή  να  δεσµευτούν  ότι  θα  έχουν  την  ιδιότητα   της  Μικροµεσαίας Επιχείρησης
 • να µην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να µην εκκρεµεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να λειτουργούν νόµιµα
 • να µην είναι προβληµατική επιχείρηση
 • να λειτουργούν    ή να προτίθενται  να λειτουργήσουν    αποκλειστικά   µε νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
 • να τηρήσουν ή να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσµευθούν ότι θα µεριµνήσουν για τις κατάλληλες υποδοµές µε σκοπό  την  ελαχιστοποίηση των εµποδίων  πρόσβασης  ατόµων µε αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο
 • να   υποβάλλουν   στα   επενδυτικά    σχέδιά   τους   δαπάνες    που    δεν   έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραµµα  που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • εφόσον  αιτηθούν   λειτουργικές   δαπάνες,   θα  πρέπει   ο  κύριος  µέτοχος  της επιχείρησης να µην έχει κλείσει κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όµορες αγορές
 • να υποβάλλουν έως µία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Κατηγορίες ∆απανών

 

Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούµενων δαπανών µε τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 60%

 80%

 60%

 2.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

100%

100%

100%

 3.

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

 15.000

 15.000

 10.000

 4.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 100%

 100%

 100%

5.

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

20%

20%

20%

 6.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

 6.000 €

 6.000 €

 6.000 €

7.

Λογισμικό

30.000 €

30.000 €

10.000 €

8.

Προβολή – Προώθηση

20.000 €

30.000 €

10.000 €

9.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

10.000 €

10.000 €

10.000 €

 10.

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό  χρηματοδότησης 25%)

 40%

 40%

 40%

Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω   Θεµατικές Ενότητες  µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική πρόταση µε προϋπολογισµό  µεγαλύτερο  από αυτό  που  καθορίζεται µε το  ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή  οι υπερβάλλουσες  δαπάνες της επενδυτικής πρότασης  δεν επιχορηγούνται και καλύπτονται αποκλειστικά µε ιδιωτική συµµετοχή.

Χρηµατοδοτικό Σχήµα

 

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται από 40% έως 60% ανάλογα την περιφέρεια υλοποίησης και το µέγεθος της επιχείρησης. (1)

Επιπλέον,  προβλέπεται  η  ενίσχυση  των  λειτουργικών  δαπανών   σε  ποσοστό 25%,  για ολόκληρη την επικράτεια, µόνο για µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις και νέες ή υπό σύσταση.

Το  υπόλοιπο   ποσό  πέρα   της  ∆ηµόσιας  Χρηµατοδότησης  για  την  κάλυψη  του συνολικού προϋπολογισµού θεωρείται Ιδιωτική Συµµετοχή του έργου. Η Ιδιωτική Συµµετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συµµετοχή ή/και Τραπεζικό ∆ανεισµό (εγγύηση ή επιδότηση επιτοκίου από ΕΤΕΑΝ ή JEREMIE).

Ειδικότερα, ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών  ορίζεται:

α)  για  τις  δαπάνες των  10  περιφερειών  του  παρακάτω  πίνακα,  η  ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

 Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)

 

Περιφέρειες

 Δημόσια Επιχορήγηση

(Κοινοτική και Εθνική) (%)

 Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

 % ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 % ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις

% ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

 50

 60

 50

 40

Κ. Μακεδονία

40

50

60

50

Δ. Μακεδονία

40

50

60

50

Ήπειρος

50

60

50

40

Θεσσαλία

40

50

60

50

Ιόνια

40

50

60

50

Δ. Ελλάδα

50

60

50

40

Πελοπόννησος

40

50

60

50

Β. Αιγαίο

40

50

60

50

Κρήτη

40

50

60

50

β)  για  τις  δαπάνες των  υπόλοιπων   3  περιφερειών   του   παρακάτω   πίνακα,   η ηµεροµηνία Προκήρυξης του Προγράµµατος.

 

 Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)

 

Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

 Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

 % ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

 % ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 % ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις

% ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Στερεά Ελλάδα

40

50

60

50

Ν. Αιγαίο

40

50

60

50

Αττική

40

50

60

50

 

 

(1)    Μικρές επιχειρήσεις:  Προσωπικό µικρότερο των 50 ΕΜΕ και κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού µικρότερο των 10.000.000€.

Μεσαίες επιχειρήσεις:  Προσωπικό  µικρότερο των 250 ΕΜΕ  και κύκλος εργασιών να µην υπερβαίνει  50.000.000€ ή  το  σύνολο του  ετήσιου  ισολογισµού να  µην  υπερβαίνει  τα 43.000.000€.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (εκτός ενίσχυσης λειτουργικών δαπανών)
Ιδία συµµετοχή

25%

∆ηµόσια χρηµατοδότηση (ανά περίπτωση)

40% – 60%

Τραπεζική συµµετοχή (µη υποχρεωτική) Το υπόλοιπο ποσοστό

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!