Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την απλοποίηση αδειοδοτήσεων στο εμπόριο


image of athens marketΤο δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net σας ενημερώνει για όλες τις αλλαγές που έγιναν στις διαδικασίες απλοποίησης της χορήγησης άδειας για το εμπόριο. Με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 275/22-2-2011) η Ελληνική Νομοθεσία αποδέχτηκε την οδηγία 2006/123/ΕΚ. Μεταξύ άλλων στην ως άνω ΚΥΑ περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις:

α) Άρθρο 1 παρ. 4, 7 και 8: κατάργηση της συμμετοχής των εμπορικών συλλόγων στις γνωμοδοτικές επιτροπές επί του αριθμού αδειών και επί των θέσεων του υπαιθρίου πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου.

β) Άρθρο 3 παρ. 1 και 2: κατάργηση της συμμετοχής των Επιμελητηρίων στις διαδικασίες χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστημάτων λιανικού εμπορίου και κατάργηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, ως προαπαιτούμενης της χορήγησης της άδειας.

Οι ως άνω ρυθμίσεις αποτελούν συμμόρφωση προς τις ρητές διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 και 6 της Οδηγίας 2006/ 123/ ΕΚ (απαγόρευση ανάμιξης ανταγωνιστικών φορέων στις διαδικασίες χορήγησης αδειών κλπ).

Για τις ανωτέρω υποχρεωτικές προς την Οδηγία ρυθμίσεις, καθώς και για το σύνολο των διατάξεων της ΚΥΑ, προηγήθηκε ενημέρωση και συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για το τελικό κείμενο της ΚΥΑ ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων:

1) Η ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

2) Το γεγονός ότι μέσω του συστήματος αδειοδότησης στον τομέα του υπαιθρίου εμπορίου και των λαϊκών αγορών εξυπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι σχετίζονται με την επίτευξη στόχων κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα με την παροχή ευκαιριών εργασίας και συνακόλουθα προστασίας του εισοδήματος σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι αθίγγανοι, οι παλιννοστούντες, οι μικροί παραγωγοί γεωργικών προϊόντων κλπ, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Τα προαναφερόμενα επιβάλλουν τη διατήρηση του συστήματος χορήγησης αδειών στους επαγγελματίες του τομέα του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών, επειδή η εκ των προτέρων αδειοδότηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από έναν αποτελεσματικό μηχανισμό εκ των υστέρων ελέγχων.

3) Το γεγονός ότι μέσω του συστήματος αδειοδότησης στον τομέα των καταστημάτων λιανικού εμπορίου εξυπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και της εθνικής, ιστορικής, οικιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Τα προαναφερόμενα επιβάλλουν τη διατήρηση του συστήματος χορήγησης αδειών καταστημάτων λιανικού εμπορίου επειδή η επίτευξη των ανωτέρω στόχων δεν εξασφαλίζεται με λιγότερο περιοριστικά μέτρα όπως με εκ των υστέρων ελέγχους. Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και το κόστος μιας εκ των υστέρων προσπάθειας διόρθωσης τυχόν παραβάσεων είναι συχνά απαγορευτικά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η περιβαλλοντική βλάβη ή/και η οικιστική επιβάρυνση μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη.

4) Το γεγονός ότι συγκεκριμένοι και επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας, των καταναλωτών και του αστικού περιβάλλοντος επιβάλλουν την διατήρηση στις διαδικασίες αδειοδότησης που ρυθμίζονται στην παρούσα Απόφαση ορισμένων σχετικών απαιτήσεων και προϋποθέσεων, βασισμένων στην αρχή της αναλογικότητας και κατάλληλων για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων, μέσω αυτών, στόχων.

Για να την κατανόηση των αλλαγών θα παραθέσουμε τι ίσχυε πριν την ψήφιση της ΚΥΑ στους διάφορες τομείς εμπορίου και πως απλοποιήθηκαν μετά την ψήφισή της.

1. Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011:

 • Απαιτείται χορήγηση άδειας από την τοπική αυτοδιοίκηση.
 • Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, του Εμπορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, του Σωματείου Μικροπωλητών, της ΤΕΔΚ και της Τροχαίας.
 • Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, τσιγγάνους, αναπήρους, κλπ
 • Δικαιούμενοι της άδειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (ή διαμένοντες συνεχώς τα 2
  τελευταία χρόνια), με ιθαγένεια Ελληνική ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ομογενείς παλιννοστούντες κλπ
 • Ο αριθμός αδειών είναι περιορισμένος
 • Τα μέλη της οικογένειας του πλανόδιου εμπόρου δεν έχουν το δικαίωμα άσκησης παρεμφερούς δραστηριότητας
 • Δεν επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων

Τι αλλάζει:

 • Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δε συμμετέχει ο
  Σύλλογος, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται από το άρθρο 14 παρ. 6 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ
 • Οι δικαιούμενοι της άδειας (Έλληνες ή πολίτες της ΕΕ) δεν απαιτείται να είναι μόνιμοι
  κάτοικοι Ελλάδος ή να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 β της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ)
 • Τα μέλη της οικογένειας του πλανόδιου εμπόρου δικαιούνται να ασκούν παρεμφερείς δρα­στηριότητες (σύμφωνα με το άρθρο 25 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ)
 • Επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοί­κων (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2α της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ)

2. Υπαίθριοστάσιμοεμπόριο

Τιίσχυεμέχρι 22.2.2011:

 • Απαιτείται χορήγηση άδειας από την τοπική αυτοδιοίκηση
 • Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλί­κων με ειδικές ανάγκες, τσιγγάνους, αναπήρους, κλπ
 • Ο αριθμός των αδειών είναι περιορισμένος
 • Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, του Εμπορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, του Σωματείου Μικροπωλητών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Τροχαίας

Τι αλλάζει:

 • Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δε συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται από το άρθρο 14 παρ. 6 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

3. Λαϊκές αγορές

Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011:

 • Απαιτείται χορήγηση άδειας
 • Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλί­κων με ειδικές ανάγκες, τσιγγάνους, αναπήρους, κλπ
 • Δικαιούμενοι της άδειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, με ελληνική ιθαγένεια ή πολί­τες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ομογενείς παλιννοστούντες κλπ, καθώς και υπήκοοι τρί­των χωρών, που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα πέντε χρόνια
 • Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο μία άδεια και είναι αποκλει­στικής απασχόλησης
 • Η διάρκεια της άδειας των παραγωγών πωλητών είναι εξάμηνη

Τι αλλάζει:

 • Οι δικαιούμενοι της άδειας Έλληνες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ δεν απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1β της Οδηγίας 2006/123/ ΕΚ). Για τους υπηκόους τρίτων χωρών δεν επέρχεται αλλαγή
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις η διάρκεια της άδειας των παραγωγών πωλητών γίνεται δωδεκάμηνη

4. Καταστήματα λιανικού εμπορίου

Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011:

 • Απαιτείται χορήγηση άδειας για όλες τις περιφέρειες, εκτός ΝΑ Αθήνας – Πειραιά (με
  εξαίρεση τα νησιά), Ν. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και Δήμου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου
 • Για μικρά καταστήματα, ανάλογα με την περιοχή δεν απαιτείται άδεια
 • Η άδεια χορηγείται από την τοπική αυτοδιοίκηση
 • Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) η ΟΚΕ, ο Δήμος και το Επιμελητήριο
 • Στα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας περιλαμβάνεται οικονομοτεχνική μελέτη
 • Για την έκδοση της άδειας ισχύουν οι κείμενες πολεοδομικές, χωροταξικές, οικιστικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις
 • Για τη χορήγηση της άδειας λαμβάνονται υπόψη υποκειμενικά κριτήρια
 • Προθεσμία έκδοσης της άδειας: 50 μέρες

Τι αλλάζει:

 • Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δε συμμετέχει το Επιμελητή­ριο, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται από το άρθρο 14 παρ. 6 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.
 • Καταργείται η οικονομοτεχνική μελέτη (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 της Οδηγίας
  2006/123/ ΕΚ)
 • Καταργούνται τα υποκειμενικά κριτήρια (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2α και 3β της Οδηγίας 2006/123/ ΕΚ και σύμφωνα με την απόφαση 3037/2008 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας)
 • Η προθεσμία έκδοσης της άδειας συντομεύεται σε 30 μέρες

5. Χορήγηση αδειών μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης

Οι άδειες μπορούν πλέον να χορηγούνται μέσω Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης. Στο παράρτημα της ΚΥΑ υπάρχουν ειδικά έντυπα αίτησης, τα οποία αναφέρουν όλα τα απαιτού­μενα δικαιολογητικά για να διευκολύνονται οι αιτούντες.

Πηγή: Περιοδικό «Ενημέρωση» – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα του Οικονομικού Προγραμματισμού.

Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2109930111

 

 

2 Σχόλια στο “Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την απλοποίηση αδειοδοτήσεων στο εμπόριο”

 1. Καλημέρα ονομάζομαι Χαρίκλεια κολάρου έχω τρία παιδιά και το μικρότερο είναι ανήλικο με βαριά νοητική στέρηση 67% και άνω με ενδιαφέρει να πάρω πληροφορίες
  Για την έκδοση μιας άδειας λαϊκής αγοράς τη δικαιολογητικά χρειάζονται και που μπορώ να καταθέσω την αίτηση προσπάθησα στη διάφορες υπηρεσίες αλλά δυστυχώς δεν βρήκα άκρη έτσι απευθύνομαι σε εσάς για να μου δώσετε ενα χέρι βοηθείας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας
  Με εκτίμηση
  Χαρίκλεια κολάρου

 2. Κυρία Κολλάρου,

  Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Δήμο της περιοχής σας και εκείνοι θα σας υποδείξουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να σας χορηγήσουν άδεια Λαϊκής Αγοράς. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για την χορήγηση της άδειας.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!