Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με τον Νόμο 4308/2014


image of greece accounting standardsΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για τις αλλαγές που προήλθαν ύστερα από την ΠΟΛ 1003/2015 η οποία αναφέρει τις οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/14 περί των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται από το τρέχων φορολογικό έτος και εφ’ εξής, αλλάζοντας τον τρόπο που γνωρίζουμε έως σήμερα, στις λογιστικές και φορολογικές διαδικασίες της τήρησης των λογιστικών αρχείων, της διακίνησης αγαθών, της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων των πωλήσεων (αγαθών ή υπηρεσιών).

Η ΠΟΛ 1003/2015 καθορίζει αναλυτικά τις κατηγορίες των οντοτήτων οπού εντάσσονται όλες οι μορφές των εταιρειών που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Οι κατηγορίες των οντοτήτων διαχωρίζονται με τρία κριτήρια τα οποία είναι ο κύκλος εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού και ο μέσος όρος προσωπικού. Για την ένταξη της κάθε οντότητας για μια από της έξι κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί, θα πρέπει να έχει καλύψει για δύο συνεχόμενες χρήσεις το όρια μεγέθους που παρουσιάζονται συνοπτικά στην ΠΟΛ 1003/2015 άρθρο 2 παρ. 2.3.

Στη συνέχεια η ΠΟΛ 1003/2015 αναφέρεται στο λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία της κάθε οντότητας. Αναλύει τις διαδικασίες και τις μεθόδους που πρέπει να τηρούνται κατά την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα βιβλία και τα παραστατικά των οντοτήτων αναφέρονται εφ εξής ως λογιστικά αρχεία και δύναται η δυνατότητα να φυλάσσονται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας θα πρέπει να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν και οι διαφορές αυτές διακρίνονται σε μόνιμες και προσωρινές. Οι διαφορές αυτές αναγράφονται αναλυτικά στην παρ.5 του άρθρου 3. Ένα ακόμα νέο του λογιστικού συστήματος είναι ότι δεν είναι υποχρεωτική ή χρήση των κωδικών του προτεινόμενου λογιστικού σχεδίου λογαριασμών των Π.Δ. 1123/80 – 148/84 – 384/92, αλλά οι οντότητες με επιλογή τους μπορούν να συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν. Τέλος στις παραγράφους 10 έως 12 του άρθ.3 η ΠΟΛ ορίζει ποιες εταιρείες θα εφαρμόζουν απλογραφικό και ποίες διπλογραφικό σύστημα, αφήνοντας το όριο του 1.500.000,00 ευρώ στον κύκλο εργασιών στις ατομικές, Ο.Ε. – Ε.Ε., δικηγορικές, αστικές κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και Ν.Π.Δ.Δ.. Ακόμα θα συνεχίσουν τα εφαρμόσουν το διπλογραφικό σύστημα, ανεξαρτήτου κύκλου εργασιών οι μετοχικές εταιρείες, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε..

Το άρθρο 4 της ΠΟΛ 1003/2015 αναφέρει τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, που καθιερώνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων, με ενδεικτικά παραδείγματα των τεχνικών αυτών. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται στο λογιστικό σύστημα και στα λογιστικά αρχεία της οντότητας, τα οποία η αξιοπιστία τους διασφαλίζεται με το άρθρο 5 και μέσα από μια διαδικασία ελέγχου και έγκρισης από τα όργανα της διοίκησης της οντότητας και τον κατά τον νόμο υπεύθυνο λογιστή. Η διασφάλιση αυτή αναφέρει αναλυτικά όλες τις δικλίδες για την κατάλληλη λειτουργία της οντότητας, από την διακίνηση των εμπορευμάτων – αγαθών, το περιεχόμενο και τον τρόπο έκδοσης (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη μορφή) του παραστατικού διακίνησης, την λιανική ή χονδρική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, τον τρόπο και τόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων. Τέλος δύναται η δυνατότητα στην οντότητα να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικό λογιστή) την τήρηση ή την ενημέρωση μέρους ή του συνόλου του λογιστικού της συστήματος, χωρίς προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια των ανωτέρω, η ΠΟΛ αναφέρει στα άρθρα 6 & 7 τον χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων της εταιρεία, οποίος είναι με τη λήξη του μήνα ή τρίμηνου, κατά περίπτωση. Η διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων μπορούν να φυλαθχούν σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική), αφού δεν ορίζεται στον νόμο ο τρόπος τήρησης και διαφύλαξης τους. Συνεπώς αυτά μπορούν να τηρούνται και να φυλάσσονται οπουδήποτε, ακόμη και κατά την διάρκεια της περιόδου που αφορούν, με την προϋπόθεση να επιδεικνύονται και να δίνονται στον έλεγχο όταν αυτά ζητηθούν, εντός ευλόγου χρόνου

Στα επόμενα άρθρα 8 έως 15 αφορούν τα παραστατικά πωλήσεων, όπως το Τιμολόγιο πώλησης με το περιεχόμενο του, το Απλοποιημένο Τιμολόγιο, το Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο και τα εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Για τα παραστατικά των πωλήσεων, η ΠΟΛ αναφέρει αναλυτικά στις παραγράφους της, τον χρόνο έκδοσης αυτών, ο οποίος είναι ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε πώλησης, τον τρόπο έκδοσης του (δύναται η δυνατότητα Ηλεκτρονικού Τιμολογίου) καθώς και η αυθεντικότητα του παραστατικού, δηλαδή η διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του Τιμολογίου. Η αυθεντικότητα του παραστατικού διασφαλίζεται οποιεσδήποτε δικλίδες της οντότητας δημιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκμηρίων που συνδέουν κάθε τιμολόγιο με τη σχετική προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα. Τέλος αναφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίσει απαλλαγές από την υποχρέωση χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), για συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων ή συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών λιανικής (μπορείτε να δείτε τις απαλλαγές της ΠΟΛ 1002/2015 εδώ)

Συνοψίζοντας, η ΠΟΛ 1003/2015 ερμηνεύει αναλυτικά όλες τις αλλαγές που ήρθαν στο λογιστικό σύστημα των εταιρειών με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, κάνοντας το πιο ευέλικτο και πιο κοντά στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία. Ας ελπίζουμε να μην εμπλουτιστεί και αυτό με επαναλαμβανόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις, αλλά να παραμείνει σταθερό.

Δείτε την ΠΟΛ 1003/2015 αναλυτικά εδώ.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!