Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων 2013


image of tax-clearanceΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για την υποχρεωση όλων των φυσικών προσώπων να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μέσω διαδικτύου. Σας κοινοποιούμε την πολ. 1114/23-5-2013 που αναφέρει τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αθήνα, 23 Μαΐου 2013
Πολ.1114/2013
ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.09.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α’ 151/16.09.1994).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’/17.11.1999) σύμφωνα με τις οποίες,…. «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

5. Το γεγονός ότι με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επιτυγχάνεται η άμεση εκκαθάρισή τους.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’/31.03.2011), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7. Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ. 1094/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1072/30-04-2013) που αφορά την παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

8. Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή μας, σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών.

9. Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1008/2011 (ΦΕΚ Β΄136/09-02-2011), που αφορά τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό.

10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1,Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της ΓΓΠΣ) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή.

3. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την ΓΓΠΣ ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

5. Οι κωδικοί των χρηστών του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ μέχρι και την 30η Αυγούστου 2013 και θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση .

6. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Αντιθέτως οι συμπληρωματικές και τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η προίστ. της Γραμματείας
Ο Υφυπουργός
Γ. Μαυραγάνης

8 Σχόλια στο “Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων 2013”

 1. Τι ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού;

 2. Κύριε Καντερέ,

  Σχετικά με τις δηλώσεις για τους φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού μπορείτε να ενημερωθείτε:

  1) Με το άρθρο μας περί φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος

  https://www.aggelopoulos.net/news/global-income-taxation-in-greece-law-3943-2011/

  2) Με το εγχειρίδιο της Γενικής Γραμματείας για την Φορολογία Εισοδήματος

  http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/TaxGuide/documents_GeneralImformation/manual_2013.pdf

  3) Για την παράταση που δόθηκε για την υποβολή των δικαιολογητικών

  http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/documents_news/1062.pdf

 3. Παρακαλώ, επειδή έχω «μπλοκάρει» με τις ΣΑΔΦ, με ποιο τρόπο θα το χειριστώ το θέμα στην Ε1; Πρόκειται για σύνταξη από Σουηδία (από κρατικό φορέα) με παρακρατηθέντα φόρο. Εχω δύο ενναλακτικές νομίζω:

  1. Καθαρό ποσό (=μετά την αφαίρεση του φόρου) στον 391.

  2. Μικτό ποσό στον 391 και τοποθέτηση του φόρου στον 651

  Ευχαριστώ, σε αναμονή…

 4. Κύριε Γιώργο,

  Η απάντηση εξαρτάται από το περιεχόμενο της ΣΑΔΦ. Αν γράφει ότι το εισόδημα φορολογείται και στις δύο χώρες τότε γράφετε το μικτό ποσό στον κωδικό 391 και τον φόρο που πληρώσατε στον 651. Διαφορετική είναι η απεικόνιση αν το εισόδημα φορολογείται μόνο σε μια από τις δύο χώρες.

 5. Αφού σας ευχαριστήσω θερμά κ. Αγγελόπουλε, επιτρέψτε μου μία συμπληρωματική ερώτηση σε σχέση με το πρώτο μου ερώτημα: Επειδή συνάντησα δύο απόψεις για το ζήτημα της ενδεχόμενης προκαταβολής φόρου για το εισόδημα συνταξιούχου που προέρχεται μόνο από σύνταξη και επιπρόσθετα από σύνταξη εξωτερικού (Σουηδία). Εχω τη άποψη ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται θέμα προκαταβολής φόρου. Ισχύει;
  Ευχαριστώ

 6. Κύριε Γιώργο,

  Στις περισσότερες περιπτώσεις συμπλήρωσης των κωδικών για εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης το σύστημα αυτόματα υπολογίζει προκαταβολή φόρου. Δεν μπορούμε να είμαστε όμως σίγουροι αν δεν προχωρήσουμε σε υποβολή της δήλωσης.

 7. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ Η ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ? ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ? ΑΝ ΝΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΟΡΙΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ?

 8. Κύριε Στυλιδιώτη,

  Τα περιουσιακά σας στοιχεία δημιουργούν τεκμαρτό εισόδημα. Για το ποσό του εισοδήματος που θα δημιουργηθεί θα φορολογηθείτε. Για το 2013 ισχύει ότι ίσχυε πέρυσι. Ο μόνος που μπορεί να μειώσει το ποσό των τεκμηρίων για να μην έχετε υψηλό εισόδημα είναι ο προϊστάμενος της εφορίας. Αλλιώς ισχύει ότι για ολους τους φορολογούμενους είτε είστε άνεργος είτε όχι.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!