Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Υποχρεωτική Φυσική Παρουσία των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


image of ikaΜε μια έκτακτη ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους συνταξιούχους των ταμείων, τίθεται ως υποχρέωση η φυσική παρουσία τους κατ΄ έτος στα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος. Το δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net σας ενημερώνει για την σχετική ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.


Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Ιουλίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το μέτρο της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα να προσέλθετε στην τράπεζα από την οποία σας καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, προσκομίζοντας:

 • 1. Το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • 2. Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση – θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής – να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας σας και ΟΧΙ στην τράπεζα από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή σας.

Για την διευκόλυνσή σας, το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να βεβαιωθεί και με την παρουσία κατ΄ οίκον της Δημοτικής Αστυνομίας ή της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
Παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας, καθόσον εάν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 δεν έχετε δηλώσει την παρουσία σας στις τράπεζες, η Υπηρεσία θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να αναστείλει την καταβολή της σύνταξης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησής σας και εφόσον επιθυμείτε αλλαγή του λογαριασμού πίστωσης που μέχρι σήμερα καταβάλλεται η σύνταξή σας, μπορείτε να την πραγματοποιήσετε μέσω των τραπεζών και ΕΛΤΑ, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή σας στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επισημαίνεται ότι, εάν στο Ενημερωτικό Σημείωμα δεν αναφέρεται ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) στο δεξιό άνω άκρο του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων, θα πρέπει:

 • Εάν έχετε ΑΜΚΑ να τον προσκομίσετε στην Τράπεζα
 • Εάν δεν έχετε ΑΜΚΑ να φροντίσετε για την έκδοσή του, πριν από την προσέλευσή σας για την απογραφή σας στις τράπεζες όπου και θα πρέπει να το συνυποβάλλετε. Ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑ μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

—————————————————————————————————————————————————————-

Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Σ00/17/8.7.2011

 

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων.
ΣΧΕΤ: Το Σ00/16/29.6.2011 Γενικό Έγγραφο

Σε συνέχεια του ως άνω Γενικού Εγγράφου μας σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες ή στα Πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία λαμβάνουν τη σύνταξή τους και όσον αφορά στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται πληρεξούσιοι ή εξουσιοδοτημένα άτομα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όταν παρουσιάζεται στο Υποκατάστημα εκπρόσωπος του συνταξιούχου προσκομίζοντας πληρεξούσιο, εάν αυτό είναι παλαιό(πέραν του έτους), αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του συνταξιούχου – με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής – ότι το πληρεξούσιο είναι ισχυρό.

2. Για τις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος βρίσκεται σε αδυναμία επικοινωνίας οπότε δεν έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει ή να καταστήσει κάποιον πληρεξούσιο, και δεν νοσηλεύεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα αλλά βρίσκεται στο σπίτι, θα πρέπει να ενημερώνετε τους οικείους ότι θα πρέπει να κινήσουν άμεσα διαδικασίες είτε για το διορισμό προσωρινού επιτρόπου μέσω Ε.Κ.Η. είτε δικαστικού συμπαραστάτη μέσω δικαστηρίου.

Αν, βέβαια, έχουν κινηθεί διαδικασίες για προσωρινό επίτροπο, οι Ε.Κ.Η. θα πρέπει να εξετάζουν κατά προτεραιότητα αυτές τις αιτήσεις.

Μέχρι τότε, μπορούν να σας προσκομίζουν βεβαίωση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή μπορεί να πιστοποιήσει ότι ο εν λόγω συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή (υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αστυνομία, δήμος, Κ.Ε.Π. κ.λ.π.).

3. Για τις περιπτώσεις που συνταξιούχος είναι ανήλικο τέκνο το οποίο λαμβάνει παρα-τετραπληγικό επίδομα ή σύνταξη λόγω θανάτου και το οποίο στερείται Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, αρμόδιος για τις ενέργειες προκειμένου να πιστοποιηθεί η φυσική παρουσία είναι ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση ( στην περίπτωση που οι γονείς του δεν βρίσκονται στη ζωή ή έχει εγκαταλειφθεί), ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών(Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης και Α.Μ.Κ.Α.), πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή.

4. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό αλλά δεν ανήκουν στο Περιφ/κό Υποκατάστημα Αθηνών λόγω του γεγονότος ότι έχουν πληρεξούσιο που κατοικεί στην Ελλάδα, θα πρέπει ο πληρεξούσιος να προσκομίσει στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών (Δελτίο Ταυτότητας, Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων και Α.Μ.Κ.Α.) σχετικό έγγραφο από την αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή του ξένου κράτους, ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή.

5. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη και δεν έχουν Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων, θα πρέπει να μεταβούν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας ώστε αφού εκτυπωθεί ο 15ψήφιος Αριθμός Μητρώου ΔΙΑ.Σ. να τον παραλάβουν και να επισκεφθούν στη συνέχεια την Τράπεζα ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που έχουν ζητήσει να πιστώνεται η σύνταξή τους, για τη διαδικασία της φυσικής καταγραφής.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι στα δικαιολογητικά τα οποία οι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν στα Πιστωτικά Ιδρύματα, δεν περιλαμβάνεται Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Δ.Ο.Υ.

4 Σχόλια στο “Υποχρεωτική Φυσική Παρουσία των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ”

 1. Α.Μ. ******* *
  ΥΠΟΛ/ΜΑ *** * *****
  ΑΜΚΑ
  ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ******** ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ****
  ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΙΒΑΝ
  GR** **** **** **** **** **** *** BIC : *******
  Α.Μ. ΔΙΑΣ ΙΚΑ ****************

  TΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΑΜΒΑΝΩ ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΩΣ

 2. Κύριε Αρβανίτη,

  Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ερώτηση σας και τον λόγο που μας δώσατε αυτά τα στοιχεία. Αν θέλετε να ταυτοποιήσετε τα στοιχεία για την σύνταξη σας τότε θα πάρετε την ταυτότητα σας και το τελευταίο ενημερωτικό που σας έχει έρθει και θα πάτε στο υποκατάστημα της τράπεζας που αναφέρετε. Εμείς δεν δεχόμαστε αιτήσεις παρά μόνο οι τράπεζες.

 3. Καταθέσαμε όλα τα δικαιολογητικά που μας ζήτησε το ΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ στις 10/8/2011 για διορισμό προσωρινού επιτρόπου.
  Πήγαμε Υ.Δ. με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και έγινε η απογραφή στις 1/11/2011.
  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗΡΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ!
  (Τα έξοδα όμως για την …» ασφλισμένη » τρέχουν)

 4. Κυρία Παπάκου,

  Καταλαβαίνω το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς το πληρεξούσιο είναι απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορείτε να καλέσετε κάποιον συμβολαιογράφο στο σπίτι σας και να σας δώσει πληρεξούσιο για την είσπραξη της σύνταξης της. Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι ανίσχυρη γιατί η είσπραξη της σύνταξης είναι μια πράξη που επαναλαμβάνετε και γι’ αυτό πρέπει να δωθεί πληρεξουσιότητα.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!