Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Άσκηση ποινικών διώξεων για χρέη άνω των 5.000,00 Ευρώ


prosecution-for-debtsΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για την αλλαγή που έχει επέλθει σχετικά με τα χρέη προς το Δημόσιο. Σας κοινοποιούμε την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών:

Αρ. πρωτ.: ∆ΝΥ Α 1022989 ΕΞ 6.2.2013

Υποβολή αιτήσεων ποινικής δίωξης για το αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο (αρ. 25 ν.1882/90)

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ∆ΝΥ Α 1022989 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

∆/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. ∆/νση: Κ. ΣΕΡΒΙΑΣ 8

Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3375394, 3375940

FAX: 210-3375041

e-mail: dnv.gram@mofadm.gr

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠ/ΞΗΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆.Ο.Υ.

ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. ∆/νση: Κ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10

Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3375129-130

FAX: 210-3375386

e-mail: d2.c@mofadm.gr

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων ποινικής δίωξης για το αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο (αρ. 25 ν.1882/90)»

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1151/13.7.2011, µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α/31.3.2011) και ειδικότερα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 αυτού, µε τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 ν. 1882/1990 αναφορικά µε το αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο, παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων αυτών:

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 ν. 1882/1990, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 3 παρ. 1 ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α/31.3.2011),

«Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωµένα στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) (…) χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών. τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης (…)».

Εποµένως, προκειµένου να υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης για το ανωτέρω αδίκηµα, αρκεί η συνδροµή δύο προϋποθέσεων: α) τα βεβαιωµένα και ληξιπρόθεσµα χρέη να υπερβαίνουν το κατά νόµο ελάχιστο ποσό για την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης, το οποίο, µετά την ψήφιση του ν.3943/2011, ορίστηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων (άρθρ. 25 παρ. 1 εδ. α’ περ. α’ ν. 1882/1990) και β) να έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία λήξης καταβολής των χρεών αυτών (1 έτος από την πάροδο της προθεσµίας για αποποίηση στις περιπτώσεις επαγωγής κληρονοµιάς ή κληροδοσίας). Επισηµαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Προϊστάµενου της ∆.Ο.Υ., αλλά, αντίθετα, εντάσσεται στις ενέργειες που ασκούνται κατά δεσµία αρµοδιότητα (άρθρ. 25 παρ.1 εδ. γ’ ν. 1882/1990).

Κατά το χειρισµό υποθέσεων από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές, παρατηρείται, ωστόσο, το φαινόµενο της κατάθεσης αιτήσεων ποινικής δίωξης για το παραπάνω αδίκηµα στα όρια της παραγραφής, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 111ΠΚ, είναι πενταετής (σχετ. Ολ ΑΠ 2/2011). Προς αποφυγή του φαινοµένου της παραγραφής αδικηµάτων και προκειµένου να αποφευχθούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων (παράβαση καθήκοντος, κακουργηµατική απιστία σε βάρος του ∆ηµοσίου κλπ.), εφιστάται n προσοχή των Προϊσταµένων των ∆.Ο.Υ. για την άµεση υποβολή αιτήσεων µόλις συντρέξουν οι νόµιµες προϋποθέσεις.

Οι ∆.Ο.Υ., προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα, παρακαλούνται να προβούν σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την κατά νόµο υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και στην άµεση τακτοποίηση τυχόν εκκρεµοτήτων, κατά προτεραιότητα µάλιστα στις περιπτώσεις µεγάλου ύψους ληξιπρόθεσµων οφειλών.

Οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές εντέλλονται για τον έλεγχο της ορθής και έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων ποινικής δίωξης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!