Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Διευκρινίσεις για την συνταξιοδότηση γυναικών ασφαλισμένες στο Ι.Κ.Α.


image of ikaΜετά από πολλές ερωτήσεις για τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γυναικών που έγιναν στην ιστοσελίδα μας, το δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net θα αναρτήσει την πρώτη Διευκρινιστική Απόφαση του Ι.Κ.Α. για την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας, καθώς και για τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων στις περιπτώσεις που το τέκνο δε βρίσκεται πλέον στη ζωή. Στο κείμενο που σας παραθέτουμε θα διακρίνετε ότι θα υπάρξει και νέα διευκρινιστική για όσες γυναίκες έχουν συμπληρώσει 4.500 πριν την 31/12/2010 και δεν έχουν το Όριο Ηλικίας των 55 ετών για μειωμένη και των 60 για πλήρη συνταξιοδότηση. Το δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net έχει αναλάβει την υποχρέωση της γρήγορης και άμεσης πληροφόρησης και θα σας ενημερώνει με όλο το εύρος των θεμάτων που σας ενδιαφέρουν.

Ι.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ40/21/17-2-2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις στο άρθ. 10 του ν. 3863/2010, σχετικά με την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας, καθώς και με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων στις περιπτώσεις που το τέκνο δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.»

ΣΧΕΤ: Οι εγκ. 57/10 και 77/10

Με τις ως άνω εγκυκλίους της Δ/νσής μας αφενός σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3863/2010 όσον αφορά τα νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση μετά την 1/1/2011 αφετέρου σας παρείχαμε οδηγίες για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων.

Με το παρόν Γενικό Έγγραφο σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά:

α) με την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των γυναικών που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι 31.12.2010 τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας και

β) με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων σε μητέρες, των οποίων το τέκνο δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθ. 10 του ν. 3863/10, οι ασφαλισμένες συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος , εντός του οποίου συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περ. 2 της παρ. 18 του ν. 3863/2010, όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μέχρι 31.12.2010, με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά το έτος 2010.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι προκύπτει ευνοϊκή μεταχείριση των γυναικών που δεν έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο χρόνο των 4.500 ημερών, οι οποίες μπορούν με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/92, να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες και να λάβουν σύνταξη – πλήρη ή μειωμένη – στα όρια ηλικίας των 60 και 55 ετών αντίστοιχα, ανεξάρτητα αν συμπληρώνουν τα ως άνω όρια ηλικίας μετά την 1/1/2011, σε αντίθεση με τις γυναίκες που έχουν εργαστεί και έχουν καταβάλει εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα για περισσότερες από 4.500 ημέρες και οι οποίες όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης υπόκεινται στην αύξηση των ορίων ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη, απευθύναμε ερώτημα στο Υπουργείο Εργασίας.

3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία επιλήφθηκε του θέματος μετά και από αναφορά ασφαλισμένης, με το αρ. πρωτ. Φ.80000/21210/1575/1.12.2010 έγγραφό της, το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, έλαβε τη θέση ότι στην περίπτωση που μέχρι 31/12/2010 είχαν πραγματοποιηθεί στην πραγματική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι απαιτούμενες για θεμελίωση δικαιώματος 4.500 ημέρες ασφάλισης και μέχρι την ίδια ημερομηνία είχε συμπληρωθεί και το 55ο έτος της ηλικίας, το όριο ηλικίας της πλήρους συνταξιοδότησης εξακολουθεί να παραμένει το 60ό .

Επίσης και στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης, ο υπολογισμός του ποσοστού μείωσης θα γίνει με βάση τους μήνες που υπολείπονται από το ανωτέρω ηλικιακό όριο των 60 ετών.

Μετά την ως άνω απάντηση της Γενικής Γραμματείας, συμπληρώθηκε και το Πρόγραμμα του Ο.Π.Σ. «Πληροφόρηση συνταξιοδοτικών διατάξεων» με τα προαναφερόμενα και πλέον δίδεται η πληροφόρηση για τη συνταξιοδότηση γυναικών ότι, εφόσον μέχρι 31/12/2010 υπήρχαν τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας, το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης παραμένει το 60ό.

Ευνόητο είναι ότι εάν έχει συμπληρωθεί μεν το 55ο έτος της ηλικίας αλλά οι 4.500 ημέρες συμπληρώνονται μετά την 1/1/2011, τότε ισχύουν τα αυξημένα όρια ηλικίας.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις , δηλαδή για τις γυναίκες που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους μετά την 1/1/2011 αλλά είχαν ήδη συμπληρώσει τις 4.500 ημέρες μέχρι 31/12/2010, θα σας ενημερώσουμε με σχετικό έγγραφο μετά την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στο σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας.

Ανεξάρτητα δε από το αν οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξης, οφείλετε να παραλαμβάνετε τις σχετικές αιτήσεις.

Β. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗ ΖΩΗ.

Με αφορμή ερώτημα ασφαλισμένης, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 33635/2442/31.12.2010 έγγραφο μας γνώρισε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 παρ. 17 περ. β’ του ν. 3863/10, όλες οι ασφαλισμένες έως 31.12.1992 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρες που σε κάποια χρονική στιγμή – η οποία μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω νόμου, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31/12/2010 – συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο, συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη εφόσον συμπλήρωσαν το 50ό έτος της ηλικίας τους και με πλήρη εφόσον συμπλήρωσαν το 55ό έτος, χωρίς να εξετάζεται εάν κατά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

Το δικαίωμα δε αυτό δεν θίγεται από ενδεχόμενες μεταβολές που επέρχονται κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, πολύ δε περισσότερο από το γεγονός της ενδεχόμενης μετέπειτα απώλειας του τέκνου.

Εφόσον λοιπόν, παρουσιάζονται μητέρες οι οποίες κατά το χρόνο συμπλήρωσης των 5.500 ημερών εργασίας είχαν ανήλικο τέκνο, το οποίο σήμερα που ζητούν τη σχετική συνταξιοδότηση δεν υπάρχει στη ζωή, το θεμελιωμένο δικαίωμά τους δεν θίγεται και είναι δυνατό να τους καταβληθεί η αιτούμενη σύνταξη.

Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με τις Νομικές Υπηρεσίες του Δικτύου www.aggelopoulos.net .

Ονοματεπώνυμο: Σπυρόπουλος Ανδρέας

Τηλ.: +30 2104519535

Κιν.: +30 6974121288

Ονοματεπώνυμο: Φωτόπουλος Ιωάννης

Τηλ.: +30 2104172988

Κιν.: +30 694784648812 Σχόλια στο “Διευκρινίσεις για την συνταξιοδότηση γυναικών ασφαλισμένες στο Ι.Κ.Α.”

 1. ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΕ
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΕΙΜΑΙ 45 ΕΤΩΝ (3-2-1966) ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 1988. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 6800. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟ. ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΑΝΗΛΙΚΟ ΕΙΧΑ ΜΟΝΟ 4500 ΕΝΣΗΜΑ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΧΩ ΜΟΝΟ 20 ΜΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 40 ΜΕΡΕΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 2. Κυρία Ζουμπουλίδου,

  Σύμφωνα με αυτά που μου περιγράφετε ισχύουν μέχρι σήμερα οι γενικές διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο παρακάτω link. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη διευκρινιστική που να αλλάζει όσα γνωρίζουμε, τα όρια ηλικίας για εσάς είναι τα 60 για μειωμένη και τα 65 για πλήρη σύνταξη.

  https://www.aggelopoulos.net/news/the-new-securities-law-3863-2010-part-1/

 3. Καλησπέρα σας.Έχω ένσημα από 12-1971 εως 10-1995 και συνολικά είναι 5000 τα ένσημα μου.Έχω γεννηθεί 21-4-1953 και θα ήθελα να μου πειτε εαν μπορώ να βγω στη σύνταξη με την καινούργια εγκύκλιο μιας και είμαι 58 ετών.Ευχαριστώ πολύ!

 4. Κυρία Ξενάκου,

  Η εγκύκλιος είναι σαφής:

  στην περίπτωση που μέχρι 31/12/2010 είχαν πραγματοποιηθεί στην πραγματική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι απαιτούμενες για θεμελίωση δικαιώματος 4.500 ημέρες ασφάλισης και μέχρι την ίδια ημερομηνία είχε συμπληρωθεί και το 55ο έτος της ηλικίας, το όριο ηλικίας της πλήρους συνταξιοδότησης εξακολουθεί να παραμένει το 60ό .

  Επίσης και στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης, ο υπολογισμός του ποσοστού μείωσης θα γίνει με βάση τους μήνες που υπολείπονται από το ανωτέρω ηλικιακό όριο των 60 ετών.

  Επειδή έχετε και τις δύο προϋποθέσεις μέχρι την 31/12/2010, τότε μπορείτε να βγείτε σε μειωμένη σύνταξη από σήμερα και σε πλήρη όταν θα συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικίας σας. Έχετε κατοχυρώσει το δικαίωμά σας.

 5. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ.
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ.ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΧΩΝΤΑΣ 4500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ 55 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2011 ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ.(ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ)

 6. Κυρία Ιωαννίδου,

  Δεν έχουμε διασταυρώσει ακόμα την πληροφορία και γι’ αυτό είμαστε επιφυλακτικοί. Όλοι οι αναγνώστες μας γνωρίζουν ότι όταν αναρτούμε μια είδηση προέρχεται καθαρά από τις Δημόσιες Αρχές (Υπουργείο Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.). Γραφτείτε στο site μας για να ενημερωθείτε άμεσα, γρήγορα και απλά. Όλες τις νέες διατάξεις του ασφαλιστικού θα τις δημοσιεύουμε και εμείς.

 7. καλη σας μερα ,
  θα ηθελα να σας ρωτησω τι γινετε με τις νεες ασφαλισμενες εχω ενσημα απο 15.11.1993 εχω 2 α νηλικα παιδια ,μπορω να θεμελιωσω δικαιωμα συνταξιοδοτησης μεχρι 31.12.2011 , που θα πρεπει να αποτανθω κ τι θα πληρωσω περιπου για τα 2 χρονια που υπολειπονται αν δεν κανω λαθος για να εξαγορασω χρονο βασει ανηλικων τεκνων. ειμαι 42 χρονων. ευχαριστω κα σοφια

 8. Κα Σοφία,

  Για εσάς δεν ισχύουν οι διατάξεις που διαβάζετε, γιατί ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993. Εσείς θα συνταξιοδοτηθείτε με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των «νέων» ασφαλισμένων και όχι των «παλαιών». Για εσάς δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας που διαβάζετε, δηλαδή 5.500 ένσημα.

 9. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις , δηλαδή για τις γυναίκες που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους μετά την 1/1/2011 αλλά είχαν ήδη συμπληρώσει τις 4.500 ημέρες μέχρι 31/12/2010.
  Tι γίνεται ;

 10. Κυρία Μαρία,

  Περιμένουμε διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εργασίας.

 11. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 55ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΛΛΑ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 4500 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 12. Κυρία Μαρία,

  Υπάρχει διευκρινιστική απόφαση στις 26/9/2011. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

  https://www.aggelopoulos.net/news/clarification-decision-on-age-limits-and-fictional-years-26-9-2011/

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!