Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Οδηγός Ρύθμισης Αυθαιρέτων 2011


image of investors terminalTo δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net σας ενημερώνει για την ψήφιση του νόμου 4014/2011 που δημοσιεύθηκε στις 21-09-2011. Ο Νόμος αυτός αφορά στη νέα ρύθμιση για τα αυθαίρετα, βάσει του οποίου θα αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

Πιο συγκεκριμένα για ακίνητα τα οποία έχουν ανεγερθεί πριν από την 28/7/2010, χωρίς οικοδομική άδεια, είτε καθ’ υπέρβαση οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου δίνεται η δυνατότητα διατήρησης τους για τριάντα (30) χρόνια χωρίς επιβολής κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστί­μου.

Βασική προϋπόθεση είναι η χρήση τους να μην απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατά­στασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του συγκεκριμένου νόμου.

Ποιες περιπτώσεις αφορά

 • Κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών καθώς επίσης και σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικι­σμών.
 • Προκείμενου περί αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια ακίνητα, εφόσον μετά την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς πολεοδόμηση, μπορούν να διατηρηθούν εφόσον ο ιδιοκτήτης:

α) είτε έχει είτε αποκτήσει όμορο ή τμήμα όμορου άρτιου και οικοδομήσιμου οι­κοπέδου ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου της αυθαίρετης κατα­σκευής, έκτασης τουλάχιστον ίσης με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται (συμπληρωματικό ακί­νητο), με την προϋπόθεση ότι στο συμπληρωματικό ακίνητο θα αποκλειστεί η δυνατότητα δόμησης.

β) καταβάλει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση εμβαδόν ίσο με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται, επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτί­σματος και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικο­νομικών.

γ) είτε έχει είτε αποκτήσει τμήμα όμορου άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια του δήμου της αυθαίρετης κατασκευής μι­κρότερο του υπό (β) αναφερόμενου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα και καταβάλει και ειδικό πρόστιμο για την επιπλέον υπολειπόμενη αρ­τιότητα.

Ποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση

Στην ρύθμιση δεν θα μπορούν να υπαχθούν κτίσματα τα οποία βρίσκονται σε περιο­χές, που απαγορεύεται η δόμηση, δηλαδή:

 • Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης
 • Στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάσταση τους.
 • Σε δημόσιο κτήμα
 • Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας
 • Σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 • Σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστο­ρικό διατηρητέο μνημείο.
 • Σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη
 • Η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κη­ρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγμένο νεότερο μνη­μείο
 • Η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτί­σμα, ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο ύ-ψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της κο­ρυφογραμμής (υδατοκρίτης).
 • Η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για υπολογισμό προστίμου διατήρησης

 • Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας.
 • Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου.
 • Η χρονολογία της αυθαιρεσίας
 • Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση, κ.λ.π)
 • Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ’ επέκταση ή/και καθ’ ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής).
 • Η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας. Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών.
 • Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες).
 • Υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.

Διαδικασία υπαγωγής στην ρύθμισηΔικαιολογητικά

Για την έναρξη της διαδικασίας διατήρησης και με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού προβλέπεται η υποβολή, από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ, φακέλου με τα εξής δικαιολο­γητικά:

 1. Αίτηση (πρέπει να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος.)
 2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500€, 1000€ ή 2000€, 4000€, 6000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής).
 3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου.
 4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (εις διπλούν) με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής, (πρέπει να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος.)
 5. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.
 6. Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή.
 7. Αντίγραφο οικοδομικής άδεια (εφόσον υπάρχει).
 8. Αντίγραφα του τοπογραφικού διαγράμματος αδείας, της κάτοψης του ορόφου όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1: 100 (εφόσον υπάρχουν).
 9. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τα στοιχεία της παραγράφου (8), απαιτείται η Αποτύπωση και εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων και η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τις περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια.
 10. Σε κάθε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου.
 11. Διάγραμμα κάλυψης
 12. Τεχνική έκθεση μηχανικού επισυναπτόμενη από φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής.
 13. Μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου, (απαιτείται εφόσον η αυθαίρετη κατα­σκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστι­κές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κο­ινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτε­χνικής χρήσης.)
 14. Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρ­χουν.

 

Η υποβολή των παραπάνω 1, 2 και 3 δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρο­νικά μέσω του μηχανικού από 1.10.2011 μέχρι 30.11.2011. Τα υπόλοι­πα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως 31.03.2012.

Ενδεικτικά πρόστιμα

Το πόσο του ενιαίου ειδικού προστίμου (Π) υπολογίζεται βάση του παρακάτω τύπου:

Π = τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων

Ειδικές περιπτώσεις:

 • Για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι είκοσι (20) τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του ε­πιτρεπόμενου ύψους βάσει της οικοδομικής άδειας, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσόν 1.500€ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε 2.000€ ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.500€ και σε 3.000€ για περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από 2.500€.
 • Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση αφορά κτίριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως βιομηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξε­νοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, αποθήκη ή άλλη παραγωγική μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις, που επιτρέπουν τη λειτουργία του μετά την κα­ταβολή προστίμου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω ειδικό πρόστιμο δι­ατήρησης καταβάλλεται μειωμένο κατά το ποσό του προστίμου ή τέλους ή ει­σφοράς, που έχει καταβληθεί.

 

Το δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net αναλαμβάνει, την σύνταξη φακέλων για υπαγωγή στην ρύθμιση και την διεκπεραίωση της διαδικασίας διατήρη­σης αυθαίρετου ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα παρέχει:

 • Αξιολόγηση αυθαίρετου κτίσματος και οργάνωση διαδικασίας νομιμοποίησης ή διατήρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υπαγωγής
 • Τοπογραφική αποτύπωση
 • Αποτύπωση χώρων
 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές, Διάγραμμα κάλυψης)
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού
 • Μελέτη στατικής επάρκειας
 • Οργάνωση και σύνταξη φακέλου υποβολής
 • Διεκπεραίωση αιτήματος σε αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!