Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Ο ρόλος του Επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή


image of freelance-insurancesΚαθημερινά οι καταναλωτές βομβαρ­δίζονται από προσφορές και παραπλανη­τικές διαφημίσεις, για μεγάλες παροχές και φτηνά ασφάλιστρα, για ασφάλιση που συνοδεύεται από εντυπωσιακά δώρα, γιο ειδικά πρωτοποριακά προγράμματα υγεί­ας με εξαϋλωμένο κόστος, ακόμη και δωρεάν ασφάλιση προσφέρετε, σαν συνοδευτική παροχή, στην αγορά άλλων προϊόντων.

Οι προσφορές γίνονται από αντιπρο­σωπείες αυτοκινήτων, τράπεζες, πιστω­τικές κάρτες, ταχυδρομεία, κλινικές, δια­φόρους οργανισμούς, Δήμους, εταιρείες εκδόσεως κοινοχρήστων, super market, πρακτορεία προ-πο, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες.

Ορισμένες μάλιστα εταιρείες, προ­σφέροντας μέσω διαδικτύου χαμηλότερο κόστος, κυρίως στην ασφάλιση αυτοκι­νήτου, δυσφημούν ταυτόχρονα τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, τους συνεργάτες τους δηλαδή, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι αυτοί ευθύνονται για το υψη­λό κόστος.

Σε όλες τις αναπτυγμένες ασφαλι­στικά χώρες, ασφάλεια μπορεί να αγορά­σει κανείς, είτε από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, είτε απ’ ευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία, είτε μέσα από τα λεγόμενα εναλλακτικά δίκτυα.

Η ιδιωτική ασφάλιση όμως σε όλο τον κόσμο, δεν βασίζεται σε αυτά, στηρί­ζεται στη Διαμεσολάβηση, χωρίς τη Δια­μεσολάβηση δεν υπάρχει ως θεσμός και ο Επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσο­λαβητής, θεωρείται ο φυσικός υποστηρι­κτής και σύμβουλος του ασφαλισμένου, προσθέτει αξία στο προϊόν και τις υπηρε­σίες και δεν έχει καμιά σχέση με τον μεσάζοντα, που ανεβάζει το κόστος του προϊόντος.

Η ασφάλιση λοιπόν, είναι μια σοβα­ρή υπόθεση για να την εμπιστευθεί κανείς σε κείνον, που την πουλάει σαν συνοδευ­τικό προϊόν στην κύρια δραστηριότητα του, είτε λέγεται τράπεζα, είτε αντιπροσωπεία αυτοκινήτου, ή να την εμπιστευθεί, στο αχανές και απρόσωπο διαδίκτυο και σε ανθρώπους που ασκούν το επάγγελμα ως πάρεργο.

Πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ο κατα­ναλωτής ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο προϊόν, το μοναδικό, που δεν μπορεί να το αγοράσει όταν το χρειασθεί και αφού το αγοράσει δεν γνωρίζει αν και πως θα λειτουργήσει, αφού δεν μπορεί να το δοκι­μάσει.

Για να διαπιστώσει τη σωστή λει­τουργία του και τη χρησιμότητα του, θα πρέπει να το χρειαστεί, να υποστεί δηλαδή ζημιά, τότε όμως είναι αργό, για να το διορθώσει, αν από «μάνα του» ήταν ελαττωματικό, ούτε καν είδους εγγύηση μπορεί να επικαλεσθεί.

Τη σωστή αγορά και λειτουργία ενός ασφαλιστικού προϊόντος, μόνο α επαγγελ­ματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής μπορεί να την εγγυηθεί, στον καταναλωτή, αφού πέραν από τις γνώσεις και τη\ εμπειρία του, η πολιτεία φρόντισε να δια­σφαλίσει τα συμφέροντα των ασφαλισμέ­νων, όχι μόνο από πιθανά λάθη και παρα­λήψεις, αλλά και από λανθασμένη συμβουλή του.

Επιλέγοντας ο καταναλωτής  να ασφαλιστεί μέσα από όλα αυτά τα δίκτυα πρέπει να γνωρίζει ότι αγοράζει προϊόν μιας χρήσης, χωρίς service και ενώ το οικονομικό όφελος είναι πολύ  μικρό, αποστερεί τον εαυτό του, από τον φυσικό του υποστηρικτή και σύμβουλο την ώρα της διεκδίκησης της αποζημίωσης.

Είναι δηλαδή, σαν να επιλέγει να εμφανιστεί στο δικαστήριο χωρίς τον δικηγόρο του ή να λάβει φαρμακευτική αγωγή χωρίς την συμβουλή του γιατρού.

Αν οι συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες, θέλανε να μειώσουν το κόστος για τον καταναλωτή θα μείωναν την δική τους προμήθεια (δικαίωμα συμβολαίου), που είναι πολλές φορές τριπλάσια και πολλές φορές τετραπλάσια, από την αμοιβή του Διαμεσολαβούντος και δεν θα το στερούσαν τεχνητώς τον Ασφαλιστικό του Σύμβουλο, δυσφημώντας τον ταυτόχρονα.

Όσοι προσφέρουν φθηνά ή τζάμπα ασφάλειες, δεν το κάνουν από γενναιο­δωρία ή πονοψυχία, σε άλλο όφελος προσδοκούν, υπάρχουν άλλωστε οι λαϊ­κές παροιμίες, τόσο για το «..φθηνό κρέ­ας..», όσο και για το τζάμπα, «…που δεν δίνει η μάνα στο παιδί..».

Οι προσφορές αυτές βρίσκουν πρό­σφορο έδαφος, κατ’ αρχάς, στην κατη­γορία εκείνη των καταναλωτών, που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προσπαθώντας να «κουρέψουν» ή να αφαιρέσουν δαπάνες, επιλέγουν τις ασφά­λειες.

Πρέπει όμως να γνωρίζουν, ότι οε αυτή την περίοδο, η ζημιά ισοδυναμεί με ανεπανόρθωτη οικονομική καταστροφή και δεν πρέπει να τους δελεάζει το «τυρί», που μπορεί να αποδειχθεί και «χαλασμένο», τη «φάκα» πρέπει να προσέχουν.

Υπάρχει ακόμη και η μεγάλη κατη­γορία των συμπατριωτών μας, χωρίς ασφαλιστική συνείδηση, που αντιμετωπί­ζουν την ασφάλιση σαν φοροεισπρακτική υποχρέωση, περίπου όπως τα τέλη κυκλοφορίας και το μόνο που τους απασχολεί είναι να έχουν ένα χαρτί για να μην τους γράψει ο τροχονόμος, ψάχνουν πάντα για το φθηνότερο, ακόμη και το τζά­μπα, αλλά αν τους συμβεί ζημιά, είναι οι ποίο απαιτητικοί.

Όλοι αυτοί οι ασφαλισμένοι, την ώρα της ανάγκης-ζημιάς είναι ανυπεράσπι­στοι και «ξυπόλυτοι», χωρίς καθοδήγηση και συμβουλή, «ξεχνούν» τον τρόπο που επέλεξαν να ασφαλιστούν και προστρέ­χουν στον Ασφαλιστικό Σύμβουλο για να τους εξηγήσει τους όρους του συμβολαί­ου, να τους επισημάνει τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό και να τους καθο­δηγήσει σχετικά με τον τρόπο που θα διεκ­δικήσουν την αποζημίωση, κοντολογίς, ενώ δεν πλήρωσαν, ζητούν και «εισπράτ­τουν» από τον Διαμεσολαβητή, δωρεάν υποστήριξη και δωρεάν συμβουλή.

Η δωρεάν συμβουλή στην πατρίδα μας, είτε λέγετε ιατρική, είχε νομική είτε ασφαλιστική, είναι φαινόμενο που «ευδο­κιμεί» σε μεγάλη κλίμακα.

Στην μεγάλη όμως χώρα, πέραν του Ατλαντικού, όπου η κρατική ασφάλιση είναι ανύπαρκτη, η δε ιδιωτική είναι τόσο διαδεδομένη, που μπορεί να την αγοράσει κανείς ακόμη και στο δρόμο, από αυτό­ματο μηχάνημα, η συντριπτική πλειοψη­φία των καταναλωτών αγνοούν τα εναλ­λακτικά δίκτυα και τις «μηχανές» και θεω­ρούν αυτονόητο ότι την ασφάλιση τους, θα την εμπιστευθούν μόνο σε Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, έστω και αν τους κοστίσει κάτι παραπάνω, αφού μαζί με την ασφά­λιση, εξασφαλίζουν υποστήριξη και συμ­βουλή και δεν θα διανοηθούν, να ζητή­σουν δωρεάν συμβουλή, ούτε από γιατρό, ούτε από δικηγόρο, ούτε από ασφαλιστή, αφού θεωρούν, «..ότι η δωρεάν συμβου­λή έχει τόση αξία… όσο πλήρωσε κανείς, για να την αποκτήσει…».

Άρθρο του

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Δημοσιευμένο στο

Περιοδικό ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

6 Σχόλια στο “Ο ρόλος του Επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή”

 1. Kύριε Λάμπρου,

  καλό θα ήταν να κρατούσατε χαμηλότερους τόνους και να μην εκφράζατε τέτοια οργή για τις ασφαλιστικές εταιρίες, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάτε πως από εκείνες λαμβάνεται το εισόδημα σας για να ζείτε. Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος από τις ασφαλιστικές όχι άμεσα αλλά έμμεσα, λόγω του ότι οι ασφαλιστές που τους έχουν συνάψει τα συμβόλαια έχουν ανεπαρκείς γνώσεις και δεν τους έχουν εξηγήσει από τί ακριβώς καλύπτονται. Οι ασφαλιστές ΔΕΝ γνωρίζουν τους όρους των συμβολαίων που πουλάνε. Οι περισσότεροι το αντιμετωπίζουν ως ευκαιριακό εισόδημα και όχι ως σοβαρή εργασία. Υπάρχει έλλειψη επαγγελματισμού. Ας ξεκινήσετε λοιπόν να παρέχεται εσείς οι ασφαλιστές καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και θα δείτε πως αυτό θα συμπαρασύρει και την γνώμη των ανθρώπων για τις ασφαλιστικές. Πληροφοριακά σας αναφέρω ότι το «δικάιωμα συμβολαίου» που είναι το κέρδος των ασφαλιστικών εταιριών είναι 10%-20% ενώ οι προμήθειες των ασφαλιστών ξεκινάνε από 25% και πάνω. Οπότε δεν στέκει αυτό που σχολιάσατε.

 2. Κύριε Γιώργο,

  Καταρχάς να σας αναφέρουμε ότι ο κύριος Λάμπρου δεν είναι μέλος του δικτύου μας και η αναδημοσίευση έγινε από το Περιοδικό ενημέρωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Οπότε αν θέλετε να εκφράσετε την δυσαρέσκεια σας καλό θα ήταν να αποταθείτε σε εκείνον προσωπικά.

  Ο μόνος λόγος που θα απαντούσε κάποιος σε αυτό το άρθρο θα ήταν γιατί έχει κάποιο όφελος από τις ασφαλιστικές εταιρίες (υπάλληλος, στέλεχος, ιδιοκτήτης ασφαλιστικής εταιρίας κλπ.). Αυτό που θέλει πραγματικά να τονίσει το άρθρο ότι ο ρόλος του Επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή είναι απαραίτητος. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας όταν λέτε ότι «Οι περισσότεροι το αντιμετωπίζουν ως ευκαιριακό εισόδημα και όχι ως σοβαρή εργασία». Το άρθρο δεν μιλάει για αυτούς αλλά για όσους είναι το μοναδικό τους επάγγελμα. Και ο ρόλος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή είναι να προστατεύσει τα συμφέροντα του πελατολογίου του από ενδεχόμενο κίνδυνο. Έχουμε δει ασφαλιστικές να κλείνουν και όλα τα συμβόλαια στον κλάδο ζημιών να μένουν στον αέρα. Αφήστε την ταλαιπωρία των καταναλωτών από ασφαλιστικές εταιρίες που ενώ πλήρωναν κανονικά το Ασφαλιστήριο Ζωής τους ψάχνουν επι μια τετραετία να βρούν σε ποιόν έχει ανατεθεί το χαρτοφυλάκιο μετά το κλείσιμο ασφαλιστικής εταιρίας. Σας το λέω γιατί μέλος του δικτύου μας τυγχαίνει να κυνηγάει τέσσερα χρόνια να βρεί ποιός έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο ζωής του μετά το κλείσιμο της Εταιρίας.
  Επομένως και οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν έλλειψη επαγγελματισμού. Μην τα ρίχνουμε όλα στους τρίτους.

  Για να μην έχετε καμία αμφιβολία επικοινωνήστε με τις ασφαλιστικές υπηρεσίες του δικτύου μας για να σας παρουσιάσουν τον τρόπο και την μέθοδο με την οποία συνεργάζονται με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

  https://www.aggelopoulos.net/what-we-offer/insurance/minas-dimitrios/

 3. Όπως θα δείτε και στην έναρξη του αρχικού μηνύματος μου, απευθυνόμουν στον κ. Λάμπρου και όχι στο γραφείο σας. Φαντάζομαι πως κάθε άρθρο που δημοσιευεται μπορεί να τεθεί στην κρίση των αναγνωστών και σε σχολιασμό. Το επάγγελμα μου έχει να κάνει με ασφαλισεις αλλά όχι όπως υποθέσατε.
  Είμαι ασφαλιστής.
  Αυτά που αναφέρεται για τις ασφαλιστικές εταιρίες που κλείνουν και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πελάτες τους, με βρίσκουν σύμφωνο. Καλό θα ήταν και οι πελάτες και οι ασφαλιστές να φροντίζουν να συνεργάζονται με αξιόπιστες εταιρίες και να μην λαμβάνουν ως μοναδικό κριτήριο τα φθηνά ασφάλιστρα.

 4. Κύριε Γιώργο,

  Είμαστε θετικοί σε σχολιασμό και σε κρίσεις αναγνωστών και γι’ αυτό προχωρήσαμε σε εμφάνιση των σχολίων σας.
  Το σχόλιο σας ότι πρέπει τόσο οι πελάτες όσο και οι ασφαλιστές να καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες και να μην προχωρούν πάντα με κριτήριο τα φθηνά ασφάλιστρα μας βρίσκει 100% σύμφωνους.

 5. Ευχαριστώ πολύ για αυτόν τον επικοδομητικό διάλογο.
  Ο κ. Λάμπρου, όπως με ενημέρωσαν, είναι εξαιρετικός επαγγελματίας. Απλά θεωρώ πως δεν θα πρέπει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο «τσουβάλι».
  Όπως υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί του κάθε επαγγελματος, έτσι υπάρχουν και οι αξιόπιστες ή μη αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες. Λυπάμαι εάν σας κούρασα και εστίασα μονο στο θέμα των εταιριών.

 6. Κύριε Γιώργο,

  Ευχαριστούμε και εμείς για τον επικοδομητικό διάλογο. Αν διαβάσετε στο site μας θα δείτε ότι θεωρούμε την συνεργασία ως ένα απο τα πολυτιμότερα όπλα, ειδικά σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες. Καλό θα είναι λοιπόν να παραμείνουν οι καλοί (ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστές) και να αρχίζουν να συνεργάζονται για το καλό των καταναλωτών. Δεν είναι πλέον εποχές για εχθρότητες παρά μόνο για επικοδομητικές συνεργασίες.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!