Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Αναβάθμιση Λογισμικών Υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 2013


tax electrical mechanismΤο τμήμα ηλεκτρονικού εξοπλισμού του δικτύου συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για τις πρόσφατες εξελίξεις στην χρήση των Φορολογικών Μηχανισμών και φαίνεται πως το 2013 σηματοδοτεί άμεσες αλλαγές.

Στις 8/1 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1221/13-12-2012 (αριθμός ΦΕΚ 3513, 31 Δεκεμβρίου 2012) η οποία αναφέρεται σε σημαντικές αλλαγές μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

 

  • Νέες προδιαγραφές για το λογισμικό υποστήριξης (driver) των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ώστε να είναι εφικτή η αποστολή των απαραίτητων στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ
  • Οι κατασκευαστές των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. θα πρέπει έως 31/3/2013 να έχουν καταθέσει αίτηση για έλεγχο του νέου λογισμικού υποστήριξης (driver).
  • Οι επιχειρήσεις υποστήριξης θα πρέπει έως 30/4/2013 να έχουν αναβαθμίσει τον driver στους πελάτες τους. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει από 1/5/2013 να έχουν συμμορφωθεί.
  • Οι επιχειρήσεις υποστήριξης θα πρέπει έως 31/12/2013 να έχουν αναβαθμίσει τον driver στους πελάτες τους. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει από 1/1/2014 να έχουν συμμορφωθεί. (Πολ. 1076/17-4-2013)

 

Με τις αναμενόμενες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς που διέπει τους Φορολογικούς Μηχανισμούς διαφαίνεται ότι μέσα στους πρώτους μήνες του 2013 οι χρήστες φορολογικών μηχανισμών θα πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα τις επιχειρήσεις υποστήριξης ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ομαλή μετάβαση.

 

Για σχετικές πληροφορίες παρακαλώ καλέστε μας.

 

Γαρδέλης Παναγιώτης

Τηλέφωνο: +30 2130099884

Κινητό: +30 6977147602

 

Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών.

Πολ. 1221/13-12-2012

 

Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. – Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α’58/23.4.2010).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη :

1.       Τις διατάξεις του Νόμου 1809/1988/ΦΕΚ 222 Α΄ /5.10.1988 «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

2.       Τις  διατάξεις  των  παραγράφων 1  και  4  του  άρθρου  20  του  Νόμου 3842/23-4-2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23-4-2011).

3.          Την    Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1592/17.11.2005).

 

4.      Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.).

5.      Το   πόρισμα      της   Ειδικής   Ομάδας   Εργασίας,   του   Υπουργείου Οικονομικών (Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 14420 ΕΞ 2011 ΕΜΠ / 27-5-2011

6.      Την αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/ 24-9-2012).

7.      Το με αριθμό C (2012) 4967 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο  μας  γνωστοποιήθηκαν  παρατηρήσεις  επί  της  κοινοποίησης 2012/267/GR.

8.      Την  ανάγκη  αναβάθμισης  των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη ΓΓΠΣ για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

9.      Ότι  από  την  απόφαση  αυτή  δεν προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος του

Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης    των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που έχουν  λάβει  έγκριση  με  βάση  την  Α.Υ.Ο.  1100772/1474/0015  ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 – ΦΕΚ 1592 Β΄/17.11.2005, ως ακολούθως :

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΣΉΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥΣ

 

Άρθρο 1. Γενικά

 

1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις νέες  απαιτήσεις και τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά των λογισμικών υποστήριξης για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης  Στοιχείων –  (ΕΑΦΔΣΣ) που  έχουν λάβει  έγκριση  με  βάση  την Α.Υ.Ο.    1100772/1474/0015    ΠΟΛ.    1135/26.10.2005    –    ΦΕΚ    1592 Β΄/17.11.2005.

 

1.2. Περιπτώσεις ΕΑΦΔΣΣ συνοδευόμενων από λογισμικό υποστήριξης  και αντίστοιχων  προϊόντων,  που  κυκλοφορούν  νόμιμα  στο  εμπόριο  σε  άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κράτη μέλη της ΕΖΕΣ που είναι συμβεβλημένα μέρη στη Συμφωνία για τον ΕΟΧ και στην Τουρκία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή και διατίθενται σύμφωνα με απαιτήσεις και πρότυπα διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να λάβουν άδεια καταλληλότητας, εφ’ όσον προσφέρουν ισοδύναμη προστασία με αυτήν που περιγράφεται στις παρούσες προδιαγραφές. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται από την διακομματική  Επιτροπή του  άρθρου  7  του  ν.1809/1988  (ΦΕΚ Α’  222),  η οποία και αποφασίζει σχετικά.

Άρθρο 2. Δημιουργία Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης (ΠΑΗΨΣ) με χρήση του αλγορίθμου SHA-1

 

2.1.  Ως  Προηγμένη  Ασφαλής  Ηλεκτρονική  Ψηφιακή  Σύνοψη  (ΠΑΗΨΣ) ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων, η οποία δημιουργείται με την χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγόριθμου SHA-1 και η οποία προσδιορίζει μονοσήμαντα όλα τα δεδομένα ενός αρχείου, που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω του αλγορίθμου αυτού.

 

2.2. Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, γίνεται χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1. Με τον αλγόριθμο SHA-1, η παραγόμενη ΠΑΗΨΣ, σχηματίζεται από 40 σύμβολα – χαρακτήρες του δεκαεξαδικού αριθμητικού συστήματος.

 

2.3. Ο αλγόριθμος SHA-1 (Secure Hash Algorithm – 1), είναι αυτός που έχει αναπτυχθεί από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας

– NIST (National Institute of Standards and Technology), περιγράφεται στο έγγραφο – πρότυπο   FIPS-180-2, και έχει υιοθετηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων – ISO (International Organization for Standardization) και την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή – IEC  (International Electrotechnical Commission), ως πρότυπο ISO/IEC 10118 – 3, Dedicated Hash-Function 3.

Άρθρο 3.   Συνοπτική  περιγραφή  διαδικασίας  έκδοσης  και σήμανσης στοιχείων με τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

 

3.1. Ο εκδότης του στοιχείου (πχ Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής, Τιμολογίου – Δελτίου Αποστολής κλπ), θα πρέπει να διαθέτει :

Ειδικό  φορολογικό  μηχανισμό  –  Ειδική  Ασφαλή  Φορολογική  Διάταξη

Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με την ΕΑΦΔΣΣ.  Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ βρίσκεται στον διασυνδεδεμένο με την ΕΑΦΔΣΣ Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Ο τρόπος εκτύπωσης – έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να  εξακολουθεί να γίνεται με την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη.

 

3.2.      Μετά την καταχώρηση και την διαμόρφωση των προς εκτύπωση δεδομένων  στον  Η/Υ  και  την  ενεργοποίηση  της  διαδικασίας  έκδοσης  – εκτύπωσης  του  στοιχείου,  το  λογισμικό  υποστήριξης,  παραλαμβάνει  το σύνολο  των  απαιτούμενων  δεδομένων  του  υπό  έκδοση  στοιχείου  και δημιουργεί και αποθηκεύει σε δύο χωριστά αρχεία στον υπολογιστή:

α) Το πρώτο αρχείο που περιέχει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου (a.txt).

β) Tο δεύτερο αρχείο (e.txt) που περιέχει το σύνολο των απαιτουμένων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου (Πίνακας Β) που προβλέπονται για ηλεκτρονική αποστολή / διαβίβαση, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Το λογισμικό υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ επιτρέπεται να διαθέτει παραμετροποίηση, ώστε να ανακτά πάντα τα απαιτούμενα δεδομένα του πίνακα Β ορθά.   Προκειμένου να είναι πάντα εφικτή   η ανίχνευση των δεδομένων ενδιαφέροντος μέσα από την φόρμα του παραστατικού, επιτρέπεται η εκτύπωση σε πρόσφορο σημείο   του παραστατικού,   μιας γραμμής που περιέχει όλα ή μέρος αυτών των δεδομένων, καθώς και προαιρετικά χαρακτήρων έναρξης- τέλους. Σε περίπτωση εκτύπωσης αντιτύπου,  τα  ποσά  ενδιαφέροντος  του  αρχείου  e.txt    είναι  μηδέν  και  ο κωδικός είδους παραστατικού υποδηλώνει αντίτυπο. Σε περίπτωση έκδοσης παραστατικού επιστροφής χρημάτων (όπως πιστωτικό τιμολόγιο, δελτίο επιστροφής), τα ποσά ΦΠΑ και καθαρής αξίας στο αρχείο e.txt είναι αρνητικά, όπως ορίζονται αναλυτικά στον πίνακα Δ.

 

Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ επικοινωνεί και αποστέλλει το πρώτο εξ αυτών (a.txt) στην ΕΑΦΔΣΣ, για επεξεργασία. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ αμέσως μετά, επεξεργάζεται το δεύτερο εξ αυτών (e.txt) προκειμένου να διασφαλίσει το απαραβίαστο των δεδομένων  υπολογίζοντας μια ΠΑΗΨΣ για τα δεδομένα του e.txt.

 

3.3.    Η ΕΑΦΔΣΣ, δέχεται τα δεδομένα του αρχείου a.txt , τα επεξεργάζεται με ειδικό ασφαλή αλγόριθμο δημιουργίας σύνοψης – υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυνδεόμενο Η/Υ, το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας, δηλαδή μια ΠΑΗΨΣ. Επιπλέον η ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει την ΠΑΗΨΣ, στη μνήμη εργασίας που διαθέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικό δελτίο – απόδειξη, με ημερομηνία, ώρα, ημερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου.

 

3.4.  Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ που ευρίσκεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη ΠΑΗΨΣ, και την εκτυπώνει μαζί με τα λοιπά δεδομένα του στοιχείου, ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα ηλεκτρονικά αρχεία, τόσο τα απαιτούμενα δεδομένα του εκτυπωθέντος στοιχείου (αρχείο a.txt), όσο και την ΠΑΗΨΣ (αρχείο b.txt).

 

3.5.  Το λογισμικό υποστήριξης αμέσως μετά και πριν την εκτύπωση του στοιχείου, επεξεργάζεται τα δεδομένα του δεύτερου αρχείου e.txt    (Πίνακας Β) υπολογίζοντας μια νέα ΠΑΗΨΣ. Η ΠΑΗΨΣ αυτή τελικά συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο e.txt όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.  Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει αυτό το αρχείο e.txt   σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο του Η/Υ.

 

3.6. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εκδιδόμενο στοιχείο από τον εκδότη.

 

3.7.    Στο  τέλος  της  ημέρας,  η  ΕΑΦΔΣΣ,  επεξεργάζεται  το  σύνολο  των ΠΑΗΨΣ (αρχεία b.txt)  των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας και την ΠΑΗΨΣ του προηγούμενου Ζ  και παράγει μια  νέα γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ  όλων αυτών, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, αποθηκεύει αυτή την γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ μόνιμα στην ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ  που την αποθηκεύει σε ξεχωριστό αρχείο (c.txt).

 

3.8.  Αμέσως μετά, το λογισμικό υποστήριξης επεξεργάζεται τις ΠΑΗΨΣ των αρχείων e.txt της ημέρας και την ΠΑΗΨΣ που φυλάσσεται στο αρχείο d.txt του προηγούμενου Ζ, υπολογίζοντας μια νέα ΠΑΗΨΣ, την οποία αποθηκεύει σε ειδικό αρχείο με όνομα d.txt.

 

3.9. Στο τέλος της ημερήσιας κίνησης και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς «Ζ», το λογισμικό υποστήριξης αναλαμβάνει την ηλεκτρονική αποστολή / διαβίβαση ενός αρχείου ημέρας s.txt που περιέχει ως εγγραφές τα δεδομένα των e.txt καθώς και τα δεδομένα του d.txt σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. .

 

3.10.   Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δυνατότητα ώστε κατόπιν εισαγωγής παραμέτρων για συγκεκριμένο είδος παραστατικού ή ανεξάρτητα είδους παραστατικού,  από Ζ ως Ζ ή από ημερομηνία και ώρα έως ημερομηνία και ώρα, να παρουσιάζει συνοπτικά τα περιεχόμενα των αρχείων e.txt και τα αθροίσματα ανά πεδίο (στήλη) .   Η δυνατότητα αφορά τόσο τα αρχεία e.txt για τα οποία έχει εκδοθεί Ζ είτε αυτά για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη Ζ. Είναι επιθυμητές επιπλέον δυνατότητες όπως εκτύπωσης αυτών σε επιλεγμένο εκτυπωτή και   αποθήκευσης αυτών σε πρόσθετο αποθηκευτικό μέσο, ώστε να διευκολυνθεί ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος.

 

Άρθρο 4.   Λογισμικό.

 

4.1.    Λογισμικό εκδότη στοιχείων – Γενικά

 

4.1.1. Το λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, του εκδότη φορολογικών στοιχείων, εκτός της διαχείρισης και επεξεργασίας των δημοσιονομικών δεδομένων και εκτύπωσης των φορολογικών στοιχείων, έχει επιπλέον δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας με την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ :

αποθήκευσης  των  απαιτούμενων  δεδομένων  των  εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων και των αντίστοιχων ΠΑΗΨΣ σε αρχεία ηλεκτρονικής μορφής.

αποστολής των προς εκτύπωση φορολογικών στοιχείων για υπογραφή προς την ΕΑΦΔΣΣ

λήψης από την ΕΑΦΔΣΣ του Αρ. μητρώου της, της ημερομηνίας και ώρας σήμανσης του στοιχείου και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, καθώς και του ημερήσιου και γενικού α/α έκδοσης στοιχείου.

λήψης της παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ σήμανσης  των  εκτυπούμενων  δελτίων  των  στοιχείων  αυτών,  με  την αναγραφή – αποτύπωση Συμβολοσειράς Σήμανσης (που περιλαμβάνει την ΠΑΗΨΣ) στα δελτία αυτά και την τελική εκτύπωση – έκδοσή τους. επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά  από  ακραία  περίπτωση  εμφάνισης  βλάβης  της  μνήμης  εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ.

λήψης των στοιχείων της γενικής ημερήσιας παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ και αποθήκευσής της σε ηλεκτρονικό αρχείο.

ανίχνευσης    κάθε    περίπτωσης    αποσύνδεσης    της        ΕΑΦΔΣΣ,    στις περιπτώσεις αποστολής ή λήψης δεδομένων προς και από αυτήν.

4.1.2. Επιτρέπεται στο λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, η δυνατότητα της επιπλέον αποτύπωσης της Συμβολοσειράς Σήμανσης με χρήση γραμμωτού κώδικα (bar code).

 

4.2. Περιπτώσεις Λογισμικού Υποστήριξης

 

Για την λειτουργία – συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ με ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ διακρίνονται δύο περιπτώσεις :

 

4.2.1. Περίπτωση A : Ειδικό Λογισμικό Υποστήριξης

 

4.2.1.1. Ο κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δικό του ειδικό λογισμικό υποστήριξης και συνεργασίας (driver), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος Η/Υ και αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης – εκτύπωσης στοιχείων και της  ΕΑΦΔΣΣ.

 

4.2.1.2. Το ειδικό αυτό λογισμικό, επιτελεί τις εξής λειτουργίες και έχει τις εξής δυνατότητες:

1.  Έχει δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας του, από χειριστή.

2. Έχει δυνατότητα επιλογής – καθορισμού από τον χειριστή, ήδη εγκατεστημένης -σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος – εκτυπωτικής συσκευής με την οποία μπορεί να συνεργάζεται.

3. Ανιχνεύει τις αιτήσεις εκτύπωσης εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος, οι οποίες απευθύνονται προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή με την οποία συνεργάζεται.

4.  Δέχεται   το   σύνολο   των  προς  εκτύπωση   δεδομένων  προς  την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή, τα επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα απαιτούμενα   στοιχεία   σε   ηλεκτρονικά   αρχεία   κειμένου   (αρχείο στοιχείου – παραστατικού και αρχείο αποστολής στη Γ.Γ.Π.Σ), των οποίων ο τρόπος ονοματοδοσίας   καθώς και το μέσο αποθήκευσής των μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

5. Αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.

6.  Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ :

την ημερομηνία και ώρα σήμανσης του στοιχείου και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ

την ΠΑΗΨΣ

τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης – έκδοσης στοιχείου τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ

7.  Αποθηκεύει  τα  δεδομένα  που  έχει  δεχθεί  από  την  ΕΑΦΔΣΣ  σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 6), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

8.  Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προσθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του παραπάνω σημείου 6, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης.

9. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται  από  αυτήν  τα  δεδομένα    της  γενικής  ημερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

4.2.1.3. Επιπλέον το ειδικό αυτό λογισμικό έχει δυνατότητα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.

 

4.2.1.4. Είναι δυνατόν το ειδικό αυτό λογισμικό να ενσωματώνεται στο εσωτερικό της ΕΑΦΔΣΣ, εφ’ όσον πληροί απόλυτα τις απαιτούμενες λειτουργίες της σήμανσης.

 

4.2.1.5. Σε κάθε περίπτωση, το ειδικό αυτό λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της  ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της.

 

4.2.2. Περίπτωση  B:     Ήδη  εγκατεστημένο  λογισμικό  εφαρμογών έκδοσης στοιχείων με κατάλληλη τροποποίηση.

 

4.2.2.1. Το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ, με κατάλληλη τροποποίηση, αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ αυτού και της  ΕΑΦΔΣΣ.

 

4.2.2.1.1. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό εφαρμογών προκειμένου να υλοποιήσει το κατάλληλο αρχείο των φορολογικών δεδομένων (Πίνακας Β) για την αποστολή / διαβίβαση αυτών ηλεκτρονικά και αυτόματα απ’ ευθείας σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει υποχρεωτικά η ΕΑΦΔΣΣ να διαθέτει Ειδικό λογισμικό υποστήριξης (Module) το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες της περίπτωσης Α (παράγραφος 4.2.1. του παρόντος ) επιπλέον αυτών της περίπτωσης Β (παραγράφων 4.2.2. του παρόντος ) και σε κάθε περίπτωση, το ειδικό αυτό λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της. Επιτελεί και τις προηγούμενες λειτουργίες και έχει και τις εξής δυνατότητες :

1.  Αποθηκεύει τα απαιτούμενα δεδομένα των προς εκτύπωση – σήμανση στοιχείων σε ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, των οποίων ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

2. Επεξεργάζεται και αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.

3.  Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ (για κάθε στοιχείο) :

την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου

την ΠΑΗΨΣ του στοιχείου

τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης – έκδοσης στοιχείου τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ

4.  Αποθηκεύει     τα  δεδομένα  που  έχει  δεχθεί  από  την  ΕΑΦΔΣΣ  σε

ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 3), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

5.  Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προσθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του παραπάνω σημείου 3, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης.

6. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται  από  αυτήν  τα  δεδομένα    της  γενικής  ημερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

 

4.2.2.1.2. Επιπλέον το λογισμικό αυτό έχει δυνατότητα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας  επικοινωνίας  σε  κατάσταση  αποστολής  ή  λήψης  δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.

 

4.2.2.1.3. Σ’ αυτή την περίπτωση Β, ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ, υποχρεούται στην έγγραφη δεσμευτική διαβεβαίωσή του, προς την Επιτροπή,  περί του ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου (συνεργαζόμενου) λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων του διασυνδεόμενου Η/Υ, ότι το λογισμικό αυτό – το οποίο θα πρέπει να εκδίδει τα στοιχεία απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, – δεν παρακάμπτει με κανέναν τρόπο το σύστημα ασφάλειας των δημοσιονομικών δεδομένων της συγκεκριμένης ΕΑΦΔΣΣ και είναι σύμφωνο με τις παρούσες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

 

4.2.2.1.4. Στην δεσμευτική διαβεβαίωση – πιστοποίηση του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων, αναφέρονται υποχρεωτικά :

Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.

Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.

 

4.2.2.1.5. Η δεσμευτική διαβεβαίωση – πιστοποίηση προς την Επιτροπή, γίνεται για κάθε διαφορετικό λογισμικό που πρόκειται να χρησιμοποιείται και συνοδεύεται από ένα αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισμικού αυτού, αποθηκευμένο σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

 

4.2.2.1.6.      Τα  στοιχεία  αυτά  συμπληρώνονται  σε  ειδικό  τμήμα  σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο συνοδευτικό της ΕΑΦΔΣΣ, Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών.

 

4.2.2.1.7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία – συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ, με διασυνδεόμενο υπολογιστικό σύστημα, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση – σήμανση στοιχείων.

 

4.2.2.1.8. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι στην άμεση γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΕΑΦΔΣΣ και στην Επιτροπή.

 

4.3.  Δημιουργία,  αποθήκευση  και  διαφύλαξη  Ηλεκτρονικών  Αρχείων στοιχείων.

 

4.3.1. Δημιουργούμενα αρχεία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

 

4.3.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μεταξύ της ΕΑΦΔΣΣ και του διασυνδεόμενου Η/Υ, για την σήμανση κάθε στοιχείου, δημιουργούνται από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, και αποθηκεύονται στον Η/Υ σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, 3 ηλεκτρονικά αρχεία, σε μορφή απλού αναγνώσιμου κειμένου (ΕΛΟΤ-928).

 

4.3.1.2. Το πρώτο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο των δεδομένων του συγκεκριμένου εκδοθέντος στοιχείου. Το περιεχόμενο του αρχείου αυτού αποτελείται μόνον από τους χαρακτήρες – σύμβολα που έχουν αποκλειστικά συμμετάσχει στο σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν :

α)  Το  σύνολο  των  11  χαρακτήρων  –  ψηφίων  του  αριθμού  μητρώου  της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από  τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

β) Τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής : ΕΕΜΜΗΗ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ο μήνας ΜΜ και ΗΗ η ημερομηνία.

γ) Ο αύξων αριθμός του τελευταίου εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής  Αναφοράς  Σήμανσης  Στοιχείου  (ΔΗΦΑΣΣ)  –  «Ζ»  αυξημένος κατά 1, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

δ) Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης – έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

ε) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “a”, καθώς και

στ) Το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

 

4.3.1.3. Το δεύτερο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο της ΠΑΗΨΣ – Συμβολοσειράς Σήμανσης του συγκεκριμένου στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου αυτού συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου a.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο  από  το  ενδεικτικό  λατινικό  γράμμα  “b”,  καθώς  και  το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

 

4.3.1.4.  Στο   δεύτερο  αυτό   αρχείο,  περιέχεται   μόνον  η   Συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου, σταθερού μεγέθους 77 χαρακτήρων, την οποία αποτελούν :

 

Η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0…9 και A…F).

Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα – space)

Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης – έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα – space)

Ο γενικός α/α σήμανσης – έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα – space)

Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου  ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.

Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα – space)

Το σύνολο των 11 χαρακτήρων – ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από  τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

 

4.3.1.5. Το τρίτο εξ αυτών αποτελεί το αρχείο δεδομένων ASCII text,  προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. (δεδομένα του ΠΙΝΑΚΑ Γ). Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου a.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο  από  το  ενδεικτικό  λατινικό  γράμμα  “e”,  καθώς  και  το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

 

4.3.2. Ηλεκτρονικά αρχεία γενικής ημερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» ΠΑΗΨΣ και ημερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» αρχείων δεδομένων προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. .

 

4.3.2.1. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ» από τη ΕΑΔΦΣΣ, ο διασυνδεόμενος Η/Υ δέχεται από αυτήν, τα δεδομένα  της γενικής ημερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας και τα αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου. Στον σχηματισμό της ονομασίας του αρχείου αυτού συμμετέχουν :

α)  Το  σύνολο  των  11  χαρακτήρων  –  ψηφίων  του  αριθμού  μητρώου  της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από  τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

β) Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ και έκδοσης του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ», ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.

γ)  Ο  αύξων  αριθμός  του  Δελτίου  Ημερήσιας  Φορολογικής  Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ» σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται  κανένα  σύμβολο  διαχωρισμού  τριάδων  (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

δ) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “c”, καθώς και

ε)  Το  επέκταμα  «.txt»  που  υποδηλώνει  το  είδος  του  (απλό  αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

 

4.3.2.2.  Στο  αρχείο αυτό, περιέχεται  μόνον η  αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών  (ΕΛΟΤ-928)  χαρακτήρων  της  γενικής  ημερήσιας  ΠΑΗΨΣ (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0…9 και A…F).

 

4.3.2.3. Στο αρχείο ημερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» δεδομένων προς αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. , περιέχεται μόνον η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων.

Στον  σχηματισμό  της  ονομασίας  αυτού  του  αρχείου  συμμετέχουν  οι  25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου c.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα “d”, καθώς και το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

 

4.3.2.4. Κατά την έκδοση του Ζ δημιουργείται το αρχείο s.txt που περιέχει ως εγγραφές τα δεδομένα των e.txt της ημέρας καθώς και τα δεδομένα του αντίστοιχου d.txt όπως φαίνεται στον πίνακα Α. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν οι 25 πρώτοι χαρακτήρες του αντίστοιχου αρχείου c.txt, το σύμβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούμενο  από  το  ενδεικτικό  λατινικό  γράμμα  “s”,  καθώς  και  το επέκταμα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

 

4.3.3.  Για  την  υποχρέωση  και  το  σκοπό  διαφύλαξης  των αποθηκευμένων Ηλεκτρονικών Αρχείων.

 

4.3.3.1. Τα εν λόγω δημιουργούμενα αρχεία, (του κειμένου των απαιτούμενων δεδομένων κάθε εκδιδομένου στοιχείου, της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης,  που αντιστοιχεί σ’ αυτό, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία με τις γενικές ΠΑΗΨΣ κάθε ημέρας, καθώς και τα αρχεία e.txt, d.txt, s.txt), με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ και υπόχρεου στη φύλαξη στοιχείων, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (6 χρόνια), παραμένουν δε, άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και εφόδιο (μέσα, αναγκαίος εξοπλισμός κλπ), για την μεταφορά τους σε άλλο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων επαλήθευσης.

 

4.3.3.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση του αρχείου αυτού, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις κυρώσεις (άρθρο 30 Κ.Β.Σ. και άρθρο 5 του ν. 2523/1997).

 

4.3.3.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρηση της ακεραιότητας του περιεχομένου,  καθώς  και  η  αναγνωσιμότητα  των  στοιχείων  των  αρχείων αυτών πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της αποθήκευσής τους.

 

4.3.4.    Εναλλακτικός    τρόπος    Ονοματοδοσίας    διαφυλασσόμενων

Ηλεκτρονικών Αρχείων.

 

4.3.4.1. Εναλλακτικά και εφ’ όσον το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ δεν επιτρέπει διαχείριση ονομάτων αρχείων μεγάλου μήκους, όπου είναι δυνατόν, είναι υποχρεωτική η χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων αντιστοίχων καταλόγων – βιβλιοθηκών (directories) και υποκαταλόγων (sub- directories), στη θέση των επιμέρους τμημάτων σχηματισμού ονομασίας (π.χ. Αρ.  Μητρώου  ΕΑΦΔΣΣ,  αριθμός  προσδιορισμού  ημερομηνίας,  Α/Α  «Ζ», κ.λ.π.) για την αποθήκευση και διάκριση των σχετικών αρχείων. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως όνομα του κάθε αρχείου, το πλήρες όνομα αυτού (full path name).

 

4.3.4.2 Σε κάθε περίπτωση που κατά την αποθήκευση – διαφύλαξη των σχετικών αρχείων, γίνεται χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων καταλόγων και υποκαταλόγων, για την καλύτερη οργάνωση και διευκόλυνση εντοπισμού τους, η ονομασία των καταλόγων – υποκαταλόγων θα πρέπει να γίνεται με βάση τα απαιτούμενα αντίστοιχα τμήματα σχηματισμού των ονομάτων των αρχείων  αυτών,  όπως  ορίζονται  στις  αντίστοιχες  παραγράφους  4.3.1.2,

4.3.1.3 και 4.3.1.4 του κεφαλαίου αυτού.

 

4.3.4.3. Σε περίπτωση χρήσης του εναλλακτικού τρόπου ονοματοδοσίας για τα δημιουργούμενα αρχεία, το αρχείο s.txt  πριν την αποστολή του, πρέπει να μετονομάζεται σαν να μην υπάρχει ο εναλλακτικός τρόπος ονοματοδοσίας και το όνομα αυτού να προκύπτει με βάση τις παραγράφους 4.3.2.4 και 4.3.2.1 του κεφαλαίου αυτού. Εναλλακτικά, το αρχείο s.txt   πριν την αποστολή του μπορεί να αντιγράφεται σε άλλο αρχείο s.txt   με όνομα που προκύπτει με βάση τις παραγράφους 4.3.2.4 και 4.3.2.1 του κεφαλαίου αυτού, χωρίς την χρήση του εναλλακτικού τρόπου ονοματοδοσίας, και να αποστέλλεται το νέο αυτό αρχείο.

 

Άρθρο 5. Δεδομένα Δημιουργίας ΠΑΗΨΣ

 

5.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ.

 

5.1.1.  Είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση όλων των δεδομένων του περιεχομένου του εκδιδόμενου στοιχείου κατά περίπτωση (τίτλος  στοιχείου,  πλήρη  στοιχεία  συμβαλλομένων,  πλήρη  στοιχεία συναλλαγής κλπ.), όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

Κατά την έκδοση στοιχείων στην οποία γίνεται χρήση εντύπων (πολλαπλών ή μη), στα οποία είναι  προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, είναι δυνατόν τα στοιχεία αυτά να μην εκτυπώνονται κατά την έκδοση του παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά όπως εμφανίζονται προτυπωμένα, υποχρεωτικά συμμετέχουν στη σήμανση του παραστατικού και αποθηκεύονται στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (a.txt).

 

5.1.2. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης στοιχείων από εκτυπωτικό μηχανισμό (εκτυπωτή),   στον οποίο δεν γίνεται χρήση ταυτόχρονης εκτύπωσης πρωτοτύπου και αντιγράφων μέσω χημικού χάρτου ή καρμπόν, ισχύουν τα εξής :

 

5.1.2.1. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 16, παράγραφοι 5, 6 και 10 του Κ.Β.Σ., είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση, των ενδείξεων προορισμού τους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται και σημαίνεται ιδιαίτερο – ξεχωριστό στοιχείο για κάθε προορισμό.

 

5.1.2.2. Στην περίπτωση έκδοσης Δελτίων Αποστολής συνενωμένων ή μη, τα οποία προορίζονται να αποτελούν συνοδευτικά μεταφοράς αγαθών, εκδίδεται μόνον μια φορά  το  αντίστοιχο  στοιχείο  (πρώτο  αντίτυπο),  στο  οποίο εκτυπώνεται     και  συμμετέχει  στη   σήμανση,  η  χαρακτηριστική  ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

 

5.1.2.3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων αντιτύπων, υποχρεωτικά εκτυπώνονται και συμμετέχουν στη σήμανση, οι ενδείξεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ.

 

5.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης – κωδικοσελίδας.

 

5.2.1. Για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ κάθε εκδιδομένου στοιχείου, αλλά και της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, ακολουθείται το πρότυπο της θέσης / σειράς των χαρακτήρων – συμβόλων,   ΕΛΟΤ-928, ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός της ΕΑΦΔΣΣ, των εκτυπούμενων συμβόλων και χαρακτήρων.

5.3. Ειδικοί χαρακτήρες – χαρακτήρες ελέγχου μορφοποίησης

 

5.3.1.  Στην  περίπτωση  που  η  εκτύπωση  των  δελτίων  των  εκδιδομένων στοιχείων  περιλαμβάνει  και  άλλους  ειδικούς  χαρακτήρες  μορφοποίησης κειμένου (πχ έντονης γραφής, διπλού ύψους, πλάτους, κλίσης συμβόλων, χρώματος,   οριζοντίων    ή καθέτων         γραμμών          κλπ),            τότε       αυτοί   δεν  αποστέλλονται  στην  ΕΑΦΔΣΣ  και  δεν  συμμετέχουν  στον  σχηματισμό  της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου.

 

5.3.2. Δεν απαιτείται η εμφάνιση και η μορφοποίηση (έντονη γραφή, διπλό ύψος, κλίση γραμμάτων, εικόνες, γραφικά κλπ) στο κείμενο που περιέχεται (και μπορεί να εκτυπώνεται), στο μόνιμα αποθηκευμένο στον Η/Υ αρχείο του συγκεκριμένου στοιχείου, να ταυτίζεται απόλυτα στην μορφή με το εκδοθέν.

 

5.4. Χρήση Γραφικών – Εικόνων.

 

5.4.1. Στην περίπτωση που στην εκτύπωση των δελτίων των εκδιδομένων στοιχείων γίνεται χρήση γραφικών ή εικόνας (π.χ. διαφημιστικών μηνυμάτων κλπ.), τότε για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ και τη σήμανση του στοιχείου, τα δεδομένα που αφορούν την εικόνα ή το γραφικό, αντικαθίστανται από την ενδεικτική λέξη «[Εικόνα]», μέσα σε όρθιες αγκύλες.

 

5.4.2.  Εάν στην εκτύπωση γίνεται χρήση εικόνων ή γραφικών, τότε αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν αναφορές σε ποσά και ποσότητες ή να παραπλανούν ή να παραπέμπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των δεδομένων του εκδιδομένου στοιχείου και το μέγεθός τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος έξι (6) απλών γραμμών κειμένου.

 

5.5. Δημιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου και ΠΑΗΨΣ αρχείου δεδομένων

 

5.5.1. Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, αποστέλλονται στην ΕΑΦΔΣΣ όλα ανεξαιρέτως τα σύμβολα και οι χαρακτήρες που είναι εκτυπώσιμοι στο δελτίο του στοιχείου, ώστε να υπάρχει ταύτιση χαρακτήρων και αριθμού γραμμών κειμένου. Για το σκοπό αυτό –όταν και όπου   απαιτείται- αποστέλλονται επιπλέον και οι εξής κωδικοί χαρακτήρες και μόνον αυτοί :

κενού χαρακτήρα – διαστήματος (space)

στηλοθέτη (TAB)

αλλαγής γραμμής (line feed – LF)

αρχής νέας γραμμής (carriage return – CR)

αλλαγής σελίδας (next page – NP)

τέλους αρχείου (end of file – EOF)

 

5.5.2. Η ΕΑΦΔΣΣ αφού λάβει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων, προσθέτει σε αυτά άμεσα, χωρίς καμία άλλη ενδιάμεση παρεμβολή, μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους 33 χαρακτήρων η οποία αποτελείται από:

τους 11 χαρακτήρες – ψηφία του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει και οι οποίοι αποτελούνται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από   τα 8 ψηφία του εργοστασιακού σειριακού αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

τον γενικό αύξοντα αριθμό σήμανσης – έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης – έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

την σταθερού μήκους 10 χαρακτήρων αλληλουχία, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου  ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.

 

5.5.3.  Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την ΕΑΦΔΣΣ μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1, και από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας προκύπτει η ΠΑΗΨΣ, του συγκεκριμένου στοιχείου, η οποία και αποστέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα σήμανσης και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, τον ημερήσιο και γενικό α/α αρίθμησης σήμανσης στοιχείου και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την αποτύπωση – εκτύπωση στο υπό έκδοση στοιχείο και την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης.

 

Τα  δεδομένα  του  αρχείου  e.txt  (ΠΙΝΑΚΑΣ  Β’)  επεξεργάζονται  από  το λογισμικό υποστήριξης μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1, και από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας προκύπτει η ΠΑΗΨΣ, των συγκεκριμένων δεδομένων του συγκεκριμένου στοιχείου. To λογισμικό υποστήριξης λαμβάνει από την ΕΑΦΔΣΣ την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα , τον ημερήσιο και γενικό α/α αρίθμησης σήμανσης στοιχείου και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, και τα χρησιμοποιεί για την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου e.txt (πίνακας Γ).

 

5.5.4. Οι χαρακτήρες σηματοδότησης τέλους γραμμής για το σύνολο των σημαινόμενων δεδομένων και των αντιστοίχων διαφυλασσομένων αρχείων, κάθε στοιχείου (παραστατικού), υποχρεωτικά εμπίπτουν σε μια από τις τρεις εξής περιπτώσεις :

α. Απλός χαρακτήρας line feed – κωδικός : 0Α(hex)

β. Απλός χαρακτήρας carriage return – κωδικός 0D(hex)

γ. Ζεύγος χαρακτήρων carriage return και line feed – κωδικοί 0D(hex) και

0Α(hex). Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται ανάμεσά στους χαρακτήρες αυτούς να παρεμβάλλονται χαρακτήρες κενού διαστήματος (spaces).

Στην περίπτωση σηματοδότησης αλλαγής σελίδας ή τέλους δεδομένων – αρχείου, είναι δυνατόν ως σηματοδότηση τέλους γραμμής να εκλαμβάνεται μόνον ο αντίστοιχος χαρακτήρας σηματοδότησης αλλαγής σελίδας ή τέλους αρχείου.

5.6.  Αποτύπωση  –  εκτύπωση  ΠΑΗΨΣ  στο  εκδιδόμενο  στοιχείο  – Συμβολοσειρά Σήμανσης Στοιχείου.

 

5.6.1. Η αποτύπωση – εκτύπωση της ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο από τον διασυνδεόμενο Η/Υ στοιχείο, γίνεται από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, το οποίο αφού λάβει τα προαναφερθέντα δεδομένα, ενσωματώνει στο προς εκτύπωση δελτίο του στοιχείου, την συμβολοσειρά της Σήμανσης του στοιχείου.

 

5.6.2. Η ενσωμάτωση της Συμβολοσειράς της Σήμανσης του στοιχείου εντός του περιεχομένου του στοιχείου αποτελεί πλέον μέρος του. Η τοποθέτηση της Συμβολοσειράς Σήμανσης, γίνεται σε επόμενη κενή εκτυπώσιμη γραμμή από αυτήν των τελευταία εκτυπώσιμων δεδομένων της τελευταίας σελίδας του στοιχείου, είναι σταθερού μήκους και περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους 77 χαρακτήρες, οι οποίοι αποθηκεύονται και στο αντίστοιχο αρχείο της ΠΑΗΨΣ- Συμβολοσειράς Σήμανσης στον Η/Υ.

Στην  περίπτωση  που  το  πλάτος  του  χρησιμοποιούμενου  χαρτιού  δεν επιτρέπει την εκτύπωση ολόκληρης  της συμβολοσειράς σήμανσης σε μια γραμμή, τότε είναι δυνατόν η συμβολοσειρά σήμανσης να εκτυπωθεί σε 2 ή εναλλακτικά 4, συνεχόμενες γραμμές (οι 40 πρώτοι χαρακτήρες στην πρώτη και οι υπόλοιποι 37 στην δεύτερη ή από 20 χαρακτήρες στις τρεις πρώτες γραμμές και οι υπόλοιποι 17 στην τέταρτη). Συγκεκριμένα η συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται από :

την αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0…9 και A…F).

ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα – space)

τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης – έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα – space)

τον γενικό α/α σήμανσης – έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα – space)

μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου  ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.

ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα – space)

τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ : (3 χαρακτήρες – γράμματα του αριθμού έγκρισης, ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα – space), και ο α/α εργοστασιακός σειριακός αριθμός παραγωγής ο οποίος επίσης είναι σταθερού μεγέθους και σχηματίζεται  από 8 ψηφία).

 

5.6.3. Για την διευκόλυνση και την αποφυγή λαθών κατά την αναπαραγωγή – αντιγραφή  και  έλεγχο  της  Συμβολοσειράς  Σήμανσης,  επιτρέπεται  αμέσως μετά την Συμβολοσειρά Σήμανσης, η επιπλέον αποτύπωσή της και με τη χρήση γραμμωτού κώδικα (bar code).

 

5.7. Δημιουργία γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ

 

5.7.1. Για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ με την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ», προσθέτει   στο   σύνολο   των   ΠΑΗΨΣ   της   ημέρας,   (οι   οποίες   έχουν δημιουργηθεί και αποθηκευθεί στη μνήμη εργασίας, από την έκδοση του αμέσως προηγούμενου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ – «Ζ»), την γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ του αμέσως προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου ΔΗΦΑΣΣ – «Ζ» και το σύνολο αυτό το επεξεργάζεται μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1.

 

5.7.2   Από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής προκύπτει η γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία (αφού εκδοθεί το Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ»), αποστέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, τον α/α αρίθμησης του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ – «Ζ» και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την δημιουργία  και  αποθήκευση  του  αντίστοιχου  ηλεκτρονικού  αρχείου  της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.

 

5.7.3    Για την δημιουργία της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ των Αρχείων Δεδομένων Αποστολής στη Γ.Γ.Π.Σ (d.txt), το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ με την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ», επεξεργάζεται το σύνολο των ΠΑΗΨΣ των αρχείων αποστολής (e.txt) της ημέρας, και την Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ των Αρχείων Δεδομένων Αποστολής του αμέσως προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου ΔΗΦΑΣΣ – «Ζ» η οποία είχε αποθηκευθεί στο αντίστοιχο αρχείο d.txt, μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας (μια νέα ΠΑΗΨΣ) αποθηκεύεται στο νέο αρχείο  d.txt που αντιστοιχεί στο νέο «Ζ».

 

Άρθρο 6. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδομένων στοιχείων με βάση τα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά αρχεία.

 

6.1.  Ο  ελεγχόμενος  παρέχει  και  θέτει  σε  άμεση  χρήση  κάθε  μέσο  και εξοπλισμό για τη διενέργεια του ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

 

6.2. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να :

παραδίδει αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων που του ζητούνται για έλεγχο σε κατάλληλο μέσο (πχ δισκέτες, οπτικούς δίσκους CD κλπ),

βεβαιώνει και αποδέχεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ίδια με εκείνα που εντοπίζονται και εκτυπώνονται στη επόμενη παράγραφο, στο βήμα  iv.

 

6.3. Ο έλεγχος ενός στοιχείου μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής βήματα :

 

i.   Προσδιορισμό   επί   του   ελεγχόμενου   στοιχείου   της   ημερομηνίας έκδοσής του, καθώς και των στοιχείων της συμβολοσειράς Σήμανσης και της ΕΑΦΔΣΣ, από την οποία προέρχεται.

 

ii. Εκτύπωση Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων– (ΔΑΠΦΜΗΣ) για την ημερομηνία αυτή και προσδιορισμό επ’ αυτού της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.

 

iii. Πρόσβαση   στα   φυλασσόμενα   ηλεκτρονικά   αρχεία   στοιχείων   και ΠΑΗΨΣ για την ημέρα αυτή και τα οποία αφορούν την συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ

 

iv. Εντοπισμό  και  εκτύπωση  των  ηλεκτρονικών  αρχείων  κειμένου  και

ΠΑΗΨΣ του στοιχείου που ελέγχεται.

 

v. Έλεγχο του περιεχομένου του αρχείου κειμένου (“….._a.txt”), με το ελεγχόμενο στοιχείο. Ελέγχεται το περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το μέγεθος   και   την   εμφάνιση   των   χαρακτήρων.   (Η   συμβολοσειρά Σήμανσης δεν λαμβάνεται υπ’ όψη). Θα πρέπει να Ταυτίζονται !

 

vi. Σύγκριση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ (“….._b.txt”), με τη Συμβολοσειρά Σήμανσης, η οποία αναγράφεται επί του ελεγχόμενου στοιχείου. Θα πρέπει να Ταυτίζονται !

 

vii. Χρήση  Η/Υ  για  την  εκτέλεση  ειδικού  προγράμματος  δημιουργίας συνόψεων SHA-1, και δημιουργία γενικής ΠΑΗΨΣ από τις επιμέρους ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου της ημέρας (στην οποία φυσικά συμμετέχει και η ΠΑΗΨΣ του ελεγχόμενου στοιχείου).

 

viii. Σύγκριση  της  προκύπτουσας  ΠΑΗΨΣ  του  ελέγχου,  με  αυτήν  που αναγράφεται στο Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων– (ΔΑΠΦΜΗΣ), του βήματος ii. Θα πρέπει να Ταυτίζονται !

 

ix. Σύγκριση του αρχείου a.txt με το αντίστοιχο αρχείο e.txt. Τα πεδία του e.txt θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα του a.txt.

 

Άρθρο 7. Πίνακες προδιαγραφών

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α

 

Περιεχόμενα αρχείου ημέρας καθημερινής αποστολής  s.txt
Δεδομένα πρώτου     e.txt αρχείου
Δεδομένα δεύτερου e.txt αρχείου
Δεδομένα τρίτου        e.txt αρχείου
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Δεδομένα τελευταίου e.txt αρχείου
d.txt αρχείο ( ημέρας )

Πίνακας Β

 

( 22  γραμμές – πεδία )

Μήκος πεδίου

 

(char – numeric)

ΑΦΜ Εκδότη

(12)

ΑΦΜ Παραλήπτη

(12)

S/N ΕΑΦΔΣΣ

(12)

Αριθμός Κάρτας ΑποδείξεωνΠελάτη

(19)

Ημερομηνία και Ώρα

(12)

A/A Ημερήσιων Σημάνσεων

(5)

A/A Προοδευτικών Σημάνσεων

(5)

Αριθμός Ζ

(4)

Είδος Παρ/κού

(4)

Σειρά Θεώρησης

(10)

Αριθμός Παραστατικού

(10)

Καθαρό Ποσό Α

(18:2)

Καθαρό Ποσό Β

(18:2)

Καθαρό Ποσό Γ

(18:2)

Καθαρό Ποσό Δ

(18:2)

Καθαρό  Ποσό Ε

(18:2)

ΦΠΑ Α

(18:2)

ΦΠΑ Β

(18:2)

ΦΠΑ Γ

(18:2)

ΦΠΑ Δ

(18:2)

Γενικό Σύνολο Παρ/κού

(18:2)

Κωδικός νομίσματος

(1)

Πίνακας Γ

 

( 23  γραμμές – πεδία )

Μήκος πεδίου

 

(char – numeric)

ΑΦΜ Εκδότη

(12)

ΑΦΜ Παραλήπτη

(12)

S/N ΕΑΦΔΣΣ

(12)

Αριθμός Κάρτας ΑποδείξεωνΠελάτη

(19)

Ημερομηνία και Ώρα

(12)

A/A Ημερήσιων Σημάνσεων

(5)

A/A Προοδευτικών Σημάνσεων

(5)

Αριθμός Ζ

(4)

Είδος Παρ/κού

(4)

Σειρά Θεώρησης

(10)

Αριθμός Παραστατικού

(10)

Καθαρό Ποσό Α

(18:2)

Καθαρό Ποσό Β (18:2)
Καθαρό Ποσό Γ

(18:2)

Καθαρό Ποσό Δ

(18:2)

Καθαρό  Ποσό Ε

(18:2)

ΦΠΑ Α

(18:2)

ΦΠΑ Β

(18:2)

ΦΠΑ Γ

(18:2)

ΦΠΑ Δ

(18:2)

Γενικό Σύνολο Αξίας Παρ/κού

(18:2)

Κωδικός νομίσματος

(1)

ΠΑΗΨΣ

(40)

To αρχείο e.txt προδιαγράφεται με βάση τον ανωτέρω πίνακα Γ. Τα πεδία του  αρχείου e.txt είναι μεταβλητού μήκους και διαχωριζόμενα με τον χαρακτήρα «;» (ερωτηματικό) (semicolon delimited). Στα αριθμητικά πεδία που περιέχουν ποσά (Καθ. Αξία Α .. Γενικό σύνολο αξίας παρ/κού) τα ποσά είναι με δύο δεκαδικά και το σύμβολο της υποδιαστολής είναι η τελεία «.» . Δεν υπάρχουν σύμβολα διαχωρισμού χιλιάδων. Το μηδενικό ποσό παριστάνεται ως 0.00 .  Τα αρνητικά ποσά παριστάνονται για παράδειγμα

;-100.00;-10.00;0.00;0.00; .  Η ημερομηνία και ώρα έχουν την μορφή : YYYYMMDDHHmm όπου YYYY το έτος, MM o μήνας, DD η ημέρα, HH η ώρα, mm τα λεπτά. Ο κωδικός νομίσματος για το ευρώ είναι το 0. Ο αριθμός Ζ είναι αυτός όπου θα συμπεριληφθεί το παραστατικό, δηλαδή ο αριθμός Ζ της προηγούμενης ημέρας αυξημένος κατά 1.   Το είδος του παραστατικού λαμβάνει τιμή με βάση τον κωδικό του πίνακα Δ που ακολουθεί. Η ΠΑΗΨΣ δεν λαμβάνει υπόψη της τα διαχωριστικά semicolon. Η κάθε γραμμή του αρχείου s.txt τελειώνει με <CR> <LF> .

Πίνακας Δ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΣΩΝ

40

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΔΕΛΤ.ΠΟΣ.ΠΑΡ.

10§1

ΠΔ186/92 και2§11ν.305

2/02 απο 1-1-03

0

54

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΑΠΟΔ.ΑΣΦ.

ΠΟΛ.176/77

ΣΥΝ

56

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΑΠΟΔ.ΕΠ.ΑΣΦ.

ΠΟΛ.176/77

ΜΕΙΟΝ

58

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ)

ΤΙΜ.ΑΓ.ΑΓΡ.

12 ΠΑΡ 5, 6

 ΜΕΙΟΝ

60

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ)

ΤΙΜ.ΑΓ.ΙΔΙΩΤ.

12 ΠΑΡ 5

ΜΕΙΟΝ

62

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ)

ΤΙΜ.ΑΓΟΡ.ΑΡΝ.

12 ΠΑΡ. 5

ΜΕΙΟΝ

63

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΛ.ΕΙΣΑΓ.

10 παρ 5 ηα

0

65

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Σ

ΤΙΤΛ. ΑΠΟΘ.

10 παρ. 5ηα

0

137

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΕΙΣ.Κ.ΔΙΑΣΚ

Κέντρων διασκέδασης κ.λ.π. ΠΟΛ.1159/94

ΣΥΝ

138

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΕΙΣ.ΘΕΑΜ

Θεαμάτων

ΣΥΝ

139

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΕΙΣ.Σ.ΜΕΣΩΝ

Συγκοινωνια κών μέσων εκτός πλοίων

ΣΥΝ

145

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΠΛΟΙΩΝ

ΕΙΣ.ΠΛΟΙΩΝ

13 ΠΑΡ 1

ΣΥΝ

147

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΙΣ.ΥΔΡ.

ΕΓΚ. 3 ΠΑΡ

13.2.5

ΣΥΝ

158

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Δ.Α

11 παρ.1

0

159

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σ.Δ.Α

11 παρ.3

0

160

ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Δ.Ε.Δ

11 παρ.4

0

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

161

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)

Τ.Π.

12 παρ. 1,2

ΣΥΝ

162

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών)

Τ.Π.Υ

12 παρ. 1,2

ΣΥΝ

163

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Επιδοτ. Αποζημ. κ.λ.π.)

ΤΙΜ 12 παρ.3

12 παρ.3

ΣΥΝ

165

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΙΜ.

12 μικτή χρήση

ΣΥΝ

168

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΚΚΑΘ

12 παρ.7,8

ΜΕΙΟΝ

169

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Π.Τ

12 παρ.13

ΜΕΙΟΝ

173

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Α.Λ.Π

13 παρ. 1-3

ΣΥΝ

174

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Π.Υ

13 παρ.1-3

ΣΥΝ

175

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Α.ΕΠΙΣΤΡ

13 παρ.1

ΜΕΙΟΝ

176

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Α.ΕΙΣ.ΣΥΝΔ

Συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών

ΣΥΝ

177

ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δ.Κ.Τ.Λ

13α΄

0

178

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣ ΗΣ

Α.ΑΥΤΟΠΑΡ

Αρθ. 14 Π.Δ

186/92

ΣΥΝ

179

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α.ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρθ. 14 Π.Δ

186/92

ΜΕΙΟΝ

180

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

1167,1271/0

2

ΣΥΝ

181

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΑΤ.ΑΠΟΣΤ

16 παρ.6

0

182

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙ.ΣΗΜ

16 παρ.10

ΜΕΙΟΝ

183

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΠ.ΜΕΤΑΦ

16 παρ.9

ΣΥΝ

188

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΕΛ.ΠΑΡΑΓ.

Εστιατ.ζυθεσ τ.κ.λ.π. ΠΟΛ.1117/91 ,1238/92

0

190

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (Αεροπ. Εισιτηρίων)

Α.Π.Α.ΕΙΣ

ΠΟΛ.1102/93

ΣΥΝ

191

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Αεροπορικών εισιτηρίων)

ΕΚΚ.Α.ΕΙΣ

ΠΟΛ.1102/92

ΜΕΙΟΝ

192

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤ ΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Α.ΠΑΡ.ΕΙΣ

Εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών

ΣΥΝ

193

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών)

ΕΚΚ.ΕΙΣ.Α.Σ.

ΠΟΛ.1233/93

ΜΕΙΟΝ

194

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Εφημερίδων και περιοδικών)

ΕΚΚ.ΕΦ.ΠΕΡ.

ΠΟΛ.1292/93

ΜΕΙΟΝ

195

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Μεριδίων αμοιβ. Κεφαλαίων)

ΕΚΚ.Μ.Α.Κ

ΠΟΛ.1319/93

ΜΕΙΟΝ

196

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΩ Ν ΚΑΡΤΩΝ

Α.ΠΑΡ.ΚΑΡΤ.

Στάθμευσης δημοσίων χώρων ΠΟΛ.1104/94

ΣΥΝ

197

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Καρτών σταθμ. δημ. χωρ.)

ΕΚΚ.Κ.ΣΤΑΘ

ΠΟΛ.1104/9

4

ΜΕΙΟΝ

199

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΚΚ.Π.ΑΝΘ

Πωλ. Ανθέων μέσω ΙΝΤΕΡΦΛΟΡ Α ΠΟΛ.1212/94

ΜΕΙΟΝ

200

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΚΚ.ΕΙΣ.ΚΑΛ

Εισιτηρίων καλαθοσφ. – ΕΣΑΚ ΠΟΛ.1094/95

ΜΕΙΟΝ

209

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΚΤΕΛ)

ΕΚΚ.ΚΤΕΛ

ΠΟΛ 61/88

ΜΕΙΟΝ

210

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΙΜΕ)

ΕΚΚ.ΙΜΕ

ΠΟΛ. 66/88

ΜΕΙΟΝ

211

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Ασφαλιστικών επιχειρήσεων)

ΕΚΚ.ΑΣΦ.ΕΠ

ΜΕΙΟΝ

212

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Κοινοπραξιών πλοίων)

ΕΚΚ.Κ.ΠΛΟΙΩΝ

1215/96

ΜΕΙΟΝ

213

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΚΚ.Λ.Π.

(Λοιπές

Περιπτώσεις)

ΜΕΙΟΝ

215

ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΕΙΔ.ΑΚ.ΣΤ.

ΆΡΘΡΟ 23

ΠΑΡ. 5

ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚ ΟΥ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

217

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (οχημάτων) – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.ΣΤ.-Α.Π.Υ.

ΣΥΝ

218

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

-ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.ΣΤ.ΣΚ-Α.Π.Υ.

ΣΥΝ

219

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ

– ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Β.ΕΡΓ.-Δ.Α.

0

221

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

–  ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τ-Δ.Α.

ΣΥΝ

222

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τ.Π.-Δ.Α.

ΣΥΝ

223

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχής Υπηρεσιών) – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τ.Π.Υ.-Δ.Α.

ΣΥΝ

224

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς από ιδιώτη) – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τ(ΑΓ)-Δ.Α.

ΜΕΙΟΝ

225

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς αγροτικών προϊόντων) – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τ(ΑΓ.ΑΓΡ.)-Δ.Α.

ΜΕΙΟΝ

226

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών) – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση

ΤΠ.Υ.-Τ.Π.

ΣΥΝ

Αγαθών)

227

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή

Υπηρεσιών)- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)- ΔΕΛ.ΑΠ.

ΤΠΥ.-Τ.Π-Δ.Α

ΣΥΝ

228

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΚΚ-Δ.Α.

ΜΕΙΟΝ

229

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΛ.ΠΟΣ.ΠΑΡ- Π.Τ

MEION

231

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α.Λ.Π-Δ.Α

ΣΥΝ

232

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α.Π.Υ-Δ.Α

ΣΥΝ

233

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Α.Π.Υ-Α.Λ.Π

ΣΥΝ

234

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ ΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α.Ε.Δ-Δ.Α

ΜΕΙΟΝ

235

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α.Π.ΕΠΙΣΤ-Δ.Α

ΜΕΙΟΝ

236

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΙΣΤ.Τ-Δ.Α

ΜΕΙΟΝ

237

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών)

ΦΟΡΤ-Τ.Π.Υ

ΣΥΝ

238

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Σ – ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Σ

Β.ΑΠΟΘ- ΤΙΤ.ΑΠΟΘ

0

239

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΣΙΤ.- ΑΠΟΔ.ΜΕΤ

ΣΥΝ

240

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

ΣΥΓΚ. ΦΟΡΤ.

άρθρο 16 παρ. 13

ΣΥΝ

242

ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩ Ν – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.Ε.Α. – Α.Π.Υ.

Μονο για πλυντήρια

ΣΥΝ

245

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων) – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Τ(ΑΓ.ΑΓΡ.)-ΕΚΚ

ΜΕΙΟΝ

246

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΔ & ΗΜ.ΜΕΤΑΦ

Αρθ.16

ΣΥΝ

247

ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΗΤΡ.ΜΑΘ- Α.Π.Υ.

10 παρ. 5β,

13, 19 παρ. 4

ΣΥΝ

251

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΠ.ΑΥΤΟΠΑΡ- Δ.Α.

ΣΥΝ

252

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΠΥ- ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ

Αθεώρητο από 1-1-03 (ΠΟΛ

1166/2002)

ΣΥΝ

253

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- ΑΠΟΔ.ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ- ΑΠΟΔ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΔΑ – ΑΛΠ – ΑΠΥ

ΣΥΝ

254

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.ΕΠΙΣΚ.ΑΣΘ- ΑΠΥ

Αρθ.10 παρ.5δ & Αρθ

19παρ.4(Διαγ νωστικά)

ΣΥΝ

257

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΙΜΟΛ (Πώλησης)-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α.Π.Υ-Τ.Π.-Δ.Α.

ΣΥΝ

258

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠ.ΠΩΛ.ΕΙΣ.- ΑΠΥ

ΠΟΛ

1102/93

ΣΥΝ

259

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ιατροί, οδον)

Β.ΕΠΙΣΚ.ΑΣΘ- ΑΠΥ

ιατροί,οδοντίατροι

ΣΥΝ

260

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Β.ΕΡΓ-ΤΙΜ-ΔΑ

Αρθ.10παρ.5 ιζ & Αρθ.19παρ.4

& ΠΟΛ1219/96

ΣΥΝ

267

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

– ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Τ-Δ.Α.-ΣΥΝ.Δ.ΕΓ

ΣΥΝ

268

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΥ- ΔΕΛ.ΠΟΣ.ΠΑΡ

1070526/496/0015/30-7-1999 (Ελαιουργεία)

ΣΥΝ

270

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΙΜ.ΑΓΟΡ

12 παρ. 5

ΜΕΙΟΝ

272

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΙΜ.ΑΓ.-Δ.Α.

12 παρ. 5,

11 παρ. 1

ΜΕΙΟΝ

279

ΑΠΟΔ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΕΛ ΠΟΣΟΤ ΠAΡΑΛΑΒΗΣ – ΔΕΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α.Π.Υ-Δ.Π.Π-Δ.Α

ΠΟΛ 1151/06-06-2001 (ελαιοτριβεία)

ΣΥΝ

295

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΠΠ-ΤΙΜ ΑΓΟΡ

ΜΕΙΟΝ

298

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λ.π.)

ΔΠΠ/Δ ΕΚΜ DVD

ΠΟΛ 1063/13-04- 05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05

0

299

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λ.π.)

ΔΠΠ/Λ ΕΚΜ DVD

ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05

0

301

Δ.ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΜ DVD κλπ)

ΔΠοσ.Παρ- ΑΠΥDVD

ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05

ΣΥΝ

302

Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΜ DVD κλπ)

ΔΠοσ Π/δ- ΑΠΥDVD

ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05

ΣΥΝ

303

Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΚΜ DVD κλπ)

ΔΠοσ.Παρ-ΔΑ DVD

ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05

0

304

Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΚΜ DVD κλπ)

ΔΠοσ Παρ-ΔΑ DVD

ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05

0

306

(ΕΚΜDVD) Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- Δ.ΠΟΣΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΑΠΟΔ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΠΠ-ΔΑ-ΑΠΥ DVD

ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05

ΣΥΝ

307

(ΕΚΜDVD) Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- Δ.ΠΟΣΟΤ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΑΠΟΔ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΠΠΔ-ΔΑ-ΑΠΥ DVD

ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05

ΣΥΝ

308

ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Β. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩ Ν – Β. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΠΥ-Β.ΣΤΑ- Β.ΕΙΣ

Αρθρο 10 παρ. 5θ,5ι

ΣΥΝ

310

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔ.ΚΤΙΣΜΑ ΤΩΝ

ΠΟΛ 1039/09-03-2006

ΣΥΝ

313

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ- ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.ΠΕΛ-ΑΠΥ

αρθρο 10 παρ. 5ε

ΣΥΝ

316

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΔΕΛΤ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

αρθρο 10 παρ. 5 περ ζ

0

317

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙ ΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Σ.Δ.Ε.

αρθρο 29 παρ.3 του Ν

3522/06

0

328

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΙΣIΤ.ΕΚΔΗΛ

Ν.3870/2010 άρθρο 1§5

ΣΥΝ

329

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχ.Υπηρ.)-ΤΙΜ. (Αγοράς Αγρ. Προϊόντων)- ΔΕΛ. ΑΠΟΣΤ

ΤΠ-Τ(ΑΓ.ΑΓΡ)- ΔΑ

ΣΥΝ ΦΠΑ ΣΥΝ ΚΑΘ.ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ . ΜΕΙΟΝ ΣΤΗΝ

ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

500

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ

0

501

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

502

ΑΝΤΙΤΥΠΟ

0

Ο ανωτέρω πίνακας αφορά μόνο την κατασκευή των αρχείου e.txt, s.txt. Δεν αφορά την εκτύπωση των παραστατικών ή το αρχείο a.txt . Στον ανωτέρω πίνακα, το πρόσημο ποσών είναι θετικό ή αρνητικό ανάλογα με το αν το έσοδο είναι θετικό ή αρνητικό. Για παράδειγμα, σε ένα τιμολόγιο το πρόσημο είναι θετικό. Σε ένα πιστωτικό τιμολόγιο το πρόσημο είναι αρνητικό.  Στους κωδικούς παραστατικών, όπου αναγράφεται αντί πρόσημου το 0, τα ποσά στο   e.txt,   s.txt   είναι   μηδέν   ακόμη   και   αν   αναγράφονται   ποσά   στο παραστατικό, όπως για παράδειγμα σε ένα Δελτίο Αποστολής ή σε οποιοδήποτε αντίτυπο.

 

Άρθρο 8. Διαδικασία Πιστοποίησης Λογισμικού Υποστήριξης

ΕΑΦΔΣΣ

 

8.1 Οι κάτοχοι άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ εντός 3 μηνών από την δημοσίευση   του   παρόντος   με   υπεύθυνη  δήλωσή  τους   στην   αρμόδια Επιτροπή του ν.1809/88 δηλώνουν ότι έχουν αναβαθμίσει και έχουν ελέγξει το λογισμικό υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ για τους οποίους κατέχουν άδεια καταλληλότητας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στα οριζόμενα της παρούσης. Διαφορετικά η άδεια καταλληλότητας που διαθέτουν ανακαλείται.

 

8.2. Οι κάτοχοι άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ ταυτόχρονα με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης καταθέτουν αίτηση προς ένα από τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια ΑΕΙ και προς την αρμόδια Επιτροπή του ν.1809/88 για έλεγχο του αναβαθμισμένου λογισμικού υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ.

 

8.3. Με την κατάθεση των ανωτέρω, οι κάτοχοι άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ δύνανται να αναβαθμίσουν τα λογισμικά υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ που είναι εγκατεστημένα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επιτηδευματιών – πελατών τους.

Άρθρο 9.  Ισχύς Διατάξεων

 

9.1. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει την 1η  του πέμπτου μήνα από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9.2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεω

Ακριβές Αντίγραφο                                                              Ο Υφυπουργός Οικονομικών

 

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!